logo

Chỉ thị 14/CT-UBND tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Sơn La

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 14/CT-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Cầm Ngọc Minh
  Ngày ban hành: 15/11/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH SƠN LA
  -------

  Số: 14/CT-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Sơn La, ngày 15 tháng 11 năm 2018

   

   

  CHỈ THỊ

  VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

   

  Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019; Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo (viết tắt là BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở (viết tắt là Tổng điều tra) Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra năm 2019 và để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

  1. Cục Thống kê tỉnh:

  1.1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai tổ chức Tổng điều tra:

  - Xây dựng kế hoạch Tổng điều tra năm 2019 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác Tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

  - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, đặc biệt là bước phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng...) và ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tng điều tra.

  1.2. Là đầu mối tiếp nhận kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra trung ương cung cấp; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh dự toán kinh phí và phân bổ kinh phí hỗ trợ cuộc Tổng điều tra quy định; tổ chức cấp phát các trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã phục vụ cuộc Tổng điều tra.

  1.3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị này.

  2. Sở Xây dựng phối hợp Cục Thống kê tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch Tổng điều tra theo đúng phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương về thu thập và tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

  3. Sở Y tế phối hợp với Cục Thống kê tỉnh trong việc điều tra các chỉ tiêu thống kê về y tế và nhân khẩu học của Tổng điều tra.

  4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn, yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí, UBND các huyện, thành phố và Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền Tổng điều tra vào cuối quý IV năm 2018 và quý I, đầu quý II năm 2019.

  Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành giữa các cấp trong Tổng điều tra, đặc biệt là địa bàn ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

  5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh cân đối ngân sách tỉnh để hỗ trợ Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh thực hiện một số bước nghiệp vụ liên quan đến cuộc Tổng điều tra theo quy định.

  6. Sở Tài ngun và Môi trường chủ trì, hưng dẫn UBND các huyện, thành phố cung cấp bản đồ xã, phường, thị trấn cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cùng cấp làm căn cứ hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra (viết gọn là ĐBĐT) trong toàn tỉnh.

  7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Thống kê tỉnh trong việc điều tra các chỉ tiêu thống kê về lao động việc làm của Tng điều tra.

  8. Ban Dân tộc tỉnh phối hợp Cục Thống kê tỉnh trong việc tổng hợp các chỉ tiêu thống kê dân số phân tổ theo dân tộc.

  9. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh có kế hoạch điều tra đối với nhân khẩu trong phạm vi mình phụ trách, theo phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương quy định.

  Công an tỉnh có nhiệm vụ lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng điều tra trên phạm vi tỉnh.

  10. UBND các huyện, thành phố:

  - Cung cấp bản đồ cấp xã, phường, thị trấn cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cùng cấp làm căn cứ vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia ĐBĐT.

  - Thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh.

  - Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã; tuyển chọn lực lượng tham gia làm điều tra viên, tổ trưởng đthực hiện công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn, lập bảng kê ĐBĐT và thu thập thông tin tại ĐBĐT.

  11. Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này./.

   

  Nơi nhận:
  - BCĐ Tổng điều tra Trung ương (để báo cáo);
  - Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);
  - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
  - Chủ t
  ch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
  - Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
  - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
  - UBND các huyện, thành phố;
  - Các Tổ chức chính trị xã hội tỉnh;
  - Trung tâm Thông tin tỉnh;
  - Lưu: VT, NC, Hiệp (120b)

  CHỦ TỊCH
  Cầm Ngọc Minh

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Chỉ thị 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/04/2019
  Ban hành: 06/12/2017 Hiệu lực: 06/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
  Ban hành: 26/06/2018 Hiệu lực: 26/06/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Chỉ thị 14/CT-UBND tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Sơn La

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
  Số hiệu: 14/CT-UBND
  Loại văn bản: Chỉ thị
  Ngày ban hành: 15/11/2018
  Hiệu lực: 15/11/2018
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Cầm Ngọc Minh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới