logo

Nghị quyết 74/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: 607&608-08/2017
  Số hiệu: 74/NQ-CP Ngày đăng công báo: 22/08/2017
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 09/08/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 09/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở

  Tóm tắt văn bản

   

 • CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 74/NQ-CP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2017

   
   
  -----------------
  CHÍNH PHỦ
   
  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Tờ trình số 1314/TTr-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2017), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 16/TTr-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2017).
   
  QUYẾT NGHỊ:
   

  TT
  Chỉ tiêu sử dụng đất
  Năm 2010
  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020
  Diện tích (ha)
  Cơ cấu (%)
  Quốc gia phân b(ha)
  Tỉnh xác định, bsung (ha)
  Tổng số
  Diện tích (ha)
  Cơ cấu (%)
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)=(5)+ (6)
  (8)
   
  Tổng diện tích tự nhiên
  589.775
  100
   
   
  589.775
  100
  I
  Loại đất
   
   
   
   
   
   
  1
  Đất nông nghiệp
  468.504
  79,31
  432.575
  3.415
  435.990
  73,92
   
  Trong đó:
   
   
   
   
   
   
  1.1
  Đất trồng lúa
  38.735
  8,27
  24.948
   
  24.948
  5,72
   
  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
  20.121
  51,95
  18.000
   
  18.000
  72,15
  1.2
  Đất trồng cây hàng năm khác
  34.546
  7,37
   
  28.050
  28.050
  6,43
  1.3
  Đất trồng cây lâu năm
  204.047
  43,55
   
  194.746
  194.746
  44,67
  1.4
  Đất rừng phòng hộ
  36.393
  7,77
  31.800
   
  31.800
  7,29
  1.5
  Đất rừng đặc dụng
  101.257
  21,61
  112.460
   
  112.460
  25,79
  1.6
  Đất rừng sản xuất
  43.919
  9,37
  25.291
   
  25.291
  5,80
  1.7
  Đất nuôi trồng thủy sản
  7.955
  1,70
  7.131
   
  7.131
  1,64
  2
  Đất phi nông nghiệp
  121.321
  20,54
  153.785
   
  153.785
  26,08
   
  Trong đó:
   
   
   
   
   
   
  2.1
  Đất quốc phòng
  14.476
  11,93
  14.110
   
  14.110
  9,18
  2.2
  Đất an ninh
  1.190
  0,98
  1.459
   
  1.459
  0,95
  2.3
  Đất khu công nghiệp
  9.223
  7,60
  12.042
   
  12.042
  7,83
  2.4
  Đất cụm công nghiệp
  1.017
  0,84
   
  1.600
  1.600
  1,04
  2.5
  Đất thương mại, dịch vụ
  869
  0,72
   
  2.650
  2.650
  1,72
  2.6
  Đất cơ sở SX phi nông nghiệp
  2.198
  1,81
   
  3.733
  3.733
  2,43
  2.7
  Đất cho hoạt động khoáng sản
  1.368
  1,13
   
  2.828
  2.828
  1,84
  2.8
  Đất phát triển hạ tầng
  18.887
  15,57
  32.190
   
  32.190
  20,93
   
  Trong đó:
   
   
   
   
   
   
   
  - Đất cơ sở văn hóa
  999
  5,29
  1.160
   
  1.160
  3,60
   
  - Đất cơ sở y tế
  148
  0,78
  270
   
  270
  0,84
   
  - Đất cơ sở giáo dục và đào tạo
  1.042
  5,52
  2.130
   
  2.130
  6,62
   
  - Đất cơ sở thể dục - thể thao
  723
  3,83
  820
   
  820
  2,55
  2.9
  Đất có di tích, danh thắng
  93
  0,08
  222
   
  222
  0,14
  2.10
  Đất bãi thải, xử lý chất thải
  113
  0,09
  564
   
  564
  0,37
  2.11
  Đất ở tại nông thôn
  12.836
  10,58
   
  21.899
  21.899
  14,24
  2.12
  Đất ở tại đô thị
  3.960
  3,26
  5.250
   
  5.250
  3,41
  2.13
  Đất xây dựng trụ sở cơ quan
  262
  0,22
   
  356
  356
  0,23
  2.14
  Đất XD trụ sở của TC sự nghiệp
  61
  0,05
   
  93
  93
  0,06
  2.15
  Đất cơ sở tôn giáo
  757
  0,62
   
  971
  971
  0,63
  2.16
  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
  1.193
  0,98
   
  1.798
  1.798
  1,17
  3
  Đất chưa sử dụng
  898
  0,15
   
   
  -
   
  4
  Đất đô thị
  22.817
  0,04
  27.831
   
  27.831
  4,72
  II
  Các khu chức năng
   
   
   
   
   
   
  1
  Khu sản xuất nông nghiệp
   
   
   
  225.893
  225.893
   
  2
  Khu lâm nghiệp
   
   
   
  172.606
  172.606
   
  3
  Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
   
   
   
  151.400
  151.400
   
  4
  Khu phát triển công nghiệp
   
   
   
  13.642
  13.642
   
  5
  Khu đô thị
   
   
   
  47.392
  47.392
   
  6
  Khu thương mại - dịch vụ
   
   
   
  8.675
  8.675
   
  7
  Khu dân cư nông thôn
   
   
   
  58.436
  58.436
   

  Đơn vị tính: ha

  TT
  Loại đất
  Cả thời k
  Giai đoạn 2011- 2015 (*)
  Giai đoạn 2016-2020
  Tổng
  Chia ra các năm
  Năm 2016 (*)
  Năm 2017
  Năm 2018
  Năm 2019
  Năm 2020
  1
  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
  53.975
  19.555
  34.420
  5.614
  7.132
  7.595
  7.164
  6.915
   
  Trong đó:
   
   
   
   
   
   
   
   
  1.1
  Đất trồng lúa
  7.214
  2.120
  5.094
  1.018
  1.012
  1.095
  997
  972
   
  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
  3.901
  443
  3.458
  697
  745
  805
  626
  585
  1.2
  Đất trồng cây hàng năm khác
  7.569
  3.320
  4.249
  776
  812
  964
  912
  785
  1.3
  Đất trồng cây lâu năm
  29.909
  10.221
  19.688
  2.710
  3.787
  4.629
  4.391
  4.171
  1.4
  Đất rừng phòng hộ
  847
  185
  662
  60
  316
  94
  89
  103
  1.5
  Đất rừng đặc dụng
  29
  -
  29
  28
  -
  1
  -
  -
  1.6
  Đất rừng sản xuất
  6.602
  2.760
  3.842
  818
  992
  657
  641
  734
  1.7
  Đất nuôi trồng thủy sản
  1.066
  367
  699
  196
  169
  102
  112
  120
  2
  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
  9.396
  781
  8.615
  1.530
  1.594
  1.566
  2.120
  1.805
   
  Trong đó:
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.1
  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm
  292
  -
  292
  57
  50
  65
  55
  65
  2.2
  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng
  27
  -
  27
  3
  4
  5
  5
  10
  2.3
  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
  68
  -
  68
  6
  16
  16
  15
  15
  2.4
  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
  110
  2
  108
  22
  17
  21
  25
  23
  2.5
  Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
  273
  14
  259
  44
  50
  55
  50
  60
  2.6
  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
  8.626
  765
  7.861
  1.398
  1.457
  1.404
  1.970
  1.632
  3
  Đất phi nông nghiệp không phải là đất chuyển sang đất ở
  1.577
  634
  943
  257
  155
  142
  128
  261

  Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích
  Đơn vị tính: ha

  TT
  Mục đích sử dụng
  Cả thời kỳ 2011 - 2020
  Giai đoạn 2011 - 2015(*)
  Giai đoạn 2016-2020
  Tổng
  Chia ra các năm
  Năm 2018
  Năm 2019
  Năm 2020
  1
  Đất nông nghiệp
  898
  885
  13
  3
  4
  6
   
  Trong đó:
   
   
   
   
   
   
  1.1
  Đất trồng cây hàng năm khác
  190
  177
  13
  3
  4
  6
  1.2
  Đất rừng phòng hộ
  708
  708
  -
   
   
   
  2
  Đất phi nông nghiệp
  -
  -
  -
   
   
   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích
  (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xác lập ngày 17 tháng 02 năm 2017).
  Đơn vị tính: ha

  TT
  Chtiêu sử dụng đất
  Năm hiện trạng 2015
  Các năm kế hoạch
  Năm 2016
  Năm 2017
  Năm 2018
  Năm 2019
  Năm 2020
  1
  Đất nông nghiệp
  469.995
  464.406
  457.303
  449.713
  442.834
  435.990
   
  Trong đó:
   
   
   
   
   
   
  1.1
  Đất trồng lúa
  31.421
  30.164
  28.869
  27.373
  26.142
  24.948
   
  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
  21.776
  20.943
  20.142
  19.309
  18.625
  18.000
  1.2
  Đất trồng cây hàng năm khác
  35.097
  34.129
  32.604
  31.279
  29.683
  28.050
  1.3
  Đất trồng cây lâu năm
  211.338
  209.369
  206.365
  202.325
  199.880
  194.746
  1.4
  Đất rừng phòng hộ
  34.667
  34.564
  32.225
  32.076
  31.949
  31.800
  1.5
  Đất rừng đặc dụng
  102.539
  102.511
  112.461
  112.460
  112.460
  112.460
  1.6
  Đất rừng sản xuất
  44.720
  42.507
  32.085
  30.029
  27.422
  25.291
  1.7
  Đất nuôi trồng thủy sản
  7.638
  7.515
  7.383
  7.343
  7.244
  7.131
  2
  Đất phi nông nghiệp
  119.767
  125.356
  132.458
  140.051
  146.934
  153.785
   
  Trong đó:
   
   
   
   
   
   
  2.1
  Đất quốc phòng
  12.681
  13.053
  13.322
  13.593
  13.971
  14.110
  2.2
  Đất an ninh
  1.239
  1.253
  1.294
  1.335
  1.396
  1.459
  2.3
  Đất khu công nghiệp
  8.239
  9.360
  10.045
  10.630
  11.262
  12.042
  2.4
  Đất cụm công nghiệp
  516
  785
  1.035
  1.312
  1.469
  1.600
  2.5
  Đất thương mại, dịch vụ
  1.112
  1.259
  1.642
  1.949
  2.352
  2.650
  2.6
  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
  2.316
  2.362
  2.606
  2.911
  3.319
  3.733
  2.7
  Đất cho hoạt động khoáng sản
  1.502
  1.630
  2.077
  2.590
  2.747
  2.828
  2.8
  Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
  19.834
  21.322
  24.124
  26.967
  29.501
  32.190
   
  Trong đó:
   
   
   
   
   
   
   
  - Đất cơ sở văn hóa
  853
  902
  968
  1.026
  1.080
  1.160
   
  - Đất cơ sở y tế
  149
  155
  180
  200
  230
  270
   
  - Đất cơ sở giáo dục đào tạo
  1.084
  1.197
  1.447
  1.694
  1.928
  2.130
   
  - Đất cơ sở thể dục thể thao
  439
  454
  538
  616
  714
  820
  2.9
  Đất có di tích, danh thắng
  100
  105
  158
  200
  203
  222
  2.10
  Đất bãi thải, xử lý chất thải
  410
  443
  472
  504
  528
  564
  2.11
  Đất ở tại nông thôn
  13.757
  15.401
  16.674
  18.447
  20.155
  21.899
  2.12
  Đất ở tại đô thị
  3.970
  4.170
  4.669
  4.897
  5.070
  5.250
  2.13
  Đất xây dựng trụ sở cơ quan
  137
  212
  251
  290
  311
  356
  2.14
  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
  61
  63
  73
  81
  81
  93
  2.15
  Đất cơ sở tôn giáo
  744
  751
  815
  893
  935
  971
  2.16
  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
  1.139
  1.281
  1.400
  1.579
  1.678
  1.798
  3
  Đất chưa sử dụng
  13
  13
  13
  10
  6
  -
  4
  Đất đô thị
  22.433
  22.433
  27.831
  27.831
  27.831
  27.831

  Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện
  1. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.
  3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật về đất đai làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh, trong đó khi thu hồi đất cần phải thu hồi cả phần diện tích đất vùng phụ cận. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất ở hoặc mua nhà ở (tái định cư tại chỗ) trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  4. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
  5. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
  6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.
  7. Tiếp tục rà soát, xác định ranh giới đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh; đất quốc phòng, đất an ninh kết hợp làm kinh tế; đất do các đơn vị quốc phòng, công an làm kinh tế tại các địa phương để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.
  8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cao trong quản lý đất đai nhằm nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
  9. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp vào báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định tại Điều 50 Luật Đất đai 2013.
   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp;
  - UBND tỉnh Đồng Nai;
  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NN (3).
  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Công văn 1836/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020
  Ban hành: 25/12/2020 Hiệu lực: 25/12/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 74/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Số hiệu: 74/NQ-CP
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Ngày ban hành: 09/08/2017
  Hiệu lực: 09/08/2017
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo: 22/08/2017
  Số công báo: 607&608-08/2017
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới