logo

Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) tỉnh Trà Vinh

Văn bản liên quan

Văn bản mới