logo

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND Tây Ninh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội

Văn bản liên quan

Văn bản mới