logo

Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND An Giang thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 15/2017/NQ-HĐND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Võ Anh Kiệt
  Ngày ban hành: 14/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/07/2017 Tình trạng hiệu lực: Đã sửa đổi
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
 • HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  TỈNH AN GIANG
  -------

  Số: 15/2017/NQ-HĐND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  An Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2017

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH AN GIANG

  ----------

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 5

   

  Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013;

  Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất;

  Căn cứ Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia;

  Xét Tờ trình số 326/TTr-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang, như sau:

  1. Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:

  TT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Hiện trạng năm 2015

  Quy hoạch đến năm 2020 (Nghị quyết số 50)

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

   

  Tổng diện tích tự nhiên

  353.668

  100,00

  353.666

  100,00

  353.668

  100,00

  1

  Đất nông nghiệp

  298.516

  84,41

  286.858

  81,11

  290.036

  82,01

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  254.432

  71,94

  250.000

  87,15

  249.106

  70,43

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  248.485

  70,26

  250.000

   

  243.810

  68,94

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  11.691

  3,31

   

   

  8.232

  2,33

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  16.590

  4,69

  7.002

  2,44

  15.136

  4,28

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  8.750

  2,47

  8.300

  2,89

  8.750

  2,47

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  884

  0,25

  1.586

  0,55

  2.182

  0,62

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  2.002

  0,57

  4.830

  1,68

  1.527

  0,43

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  4.005

  1,13

  7.768

  2,71

  4.917

  1,39

  2

  Đất phi nông nghiệp

  54.006

  15,27

  66.435

  18,78

  62.691

  17,73

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  2.702

  0,76

  3.554

  5,35

  3.554

  1,00

  2.2

  Đất an ninh

  42

  0,01

  255

  0,38

  99

  0,03

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  230

  0,06

  700

   

  803

  0,23

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  130

  0,04

  902

   

  866

  0,24

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  312

  0,09

   

   

  756

  0,21

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  595

  0,17

   

   

  1.082

  0,31

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  3

  0,001

  471

  0,71

  43

  0,01

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  21.203

  6,00

  28.310

  42,61

  25.184

  7,12

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  80

  0,02

  439

   

  495

  0,14

  -

  Đất cơ sở y tế

  79

  0,02

  115

   

  115

  0,03

  -

  Đất cơ sở giáo dục đào tạo

  638

  0,18

  758

   

  755

  0,21

  -

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  130

  0,04

  551

   

  450

  0,13

  2.9

  Đất di tích, danh thắng

  425

  0,12

  195

  0,29

  1.756

  0,50

  -

  Đất có di tích lịch sử - văn hóa

  33

  0,01

   

   

  168

  0,05

  -

  Đất danh lam thắng cảnh

  392

  0,11

   

   

  1.588

  0,45

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  53

  0,02

  230

  0,35

  176

  0,05

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  10.410

  2,94

   

   

  11.619

  3,29

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  3.089

  0,87

  4.700

  7,07

  3.733

  1,06

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  212

  0,06

   

   

  354

  0,10

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  5

  0,002

   

   

  7

  0,002

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  343

  0,10

  380

  0,57

  366

  0,10

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  311

  0,09

  311

  0,47

  411

  0,12

  3

  Đất chưa sử dụng

  1.146

  0,32

  373

  0,11

  941

  0,27

  -

  Đất chưa sử dụng còn lại

   

   

  373

   

  941

  0,27

  -

  Trong đó: Đất CSD đưa vào sử dụng

   

   

  1.391

   

  205

   

  4

  Đất khu kinh tế*

  26.583

  7,52

   

   

  30.729

  8,69

  5

  Đất đô thị*

  32.856

  9,29

  54.641

  15,45

  54.641

  15,45

  Ghi chú: (*): Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.

  2. Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020):

  a) Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:

  Đơn vị tính: ha

  TT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Diện tích năm hiện trạng

  Các năm trong kỳ kế hoạch

  Năm 2016

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

   

  Tổng diện tích tự nhiên

  353.668

  353.668

  353.668

  353.668

  353.668

  353.668

  1

  Đất nông nghiệp

  298.516

  298.546

  297.230

  295.143

  293.309

  290.036

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  254.432

  254.399

  253.777

  252.654

  251.491

  249.106

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  248.485

  248.562

  247.957

  246.864

  245.843

  243.810

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  11.691

  11.718

  11.076

  10.298

  9.481

  8.232

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  16.590

  16.600

  16.255

  15.782

  15.678

  15.136

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  8.750

  8.529

  8.740

  8.702

  8.692

  8.750

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  884

  884

  1.071

  1.254

  1.445

  2.182

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  2.002

  2.210

  1.877

  1.752

  1.627

  1.527

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  4.005

  4.009

  4.231

  4.485

  4.680

  4.917

  2

  Đất phi nông nghiệp

  54.006

  53.977

  55.337

  57.448

  59.297

  62.691

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  2.702

  3.258

  3.298

  3.372

  3.487

  3.554

  -

  Đất chuyên mục đích quốc phòng

  778

  778

  818

  892

  1.007

  1.074

  -

  Đất sử dụng mục đích SX nông nghiệp, Lâm nghiệp kết hợp quốc phòng

  1.925

  2.480

  2.480

  2.480

  2.480

  2.480

  2.2

  Đất an ninh

  42

  44

  60

  61

  78

  99

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  230

  229

  279

  424

  569

  803

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  130

  96

  243

  490

  577

  866

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  312

  303

  432

  565

  614

  756

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  595

  601

  694

  782

  884

  1.082

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  3

  3

  3

  3

  3

  43

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  21.203

  20.018

  20.590

  21.565

  22.343

  25.184

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  80

  77

  154

  239

  321

  495

  -

  Đất cơ sở y tế

  79

  80

  83

  98

  104

  115

  -

  Đất cơ sở giáo dục đào tạo

  638

  638

  653

  685

  715

  755

  -

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  130

  130

  179

  251

  325

  450

  2.9

  Đất di tích, danh thắng

  425

  1.614

  1.620

  1.635

  1.656

  1.756

  -

  Đất có di tích lịch sử - văn hóa

  33

  41

  47

  47

  68

  168

  -

  Đất danh lam thắng cảnh

  392

  1.573

  1.573

  1.588

  1.588

  1.588

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  53

  48

  73

  97

  116

  176

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  10.410

  10.404

  10.624

  10.890

  11.201

  11.619

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  3.089

  3.088

  3.184

  3.370

  3.555

  3.733

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  212

  213

  225

  237

  270

  354

  2.14

  Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  5

  6

  6

  7

  7

  7

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  343

  347

  349

  349

  350

  366

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  311

  309

  334

  356

  382

  411

  3

  Đất chưa sử dụng

  1.146

  1.145

  1.101

  1.078

  1.062

  941

  4

  Đất khu kinh tế*

  26.583

  26.583

  26.583

  26.583

  26.583

  30.729

  5

  Đất đô thị*

  32.856

  32.856

  32.856

  32.856

  32.856

  54.641

  Ghi chú: (*): Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.

  b) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  TT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Tổng diện tích

  Các năm trong kỳ kế hoạch

  Năm 2016

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  (1)

  (2)

  (3)=(4)+...+(8)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

  8.730

  56

  1.319

  2.112

  1.849

  3.394

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  4.077

  17

  543

  950

  901

  1.665

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  3.596

  17

  532

  920

  778

  1.348

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  2.399

  9

  463

  512

  546

  869

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  2.076

  30

  308

  595

  393

  751

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  63

  -

  -

  38

  -

  25

  1.5

  Đất nuôi trồng thủy sản

  30

  -

  3

  7

  10

  10

  2

  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  1.613

  65

  146

  304

  319

  779

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  429

  20

  28

  133

  124

  124

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

  490

  -

  -

  -

  -

  490

  2.3

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  285

  -

  45

  39

  138

  62

  2.4

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  409

  45

  73

  132

  57

  103

  3

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

  10

  -

  1

  6

  3

  -

  c) Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Tổng diện tích

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  (1)

  (2)

  (3)=(4)+...+(8)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

   

  1

  Đất nông nghiệp

  165

  -

  4

  24

  16

  121

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng cây lâu năm

  97

  -

  -

  24

  -

  73

   

  1.2

  Đất rừng đặc dụng

  68

  -

  4

  -

  16

  48

   

  2

  Đất phi nông nghiệp

  40

  -

  40

  -

  -

  -

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất thương mại, dịch vụ

  38

  -

  38

  -

  -

  -

   

  2.2

  Đất ở tại đô thị

  2

  -

  2

  -

  -

  -

   

  3. Các giải pháp tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

  a) Về cơ chế, chính sách:

  - Xây dựng và triển khai đề án tạo quỹ đất đến năm 2020 để kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo quy hoạch.

  - Xây dựng cơ chế để các nhà đầu tư tiếp cận đất đai nhanh chóng thực hiện các dự án dân cư, nhà ở, công nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tại khu vực nông thôn.

  - Xây dựng chính sách hỗ trợ vùng quy hoạch chuyên sản xuất lúa về các hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng thương mại, hạ tầng chế biến, bảo quản và chính sách thu mua tạm trữ lúa để đảm bảo cho người sản xuất có lãi trên 30%.

  - Khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất để sản xuất với quy mô cánh đồng lớn và phát triển kinh tế trang trại, chăn nuôi tập trung; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xây dựng các khu xử lý rác thải, cung cấp nước sạch nông thôn và xây dựng các khu nghĩa trang tập trung theo quy hoạch.

  b) Về quản lý, giám sát quy hoạch:

  - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất thông qua đó tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện quy hoạch.

  - Cấp huyện cụ thể hóa các chỉ tiêu quy hoạch cấp tỉnh đã được phân khai và xác định vị trí, quy mô từng công trình cụ thể trong thực hiện.

  - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch và kịp thời lập các thủ tục điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển KT-XH trong từng giai đoạn.

  - Công khai quy hoạch trong suốt thời kỳ để các ngành, các cấp và nhân dân cùng tham gia giám sát và thực hiện; kiên quyết thu hồi các quỹ đất sử dụng không hiệu quả, đất đã giao để thực hiện dự án nhưng quá chậm tiến độ.

  c) Về cải tạo đất và bảo vệ môi trường:

  - Xây dựng, khoanh định vùng bảo vệ nghiêm ngặt đối với đất trồng lúa nước có năng suất cao, chủ động tưới tiêu đảm bảo an ninh lương thực. Phát động phong trào trồng cây phân tán để nâng độ che phủ.

  - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các nhà máy chế biến thủy sản và các vùng nuôi để thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường.

  - Xây dựng các quy chế bảo vệ môi trường cho từng ngành nghề, từng khu chức năng và từng khu vực; xây dựng phương án khai thác, sử dụng đất hợp lý, bền vững và giảm thiểu tối đa thoái hóa đất trên địa bàn tỉnh.

  - Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp về bảo vệ môi trường, đẩy mạnh xã hội hóa công tác này.

  Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt theo quy định và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

  Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2017./.

   

   

  CHỦ TỊCH


  Võ Anh Kiệt

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 29/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
  Ban hành: 02/06/2014 Hiệu lực: 17/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị quyết 134/2016/QH13 của Quốc hội về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia
  Ban hành: 09/04/2016 Hiệu lực: 09/04/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang
  Ban hành: 05/05/2020 Hiệu lực: 15/05/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản sửa đổi, bổ sung
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND An Giang thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
  Số hiệu: 15/2017/NQ-HĐND
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Ngày ban hành: 14/07/2017
  Hiệu lực: 24/07/2017
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Võ Anh Kiệt
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Đã sửa đổi
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới