logo

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7171/VPCP-NN về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định

Văn bản liên quan

Văn bản mới