logo

Nghị quyết 87/NQ-CP kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: 825&826-10/2019
  Số hiệu: 87/NQ-CP Ngày đăng công báo: 16/10/2019
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 07/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ

  --------

  Số: 87/NQ-CP

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------

  Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

   

                                                               

  NGHỊ QUYẾT

  Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và
  kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hải Dương

  ---------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị;

  Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/QH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017, Công văn số 31/BC-STNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018, Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2018, Báo cáo số 201/BC-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 19/TTr-BTNMT ngày 13 tháng 02 năm 2018, Công văn số 1628/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04 tháng 4 năm 2018, Công văn số 6214/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12 tháng 11 năm 2018, Công văn số 473/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29 tháng 01 năm 2019),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Hải Dương với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  TT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Hiện trạng năm 2010

  Điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Diện tích cấp quốc gia phân bổ (ha)

  Diện tích cấp tỉnh xác định, xác định bổ sung (ha)

  Tổng số

  Tổng

  diện

  tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  I

  LOẠI ĐẤT

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  105.619

  63,78

  95.456

  -1.038

  94.418

  56,60

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  66.411

  40,10

  55.856

  -786

  55.070

  33,01

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  64.744

  39,10

  55.272

  -786

  54.486

  32,66

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  3.561

  2,15

  -

  1.760

  1.760

  1,06

   
   

   

  TT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Hiện trạng năm 2010

  Điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020

   

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Diện tích cấp quốc gia phân bổ (ha)

  Diện tích cấp tỉnh xác định, xác định bổ sung (ha)

  Tổng số

   

  Tổng

  diện

  tích (ha)

  Cơ cấu (%)

   

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  15.450

  9,33

  -

  16.565

  16.565

  9,93

   

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  4.901

  2,96

  4.457

  199

  4.656

  2,79

   

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  1.539

  0,93

  1.504

  39

  1.543

  0,92

   

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  4.426

  2,67

  4.350

  -1.485

  2.865

  1,72

   

  1.7

  Đất nuôi trồng thuỷ sản

  9.263

  5,59

  9.117

  -

  9.117

  5,47

   

  2

  Đất phi nông nghiệp

  59.420

  35,88

  71.356

  1.005

  72.361

  43,38

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  296

  0,18

  738

  -

  738

  0,44

   

  2.2

  Đất an ninh

  223

  0,13

  455

  -

  455

  0,27

   

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  1.412

  0,85

  3.517

  1.010

  4.527

  2,71

   

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  618

  0,37

  -

  1.737

  1.737

  1,04

   

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  -

  -

  -

  988

  988

  0,59

   

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  1.775

  1,07

  -

  3.503

  3.503

  2,10

   

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  219

  0,13

  -

  29

  29

  0,02

   

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  23.266

  14,05

  27.381

  201

  27.582

  16,53

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hoá

  220

  0,13

  778

  -

  778

  0,48

   

  -

  Đất cơ sở y tế

  123

  0,07

  154

  -

  154

  0,10

   

  -

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  753

  0,45

  1.289

  -

  1.289

  0,78

   

  -

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  540

  0,33

  1.173

  -

  1.173

  0,72

   

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  130

  0,08

  184

  -

  184

  0,11

   

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  102

  0,06

  307

  -

  307

  0,18

   

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  13.325

  8,05

  -

  14.894

  14.894

  8,93

   

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  2.224

  1,34

  3.323

  -

  3.323

  2,05

   

  2.13

  Đất trụ sở cơ quan

  433

  0,26

  -

  272

  272

  0,16

   

  2.14

  Đất xây dựng của trụ sở tổ chức sự nghiệp

  -

  -

  -

  48

  48

  0,03

   

  TT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Hiện trạng năm 2010

  Điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Diện tích cấp quốc gia phân bổ (ha)

  Diện tích cấp tỉnh xác định, xác định bổ sung (ha)

  Tổng số

  Tổng

  diện

  tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  249

  0,15

  -

  267

  267

  0,16

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  1.521

  0,92

  -

  1.578

  1.578

  0,95

  3

  Đất chưa sử dụng

  560

  0,34

  -

  45

  45

  0,03

  4

  Đất đô thị*

  21.169

  12,78

  28.438

  -

  28.438

  17,05

  II

  KHU CHỨC NĂNG*

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  52.300

  52.300

  -

  2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  9.009

  9.009

  -

  3

  Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

   

   

   

  35

  35

  -

  4

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  5.552

  5.552

  -

  5

  Khu đô thị

   

   

   

  28.438

  28.438

  -

  6

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

  981

  981

  -

  7

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  28.574

  28.574

  -

                               

  Ghi chú: (*) Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

  2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  TT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ

  Kỳ

  đầu

  2011-

  2015*

  Kỳ cuối (2016 - 2020)

   

  Tổng số

  Chia ra các năm

   

  Năm

  2016

  Năm

  2017

  Năm

  2018

  Năm

  2019

  Năm

  2020

   

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

  15.322

  2.198

  13.124

  178

  221

  3.055

  3.991

  5.679

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  8.078

  1.576

  6.502

  127

  111

  1.607

  2.036

  2.621

   

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  7.941

  1.576

  6.365

  124

  109

  1.569

  1.999

  2.565

   

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  2.261

  161

  2.100

  17

  23

  539

  698

  824

   

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  3.086

  248

  2.838

  6

  20

  557

  853

  1.402

   

  1.4

  Đất rừng sản xuất

  313

  -

  313

  -

  -

  34

  47

  233

   

  1.5

  Đất nuôi trồng thuỷ sản

  1.577

  213

  1.364

  22

  68

  318

  357

  598

   

  2

  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  4.548

  3.688

  860

  18

  42

  182

  240

  378

   

  TT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ

  Kỳ

  đầu

  2011-

  2015*

  Kỳ cuối (2016 - 2020)

  Tổng số

  Chia ra các năm

  Năm

  2016

  Năm

  2017

  Năm

  2018

  Năm

  2019

  Năm

  2020

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  69

  -

  69

  4

  3

  16

  13

  33

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

  2.739

  2.021

  718

  10

  37

  143

  209

  319

  2.3

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  72

  -

  72

  4

  2

  22

  19

  25

  2.4

  Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

  241

  241

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2.5

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

  1.425

  1.425

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  3

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

  452

  144

  308

  18

  25

  57

  53

  155

                                     

  Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích

  3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  Đơn vị tính: ha

  Số

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ

  Kỳ đầu 2011- 2015 *

  Kỳ cuối (2016-2020)

  Tổng

  diện

  tích

  Chia ra các năm

  Năm

  2016*

  Năm

  2017

  Năm

  2018

  Năm

  2019

  Năm

  2020

  1

  Đất nông nghiệp

  202

  178

  24

  -

  1

  8

  7

  8

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  9

  -

  9

  -

  4

  1

  2

  2

  1.2

  Đất trồng cây lâu năm

  7

  -

  7

  -

  2

  2

  1

  2

  1.3

  Đất rừng sản xuất

  178

  178

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1.4

  Đất nuôi trồng thuỷ sản

  5

   

  5

  -

  -

  1

  2

  2

  2

  Đất phi nông nghiệp

  315

  96

  219

  5

  -

  10

  21

  183

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  96

  96

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2.2

  Đất khu công nghiệp

  1

  -

  1

  -

  -

  -

  -

  1

  2.3

  Đất cụm công nghiệp

  2

  -

  2

  1

  -

  -

  -

  1

   
   

   

  Số

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ

  Kỳ đầu 2011- 2015 *

  Kỳ cuối (2016-2020)

  Tổng

  diện

  tích

  Chia ra các năm

  Năm

  2016 *

  Năm

  2017

  Năm

  2018

  Năm

  2019

  Năm

  2020

  2.4

  Đất thương mại, dịch vụ

  1

  -

  1

  -

  -

  1

  -

  -

  2.5

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  18

  -

  18

  -

  -

  4

  3

  11

  2.6

  Đất cho hoạt động khoáng sản

  5

  -

  5

  -

  -

  -

  5

  -

  2.7

  Đất phát triển hạ tầng

  23

  -

  23

  -

  -

  2

  4

  17

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở giáo dục đào tạo

  1

  -

  1

  -

  -

  -

  -

  1

  2.8

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  1

  -

  1

  -

  -

  -

  -

  1

  2.9

  Đất ở nông thôn

  2

  -

  2

  -

  -

  -

  -

  2

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích

  (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỷ lệ 1/100.000 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương xác lập).

  4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020)

  Đơn vị tính: ha

  TT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Hiện

  trạng

  năm

  2015

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016 (*)

  Năm

  2017

  Năm

  2018

  Năm

  2019

  Năm

  2020

  1

  Đất nông nghiệp

  107.342

  107.176

  106.984

  103.962

  100.020

  94.418

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  62.968

  62.793

  62.613

  60.723

  58.298

  55.070

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  61.146

  61.067

  60.890

  59.031

  56.628

  54.486

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  3.887

  3.873

  3.864

  3.296

  2.621

  1.760

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  19.519

  19.513

  19.496

  18.894

  17.978

  16.565

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  4.656

  4.656

  4.656

  4.656

  4.656

  4.656

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  1.543

  1.543

  1.543

  1.543

  1.543

  1.543

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  3.179

  3.179

  3.179

  3.145

  3.098

  2.865

   

   

   

   

  TT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Hiện

  trạng

  năm

  2015

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016 (*)

  Năm

  2017

  Năm

  2018

  Năm

  2019

  Năm

  2020

  1.7

  Đất nuôi trồng thuỷ sản

  11.268

  11.270

  11.270

  10.665

  9.855

  9.117

  2

  Đất phi nông nghiệp

  59.196

  59.367

  59.560

  62.599

  66.568

  72.361

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  644

  644

  644

  646

  661

  738

  2.2

  Đất an ninh

  224

  224

  224

  286

  334

  455

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  1.543

  1.543

  1.538

  2.157

  2.921

  4.527

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  709

  738

  755

  1.015

  1.395

  1.737

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  98

  103

  113

  310

  547

  988

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  2.492

  2.511

  2.540

  2.682

  3.231

  3.503

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  -

  -

  -

  8

  28

  29

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  23.807

  23.864

  23.942

  24.802

  26.149

  27.582

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hoá

  265

  268

  349

  411

  550

  778

  -

  Đất cơ sở y tế

  126

  126

  127

  128

  146

  154

  -

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  806

  814

  824

  906

  1.015

  1.289

  -

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  467

  482

  508

  619

  670

  1.173

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  102

  102

  103

  119

  146

  184

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  166

  167

  170

  229

  274

  307

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  13.931

  13.971

  14.030

  14.241

  14.533

  14.894

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  2.704

  2.706

  2.707

  2.877

  3.089

  3.323

  2.13

  Đất trụ sở cơ quan

  256

  258

  261

  266

  272

  272

  2.14

  Đất xây dựng của trụ sở tổ chức sự nghiệp

  33

  33

  33

  40

  42

  48

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  245

  245

  245

  249

  258

  267

  2.17

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  1.471

  1.473

  1.476

  1.502

  1.552

  1.578

  3

  Đất chưa sử dụng

  286

  281

  281

  263

  236

  45

  4

  Đất đô thị

  22.956

  22.956

  22.808

  22.808

  25.176

  28.438

   
   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương có trách nhiệm:

  1. Điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của Tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất, chặt chẽ, đáp ứng quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường trên địa bàn Tỉnh.

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

  3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh.

  4. Việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phải chỉ đạo, kiểm tra, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; đảm bảo không thực hiện triển khai quy hoạch tại khu vực đang tranh chấp giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng (khu vực Nông trường Quý Cao).

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

  10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Ủy ban thường vụ Quốc hội;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải,

  Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo,

  Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp;

  - UBND tỉnh Hải Dương;

  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

  - Lưu: VT, NN.

  TM. CHÍNH PHỦ

  THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Xuân Phúc

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị quyết 82/2019/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
  Ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: 14/06/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích một số điều của Luật Quy hoạch
  Ban hành: 16/08/2019 Hiệu lực: 16/08/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 87/NQ-CP kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Số hiệu: 87/NQ-CP
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Ngày ban hành: 07/10/2019
  Hiệu lực: 07/10/2019
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo: 16/10/2019
  Số công báo: 825&826-10/2019
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới