logo

Nghị quyết 149/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: 1153&1154-12/2018
  Số hiệu: 149/NQ-CP Ngày đăng công báo: 26/12/2018
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 13/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 13/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 149/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH BÌNH PHƯỚC

  --------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2018, của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình s 38/TTr-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bình Phước với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

   

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Hiện trạng 2010

  Quy hoạch đến năm 2020

  Diện Tích (ha)

  cấu (%)

  Cấp quc gia phân b (ha)

  Cấp tỉnh xác định, xác đnh b sung (ha)

  Tổng số

  Diện Tích (ha)

  cấu (%)

  I

  LOẠI ĐẤT

   

   

   

   

   

  100,00

  1

  Đất nông nghiệp

  617.998

  89,94

  609.235

  -59

  609.176

  88,58

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  9.073

  1,32

  7.229

   

  7.229

  1,05

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  1.623

  0,24

  1.620

   

  1.620

  2,24

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  4.593

  0,67

   

  2.174

  2.174

  0,32

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  425.529

  61,93

   

  420.606

  420.606

  61,16

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  45.025

  6,55

  44.544

   

  44.544

  6,48

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  31.445

  4,58

  31.181

   

  31.181

  4,53

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  100.110

  14,57

  104.090

  -6.574

  97.516

  14,18

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  1.695

  0,25

  1.858

   

  1.858

  0,27

  1.8

  Đất làm muối

   

   

   

   

   

   

  2

  Đất phi nông nghiệp

  68.322

  9,94

  78.500

   

  78.500

  11,42

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  2.685

  0,39

  5.168

   

  5.168

  0,75

  2.2

  Đất an ninh

  1.119

  0,16

  1.224

   

  1.224

  0,18

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  7.049

  1,03

  4.686

   

  4.686

  0,68

  2.4

  Đất khu chế xuất

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Đất cụm công nghiệp

  522

  0,08

   

  583

  583

  0,08

  2.6

  Đất thương mại, dịch vụ

  243

  0,04

   

  1.428

  1.428

  0,21

  2.7

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  2.616

  0,38

   

  5.689

  5.689

  0,83

  2.8

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  363

  0,05

   

  1.117

  1.117

  0,16

  2.9

  Đất phát triển hạ tầng

  35.336

  5,14

  39.399

  -3.222

  36.177

  5,26

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất xây dựng cơ sở văn hóa

  297

  0,04

  436

   

  436

  0,06

  -

  Đất xây dựng cơ sở y tế

  102

  0,01

  195

   

  195

  0,03

  -

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

  585

  0,09

  769

   

  769

  0,11

  -

  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

  153

  0,02

  754

   

  754

  0,11

  2.10

  Đất có di tích, danh thắng

  152

  0,02

  1.212

  -1.154

  58

  0,01

  2.11

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  71

  0,01

  362

   

  362

  0,05

  2.12

  Đất ở tại nông thôn

  4.858

  0,71

   

  5.006

  5.006

  0,73

  2.13

  Đất ở tại đô thị

  1.207

  0,18

  1.541

   

  1.541

  0,22

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  397

  0,06

   

  469

  469

  0,07

  2.15

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  44

  0,01

   

  31

  31

  0,00

  2.16

  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

   

   

   

   

   

   

  2.17

  Đất cơ sở tôn giáo

  114

  0,02

   

  183

  183

  0,03

  2.18

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  666

  0,10

   

  1.095

  1.095

  0,16

  3

  Đất chưa sử dụng

  834

  0,12

   

   

   

   

  4

  Đất khu công nghệ cao*

   

   

   

   

   

   

  5

  Đất khu kinh tế*

   

   

  28.364

   

  28.364

  4,12

  6

  Đất đô thị*

  24.114

  3,51

  27.680

   

  27.680

  4,03

  II

  KHU CHỨC NĂNG*

   

   

   

   

   

  100

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  463.142

  463.142

  67,35

  2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  142.982

  142.982

  20,79

  3

  Khu bảo tn thiên nhiên và đa dạng sinh học

   

   

   

  31.338

  31.338

  4,56

  4

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  5.212

  5.212

  0,76

  5

  Khu đô thị

   

   

   

  8.068

  8.068

  1,17

  6

  Khu thương mại - dịch v

   

   

   

  3.212

  3.212

  0,47

  7

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  33.722

  33.722

  4,90

  Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.

  2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ

  Kỳ đầu 2011- 2015 (*)

  Kỳ cui 2016-2020

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp chuyn sang phi nông nghiệp

  20.735

  4.379

  16.357

  4.112

  2.677

  1.970

  2.929

  4.668

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  27

  24

  3

  1

   

  2

   

   

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  0

  0

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  81

  70

  11

  3

  6

   

   

  2

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  14.448

  3.151

  11.297

  3.813

  1.883

  1.276

  1.914

  2.411

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  545

  525

  20

  2

  7

  6

  5

   

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  494

  101

  393

   

   

  374

  19

   

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  4.801

  169

  4.632

  293

  781

  312

  991

  2.255

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  339

  339

   

   

   

   

   

   

  2

  Chuyển đi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  7.282

  5.946

  1.336

  65

  144

  72

  842

  213

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  2.670

  2.328

  342

  65

  68

  72

  74

  63

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  27

  27

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  24

  5

  19

   

  19

   

   

   

  2.4

  Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  1.076

  1.076

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  3.485

  2.510

  975

   

  57

   

  768

  150

  3

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

  72

  41

  31

  5

  6

  20

   

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích

  3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ

  Kỳ đầu 2011- 2015 (*)

  Kỳ cui 2016-2020

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5) = 6) + ...+ (10)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  1

  Đất nông nghiệp

  410

  407

  3

   

   

   

  3

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  5

  5

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó: Đất chuyên trọng lúa nước

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  295

  292

  3

   

   

   

  3

   

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  110

  110

   

   

   

   

   

   

  2

  Đất phi nông nghiệp

  424

  423

  1

  1

   

   

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất sản xuất kinh doanh

  1

  1

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Đất phát triển hạ tầng

  1

   

  1

  1

   

   

   

   

  2.3

  Đất có mặt nước chuyên dùng

  422

  422

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích

  (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước xác lập ngày 03 tháng 8 năm 2017).

  4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 -2020)

  Đơn vị tính: ha

   

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Hiện trạng năm 2015 (ha)

  Các năm kế hoạch (ha)

  Năm 2016(*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  (1)

  (2)

  (3)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

   

  LOẠI ĐẤT

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  620.929

  616.783

  613.669

  612.711

  611.168

  609.176

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  8.021

  7.955

  7.837

  7.638

  7.422

  7.229

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  846

  846

  846

  846

  846

  1.620

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  1.762

  1.758

  1.777

  1.901

  2.045

  2.174

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  436.237

  431.289

  427.866

  426.644

  424.053

  420.606

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  43.263

  43.073

  43.067

  43.880

  44.824

  44.544

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  31.230

  31.230

  31.230

  30.856

  30.836

  31.181

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  98.722

  98.616

  97.359

  97.047

  96.418

  97.516

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  1.138

  1.139

  1.162

  1.372

  1.602

  1.858

  1.8

  Đất làm muối

   

   

   

   

   

   

  2

  Đất phi nông nghiệp

  66.743

  70.891

  74.005

  74.963

  76.508

  78.500

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  2.690

  3.426

  3.668

  3.817

  4.007

  5.168

  2.2

  Đất an ninh

  1.112

  1.123

  1.148

  1.153

  1.156

  1.224

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  2.389

  4.031

  4.686

  4.686

  4.686

  4.686

  2.4

  Đất khu chế xuất

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Đất cụm công nghiệp

  84

  124

  134

  276

  486

  583

  2.6

  Đất thương mại, dịch vụ

  272

  649

  717

  1.119

  1.175

  1.428

  2.7

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  2.796

  3.235

  3.857

  4.223

  4.690

  5.689

  2.8

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  244

  740

  1.017

  1.117

  1.117

  1.117

  2.9

  Đất phát triển hạ tầng

  35.937

  36.205

  36.706

  36.470

  36.953

  36.177

  -

  Đất xây dựng cơ sở văn hóa

  133

  266

  284

  367

  390

  436

  -

  Đất xây dựng cơ sở y tế

  134

  135

  146

  147

  159

  195

  -

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

  643

  684

  752

  755

  759

  769

  -

  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

  161

  191

  234

  389

  574

  754

  2.10

  Đất có di tích, danh thắng

  48

  50

  50

  50

  52

  58

  2.11

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  106

  180

  239

  282

  312

  362

  2.12

  Đất ở tại nông thôn

  4.727

  4.875

  5.087

  5.122

  4.992

  5.006

  2.13

  Đất ở tại đô thị

  1.377

  1.421

  1.506

  1.625

  1.865

  1.541

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  381

  401

  422

  443

  441

  469

  2.15

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  29

  28

  31

  31

  31

  31

  2.16

  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

   

   

   

   

   

   

  2.17

  Đất cơ sở tôn giáo

  158

  165

  183

  183

  183

  183

  2.18

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  816

  918

  971

  979

  1.074

  1.095

  3

  Đất chưa sử dụng

  4

  2

  2

  2

   

   

  4

  Đất khu công nghệ cao

   

   

   

   

   

   

  5

  Đất khu kinh tế

  3.535

  3.535

  3.535

  3.535

  3.535

  28.364

  6

  Đất đô thị*

  24.166

  24.166

  24.166

  25.363

  27.230

  27.680

  Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước có trách nhiệm:

  1. Điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

  3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh.

  4. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng và trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định; đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, đảm bảo độ che phủ đối với diện tích đất rừng phòng hộ, kịp thời có biện pháp duy trì, phát triển đất rừng phòng hộ, phòng chống xói mòn, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội, an toàn cho người dân.

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

  10. Định kỳ hàng năm, gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban Thường vụ Quc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Các B: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, y dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp;
  - UBND tỉnh Bình Phước;
  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NN (3).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Công văn 45/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
  Ban hành: 14/01/2021 Hiệu lực: 14/01/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới