logo

Nghị quyết 144/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Trị

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: 1063&1064-11/2018
  Số hiệu: 144/NQ-CP Ngày đăng công báo: 28/11/2018
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 14/11/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 14/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 144/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  VĐIỀU CHNH QUY HOCH S DNG ĐT ĐN NĂM 2020 VÀ K HOCH S DNG ĐT K CUI (2016 - 2020) TNH QUNG TR

  ---------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tnh Quảng Trị (Tờ trình số 2534/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2017), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 18/TTr-BTNMT ngày 13 tháng 02 năm 2018, Công văn số 1327/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21 tháng 3 năm 2018, Công văn số 3787/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17 tháng 7 năm 2018, Công văn số 5954/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29 tháng 10 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Trị với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

   

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm 2010

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Quốc gia phân bổ (ha)

  Tỉnh xác định, bổ sung (ha)

  Tổng số

  Diện tích (ha)

  Diện tích (ha)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7) = (5)+(6)

  (8)

  I

  LOẠI ĐẤT

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  381.887

  80,57

  399.694

  4.738

  404.432

  87,51

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  28.440

  6,00

  24.617

  598

  25.215

  5,49

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  25.574

  5,40

  22.000

  796

  22.796

  4,81

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  41.050

  8,66

   

  42.555

  42.555

  9,21

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  35.152

  7,42

   

  51.217

  51.217

  10,81

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  82.624

  17,43

  85.527

  -15.820

  69.707

  15,08

  1.5

  Đất rng đặc dụng

  62.450

  13,18

  67.536

  -466

  67.070

  14,51

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  129.134

  27,24

  141.298

  3.096

  144.394

  31,24

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  2.925

  0,62

  3.812

  451

  4.263

  0,9

  1.8

  Đất làm muối

  11

   

   

  11

  11

   

  2

  Đất phi nông nghiệp

  39.140

  8,26

  55.000

  -2.844

  52.156

  11,28

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  1.265

  0,27

  1.722

  47

  1.769

  0,37

  2.2

  Đất an ninh

  336

  0,07

  1.390

   

  1.390

  0,29

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  158

  0,03

  1.990

   

  1.990

  0,42

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  29

  0,01

   

  503

  503

  0,11

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  121

  0,03

   

  2.032

  2.032

  0,44

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  271

  0,06

   

  514

  514

  0,11

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  168

  0,04

   

  442

  442

  0,10

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  14.316

  3,02

  19.618

  -1.037

  18.582

  4,02

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  Đất cơ sở văn hóa

  25

  0,01

  219

  -150

  69

  0,01

   

  Đất cơ sở y tế

  77

  0,02

  117

  1

  118

  0,02

   

  Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

  512

  0,11

  629

  59

  688

  0,15

   

  Đất cơ sở thể dục thể thao

  240

  0,05

  464

  -72

  392

  0,08

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  108

  0,02

  155

  58

  213

  0,05

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  67

  0,01

  296

  9

  305

  0,06

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  2.753

  0,58

   

  3.929

  3.929

  0,83

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  1.205

  0,25

  1.759

  328

  2.087

  0,47

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  135

  0,03

   

  375

  375

  0,08

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  20

   

   

  30

  30

  0,01

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  83

  0,01

   

  89

  89

  0,02

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  4598

  0,89

   

  4.960

  4.960

  1,05

  3

  Đất chưa sử dụng

  52.955

  11,17

  7.478

  -1.894

  5.584

  1,18

  4

  Đất khu kinh tế*

   

   

  39.596

   

  39.596

  8,36

  5

  Đất đô thị*

  17.344

  3,66

  19.906

  -1.579

  18.327

  3,87

  II

  Khu chức năng *

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  125.338

  125.338

   

  2

  Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

   

   

   

  66.844

  66.844

   

  3

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  212.913

  212.913

   

  4

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  2.859

  2.859

   

  5

  Khu đô thị

   

   

   

  4.827

  4.827

   

  6

  Khu thương mại-dịch vụ

   

   

   

  3.518

  3.518

   

  7

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  22.088

  22.088

   

  Ghi chú: (*) Không cộng vào tổng diện tích tự nhiên

  2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả Thời kỳ 2011- 2020

  Kỳ đầu 2011- 2015 (*)

  Kỳ cuối 2016-2020

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm 2016*

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

  16.596

  4.992

  11.604

  143

  3.352

  3.269

  2.180

  2.660

   

  Trong đó:

   

   

  11.604

  143

  3.352

  3.269

  2.180

  2.660

  1.1

  Đất trồng lúa

  1.430

  325

  1.105

  20

  237

  214

  362

  272

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  1.207

  147

  1.060

  20

  218

  212

  353

  257

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  3.760

  171

  3.589

  23

  744

  1.030

  739

  1.053

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  1.872

  116

  1.756

  18

  428

  464

  323

  523

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  1.727

  68

  1.659

  27

  689

  362

  287

  294

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  112

   

  112

   

  70

  14

  2

  26

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  4.767

  1.566

  3.201

  54

  1.169

  1.089

  419

  470

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  2.917

  2.746

  171

  1

  15

  94

  39

  22

  2

  Chu chuyển nội bộ đất nông nghiệp

  37.810

  9.477

  28.333

  15.885

  2.470

  2.473

  2.470

  5.035

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  1.607

  98

  1.509

  1

  300

  300

  300

  608

  2.2

  Đất rừng phòng hộ chuyển sang rừng đặc dụng

  160

  0

  160

  160

   

   

   

   

  2.3

  Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất rừng sản xuất

  15.000

   

  15.000

  15.000

   

   

   

   

  2.4

  Đất rừng sản xuất chuyển sang rừng đặc dụng

  640

   

  640

  640

   

   

   

   

  2.5

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  20.350

  9.326

  11.024

  84

  2.170

  2.173

  2.170

  4.427

  3

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất

  50

  19

  31

  13

  12

  5

   

  1

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích

  3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  Đơn tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả Thời kỳ 2011- 2020

  Kỳ đầu 2011- 2015 (*)

  Kỳ cuối 2016-2020

  Tổng diện tích

  Chia ra các năm kế hoạch

  Năm 2016*

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  ĐT NÔNG NGHIỆP

  42.239

  5.649

  36.590

  814

  6.364

  6.369

  6.366

  16.677

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  866

  866

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  2.250

   

  2.250

  531

  450

  450

  450

  369

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  4.780

  4.780

   

   

   

   

   

   

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  3.970

   

  3.970

   

  794

  794

  794

  1.588

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  3.933

   

  3.933

   

  760

  760

  760

  1.653

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  26.426

   

  26.426

  278

  4.360

  4.360

  4.360

  13.068

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  5

   

  5

  5

   

   

   

   

  2

  Đất phi nông nghiệp

  5.132

  1.227

  3.905

  420

  673

  675

  854

  1.283

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  186

  64

  122

  13

  7

  3

  2

  97

  2.2

  Đất an ninh

  5

  2

  3

  3

   

   

   

   

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  322

  20

  302

   

  50

  252

   

   

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  103

  20

  83

  15

  61

  0

  7

   

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  333

  6

  327

  84

  55

  23

  10

  155

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  148

  12

  136

  36

   

   

  100

   

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  246

  34

  212

  37

  67

   

   

  108

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  2.151

  308

  1.843

  124

  263

  224

  676

  556

  2.9

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  31

   

  31

  2

  13

  5

   

  11

  2.10

  Đất ở tại nông thôn

  117

  47

  70

  16

  31

  21

  2

   

  2.11

  Đất ở tại đô thị

  58

  18

  40

  21

  6

  11

  2

   

  2.12

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  56

  5

  51

  19

  1

  25

  4

  2

  2.13

  Đất cơ sở tôn giáo

  2

  1

  1

  1

   

   

   

   

  2.14

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  224

  191

  33

  1

  26

  2

  2

  2

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích

  (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thhiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị xác lập ngày 13 tháng 6 năm 2017).

  Bảng 4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Diện tích năm 2015

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016*

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  387.202

  387.909

  394.363

  397.135

  399.865

  404.432

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  28.883

  28.835

  26.841

  26.318

  25.651

  25.215

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  25.329

  24.870

  23.737

  23.426

  22.983

  22.796

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  44.879

  44.698

  47.538

  47.956

  48.717

  42.555

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  47.571

  48.224

  48.978

  49.605

  50.317

  51.217

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  82.556

  82.325

  68.120

  68.253

  68.260

  69.707

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  62.450

  62.450

  64.672

  65.388

  66.146

  67.070

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  117.831

  118.316

  134.411

  135.509

  136.325

  144.394

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  2.917

  2.915

  3.512

  3.719

  3.979

  4.263

  1.8

  Đất làm muối

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  2

  Đất phi nông nghiệp

  40.463

  40.544

  47.128

  51.399

  52.007

  52.156

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  1.292

  1.298

  1.529

  1.649

  1.664

  1.769

  2.2

  Đất an ninh

  356

  356

  376

  382

  395

  1.390

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  210

  212

  1.034

  1.990

  1.990

  1.990

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  89

  91

  590

  443

  488

  503

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  180

  202

  615

  1.003

  1.384

  2.032

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  338

  342

  483

  484

  500

  514

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  217

  237

  320

  390

  405

  442

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  14.335

  14.370

  16.745

  17.792

  18.009

  18.582

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  Đất cơ sở văn hóa

  28

  29

  49

  63

  66

  69

   

  Đất cơ sở y tế

  79

  80

  100

  111

  117

  118

   

  Đất cơ sở giáo dục đào tạo

  574

  575

  629

  660

  665

  688

   

  Đất cơ sở thể dục thể thao

  230

  230

  326

  375

  386

  392

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  108

  108

  119

  200

  206

  213

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  79

  79

  254

  286

  295

  305

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  2.970

  2.993

  3.678

  3.915

  3.894

  3.929

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  1.313

  1.266

  1.720

  1.947

  2.069

  2.087

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  144

  146

  266

  330

  337

  375

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  22

  23

  29

  29

  30

  30

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  84

  85

  89

  89

  89

  89

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  4.829

  4.829

  4.955

  4.965

  4.961

  4.960

  3

  Đất chưa sử dụng

  46.079

  33.719

  20.681

  13.638

  10.300

  5.584

  4

  Đất khu kinh tế

  39.596

  39.596

  39.596

  39.596

  39.596

  39.596

  5

  Đất đô thị

  17.803

  17.803

  18.080

  18.200

  18.280

  18.327

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm:

  1. Điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của Tỉnh (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt đến năm 2020 tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

  3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh.

  4. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phải chỉ đạo, kiểm tra, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện theo đúng Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW và của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 511/TB-VPCP ngày 01 tháng 11 năm 2017.

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sdụng đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý các trường hp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

  8. Tiếp tục rà soát, xác định ranh giới đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh; đất quốc phòng, đất an ninh kết hợp làm kinh tế; đất do các đơn vị quốc phòng, công an làm kinh tế tại địa phương để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

  9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

  10. Định kỳ hàng năm, gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải,
  Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo,
  Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp;
  - UBND tỉnh Quảng Trị;
  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NN (2).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới