logo

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 10/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Tuấn Quốc
  Ngày ban hành: 12/06/2019 Hết hiệu lực: 01/08/2020
  Áp dụng: 26/06/2019 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 10/2019/QĐ-UBND

  Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 12 tháng 6 năm 2019

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU NĂM 2019

  ____________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

  Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

  Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

  Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

  Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

  Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

  Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

  Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1904/TTr-STC ngày 23 tháng 5 năm 2019 đề nghị ban hành Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  Điều 2. Quy định áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất

  1. Thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng trong các trường hợp sau:

  a) Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

  b) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (bao gồm cả trường hợp giao đất ở mới, giao đất ở tái định cư);

  c) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức;

  d) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản khai thác khoáng sản;

  e) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá;

  g) Xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai;

  h) Xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai;

  i) Xác định số tiền mà tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định.

  2. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản.

  3. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản).

  4. Xác định khoản tiền phải nộp bổ sung trong thời gian được gia hạn khi được gia hạn thời gian sử dụng đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai đối với các trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa xác định đơn giá thuê đất) hoặc thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

  5. Xác định khoản tiền phải nộp bổ sung trong trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa xác định đơn giá thuê đất) hoặc thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư mà không thuộc đối tượng được gia hạn thời gian sử dụng đất hoặc thuộc đối tượng được gia hạn thời gian sử dụng đất nhưng không làm thủ tục để được gia hạn hoặc đã hết thời gian được gia hạn sử dụng đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai nhưng vẫn không đưa đất vào sử dụng và Nhà nước chưa có quyết định thu hồi đất.

  6. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; xác định tiền thuê đất khi sử dụng một phân diện tích đất hoặc tài sản gắn liền với đất vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại điểm 7a, khoản 3 Điều 3 Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

  7. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất (thuê đất trả tiền hàng năm, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê) đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

  Điều 3. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019

  1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (chi tiết hệ số tại các Phụ lục đính kèm).

  2. Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất của từng vị trí được tính bằng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định (x) hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại khoản 1 Điều này.

  3. Đối với các trường hợp không áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định này thì thực hiện khảo sát giá đất cụ thể theo quy định.

  4. Đối với trường hợp tại một số vị trí đất thực hiện dự án trong cùng một khu vực, tuyến đường có giá đất thị trường tại khu vực dự án tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất thì trong quá trình thẩm định hồ sơ, lập thủ tục trình cấp thẩm quyền ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển từ hình thức thuê đất nộp tiền thuê đất hàng năm sang hình thức nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi có dự án và các cơ quan có liên quan rà soát, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Giá đất trong trường hợp này không áp dụng hệ số điều chỉnh tại quy định này để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chuyển mục đích, tiền thuê đất trả tiền một lần. Giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền đất trong trường hợp này được xác định theo các phương pháp xác định giá (so sánh trực tiếp, chiết trừ, thặng dư, thu nhập) và do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

  Điều 4. Trách nhiệm thực hiện

  1. Sở Tài chính có trách nhiệm: Hàng năm, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, thông tin giá đất chuyển nhượng thực tế trên thị trường để rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung, sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế.

  2. Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm: Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan để xác định và thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.

  3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc về giá đất (sau khi áp dụng hệ số) để xác định nghĩa vụ tài chính thì Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan có trách nhiệm phản ảnh, đề xuất ý kiến gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

  Điều 5. Hiệu lực thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2019 và thay thế Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.

  2. Các trường hợp xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo hệ số trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành được áp dụng theo Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.

  3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 5;
  - Văn phòng Chính phủ (b/c);
  - Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
  - Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - TTr.TU, TTr.HĐND tỉnh (để b/c);
  - CT và các PCT UBND tỉnh;
  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
  - Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
  - Sở Tư pháp (KTVB);
  - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
  - Báo BR-VT;
  - Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
  - Lưu: VT, STC (10)

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Lê Tuấn Quốc

   

   

  PHỤ LỤC I

  HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT CỦA CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

   

  A. NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC ĐÔ THỊ

  TừTừ

   

  Ba Cu

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Bà Huyện Thanh Quan

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Bà Triệu

   

  Lê LợiLê Lợi

   

  Yên BáiYên Bái

   

  Lê LợiLê Lợi

   

  Bắc Sơn (P.11)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Bạch Đng

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Bến Đò (P.9)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Bến Nôm (P.Rạch Dừa)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Bình Giã

   

  Lê Hng PhongLê Hng Phong

   

  Hẻm 442 Bình GiãHẻm 442 Bình Giã

   

  Hẻm 825 và 875 Bình Giã (P10)

   

  đường vào khu tái định cư 4,1 hađường vào khu tái định cư 4,1 hađường vào khu tái định cư 4,1 ha

   

  Cao Bá Quát (P.Rạch Dừa)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Cao Thắng

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Chi Lăng (P.12)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Chu Mạnh Trinh

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Cô Bắc

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Cô Giang

   

  Lê Lợi, Lê Ngọc HânLê Lợi, Lê Ngọc Hân

   

  Dã Tượng (P.Thắng Tam)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Dương Văn An (tên cũ: hẻm 12 Hoàng Hoa Thám, P.2)

   

  Hoàng Hoa ThámHoàng Hoa Thám

   

  Dương Vân Nga (P.Rạch Dừa)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Đào Duy Từ (P.Thắng Tam)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Đinh Tiên Hoàng

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Đồ Chiểu

   

  Lý Thường KiệtLý Thường Kiệt

   

  Lê LaiLê Lai

   

  Đô Lương (P.11, P.12)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Đường 2 tháng 9 (tên cũ: Đoạn cuối Quốc lộ 51B)

   

  Lê Hng PhongLê Hng Phong

   

  Đường 2 tháng 9 (tên cũ: Các tuyến đường 51B thuộc địa bàn các P.10, P.11, P.12)

   

  Vòng xoay đường 3/2 thuộc P12Vòng xoay đường 3/2 thuộc P12

   

  Đoàn Thị Điểm

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Đội Cấn (P.8)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Đống Đa (P.Thắng Nhất, P.10)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Đng Khởi

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Đường 3/2

   

  Vòng xoay Đài Liệt sỹVòng xoay Đài Liệt sỹ

   

  Nguyễn An NinhNguyễn An Ninh

   

  Đường 30/4

   

  Ngã 4 Giếng nướcNgã 4 Giếng nước

   

  Các tuyến hẻm 61 đường 30/4 (khu nhà ở chính sách)Các tuyến hẻm 61 đường 30/4 (khu nhà ở chính sách)Các tuyến hẻm 61 đường 30/4 (khu nhà ở chính sách)Các tuyến hẻm 61 đường 30/4 (khu nhà ở chính sách)Các tuyến hẻm 61 đường 30/4 (khu nhà ở chính sách)

   

  Đường D4(P. 10)

   

  Đường N1Đường N1

   

  Đường D5 (P.10)

   

  Đường 3/2Đường 3/2

   

  Đường D10(P.11)

   

  Đường 3/2Đường 3/2

   

  Đường lên biệt thự đồi sứ

   

  Trần PhúTrần Phú

   

  Trần PhúTrần Phú

   

  Đường từ biệt thự 14,15 song song với đường Võ Thị Sáu đi ra khu biệt thự Công ty Phát triển nhà xây dựngĐường từ biệt thự 14,15 song song với đường Võ Thị Sáu đi ra khu biệt thự Công ty Phát triển nhà xây dựngĐường từ biệt thự 14,15 song song với đường Võ Thị Sáu đi ra khu biệt thự Công ty Phát triển nhà xây dựngĐường từ biệt thự 14,15 song song với đường Võ Thị Sáu đi ra khu biệt thự Công ty Phát triển nhà xây dựngĐường từ biệt thự 14,15 song song với đường Võ Thị Sáu đi ra khu biệt thự Công ty Phát triển nhà xây dựng

   

  Đường vào Xí nghiệp Quyết Tiến

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Đường ven biển Hải Đăng

   

  Đường 3/2Đường 3/2

   

  Hạ Long

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Hải Đăng

   

  Hạ LongHạ Long

   

  S5 (Nhà nghỉ Long An cũ)S5 (Nhà nghỉ Long An cũ)

   

  Ngã 3Ngã 3

   

  Hẻm Hải ĐăngHẻm Hải Đăng

   

  Hải Thượng Lãn Ông (P.Rạch Dừa)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Hai tuyến đường nối từ đường Bình Giã vào khu chợ Rạch Dừa (P.Rạch Dừa)Hai tuyến đường nối từ đường Bình Giã vào khu chợ Rạch Dừa (P.Rạch Dừa)Hai tuyến đường nối từ đường Bình Giã vào khu chợ Rạch Dừa (P.Rạch Dừa)Hai tuyến đường nối từ đường Bình Giã vào khu chợ Rạch Dừa (P.Rạch Dừa)Hai tuyến đường nối từ đường Bình Giã vào khu chợ Rạch Dừa (P.Rạch Dừa)

   

  Phạm Hữu Lu

   

  Bình GiãBình Giã

   

  Phan Xích Long

   

  Bình GiãBình Giã

   

  Hàn Mặc Tử (P.7)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Hàn Thuyên (P.Rạch Dừa)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Hồ Đắc Di (tên cũ: hẻm 12 Hoàng Hoa Thám, P.2)

   

  Nguyễn Trường TộNguyễn Trường Tộ

   

  Hồ Quý Ly

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Hẻm của đường Hồ Quý Ly (thuộc khu nhà ở Tập thể Khách sạn Tháng Mười)Hẻm của đường Hồ Quý Ly (thuộc khu nhà ở Tập thể Khách sạn Tháng Mười)Hẻm của đường Hồ Quý Ly (thuộc khu nhà ở Tập thể Khách sạn Tháng Mười)Hẻm của đường Hồ Quý Ly (thuộc khu nhà ở Tập thể Khách sạn Tháng Mười)Hẻm của đường Hồ Quý Ly (thuộc khu nhà ở Tập thể Khách sạn Tháng Mười)

   

  Hồ Thị Kỷ

  (tên cũ: Hẻm 524 - đường 30/4 (P.Rạch Dừa)

   

  Nối từ đường 30/4Nối từ đường 30/4

   

  Hồ Tri Tân (P.Rạch Dừa)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Hồ Xuân Hương

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Hoa Lư (P.12)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Hoàng Diệu

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Hoàng Hoa Thám (P.2, P.3, phường Thắng Tam)

   

  Thùy VânThùy Vân

   

  Đoạn còn lạiĐoạn còn lại

   

  Hoàng Văn Thụ (P.7)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Hoàng Việt (P.6)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Hùng Vương

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Huyền Trân Công Chúa

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Huỳnh Khương An

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Huỳnh Khương Ninh

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Kha Vạn Cân (P.7)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Kim Đồng (P.Rạch Dừa)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Ký Con

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Kỳ Đồng

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  La Văn Cu

   

  Trọn đưngTrọn đưng

   

  Lạc Long Quân

   

  Võ Thị SáuVõ Thị Sáu

   

  Lê Hoàn (P.Rạch Dừa)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Lê Hồng Phong

   

  Lê LợiLê Lợi

   

  Hẻm 05 Lê Hồng Phong nối dài (thuộc đường nội bộ giữa khu Biệt thự Kim Minh và khu Biệt thự Kim Ngân)Hẻm 05 Lê Hồng Phong nối dài (thuộc đường nội bộ giữa khu Biệt thự Kim Minh và khu Biệt thự Kim Ngân)Hẻm 05 Lê Hồng Phong nối dài (thuộc đường nội bộ giữa khu Biệt thự Kim Minh và khu Biệt thự Kim Ngân)Hẻm 05 Lê Hồng Phong nối dài (thuộc đường nội bộ giữa khu Biệt thự Kim Minh và khu Biệt thự Kim Ngân)Hẻm 05 Lê Hồng Phong nối dài (thuộc đường nội bộ giữa khu Biệt thự Kim Minh và khu Biệt thự Kim Ngân)

   

  Lê Lai

   

  Lê Quý ĐônLê Quý Đôn

   

  Thống NhấtThống Nhất

   

  Lê Lợi

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Lê Ngọc Hân

   

  Trần PhúTrần Phú

   

  Thủ Khoa HuânThủ Khoa Huân

   

  Lê Phụng Hiểu

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Lê Quang Định

   

  Đường 30/4Đường 30/4

   

  Hẻm 135 Lê Quang Định (p.Thắng Nhất)

   

  gồm các đoạn đường nội bộ khu đất PTSC của Công ty Dịch vụ Dầu khígồm các đoạn đường nội bộ khu đất PTSC của Công ty Dịch vụ Dầu khígồm các đoạn đường nội bộ khu đất PTSC của Công ty Dịch vụ Dầu khí

   

  Các tuyến hẻm 135 Lê Quang Định (B, C, D, E, F, J khu nhà ở PTSC)Các tuyến hẻm 135 Lê Quang Định (B, C, D, E, F, J khu nhà ở PTSC)Các tuyến hẻm 135 Lê Quang Định (B, C, D, E, F, J khu nhà ở PTSC)Các tuyến hẻm 135 Lê Quang Định (B, C, D, E, F, J khu nhà ở PTSC)Các tuyến hẻm 135 Lê Quang Định (B, C, D, E, F, J khu nhà ở PTSC)

   

  Lê Quý Đôn

   

  Quang TrungQuang Trung

   

  Đoạn còn lạiĐoạn còn lạiĐoạn còn lại

   

  Lê Thánh Tông

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Lê Thị Riêng

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Lê Văn Lộc

   

  Đường 30/4Đường 30/4

   

  Lê Thị RiêngLê Thị Riêng

   

  Lê Văn Tám

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Lương Thế Vinh

   

  Trương Công ĐịnhTrương Công Định

   

  Hẻm 30 Lương Thế Vinh (P9)

   

    

   

  Lương Văn Can

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Lưu Chí Hiếu (P9, P10, P.Rạch Dừa, P.Thắng Nhất)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Lưu Hữu Phước (P.Rạch Dừa, P.Thắng Nhất)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Lý Thái Tổ (P.Rạch Dừa)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Lý Thường Kiệt

   

  Nguyễn Trường TộNguyễn Trường Tộ

   

  Phạm Ngũ LãoPhạm Ngũ Lão

   

  Quý ĐônQuý Đôn

   

  Lý Tự Trọng

   

  Lê LợiLê Lợi

   

  Lê LaiLê Lai

   

  Đoạn còn lạiĐoạn còn lại

   

  Mạc Đỉnh Chi

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Mai Thúc Loan (P.Rạch Dừa)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Nam Kỳ Khởi Nghĩa

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Ngô Đức Kế

   

  Nguyễn An NinhNguyễn An Ninh

   

  Cao ThắngCao Thắng

   

  Đoạn còn lạiĐoạn còn lại

   

  Ngô Quyền (P. Thắng Nhất, P.Rạch Dừa)

   

  Nguyễn Hữu CnhNguyễn Hữu Cnh

   

  Ngô Văn Huyền

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Ngư Ph

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Ngư Phủ nối dài

   

  Ngư PhủNgư Phủ

   

  Nguyễn An Ninh

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Hẻm số 1 Nguyễn An Ninh

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Nguyễn Bảo (Tự do cũ)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Nguyễn Bỉnh Khiêm

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Nguyễn Bửu (P.Thắng Tam)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Nguyễn Chí Thanh

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Nguyễn Công Trứ

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Nguyễn Cư Trinh

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Nguyễn Du

   

  Quang TrungQuang Trung

   

  Trần Hưng ĐạoTrần Hưng Đạo

   

  Nguyễn Gia Thiều (P.12)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Hẻm 58 Nguyễn Gia Thiều

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Nguyễn Hiền

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Nguyễn Hới (P.8)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Nguyễn Hữu Cảnh

   

  Đường 30/4Đường 30/4

   

  Đoạn còn lạiĐoạn còn lại

   

  Tuyến hẻm

   

  từ số nhà 217 Nguyễn Hữu Cảnhtừ số nhà 217 Nguyễn Hữu Cảnh

   

  Các tuyến hẻm 183 Nguyễn Hữu Cảnh (A, B, C, D, E, F, G khu nhà ở C2 Chí Linh)Các tuyến hẻm 183 Nguyễn Hữu Cảnh (A, B, C, D, E, F, G khu nhà ở C2 Chí Linh)Các tuyến hẻm 183 Nguyễn Hữu Cảnh (A, B, C, D, E, F, G khu nhà ở C2 Chí Linh)Các tuyến hẻm 183 Nguyễn Hữu Cảnh (A, B, C, D, E, F, G khu nhà ở C2 Chí Linh)Các tuyến hẻm 183 Nguyễn Hữu Cảnh (A, B, C, D, E, F, G khu nhà ở C2 Chí Linh)

   

  Các tuyến hẻm 212 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D, E, F, J, K H khu nhà ở C1 Chí Linh)Các tuyến hẻm 212 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D, E, F, J, K H khu nhà ở C1 Chí Linh)Các tuyến hẻm 212 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D, E, F, J, K H khu nhà ở C1 Chí Linh)Các tuyến hẻm 212 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D, E, F, J, K H khu nhà ở C1 Chí Linh)Các tuyến hẻm 212 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D, E, F, J, K H khu nhà ở C1 Chí Linh)

   

  Các tuyến hẻm 217 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D khu nhà ở A Chí Linh)Các tuyến hẻm 217 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D khu nhà ở A Chí Linh)Các tuyến hẻm 217 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D khu nhà ở A Chí Linh)Các tuyến hẻm 217 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D khu nhà ở A Chí Linh)Các tuyến hẻm 217 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D khu nhà ở A Chí Linh)

   

  Nguyễn Hữu Cầu

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Nguyễn Kim

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Nguyễn Lương Bằng

   

  Nguyễn An NinhNguyễn An Ninh

   

  Lương Thế VinhLương Thế Vinh

   

  Hẻm 02,04, 36, 50 Nguyễn Lương Bằng (P9)

   

    

   

  Nguyễn Thái Bình

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Nguyn Thái Học (P.7)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Nguyễn Thiện Thuật

   

  Lê Quang ĐịnhLê Quang Định

   

  Đoạn còn lạiĐoạn còn lại

   

  Nguyễn Trãi

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Nguyễn Tri Phương

   

  Ngô Đức KếNgô Đức Kế

   

  Nguyễn Trung Trực

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Nguyễn Trưng Tộ

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Nguyễn Văn Cừ

   

  Nguyễn An NinhNguyễn An Ninh

   

  Lương Thế VinhLương Thế Vinh

   

  Nguyễn Văn Trỗi

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Nơ Trang Long (P.Rạch Dừa)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Ông Ích Khiêm

   

  Lê Văn LộcLê Văn Lộc

   

  Pasteur

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Phạm Cự Lạng (P.Rạch Dừa)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Phạm Hng Thái

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Hẻm số 110 Phạm Hồng Thái

   

  Phạm Hồng TháiPhạm Hồng Thái

   

  Phạm Ngọc Thạch

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Hẻm 43, 61 đường Phạm Ngọc Thạch (P9)

   

    

   

  Phạm Ngũ Lão

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Phạm Thế Hiển

   

  Nam Kỳ Khởi NghĩaNam Kỳ Khởi Nghĩa

   

  Đoạn còn lạiĐoạn còn lại

   

  Phạm Văn Dinh

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Phạm Văn Nghị (P.Thắng Nhất)

   

  Đoạn vuông góc với đường Lê Quang ĐịnhĐoạn vuông góc với đường Lê Quang Định

   

  Phan Bội Châu

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Phan Chu Trinh

   

  Thùy VânThùy Vân

   

  Ngã 3 Võ Thị SáuNgã 3 Võ Thị Sáu

   

  Phan Đăng Lưu

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Hẻm 40 - Phan Đăng Lưu

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Phan Đình Phùng

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Phan Kế Bính

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Phan Văn Trị

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Phó Đức Chính

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Phùng Khắc Khoan

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Phước Thắng (P.12)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Quang Trung

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Sương Nguyệt Ánh

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Tạ Uyên

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Tản Đà (Hai Bà Trưng cũ) (P.Rạch Dừa)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Tăng Bạt Hổ

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Thng Nhì

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Thi Sách

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Thống Nhất

   

  Quang TrungQuang Trung

   

  Lê LaiLê Lai

   

  Thủ Khoa Huân

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Thùy Vân (P.2, P.8, P. Thng Tam)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Tiền Cảng

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Tô Hiến Thành

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Tôn Đản (P.Rạch Dừa)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Tôn Thất Thuyết (nối dài)(tên cũ: Tôn Thất Thuyết)

   

  Lê Văn LộcLê Văn Lộc

   

  Tôn Thất Tùng

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Tống Duy Tân (P.9)

   

  Lương Thế VinhLương Thế Vinh

   

  Trn Anh Tông

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Trn Bình Trọng

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Trn Cao Vân

   

  Lê Văn LộcLê Văn Lộc

   

  Võ Trường ToảnVõ Trường Toản

   

  Trần Đình Xu (tên cũ: Hẻm 492 - đường 30/4)

   

  Nối từ đường 30/4Nối từ đường 30/4

   

  Trần Đng

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Trần Hưng Đạo

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Trần Nguyên Đán

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Trần Nguyên Hãn

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Trần Phú (P.1, P.5)

   

  Quang TrungQuang Trung

   

  Đoạn còn lạiĐoạn còn lại

   

  Trần Quốc Ton

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Trần Quý Cáp

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Trần Xuân Độ

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Triệu Việt Vương

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Trịnh Hoài Đức (P.7)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Trương Công Đnh

   

  Ngã 3 Hạ Long Quang TrungNgã 3 Hạ Long Quang Trung

   

  Lê LaiLê Lai

   

  Ngã 5Ngã 5

   

  Đoạn còn lạiĐoạn còn lại

   

  Trưng Nh

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Trưng Trắc

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Trương Hán Siêu (P.10)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Trương Ngọc (P. Thắng Tam)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Trương Văn Bang (P.7)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Trương Vĩnh Ký

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Trường Sa(P.12)

   

  Võ Nguyên GiápVõ Nguyên Giáp

   

  Tú Xương

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Tuệ Tĩnh (P. 10)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Tuyến đường nối vuông góc từ đường 30/4, có cùng độ rộng với hẻm 524 (P.Rạch Dừa)

   

  Nằm giữa hẻm 524 và đường Bình GiãNằm giữa hẻm 524 và đường Bình Giã

   

  Tuyến đường từ số nhà 04 võ Văn Tần đến số nhà 05 Trần Nguyên Đán

   

    

   

  Văn Cao (P.2)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Vi Ba

   

  Lê LợiLê Lợi

   

  Ngã 3 Vi BaNgã 3 Vi Ba

   

  Đoạn còn lạiĐoạn còn lại

   

  Võ Đình Thành (P .Thắng Tam)

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Võ Nguyên Giáp

   

  Vòng xoay đường 3/2 và trục đường 51BVòng xoay đường 3/2 và trục đường 51B

   

  Ẹo Ông TừẸo Ông Từ

   

  CS Trung Tín (cầu Cây Khế cũ)CS Trung Tín (cầu Cây Khế cũ)

   

  Hoa LưHoa Lư

   

  Võ Thị Sáu

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Võ Văn Tần

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Xô Viết Nghệ Tĩnh

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Yên Bái

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Yên Đ

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Yersin

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Các tuyến đường tại khu nhà ở cao cấp Á Châu phường 2Các tuyến đường tại khu nhà ở cao cấp Á Châu phường 2Các tuyến đường tại khu nhà ở cao cấp Á Châu phường 2Các tuyến đường tại khu nhà ở cao cấp Á Châu phường 2Các tuyến đường tại khu nhà ở cao cấp Á Châu phường 2

   

  Đường Phan Huy ích, đường Thái Văn Lung, đường Bàu Sen 1, 2, 3, 5, 7, 9 theo quy hoạch (tên cũ: Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng từ 5 - 7m)Đường Phan Huy ích, đường Thái Văn Lung, đường Bàu Sen 1, 2, 3, 5, 7, 9 theo quy hoạch (tên cũ: Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng từ 5 - 7m)Đường Phan Huy ích, đường Thái Văn Lung, đường Bàu Sen 1, 2, 3, 5, 7, 9 theo quy hoạch (tên cũ: Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng từ 5 - 7m)Đường Phan Huy ích, đường Thái Văn Lung, đường Bàu Sen 1, 2, 3, 5, 7, 9 theo quy hoạch (tên cũ: Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng từ 5 - 7m)Đường Phan Huy ích, đường Thái Văn Lung, đường Bàu Sen 1, 2, 3, 5, 7, 9 theo quy hoạch (tên cũ: Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng từ 5 - 7m)

   

  Đường Phan Huy Chú (tên cũ: Đường trục chính có lòng đường trải nhựa rộng 8m nối từ đường Hoàng Hoa Thám tới Phan Chu Trinh)Đường Phan Huy Chú (tên cũ: Đường trục chính có lòng đường trải nhựa rộng 8m nối từ đường Hoàng Hoa Thám tới Phan Chu Trinh)Đường Phan Huy Chú (tên cũ: Đường trục chính có lòng đường trải nhựa rộng 8m nối từ đường Hoàng Hoa Thám tới Phan Chu Trinh)Đường Phan Huy Chú (tên cũ: Đường trục chính có lòng đường trải nhựa rộng 8m nối từ đường Hoàng Hoa Thám tới Phan Chu Trinh)Đường Phan Huy Chú (tên cũ: Đường trục chính có lòng đường trải nhựa rộng 8m nối từ đường Hoàng Hoa Thám tới Phan Chu Trinh)

   

  Các tuyến đường thuộc khu nhà ở đồi 2 CTCP Phát triển nhà P10Các tuyến đường thuộc khu nhà ở đồi 2 CTCP Phát triển nhà P10

   

  Đường số 6, 10, 11 theo quy hoạchĐường số 6, 10, 11 theo quy hoạch

   

  Đường số 3, 4, 5 theo quy hoạchĐường số 3, 4, 5 theo quy hoạch

   

  Các tuyến đường thuộc khu nhà ở Phước Cơ P12Các tuyến đường thuộc khu nhà ở Phước Cơ P12

   

  21 lô đất có diện tích 2.600m221 lô đất có diện tích 2.600m2

   

  23 lô đất có diện tích 2.762,5m223 lô đất có diện tích 2.762,5m2

   

  Các tuyến đường thuộc khu Tái định cư 4,1 ha phường 10Các tuyến đường thuộc khu Tái định cư 4,1 ha phường 10

   

  Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng từ 5-7mCác tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng từ 5-7m

   

  Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa lớn hơn 7mCác tuyến đường có lòng đường trải nhựa lớn hơn 7m

   

  Các tuyến đường thuộc khu vực dân cư phường 9Các tuyến đường thuộc khu vực dân cư phường 9Các tuyến đường thuộc khu vực dân cư phường 9Các tuyến đường thuộc khu vực dân cư phường 9Các tuyến đường thuộc khu vực dân cư phường 9

   

  Lý Thái TôngLý Thái Tông

   

  Trương Công Định

   

  Nguyễn Đức ThuậnNguyễn Đức Thuận

   

  Lương Thế Vinh

   

  Nguyễn KhangNguyễn Khang

   

  Lương Thế Vinh

   

  Võ Trường Toản

  (tên cũ: Lương Thế Vinh nối dài)Võ Trường Toản

  (tên cũ: Lương Thế Vinh nối dài)

   

  Đường 30/4

   

  Trần Cao Vân

   

  Những tuyến đường khu tái định cư Trần Bình Trọng (P. Nguyễn An Ninh):Những tuyến đường khu tái định cư Trần Bình Trọng (P. Nguyễn An Ninh):Những tuyến đường khu tái định cư Trần Bình Trọng (P. Nguyễn An Ninh):Những tuyến đường khu tái định cư Trần Bình Trọng (P. Nguyễn An Ninh):Những tuyến đường khu tái định cư Trần Bình Trọng (P. Nguyễn An Ninh):

   

  Lê Trọng TấnLê Trọng Tấn

   

  Trần Bình Trọng

   

  Mai Xuân ThưởngMai Xuân Thưởng

   

  Nguyễn An Ninh

   

  Nguyễn Hữu Thọ (hẻm 556 Nguyễn An Ninh -đường rải nhựa rộng 5m)Nguyễn Hữu Thọ (hẻm 556 Nguyễn An Ninh -đường rải nhựa rộng 5m)

   

  Ranh sân bay

   

  Nguyễn Thị Minh Khai (đường rải nhựa rộng 7m)Nguyễn Thị Minh Khai (đường rải nhựa rộng 7m)

   

  Nguyễn An Ninh

   

  Những tuyến đường trong khu Trung tâm thương mại phường 7:Những tuyến đường trong khu Trung tâm thương mại phường 7:Những tuyến đường trong khu Trung tâm thương mại phường 7:Những tuyến đường trong khu Trung tâm thương mại phường 7:Những tuyến đường trong khu Trung tâm thương mại phường 7:

   

  Bế Văn ĐànBế Văn Đàn

   

  Nguyễn Thái Học

   

  Nam CaoNam Cao

   

  Tôn Thất Tùng

   

  Nguyễn KiệmNguyễn Kiệm

   

  Trương Văn Bang

   

  Nguyễn OanhNguyễn Oanh

   

  Phùng Chí Kiên

   

  Phùng Chí KiênPhùng Chí Kiên

   

  Nguyn Thái Học

   

  Xuân DiệuXuân Diệu

   

  Nguyễn Thái Học

   

  Xuân ThủyXuân Thủy

   

  Cao Thắng

   

  Những tuyến đường nội bộ thuộc các dự án khu tái định cư Bến Đình, khu nhà ở Sao Mai, Tecapro, Decoimex, Đại An:Những tuyến đường nội bộ thuộc các dự án khu tái định cư Bến Đình, khu nhà ở Sao Mai, Tecapro, Decoimex, Đại An:Những tuyến đường nội bộ thuộc các dự án khu tái định cư Bến Đình, khu nhà ở Sao Mai, Tecapro, Decoimex, Đại An:Những tuyến đường nội bộ thuộc các dự án khu tái định cư Bến Đình, khu nhà ở Sao Mai, Tecapro, Decoimex, Đại An:Những tuyến đường nội bộ thuộc các dự án khu tái định cư Bến Đình, khu nhà ở Sao Mai, Tecapro, Decoimex, Đại An:

   

  Đường bờ kè Rạch Bến ĐìnhĐường bờ kè Rạch Bến Đình

   

  Dự án nhà ở đại An

   

  Đường Bến Đình 1, 2, 4, 5, 6, 7 theo quy hoạch (bổ sung)Đường Bến Đình 1, 2, 4, 5, 6, 7 theo quy hoạch (bổ sung)

   

  Trọn đường (đường rải nhựa có lòng đường và vỉa hè rộng 15m)Trọn đường (đường rải nhựa có lòng đường và vỉa hè rộng 15m)

   

  Đường Bến Đình 3 và đường Bến Đình 8 (tên cũ: đường vài đai khu tái định cư Bến Đình)Đường Bến Đình 3 và đường Bến Đình 8 (tên cũ: đường vài đai khu tái định cư Bến Đình)

   

  Trọn đường (đường rải nhựa có lòng đường và vỉa hè rộng 10m)Trọn đường (đường rải nhựa có lòng đường và vỉa hè rộng 10m)

   

  Lương Văn NhoLương Văn Nho

   

  Đường 30/4

   

  Nguyễn Thị ĐịnhNguyễn Thị Định

   

  Đường 30/4

   

  Tố HữuTố Hữu

   

  Đường 30/4

   

  Ngô Tất TNgô Tất T

   

  Võ Trường Ton

   

  Ngô Gia TựNgô Gia Tự

   

  Ngô Tất Tố

   

  Nguyễn BìnhNguyễn Bình

   

  Nguyễn Trung Trực

   

  Nguyễn Thị ThậpNguyễn Thị Thập

   

  Lương Văn Nho

   

  Trần Quang DiệuTrần Quang Diệu

   

  Lương Văn Nho

   

  Tôn Đức ThắngTôn Đức Thắng

   

  Lê Văn Lộc

   

  Hồ Biểu ChánhHồ Biểu Chánh

   

  Trần Cao Vân

   

  Nguyễn ThôngNguyễn Thông

   

  THữu

   

  Hàm NghiHàm Nghi

   

  Tố Hữu

   

  Nguyễn Đức CảnhNguyễn Đức Cảnh

   

  Nguyễn Thông

   

  Nguyễn Phi KhanhNguyễn Phi Khanh

   

  Nguyn Thông

   

  Nguyễn Bá LânNguyễn Bá Lân

   

  Lê Văn Lộc

   

  Hoàng Minh GiámHoàng Minh Giám

   

  Lê Văn Lộc

   

  Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 5 m trở lên thuộc khu tái định cư 199 lô phường 10Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 5 m trở lên thuộc khu tái định cư 199 lô phường 10Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 5 m trở lên thuộc khu tái định cư 199 lô phường 10Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 5 m trở lên thuộc khu tái định cư 199 lô phường 10Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 5 m trở lên thuộc khu tái định cư 199 lô phường 10

   

  Những tuyến đường nội bộ thuộc khu biệt thự Phương NamNhững tuyến đường nội bộ thuộc khu biệt thự Phương NamNhững tuyến đường nội bộ thuộc khu biệt thự Phương NamNhững tuyến đường nội bộ thuộc khu biệt thự Phương NamNhững tuyến đường nội bộ thuộc khu biệt thự Phương Nam

   

  Dương Minh ChâuDương Minh Châu

   

  Khu dân cư Binh đoàn 15

   

  Hoàng Trung ThôngHoàng Trung Thông

   

  Mạc Thanh Đạm

   

  Tô Ngọc VânTô Ngọc Vân

   

  Hoàng Lê Kha

   

  Hoàng Lê KhaHoàng Lê Kha

   

  Bùi Công Minh

   

  Mạc Thanh Đạm (P.8)Mạc Thanh Đạm (P.8)

   

  Thùy Vân

   

  Nguyễn Hữu Tiến (P.8)Nguyễn Hữu Tiến (P.8)

   

  Nguyễn An Ninh

   

  Hoàng Văn Thái (P.NAN)Hoàng Văn Thái (P.NAN)

   

  Lê Trọng Tn

   

  Đường số 10 (P.8)Đường số 10 (P.8)

   

  Đường Mạc Thanh Đạm nối dài

   

  NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG NỐI VUÔNG GÓC ĐƯỜNG 30/4 KHU BẾN ĐÌNHNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG NỐI VUÔNG GÓC ĐƯỜNG 30/4 KHU BẾN ĐÌNHNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG NỐI VUÔNG GÓC ĐƯỜNG 30/4 KHU BẾN ĐÌNHNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG NỐI VUÔNG GÓC ĐƯỜNG 30/4 KHU BẾN ĐÌNHNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG NỐI VUÔNG GÓC ĐƯỜNG 30/4 KHU BẾN ĐÌNH

   

  Đoạn đã trải nhựa rộng 7m nằm trong dự án nhà ở của Công ty TecaproĐoạn đã trải nhựa rộng 7m nằm trong dự án nhà ở của Công ty TecaproĐoạn đã trải nhựa rộng 7m nằm trong dự án nhà ở của Công ty TecaproĐoạn đã trải nhựa rộng 7m nằm trong dự án nhà ở của Công ty Tecapro

   

  Đoạn trải nhựa nối từ đường 30/4 đến đường Trần Cao Vân (phía trước UBND phường 9)Đoạn trải nhựa nối từ đường 30/4 đến đường Trần Cao Vân (phía trước UBND phường 9)Đoạn trải nhựa nối từ đường 30/4 đến đường Trần Cao Vân (phía trước UBND phường 9)Đoạn trải nhựa nối từ đường 30/4 đến đường Trần Cao Vân (phía trước UBND phường 9)

   

  Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (đi qua phần đất của dự án nhà ở Đại An)Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (đi qua phần đất của dự án nhà ở Đại An)Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (đi qua phần đất của dự án nhà ở Đại An)Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (đi qua phần đất của dự án nhà ở Đại An)Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (đi qua phần đất của dự án nhà ở Đại An)

   

  Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (bên cạnh Công ty xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh)Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (bên cạnh Công ty xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh)Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (bên cạnh Công ty xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh)Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (bên cạnh Công ty xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh)Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (bên cạnh Công ty xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh)

   

  NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC KHU 240 LÊ LỢI, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ VŨNG TÀUNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC KHU 240 LÊ LỢI, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ VŨNG TÀUNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC KHU 240 LÊ LỢI, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ VŨNG TÀUNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC KHU 240 LÊ LỢI, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ VŨNG TÀUNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC KHU 240 LÊ LỢI, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

   

  Trần Huy Liệu

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Trần Khánh Dư

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Trần Khắc Chung

   

  Trọn đườngTrọn đường

   

  Hẻm số 01, 04 Trần Khắc Chung

   

    

   

  Hẻm số 03, 05 Trần Khắc Chung

   

    

   

  Con đường hình chữ U (Phần kéo dài của đường Trần Khánh Dư có 2 nhánh nối vuông góc với đường Trần Huy Liệu)Con đường hình chữ U (Phần kéo dài của đường Trần Khánh Dư có 2 nhánh nối vuông góc với đường Trần Huy Liệu)Con đường hình chữ U (Phần kéo dài của đường Trần Khánh Dư có 2 nhánh nối vuông góc với đường Trần Huy Liệu)Con đường hình chữ U (Phần kéo dài của đường Trần Khánh Dư có 2 nhánh nối vuông góc với đường Trần Huy Liệu)Con đường hình chữ U (Phần kéo dài của đường Trần Khánh Dư có 2 nhánh nối vuông góc với đường Trần Huy Liệu)

   

  NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC TRUNG TÂM CHÍ LINH, PHƯỜNG 10, PHƯỜNG NGUYỄN AN NINH, THÀNH PHỐ VŨNG TÀUNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC TRUNG TÂM CHÍ LINH, PHƯỜNG 10, PHƯỜNG NGUYỄN AN NINH, THÀNH PHỐ VŨNG TÀUNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC TRUNG TÂM CHÍ LINH, PHƯỜNG 10, PHƯỜNG NGUYỄN AN NINH, THÀNH PHỐ VŨNG TÀUNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC TRUNG TÂM CHÍ LINH, PHƯỜNG 10, PHƯỜNG NGUYỄN AN NINH, THÀNH PHỐ VŨNG TÀUNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC TRUNG TÂM CHÍ LINH, PHƯỜNG 10, PHƯỜNG NGUYỄN AN NINH, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

   

  Các tuyến đường thuộc khu E2, E4 Trung tâm Chí Linh theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân lô số CHL/QH-03/C

   

  Những tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 10,5mNhững tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 10,5mNhững tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 10,5m

   

  Những tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 5-7mNhững tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 5-7mNhững tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 5-7m

   

  Các tuyến đường A3, A4, C4, C5, H1 Khu trung tâm đô thị Chí LinhCác tuyến đường A3, A4, C4, C5, H1 Khu trung tâm đô thị Chí LinhCác tuyến đường A3, A4, C4, C5, H1 Khu trung tâm đô thị Chí LinhCác tuyến đường A3, A4, C4, C5, H1 Khu trung tâm đô thị Chí LinhCác tuyến đường A3, A4, C4, C5, H1 Khu trung tâm đô thị Chí Linh

   

  Các tuyến đường trong khu Trung tâm Chí Linh theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân lô số CHL/QH-03/CCác tuyến đường trong khu Trung tâm Chí Linh theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân lô số CHL/QH-03/CCác tuyến đường trong khu Trung tâm Chí Linh theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân lô số CHL/QH-03/CCác tuyến đường trong khu Trung tâm Chí Linh theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân lô số CHL/QH-03/CCác tuyến đường trong khu Trung tâm Chí Linh theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân lô số CHL/QH-03/C

   

  - Nguyễn Hữu Cảnh

   

  đường 3/2

   

  hết phần đường thi công hoàn chỉnh (khu A8)

   

  - Đoạn từ giữa khu A4 đến hết ranh đất dự án về hướng đường 30/4- Đoạn từ giữa khu A4 đến hết ranh đất dự án về hướng đường 30/4- Đoạn từ giữa khu A4 đến hết ranh đất dự án về hướng đường 30/4- Đoạn từ giữa khu A4 đến hết ranh đất dự án về hướng đường 30/4- Đoạn từ giữa khu A4 đến hết ranh đất dự án về hướng đường 30/4

   

  - Các đoạn đường nội bộ bao gồm các lô đất: A3, A4, A7, A8, A9, B11, B12, B13, B13A, B13B, C4, C5, D1, D2, D6, E1, E3, H1- Các đoạn đường nội bộ bao gồm các lô đất: A3, A4, A7, A8, A9, B11, B12, B13, B13A, B13B, C4, C5, D1, D2, D6, E1, E3, H1- Các đoạn đường nội bộ bao gồm các lô đất: A3, A4, A7, A8, A9, B11, B12, B13, B13A, B13B, C4, C5, D1, D2, D6, E1, E3, H1- Các đoạn đường nội bộ bao gồm các lô đất: A3, A4, A7, A8, A9, B11, B12, B13, B13A, B13B, C4, C5, D1, D2, D6, E1, E3, H1- Các đoạn đường nội bộ bao gồm các lô đất: A3, A4, A7, A8, A9, B11, B12, B13, B13A, B13B, C4, C5, D1, D2, D6, E1, E3, H1

   

  Stt

  TÊN ĐƯỜNG

  Đoạn đường

  Hệ s

  Từ

  Đến

   

  1

  Ba Cu

  Trọn đường  

  1,70

  2

  Bà Huyện Thanh Quan

  Trọn đường  

  1,70

  3

  Bà Triệu

  Lê Lợi Yên Bái

  1,70

  Yên Bái

  Ba Cu

  1,70

  Lê Lợi

  Lê Ngọc Hân

  1,70

  4

  Bắc Sơn (P.11)

  Trọn đường  

  1,40

  5

  Bạch Đng

  Trọn đường  

  1,60

  6

  Bến Đò (P.9)

  Trọn đường  

  1,70

  7

  Bến Nôm (P.Rạch Dừa)

  Trọn đường  

  1,40

  8

  Bình Giã

  Lê Hng Phong Hẻm 442 Bình Giã

  1,70

  Hẻm 442 Bình Giã

  Đường 30/4

  1,70

  9

  Hẻm 825 và 875 Bình Giã (P10)

  đường vào khu tái định cư 4,1 ha 1,40

  10

  Cao Bá Quát (P.Rạch Dừa)

  Trọn đường  

  1,40

  11

  Cao Thắng

  Trọn đường  

  1,70

  12

  Chi Lăng (P.12)

  Trọn đường  

  1,40

  13

  Chu Mạnh Trinh

  Trọn đường  

  1,70

  14

  Cô Bắc

  Trọn đường  

  1,70

  15

  Cô Giang

  Lê Lợi, Lê Ngọc Hân Triệu Việt Vương

  1,70

  16

  Dã Tượng (P.Thắng Tam)

  Trọn đường  

  1,70

  17

  Dương Văn An (tên cũ: hẻm 12 Hoàng Hoa Thám, P.2)

  Hoàng Hoa Thám Đinh Tiên Hoàng

  1,70

  18

  Dương Vân Nga (P.Rạch Dừa)

  Trọn đường  

  1,40

  19

  Đào Duy Từ (P.Thắng Tam)

  Trọn đường  

  1,70

  20

  Đinh Tiên Hoàng

  Trọn đường  

  1,70

  21

  Đồ Chiểu

  Lý Thường Kiệt Lê Lai

  1,70

  Lê Lai

  Hẻm 114

  1,70

  22

  Đô Lương (P.11, P.12)

  Trọn đường  

  1,70

  23

  Đường 2 tháng 9 (tên cũ: Đoạn cuối Quốc lộ 51B)

  Lê Hng Phong Vòng xoay Tượng đài dầu khí (P.NAN)

  1,70

  24

  Đường 2 tháng 9 (tên cũ: Các tuyến đường 51B thuộc địa bàn các P.10, P.11, P.12)

  Vòng xoay đường 3/2 thuộc P12 Bình Giã P.10

  1,40

  25

  Đoàn Thị Điểm

  Trọn đường  

  1,70

  26

  Đội Cấn (P.8)

  Trọn đường  

  1,70

  27

  Đống Đa (P.Thắng Nhất, P.10)

  Trọn đường  

  1,70

  28

  Đng Khởi

  Trọn đường  

  1,40

  29

  Đường 3/2

  Vòng xoay Đài Liệt sỹ Nguyễn An Ninh

  1,70

  Nguyễn An Ninh

  Vòng xoay đường 3/2 và trục đường 51B

  1,70

  30

  Đường 30/4

  Ngã 4 Giếng nước Ẹo Ông Từ

  1,60

  31

  Các tuyến hẻm 61 đường 30/4 (khu nhà ở chính sách)

  1,60

  32

  Đường D4(P. 10)

  Đường N1 hết đường nhựa

  1,40

  33

  Đường D5 (P.10)

  Đường 3/2 hết đường nhựa

  1,40

  34

  Đường D10(P.11)

  Đường 3/2 Biển

  1,40

  35

  Đường lên biệt thự đồi sứ

  Trần Phú Nhà số 12/6A

  1,60

  Trần Phú

  Nhánh đường lên Biệt thự Đồi Sứ

  1,60

  36

  Đường từ biệt thự 14,15 song song với đường Võ Thị Sáu đi ra khu biệt thự Công ty Phát triển nhà xây dựng

  1,70

  37

  Đường vào Xí nghiệp Quyết Tiến

  Trọn đường  

  1,40

  38

  Đường ven biển Hải Đăng

  Đường 3/2 Cầu Cửa Lấp

  1,40

  39

  Hạ Long

  Trọn đường  

  1,70

  40

  Hải Đăng

  Hạ Long Số 5 (Nhà nghLong An cũ)

  1,70

  S5 (Nhà nghỉ Long An cũ)

  Đèn Hải Đăng

  1,70

  Ngã 3

  Tượng Chúa

  1,70

  Hẻm Hải Đăng

   

  1,70

  41

  Hải Thượng Lãn Ông (P.Rạch Dừa)

  Trọn đường  

  1,40

  42

  Hai tuyến đường nối từ đường Bình Giã vào khu chợ Rạch Dừa (P.Rạch Dừa)

   

   

  Phạm Hữu Lu

  Bình Giã khu chợ Rạch Dừa

  1,40

   

  Phan Xích Long

  Bình Giã khu chợ Rạch Dừa

  1,40

  43

  Hàn Mặc Tử (P.7)

  Trọn đường  

  1,70

  44

  Hàn Thuyên (P.Rạch Dừa)

  Trọn đường  

  1,40

  45

  Hồ Đắc Di (tên cũ: hẻm 12 Hoàng Hoa Thám, P.2)

  Nguyễn Trường Tộ Dương Văn An

  1,70

  46

  Hồ Quý Ly

  Trọn đường  

  1,70

  47

  Hẻm của đường Hồ Quý Ly (thuộc khu nhà ở Tập thể Khách sạn Tháng Mười)

  1,70

  48

  Hồ Thị Kỷ

  (tên cũ: Hẻm 524 - đường 30/4 (P.Rạch Dừa)

  Nối từ đường 30/4 Khu chợ Rạch Dừa

  1,40

  49

  Hồ Tri Tân (P.Rạch Dừa)

  Trọn đường  

  1,40

  50

  Hồ Xuân Hương

  Trọn đường  

  1,70

  51

  Hoa Lư (P.12)

  Trọn đường  

  1,40

  52

  Hoàng Diệu

  Trọn đường  

  1,70

  53

  Hoàng Hoa Thám (P.2, P.3, phường Thắng Tam)

  Thùy Vân Võ Thị Sáu

  1,70

  Đoạn còn lại

   

  1,70

  54

  Hoàng Văn Thụ (P.7)

  Trọn đường  

  1,70

  55

  Hoàng Việt (P.6)

  Trọn đường  

  1,60

  56

  Hùng Vương

  Trọn đường  

  1,70

  57

  Huyền Trân Công Chúa

  Trọn đường  

  1,70

  58

  Huỳnh Khương An

  Trọn đường  

  1,70

  59

  Huỳnh Khương Ninh

  Trọn đường  

  1,70

  60

  Kha Vạn Cân (P.7)

  Trọn đường  

  1,70

  61

  Kim Đồng (P.Rạch Dừa)

  Trọn đường  

  1,40

  62

  Ký Con

  Trọn đường  

  1,70

  63

  Kỳ Đồng

  Trọn đường  

  1,60

  64

  La Văn Cu

  Trọn đưng  

  1,70

  65

  Lạc Long Quân

  Võ Thị Sáu Hết phần đất giao Công ty Phát triển Nhà

  1,70

  66

  Lê Hoàn (P.Rạch Dừa)

  Trọn đường  

  1,40

  67

  Lê Hồng Phong

  Lê Lợi Thùy Vân

  1,70

  68

  Hẻm 05 Lê Hồng Phong nối dài (thuộc đường nội bộ giữa khu Biệt thự Kim Minh và khu Biệt thự Kim Ngân)

  1,70

  69

  Lê Lai

  Lê Quý Đôn Thng Nhất

  1,70

  Thống Nhất

  Trương Công Định

  1,70

  70

  Lê Lợi

  Trọn đường  

  1,70

  71

  Lê Ngọc Hân

  Trần Phú Thủ Khoa Huân

  1,70

  Thủ Khoa Huân

  Bà Triệu

  1,70

  72

  Lê Phụng Hiểu

  Trọn đường  

  1,70

  73

  Lê Quang Định

  Đường 30/4 Bình Giã

  1,70

  74

  Hẻm 135 Lê Quang Định (p.Thắng Nhất)

  gồm các đoạn đường nội bộ khu đất PTSC của Công ty Dịch vụ Dầu khí 1,60

  75

  Các tuyến hẻm 135 Lê Quang Định (B, C, D, E, F, J khu nhà ở PTSC)

  1,60

  76

  Lê Quý Đôn

  Quang Trung Ngã 5 Lê Quý Đôn - Lê Lợi – Thủ Khoa Huân

  1,70

  Đoạn còn lại

  1,70

  77

  Lê Thánh Tông

  Trọn đường  

  1,60

  78

  Lê Thị Riêng

  Trọn đường  

  1,60

  79

  Lê Văn Lộc

  Đường 30/4 Lê Thị Riêng

  1,60

  Lê Thị Riêng

  Bờ kè rạch Bến Đình

  1,60

  80

  Lê Văn Tám

  Trọn đường  

  1,70

  81

  Lương Thế Vinh

  Trương Công Định Đường 30/4

  1,70

  82

  Hẻm 30 Lương Thế Vinh (P9)

     

  1,70

  83

  Lương Văn Can

  Trọn đường  

  1,70

  84

  Lưu Chí Hiếu (P9, P10, P.Rạch Dừa, P.Thắng Nhất)

  Trọn đường  

  1,40

  85

  Lưu Hữu Phước (P.Rạch Dừa, P.Thắng Nhất)

  Trọn đường  

  1,40

  86

  Lý Thái Tổ (P.Rạch Dừa)

  Trọn đường  

  1,40

  87

  Lý Thường Kiệt

  Nguyễn Trường Tộ Phạm Ngũ Lão

  1,70

  Phạm Ngũ Lão

  Lê Quý Đôn

  1,70

  Quý Đôn

  Bà Triệu

  1,70

  88

  Lý Tự Trọng

  Lê Lợi Lê Lai

  1,70

  Lê Lai

  Hẻm 45,146 Lý Tự Trọng

  1,70

  Đoạn còn lại

   

  1,70

  89

  Mạc Đỉnh Chi

  Trọn đường  

  1,70

  90

  Mai Thúc Loan (P.Rạch Dừa)

  Trọn đường  

  1,40

  91

  Nam Kỳ Khởi Nghĩa

  Trọn đường  

  1,70

  92

  Ngô Đức Kế

  Nguyễn An Ninh Cao Thng

  1,70

  Cao Thắng

  Pasteur

  1,70

  Đoạn còn lại

   

  1,70

  93

  Ngô Quyền (P. Thắng Nhất, P.Rạch Dừa)

  Nguyễn Hữu Cnh Nơ Trang Long

  1,60

  94

  Ngô Văn Huyền

  Trọn đường  

  1,70

  95

  Ngư Ph

  Trọn đường  

  1,60

  Ngư Phủ nối dài

  Ngư Phủ Tôn Đức Thắng

  1,60

  96

  Nguyễn An Ninh

  Trọn đường  

  1,70

  97

  Hẻm số 1 Nguyễn An Ninh

  Trọn đường  

  1,70

  98

  Nguyễn Bảo (Tự do cũ)

  Trọn đường  

  1,60

  99

  Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Trọn đường  

  1,70

  100

  Nguyễn Bửu (P.Thắng Tam)

  Trọn đường  

  1,70

  101

  Nguyễn Chí Thanh

  Trọn đường  

  1,70

  102

  Nguyễn Công Trứ

  Trọn đường  

  1,70

  103

  Nguyễn Cư Trinh

  Trọn đường  

  1,70

  104

  Nguyễn Du

  Quang Trung Trần Hưng Đạo

  1,70

  Trần Hưng Đạo

  Trương Công Định

  1,70

  105

  Nguyễn Gia Thiều (P.12)

  Trọn đường  

  1,40

  106

  Hẻm 58 Nguyễn Gia Thiều

  Trọn đường  

  1,40

  107

  Nguyễn Hiền

  Trọn đường  

  1,70

  108

  Nguyễn Hới (P.8)

  Trọn đường  

  1,70

  109

  Nguyễn Hữu Cảnh

  Đường 30/4 Trường Tiểu học Chí Linh

  1,60

  Đoạn còn lại

   

  1,60

  110

  Tuyến hẻm

  từ số nhà 217 Nguyễn Hữu Cảnh số nhà 140 Lưu Chí Hiếu

  1,60

  111

  Các tuyến hẻm 183 Nguyễn Hữu Cảnh (A, B, C, D, E, F, G khu nhà ở C2 Chí Linh)

  1,60

  112

  Các tuyến hẻm 212 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D, E, F, J, K H khu nhà ở C1 Chí Linh)

  1,60

  113

  Các tuyến hẻm 217 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D khu nhà ở A Chí Linh)

  1,60

  114

  Nguyễn Hữu Cầu

  Trọn đường  

  1,70

  115

  Nguyễn Kim

  Trọn đường  

  1,70

  116

  Nguyễn Lương Bằng

  Nguyễn An Ninh Lương Thế Vinh

  1,70

  Lương Thế Vinh

  Lý Thái Tông

  1,70

  117

  Hẻm 02,04, 36, 50 Nguyễn Lương Bằng (P9)

     

  1,70

  118

  Nguyễn Thái Bình

  Trọn đường  

  1,70

  119

  Nguyn Thái Học (P.7)

  Trọn đường  

  1,70

  120

  Nguyễn Thiện Thuật

  Lê Quang Định Nguyễn Hữu Cảnh

  1,60

  Đoạn còn lại

   

  1,60

  121

  Nguyễn Trãi

  Trọn đường  

  1,70

  122

  Nguyễn Tri Phương

  Ngô Đức Kế Trương Công Định

  1,70

  123

  Nguyễn Trung Trực

  Trọn đường  

  1,70

  124

  Nguyễn Trưng Tộ

  Trọn đường  

  1,70

  125

  Nguyễn Văn Cừ

  Nguyễn An Ninh Lương Thế Vinh

  1,70

  Lương Thế Vinh

  Lý Thái Tông

  1,70

  126

  Nguyễn Văn Trỗi

  Trọn đường  

  1,70

  127

  Nơ Trang Long (P.Rạch Dừa)

  Trọn đường  

  1,40

  128

  Ông Ích Khiêm

  Lê Văn Lộc Hồ Biểu Chánh

  1,70

  129

  Pasteur

  Trọn đường  

  1,70

  130

  Phạm Cự Lạng (P.Rạch Dừa)

  Trọn đường  

  1,40

  131

  Phạm Hng Thái

  Trọn đường  

  1,70

  132

  Hẻm số 110 Phạm Hồng Thái

  Phạm Hồng Thái Ngô Đức Kế

  1,70

  133

  Phạm Ngọc Thạch

  Trọn đường  

  1,70

  134

  Hẻm 43, 61 đường Phạm Ngọc Thạch (P9)

     

  1,70

  135

  Phạm Ngũ Lão

  Trọn đường  

  1,70

  136

  Phạm Thế Hiển

  Nam Kỳ Khởi Nghĩa Xô Viết Nghệ Tĩnh

  1,70

  Đoạn còn lại

   

  1,70

  137

  Phạm Văn Dinh

  Trọn đường  

  1,60

  138

  Phạm Văn Nghị (P.Thắng Nhất)

  Đoạn vuông góc với đường Lê Quang Định Nguyễn Thiện Thuật

  1,60

  139

  Phan Bội Châu

  Trọn đường  

  1,70

  140

  Phan Chu Trinh

  Thùy Vân Võ Thị Sáu

  1,70

  Ngã 3 Võ Thị Sáu

  Đinh Tiên Hoàng

  1,70

  141

  Phan Đăng Lưu

  Trọn đường  

  1,70

  142

  Hẻm 40 - Phan Đăng Lưu

  Trọn đường  

  1,70

  143

  Phan Đình Phùng

  Trọn đường  

  1,70

  144

  Phan Kế Bính

  Trọn đường  

  1,70

  145

  Phan Văn Trị

  Trọn đường  

  1,70

  146

  Phó Đức Chính

  Trọn đường  

  1,70

  147

  Phùng Khắc Khoan

  Trọn đường  

  1,70

  148

  Phước Thắng (P.12)

  Trọn đường  

  1,40

  149

  Quang Trung

  Trọn đường  

  1,70

  150

  Sương Nguyệt Ánh

  Trọn đường  

  1,70

  151

  Tạ Uyên

  Trọn đường  

  1,70

  152

  Tản Đà (Hai Bà Trưng cũ) (P.Rạch Dừa)

  Trọn đường  

  1,40

  153

  Tăng Bạt Hổ

  Trọn đường  

  1,40

  154

  Thng Nhì

  Trọn đường  

  1,40

  145

  Thi Sách

  Trọn đường  

  1,70

  156

  Thống Nhất

  Quang Trung Lê Lai

  1,70

  Lê Lai

  Trương Công Định

  1,70

  157

  Thủ Khoa Huân

  Trọn đường  

  1,70

  158

  Thùy Vân (P.2, P.8, P. Thng Tam)

  Trọn đường  

  1,70

  159

  Tiền Cảng

  Trọn đường  

  1,60

  160

  Tô Hiến Thành

  Trọn đường  

  1,70

  161

  Tôn Đản (P.Rạch Dừa)

  Trọn đường  

  1,40

  162

  Tôn Thất Thuyết (nối dài)(tên cũ: Tôn Thất Thuyết)

  Lê Văn Lộc Lương Văn Nho

  1,70

  163

  Tôn Thất Tùng

  Trọn đường  

  1,70

  164

  Tống Duy Tân (P.9)

  Lương Thế Vinh Nguyễn Trung Trực

  1,70

  165

  Trn Anh Tông

  Trọn đường  

  1,60

  166

  Trn Bình Trọng

  Trọn đường  

  1,70

  167

  Trn Cao Vân

  Lê Văn Lộc Võ Trường Ton

  1,70

  Võ Trường Toản

  Nguyễn Đức Cảnh

  1,70

  168

  Trần Đình Xu (tên cũ: Hẻm 492 - đường 30/4)

  Nối từ đường 30/4 Khu chợ Rạch Dừa

  1,40

  169

  Trần Đng

  Trọn đường  

  1,70

  170

  Trần Hưng Đạo

  Trọn đường  

  1,70

  171

  Trần Nguyên Đán

  Trọn đường  

  1,60

  172

  Trần Nguyên Hãn

  Trọn đường  

  1,70

  173

  Trần Phú (P.1, P.5)

  Quang Trung Nhà số 46 Trần Phú

  1,70

  Đoạn còn lại

   

  1,70

  174

  Trần Quốc Ton

  Trọn đường  

  1,60

  175

  Trần Quý Cáp

  Trọn đường  

  1,70

  176

  Trần Xuân Độ

  Trọn đường  

  1,60

  177

  Triệu Việt Vương

  Trọn đường  

  1,70

  178

  Trịnh Hoài Đức (P.7)

  Trọn đường  

  1,70

  179

  Trương Công Đnh

  Ngã 3 Hạ Long Quang Trung Lê Lai

  1,70

  Lê Lai

  Ngã 5

  1,70

  Ngã 5

  Nguyễn An Ninh

  1,70

  Đoạn còn lại

   

  1,70

  180

  Trưng Nh

  Trọn đường  

  1,70

  181

  Trưng Trắc

  Trọn đường  

  1,70

  182

  Trương Hán Siêu (P.10)

  Trọn đường  

  1,40

  183

  Trương Ngọc (P. Thắng Tam)

  Trọn đường  

  1,70

  184

  Trương Văn Bang (P.7)

  Trọn đường  

  1,70

  185

  Trương Vĩnh Ký

  Trọn đường  

  1,70

  186

  Trường Sa(P.12)

  Võ Nguyên Giáp Cầu Gò Găng P.12

  1,40

  187

  Tú Xương

  Trọn đường  

  1,70

  188

  Tuệ Tĩnh (P. 10)

  Trọn đường  

  1,40

  189

  Tuyến đường nối vuông góc từ đường 30/4, có cùng độ rộng với hẻm 524 (P.Rạch Dừa)

  Nằm giữa hẻm 524 và đường Bình Giã Khu chợ Rạch Dừa

  1,40

  190

  Tuyến đường từ số nhà 04 võ Văn Tần đến số nhà 05 Trần Nguyên Đán

     

  1,40

  191

  Văn Cao (P.2)

  Trọn đường  

  1,70

  192

  Vi Ba

  Lê Lợi Ngã 3 Vi Ba

  1,70

  Ngã 3 Vi Ba

  Hẻm 105 Lê Lợi

  1,70

  Đoạn còn lại

   

  1,70

  193

  Võ Đình Thành (P .Thắng Tam)

  Trọn đường  

  1,70

  194

  Võ Nguyên Giáp

  Vòng xoay đường 3/2 và trục đường 51B Ẹo Ông Từ

  1,40

  Ẹo Ông Từ

  CS Trung Tín (cầu Cây Khế cũ)

  1,40

  CS Trung Tín (cầu Cây Khế cũ)

  Hoa Lư

  1,40

  Hoa Lư

  Cầu Cỏ May

  1,40

  195

  Võ Thị Sáu

  Trọn đường  

  1,70

  196

  Võ Văn Tần

  Trọn đường  

  1,60

  197

  Xô Viết Nghệ Tĩnh

  Trọn đường  

  1,70

  198

  Yên Bái

  Trọn đường  

  1,70

  199

  Yên Đ

  Trọn đường  

  1,60

  200

  Yersin

  Trọn đường  

  1,70

  201

  Các tuyến đường tại khu nhà ở cao cấp Á Châu phường 2

   

  a

  Đường Phan Huy ích, đường Thái Văn Lung, đường Bàu Sen 1, 2, 3, 5, 7, 9 theo quy hoạch (tên cũ: Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng từ 5 - 7m)

  1,70

  b

  Đường Phan Huy Chú (tên cũ: Đường trục chính có lòng đường trải nhựa rộng 8m nối từ đường Hoàng Hoa Thám tới Phan Chu Trinh)

  1,70

  202

  Các tuyến đường thuộc khu nhà ở đồi 2 CTCP Phát triển nhà P10

  Đường số 6, 10, 11 theo quy hoạch 1,40

  Đường số 3, 4, 5 theo quy hoạch

  1,40

  203

  Các tuyến đường thuộc khu nhà ở Phước Cơ P12

  21 lô đất có diện tích 2.600m2 1,40

  23 lô đất có diện tích 2.762,5m2

  1,40

  204

  Các tuyến đường thuộc khu Tái định cư 4,1 ha phường 10

  Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng từ 5-7m 1,40

  Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa lớn hơn 7m

  1,40

  205

  Các tuyến đường thuộc khu vực dân cư phường 9

   

  Lý Thái Tông

  Trương Công Định Lương Thế Vinh

  1,70

  Nguyễn Đức Thuận

  Lương Thế Vinh Lý Thái Tông

  1,70

  Nguyễn Khang

  Lương Thế Vinh Lý Thái Tông

  1,70

  Võ Trường Toản

  (tên cũ: Lương Thế Vinh nối dài)

  Đường 30/4 Trần Cao Vân

  1,70

  Trần Cao Vân

  Tôn Đức Thắng

  1,70

  206

  Những tuyến đường khu tái định cư Trần Bình Trọng (P. Nguyễn An Ninh):

   

  Lê Trọng Tấn

  Trần Bình Trọng Mai Xuân Thưởng

  1,70

  Mai Xuân Thưởng

  Nguyễn An Ninh Trần Bình Trọng

  1,70

  Nguyễn Hữu Thọ (hẻm 556 Nguyễn An Ninh -đường rải nhựa rộng 5m)

  Ranh sân bay Nguyễn An Ninh

  1,70

  Nguyễn Thị Minh Khai (đường rải nhựa rộng 7m)

  Nguyễn An Ninh Trần Bình Trọng

  1,70

  207

  Những tuyến đường trong khu Trung tâm thương mại phường 7:

   

  Bế Văn Đàn

  Nguyễn Thái Học Ngô Đức Kế

  1,70

  Nam Cao

  Tôn Thất Tùng Ngô Đức Kế

  1,70

  Nguyễn Kiệm

  Trương Văn Bang Ngô Đức Kế

  1,70

  Nguyễn Oanh

  Phùng Chí Kiên Nguyễn Kiệm

  1,70

  Phùng Chí Kiên

  Nguyn Thái Học Phạm Hồng Thái

  1,70

  Xuân Diệu

  Nguyễn Thái Học Ngô Đức Kế

  1,70

  Xuân Thủy

  Cao Thắng Paster

  1,70

  208

  Những tuyến đường nội bộ thuộc các dự án khu tái định cư Bến Đình, khu nhà ở Sao Mai, Tecapro, Decoimex, Đại An:

  -

   

  Đường bờ kè Rạch Bến Đình

  Dự án nhà ở đại An Hết phần đất giao Công ty phát triển Nhà

  1,60

   

  Đường Bến Đình 1, 2, 4, 5, 6, 7 theo quy hoạch (bổ sung)

  Trọn đường (đường rải nhựa có lòng đường và vỉa hè rộng 15m) 1,60

   

  Đường Bến Đình 3 và đường Bến Đình 8 (tên cũ: đường vài đai khu tái định cư Bến Đình)

  Trọn đường (đường rải nhựa có lòng đường và vỉa hè rộng 10m) 1,60

   

  Lương Văn Nho

  Đường 30/4 Tôn Đức Thắng

  1,60

   

  Nguyễn Thị Định

  Đường 30/4 Tôn Đức Thắng

  1,60

   

  Tố Hữu

  Đường 30/4 Ông Ích Khiêm

  1,60

   

  Ngô Tất T

  Võ Trường Ton Lương Văn Nho

  1,60

   

  Ngô Gia Tự

  Ngô Tất Tố Ông Ích Khiêm

  1,60

   

  Nguyễn Bình

  Nguyễn Trung Trực Ngô Gia Tự

  1,60

   

  Nguyễn Thị Thập

  Lương Văn Nho Hẻm giữa 2 đường Ông Ích Khiêm và Trần Quang Diệu

  1,60

   

  Trần Quang Diệu

  Lương Văn Nho Lê Văn Lộc

  1,60

   

  Tôn Đức Thắng

  Lê Văn Lộc Đường QH 100m vào Cảng Sao Mai Bến Đình

  1,60

   

  Hồ Biểu Chánh

  Trần Cao Vân Tôn Đức Thắng

  1,60

   

  Nguyễn Thông

  THữu Đường QH 100m vào Cảng Sao Mai Bến Đình

  1,60

   

  Hàm Nghi

  Tố Hữu Nguyễn Đức Cảnh

  1,60

   

  Nguyễn Đức Cảnh

  Nguyễn Thông Ông Ích Khiêm

  1,60

   

  Nguyễn Phi Khanh

  Nguyn Thông Tôn Đức Thắng

  1,60

   

  Nguyễn Bá Lân

  Lê Văn Lộc Lương Văn Nho

  1,60

   

  Hoàng Minh Giám

  Lê Văn Lộc Lương Văn Nho

  1,60

  209

  Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 5 m trở lên thuộc khu tái định cư 199 lô phường 10

  1,40

  210

  Những tuyến đường nội bộ thuộc khu biệt thự Phương Nam

   

   

  Dương Minh Châu

  Khu dân cư Binh đoàn 15 Huỳnh Tịnh Của

  1,70

   

  Hoàng Trung Thông

  Mạc Thanh Đạm Huỳnh Tịnh Của

  1,70

   

  Tô Ngọc Vân

  Hoàng Lê Kha Hoàng Trung Thông

  1,70

   

  Hoàng Lê Kha

  Bùi Công Minh Hoàng Trung Thông

  1,70

   

  Mạc Thanh Đạm (P.8)

  Thùy Vân Nguyễn Hu Tiến

  1,70

   

  Nguyễn Hữu Tiến (P.8)

  Nguyễn An Ninh Đường nội bộ khu Biệt thự Phương Nam

  1,70

   

  Hoàng Văn Thái (P.NAN)

  Lê Trọng Tn Mai Xuân Thưởng

  1,70

   

  Đường số 10 (P.8)

  Đường Mạc Thanh Đạm nối dài Đoạn đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng

  1,70

   

  NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG NỐI VUÔNG GÓC ĐƯỜNG 30/4 KHU BẾN ĐÌNH

   

  I

  Đoạn nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình

  Đoạn đã trải nhựa rộng 7m nằm trong dự án nhà ở của Công ty Tecapro

  1,70

  Đoạn trải nhựa nối từ đường 30/4 đến đường Trần Cao Vân (phía trước UBND phường 9)

  1,70

  2

  Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (đi qua phần đất của dự án nhà ở Đại An)

  1,70

  3

  Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (bên cạnh Công ty xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh)

  1,70

   

  NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC KHU 240 LÊ LỢI, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

   

  1

  Trần Huy Liệu

  Trọn đường  

  1,70

  2

  Trần Khánh Dư

  Trọn đường  

  1,70

  3

  Trần Khắc Chung

  Trọn đường  

  1,70

  4

  Hẻm số 01, 04 Trần Khắc Chung

     

  1,70

  5

  Hẻm số 03, 05 Trần Khắc Chung

     

  1,70

  6

  Con đường hình chữ U (Phần kéo dài của đường Trần Khánh Dư có 2 nhánh nối vuông góc với đường Trần Huy Liệu)

  1,70

   

  NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC TRUNG TÂM CHÍ LINH, PHƯỜNG 10, PHƯỜNG NGUYỄN AN NINH, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

   

  1

  Các tuyến đường thuộc khu E2, E4 Trung tâm Chí Linh theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân lô số CHL/QH-03/C

  Những tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 10,5m 1,60

  Những tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 5-7m

  1,60

  2

  Các tuyến đường A3, A4, C4, C5, H1 Khu trung tâm đô thị Chí Linh

  1,60

  3

  Các tuyến đường trong khu Trung tâm Chí Linh theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân lô số CHL/QH-03/C

  1,60

  - Nguyễn Hữu Cảnh

  đường 3/2 hết phần đường thi công hoàn chỉnh (khu A8) 1,60

  - Đoạn từ giữa khu A4 đến hết ranh đất dự án về hướng đường 30/4

  1,60

  - Các đoạn đường nội bộ bao gồm các lô đất: A3, A4, A7, A8, A9, B11, B12, B13, B13A, B13B, C4, C5, D1, D2, D6, E1, E3, H1

  1,60

   

   

   

   

   

   

   

   

                                               

  B. NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC KHU VỰC NÔNG THÔN

  Đoạn đường

   

  Những tuyến đường nội bộ thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn giai đoạn 1:Những tuyến đường nội bộ thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn giai đoạn 1:

   

  Đường trải nhựa rộng từ 25m đến 36m (bao gồm lòng đường, vỉa hè, giải phân cách)Đường trải nhựa rộng từ 25m đến 36m (bao gồm lòng đường, vỉa hè, giải phân cách)

   

  Đường trải nhựa rộng từ 12m đến 16m (bao gồm lòng đường, vỉa hè)Đường trải nhựa rộng từ 12m đến 16m (bao gồm lòng đường, vỉa hè)

   

  Stt

  TÊN ĐƯỜNG

  Đoạn đường

  Hệ số

  Từ

  Đến

   

  1

  Bến Điệp

   

   

  1,40

  2

  Cồn Bn

   

   

  1,40

  3

  Đông Hồ Mang Cá

   

   

  1,40

  4

  Đường thôn 2 Bến Đá

   

   

  1,40

  5

  Đường thôn 4

   

   

  1,40

  6

  Đường thôn 5

   

   

  1,40

  7

  Đường thôn 6

   

   

  1,40

  8

  Đường thôn 7

   

   

  1,40

  9

  Hẻm số 3 thôn 5

   

   

  1,40

  10

  Hoàng Sa (tên cũ: Láng Cát - Long Sơn)

   

   

  1,40

  11

  Liên thôn 1- Rạch Lùa

   

   

  1,40

  12

  Liên thôn 4-6

   

   

  1,40

  13

  Liên thôn 5-8

   

   

  1,40

  14

  Liên thôn Bến Điệp

   

   

  1,40

  15

  Ông Hưng

   

   

  1,40

  16

  Số 2 thôn 5

   

   

  1,40

  17

  Số 2 thôn 6

   

   

  1,40

  18

  Tây Hồ Mang Cá

   

   

  1,40

  19

  Đường 28 tháng 4 (tên cũ: Trục chính)

   

   

  1,40

  20

  Ba đường hẻm thuộc khu dân cư thôn 4

   

   

  1,40

  21

  Khu vực Gò Găng

   

   

  1,40

  22

  Trường Sa

  Cầu Gò Găng P.12TP VT

  Nhà lớn Long Sơn

  1,40

  23

  Đường vào khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (toàn tuyến), xã Long Sơn

  Cầu Ba Nanh thôn 10

  Dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam thôn 2

  1,40

  24

  Những tuyến đường nội bộ thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn giai đoạn 1:

  1,40

  Đường trải nhựa rộng từ 25m đến 36m (bao gồm lòng đường, vỉa hè, giải phân cách)

  1,40

  Đường trải nhựa rộng từ 12m đến 16m (bao gồm lòng đường, vỉa hè)

  1,40
                 

   

  PHỤ LỤC II

  HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT CỦA CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BÀ RỊA
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

  A. NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC ĐÔ THỊ

  Đoạn đườngĐoạn đườngĐoạn đường

   

  Từ

   

  Đến

   

  Nguyễn Huệ

   

  Vòng xoay Chi Lăng

   

  Vòng xoay Chi Lăng

   

  Nguyễn Hữu Thọ

   

  Nguyễn Hữu Thọ

   

  Lê Duẩn

   

  Lê Duẩn

   

  Phạm Văn Đng

   

  Phạm Văn Đng

   

  Phạm Hùng

   

  Nguyễn Hữu Cảnh

   

  Trương Tấn Bửu

   

  Các đường xương (trải nhựa) còn lại thuộc phường Long ToànCác đường xương (trải nhựa) còn lại thuộc phường Long ToànCác đường xương (trải nhựa) còn lại thuộc phường Long ToànCác đường xương (trải nhựa) còn lại thuộc phường Long Toàn

   

  Cu Long Hương

   

  Tôn Đức Thắng

   

  Tôn Đức Thắng

   

  Cầu Thủ Lựu

   

  Cầu Long Hương

   

  Tô Nguyệt Đình

   

  Cầu Thủ Lựu

   

  Giáp Long Điền

   

  Lê Duẩn

   

  Hết nhựa

   

  Nguyễn Thanh Đằng

   

  Đường phía Đông khu bờ kè sông Dinh GĐ2

   

  Nguyễn An Ninh

   

  Cu Đình Long Hương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cầu Điện Biên Phủ

   

  Nguyễn Thanh Đng

   

  Nguyễn Thanh Đằng

   

  Hết ranh phường Long Toàn

   

  Nguyễn Thị Minh Khai

   

  Huỳnh Tấn Phát

   

  Quốc lộ 51

   

  Trịnh Đình Thảo

   

  Đông Tây Giáo Xứ Dũng LạcĐông Tây Giáo Xứ Dũng LạcĐông Tây Giáo Xứ Dũng LạcĐông Tây Giáo Xứ Dũng Lạc

   

  Nhà Tròn

   

  Điện Biên Phủ

   

  Điện Biên Phủ

   

  Phạm Ngọc Thạch

   

  Phạm Ngọc Thạch

   

  Cu Nhà máy nước

   

  Nhà Tròn (CMT8)

   

  Nguyễn Huệ

   

  Võ Thị Sáu

   

  Hết nhựa

   

  Đường 27/4

   

  Lê Thành Duy

   

  Đường phía Bắc khu bờ kè sông Dinh giai đoạn 2

   

  Lê Thành Duy

   

   

   

   

   

  Quốc lộ 51

   

  Hết đường nhựa

   

  Nguyễn Minh Khanh

   

  Đường bên hông Trung tâm huấn luyện chó đua

   

  Hà Huy Tập

   

  Hết nhựa

   

  Cách Mạng Tháng Tám

   

  Bạch Đằng

   

  Lê Duẩn

   

  Bạch Đằng

   

  Nguyễn Thị Định

   

  Trường Biên phòng

   

  Hà Huy Tập

   

  Hết nhựa

   

  Cách Mạng Tháng Tám

   

  H2 - Lê Duẩn

   

  Lê Dun

   

  H6 - CMT8

   

  Nguyễn Thị Định

   

  Hết nhựa

   

  Cách Mạng Tháng Tám

   

  Nguyễn Tất Thành

   

  Cách Mạng Tháng Tám

   

  Hết nhựa

   

  Cách Mạng Tháng Tám

   

  Trường Chinh

   

  Lê Thành Duy

   

  Nguyễn Thanh Đng

   

  Cu NM Nước

   

  Hùng Vương

   

  Mộng Huê Lầu

   

  Nguyễn Tất Thành

   

  Hùng Vương

   

  Trần Phú

   

   

   

   

   

  Bên hông Trường C.III

   

   

   

   

   

   

   

  Ngã 4 Xóm Cát

   

  Phm Ngọc Thch

   

  Phạm Ngọc Thạch

   

  Mô Xoài

   

  Ngã 5 Long Điền

   

  Hết địa phận phường Long Tâm

   

  Phan Văn Trị

   

  Giáp ranh huyện Tân Thành

   

   

   

   

   

  Đường 27/4

   

  Nguyễn Tất Thành

   

   

   

   

   

  Võ Văn Kiệt

   

  Trần Phú

   

  Hùng Vương

   

  Mộng Huê Lầu

   

  Lâm Quang Ky

   

  Nguyễn Tất Thành

   

  Trần Nguyên Đán

   

  Hoàng Đạo Thành

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chi Lăng

   

  Huỳnh Ngọc Hay

   

  Huỳnh Ngọc Hay

   

  Điện Biên Phủ

   

  Huỳnh Tịnh Của

   

  Dương Bạch Mai

   

  Dương Bạch Mai

   

  Nguyễn Thanh Đằng

   

  Nguyễn Thanh Đằng

   

  Chi Lăng

   

  Trương Vĩnh Ký

   

  Nguyễn Đình Chiu

   

  Nguyễn Thanh Đng

   

  Nguyễn Hữu Thọ

   

  Lâm Quang Ky

   

  Nguyễn Mạnh Tường

   

  Nguyễn Văn Cừ

   

  Trn Chánh Chiếu

   

  Nguyễn Văn Cừ

   

  Khu phố 5

   

   

   

   

   

  Quốc lộ 51

   

  Tuyến tránh QL56

   

  Dương Bạch Mai

   

  Nguyễn Thanh Đằng

   

  Nguyễn Thanh Đằng

   

  Chi Lăng

   

   

   

   

   

  Hùng Vương

   

  Văn Tiến Dũng

   

  Nguyễn Văn Trỗi

   

  Nguyễn Mnh Tường

   

  Trần Hưng Đạo

   

  Trục đông tây giáo xứ Dũng Lạc

   

  Nguyễn Bính

   

  Huỳnh Tấn Phát

   

   

   

   

   

  Nguyễn Thanh Đng

   

  Nguyễn Hữu Thọ

   

  Nguyễn Hữu Thọ

   

  Lê Duẩn

   

  Cách Mạng Tháng Tám

   

  Quốc lộ 51

   

  Lê Duẩn

   

  Hết nhựa

   

  Nguyễn Hữu Cảnh

   

  Trương Phúc Phan

   

  Phi Yến

   

  Lê Duẩn

   

  Cách Mạng Tháng Tám

   

  Nguyễn Văn Linh

   

  Nguyễn Văn Linh

   

  Huỳnh Tn Phát

   

  Tôn Đức Thắng

   

  Lê Duẩn

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Quốc lộ 51

   

  Huỳnh Ngọc Hay

   

  Huỳnh Ngọc Hay

   

  Đường 27/4

   

  Nguyễn Mnh Tường

   

  Nguyễn Văn Trỗi

   

   

   

   

   

  Quốc lộ 51

   

  Suối Lồ Ô

   

  Quốc lộ 51

   

  Cách Mạng Tháng Tám

   

  Cách Mạng Tháng Tám

   

  Nguyễn Văn Linh

   

  Nguyễn Văn Linh

   

  Hùng Vương

   

  Nguyễn Văn Hưởng

   

  Nguyễn Phúc Chu

   

  Nguyễn Văn Cừ

   

  Khu phố 2

   

  Nguyễn Văn Cừ

   

  Giáp đường mòn

   

  Hùng Vương

   

  Nguyễn Tất Thành

   

  Võ Thị Sáu

   

  Hết đường nhựa

   

  Quốc lộ 51

   

  Điện Biên Phủ

   

  Điện Biên Phủ

   

  Hùng Vương

   

  Hoàng Diệu

   

  Mô Xoài

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Quốc lộ 51

   

  Ngã 4 Xóm Cát

   

  CMT8

   

  Hết đường nhựa

   

  Điện Biên Phủ

   

  Phạm Hùng

   

  Tôn Đức Thắng

   

  Lê Duẩn

   

   

   

   

   

  Quốc lộ 55

   

  Chợ Long Toàn (cống)

   

  Chợ Long Toàn

   

  Võ Thị Sáu

   

  Trần Hưng Đạo

   

  Chu Văn An

   

  Nguyễn Thanh Đằng

   

  Nguyễn Tất Thành

   

  Nguyễn Tất Thành

   

  Nguyễn Thị Định

   

  27/4

   

  Nguyễn Tất Thành

   

  Trần Hưng Đạo

   

  Trường Chinh

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  27/4

   

  Hùng Vương

   

  Hùng Vương

   

  Trần Hưng Đạo

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trường Chinh

   

  Cách Mạng Tháng Tám

   

  Cách Mạng Tháng Tám

   

  Điện Biên Phủ

   

  Nguyễn Tất Thành

   

  Phạm Văn Đồng

   

  Phan Châu Trinh

   

  Hết nhựa

   

  Cu Điện Biên Ph

   

  Nguyễn Hữu Cảnh

   

   

   

   

   

  Nguyễn Văn Hưởng

   

  Hết đường trải nhựa

   

  Nguyễn Văn Hưởng

   

  Nhà thờ Long Kiên

   

  Nhà thờ Long Kiên

   

  Hết đường trải nhựa

   

  Trần Hưng Đạo

   

  Thái Văn Lung

   

  Trn Hưng Đạo

   

  Nhà thờ Long Kiên

   

  Quốc lộ 51

   

  Hết nhựa

   

  Quốc lộ 51

   

  Trịnh Đình Thảo

   

  Trịnh Đình Thảo

   

  Giáp ranh huyện Tân Thành

   

  Nguyễn Văn Linh

   

  Huỳnh Tấn Phát

   

  Cầu Cỏ May

   

  Trạm thu phí

   

  Trạm thu phí

   

  Nguyễn Hữu Thọ, Trần Xuân Độ

   

  Nguyễn Hữu Thọ, Trần Xuân Độ

   

  Cầu Sông Dinh

   

  Cầu Sông Dinh

   

  Nguyễn Hữu Cảnh

   

  Tô Nguyệt Đình

   

  Nguyễn Hữu Cảnh

   

  Ngã 3 Hỏa Táng

   

  Giáp Tân Thành

   

  Quốc lộ 51

   

  Trịnh Đình Thảo

   

   

   

   

   

  Nguyễn Bính

   

  Huỳnh Tấn Phát

   

  Nguyễn Bính

   

  Huỳnh Tấn Phát

   

  Quốc lộ 51

   

  Nguyễn An Ninh

   

  Cách Mạng Tháng Tám

   

  Trần Hưng Đạo

   

  Trần Hưng Đạo

   

  Nguyễn Văn Trỗi

   

  Vòng xoay Long Toàn

   

  Vũng Vằn

   

   

   

   

   

  Trần Hưng Đạo

   

  Võ Thị Sáu

   

  Nguyễn Tất Thành

   

  Phạm Hùng

   

  Nguyễn Hng Lam

   

  Mộng Huê Lầu

   

  Võ Thị Sáu

   

  Hết địa phận phường Long Tâm

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cách Mạng Tháng Tám

   

  Quốc lộ 51

   

  Rạch Gầm - Xoài Mút

   

  Phan Văn Trị

   

  Nguyễn Hữu Cảnh

   

  Trương Tn Bửu

   

  Quốc lộ 51

   

  Trịnh Đình Thảo

   

  Đường 27/4

   

  Hùng Vương

   

  Nguyễn Văn Cừ

   

  Ranh Bộ đội Biên phòng

   

  Nguyễn Văn Cừ

   

  Phạm Thiu

   

  Phạm Thiu

   

  Trần Chánh Chiếu

   

   

   

   

   

  Quốc lộ 51

   

  Trịnh Đình Thảo

   

   

   

   

   

  Nguyễn Hữu Thọ

   

  Phạm Văn Đồng

   

  Phạm Văn Đồng

   

  Tỉnh lộ 44A

   

  Cách Mạng Tháng Tám

   

  Nguyễn Văn Linh

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ranh xã Tân Hưng, phường Phước Hưng

  (đường bên hông tỉnh đội)

   

  Mô Xoài

  (đường bên hông tỉnh đội)

   

  Cách Mạng Tháng Tám

   

  Nguyễn An Ninh

   

  Nguyễn An Ninh

   

  Phan Đăng Lưu

   

  Hùng Vương

   

  Trần Hưng Đạo

   

  Trần Hưng Đạo

   

  Nguyễn Văn Cừ

   

  Nguyễn Văn Cừ

   

  Ngã 5 Long Điền

   

  Võ Thị Sáu

   

  Ranh phường Long Tâm, xã Hòa Long

   

   

   

   

   

  Hoàng Việt

   

  Ngô Văn Tịnh

   

  NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU GÒ CÁTNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU GÒ CÁTNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU GÒ CÁTNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU GÒ CÁT

   

   

   

   

   

  Nguyễn Phúc Chu

   

  Lê Hữu Trác

   

  Khu tái định cư Gò Cát 6

   

  Trọn đường (trải nhựa)

   

  Khu tái định cư Gò Cát 6

   

  Trọn đường (trải nhựa)

   

  Khu tái định cư Gò Cát 6

   

  Trọn đường (trải nhựa)

   

   

   

   

   

  Nguyễn Văn Hưởng

   

  Phan Bội Châu

   

  Lê Chân

   

  Lê Long Vân

   

  Hoàng Văn Thụ (GN2)

   

  1,40

  Hồ Đắc Di

   

  1,40

  Kha Vn Cân

   

  1,40

  K Đng

   

  1,40

  Lê Chân (GN3)

   

  1,40

  Lê Hữu Trác

   

  1,40

  Lê Long Vân

   

  1,40

  Lê Văn Hưu

   

  1,40

  Lưu Hữu Phước

   

  1,40

  Nguyễn Huỳnh Đức

   

  1,40

  Nguyễn Hữu Huân

   

  1,40

  Nguyễn Hữu Tiến

   

  1,40

  Nguyễn Phúc Chu

   

  1,40

  1,40

  Nguyễn Trọng Quân

   

  1,40

  Nguyễn Văn Nguyễn

   

  1,40

  Phan Anh (GN2)

   

  1,40

  Phan Bội Châu

   

  1,40

  Thích Thiện Chiếu

   

  1,40

  1,40

  Trịnh Hoài Đức

   

  1,40

  Stt

  TÊN ĐƯỜNG

  Đoạn đường

  Hệ số

  Từ

  Đến  

  1

  Bạch Đằng

  Nguyễn Huệ

  Vòng xoay Chi Lăng 1,40

  Vòng xoay Chi Lăng

  Nguyễn Hữu Thọ 1,40

  Nguyễn Hữu Thọ

  Lê Duẩn 1,40

  Lê Duẩn

  Phạm Văn Đng 1,40

  Phạm Văn Đng

  Phạm Hùng 1,40

  2

  Bình Giã - đường vào Trường Phan Bội Châu

  Nguyễn Hữu Cảnh

  Trương Tấn Bửu 1,40

  3

  Các đường xương (trải nhựa) còn lại thuộc phường Long Toàn

   

  4

  Cách Mạng Tháng Tám

  Cu Long Hương

  Tôn Đức Thắng 1,40

  Tôn Đức Thắng

  Cầu Thủ Lựu 1,40

  Cầu Long Hương

  Tô Nguyệt Đình 1,40

  Cầu Thủ Lựu

  Giáp Long Điền 1,40

  5

  Châu Văn Biết (Đường phía Bắc trường Lê Thành Duy)

  Lê Duẩn

  Hết nhựa 1,40

  6

  Chi Lăng

  Nguyễn Thanh Đằng

  Đường phía Đông khu bờ kè sông Dinh GĐ2 1,40

  7

  Duy Tân (Nguyễn Khuyến)

  Nguyễn An Ninh

  Cu Đình Long Hương 1,40

  8

  Dương Bạch Mai

   

    1,40

  9

  Đặng Nguyên Cẩn

   

    1,40

  10

  Điện Biên Phủ

  Cầu Điện Biên Phủ

  Nguyễn Thanh Đng 1,40

  Nguyễn Thanh Đằng

  Hết ranh phường Long Toàn 1,40

  11

  Đoàn Giỏi (A1 - TĐC Bắc 55)

  Nguyễn Thị Minh Khai

  Huỳnh Tấn Phát 1,40

  12

  Đỗ Nhuận (Đường phía Tây chợ Kim Dinh)

  Quốc lộ 51

  Trịnh Đình Thảo 1,40

  13

  Đông Tây Giáo Xứ Dũng Lạc

  1,40

  14

  Đường 27/4

  Nhà Tròn

  Điện Biên Phủ 1,40

  Điện Biên Phủ

  Phạm Ngọc Thạch 1,40

  Phạm Ngọc Thạch

  Cu Nhà máy nước 1,40

  Nhà Tròn (CMT8)

  Nguyễn Huệ 1,40

  15

  Đường bên hông trung tâm huấn luyện chó đua

  Võ Thị Sáu

  Hết nhựa 1,40

  16

  Nguyễn Thành Long

  Đường 27/4

  Lê Thành Duy 1,40

  17

  Đường phía Đông khu bờ kè sông Dinh giai đoạn 2

  Đường phía Bắc khu bờ kè sông Dinh giai đoạn 2

  Lê Thành Duy 1,40

  18

  Đường trong khu trung tâm thương mại phường Long Hương

   

    1,40

  19

  Đường vào Nhà máy điện Bà Rịa

  Quốc lộ 51

  Hết đường nhựa 1,40

  20

  Đường vào trụ sở khu phố 3

  Nguyễn Minh Khanh

  Đường bên hông Trung tâm huấn luyện chó đua 1,40

  22

  H1-Hà Huy Tập (Đường phía Nam trường Nguyễn Du)

  Hà Huy Tập

  Hết nhựa 1,40

  23

  H2 - Cách Mạng Tháng Tám (hẻm đình Phước Lễ)

  Cách Mạng Tháng Tám

  Bạch Đằng 1,40

  24

  H2 - Lê Duẩn (Khu giáo chức)

  Lê Duẩn

  Bạch Đằng 1,40

  25

  H2 - Nguyễn Thị Định (Đường vào trường Biên phòng)

  Nguyễn Thị Định

  Trường Biên phòng 1,40

  26

  H3 - Hà Huy Tập (đường phía Bắc trường Nguyễn Du)

  Hà Huy Tập

  Hết nhựa 1,40

  27

  H4 - CMT8 (Khu giáo chức)

  Cách Mạng Tháng Tám

  H2 - Lê Duẩn 1,40

  28

  H4 - Lê Duẩn (Khu giáo chức)

  Lê Dun

  H6 - CMT8 1,40

  29

  H4 - Nguyễn Thị Định (Đường vào trường Biên phòng)

  Nguyễn Thị Định

  Hết nhựa 1,40

  30

  H6-CMT8 (Khu giáo chức)

  Cách Mạng Tháng Tám

  Nguyễn Tất Thành 1,40

  31

  Hà Huy Tập (P.Phước Nguyên)

  Cách Mạng Tháng Tám

  Hết nhựa 1,40

  32

  Hà Huy Tập - P.Phước Trung

  Cách Mạng Tháng Tám

  Trường Chinh 1,40

  33

  Hai Bà Trưng

  Lê Thành Duy

  Nguyễn Thanh Đng 1,40

  34

  Hoàng Diệu

  Cu NM Nước

  Hùng Vương 1,40

  35

  Hoàng Đạo Thành (TĐC Đông QL56)

  Mộng Huê Lầu

  Nguyễn Tất Thành 1,40

  36

  Hoàng Hoa Thám

  Hùng Vương

  Trần Phú 1,40

  37

  Hoàng Việt

   

    1,40

  38

  H Tri Tân

  Bên hông Trường C.III

    1,40

  39

  Huệ Đăng

   

    1,40

  40

  Hùng Vương

  Ngã 4 Xóm Cát

  Phm Ngọc Thch 1,40

  Phạm Ngọc Thạch

  Mô Xoài 1,40

  41

  Hương lộ 2

  Ngã 5 Long Điền

  Hết địa phận phường Long Tâm 1,40

  42

  Huỳnh Khương Ninh

  Phan Văn Trị

  Giáp ranh huyện Tân Thành 1,40

  43

  Huỳnh Ngọc Hay

   

    1,40

  44

  Huỳnh Tấn Phát

  Đường 27/4

  Nguyễn Tất Thành 1,40

  45

  Huỳnh Tịnh Của

   

    1,40

  46

  Kha Vạn Cân

  Võ Văn Kiệt

  Trần Phú 1,40

  47

  Lâm Quang Ky (Khu tái định cư Đông QL56)

  Hùng Vương

  Mộng Huê Lầu 1,40

  48

  Lê Bảo Tịnh (Khu TĐC Đông QL56)

  Lâm Quang Ky

  Nguyễn Tất Thành 1,40

  49

  Lê Bình (D4)

  (TĐC Đông QL56)

  Trần Nguyên Đán

  Hoàng Đạo Thành 1,40

  50

  Lê Dun

   

    1,40

  51

  Lê Lai

   

    1,40

  52

  Lê Li

  Chi Lăng

  Huỳnh Ngọc Hay 1,40

  Huỳnh Ngọc Hay

  Điện Biên Phủ 1,40

  53

  Lê Quý Đôn

  Huỳnh Tịnh Của

  Dương Bạch Mai 1,40

  Dương Bạch Mai

  Nguyễn Thanh Đằng 1,40

  Nguyễn Thanh Đằng

  Chi Lăng 1,40

  54

  Lê Thành Duy

  Trương Vĩnh Ký

  Nguyễn Đình Chiu 1,40

  Nguyễn Thanh Đng

  Nguyễn Hữu Thọ 1,40

  55

  Lê Thị Bạch Vân (Khu tái định cư Đông QL56)

  Lâm Quang Ky

  Nguyễn Mạnh Tường 1,40

  56

  Lê Văn Duyệt

  Nguyễn Văn Cừ

  Trn Chánh Chiếu 1,40

  Nguyễn Văn Cừ

  Khu phố 5 1,40

  57

  Lương Thế Vinh

   

    1,40

  58

  Lý Đại Hành (đường số 14 -phường Kim Dinh)

  Quốc lộ 51

  Tuyến tránh QL56 1,40

  59

  Lý Thường Kiệt

  Dương Bạch Mai

  Nguyễn Thanh Đằng 1,40

  Nguyễn Thanh Đằng

  Chi Lăng 1,40

  60

  Lý Tự Trọng

   

    1,40

  61

  Mô Xoài (P. Phước Hưng - đường bên hông Tỉnh đội)

  Hùng Vương

  Văn Tiến Dũng 1,40

  62

  Mộng Huê Lầu (Khu tái định cư Đông QL56)

  Nguyễn Văn Trỗi

  Nguyễn Mnh Tường 1,40

  63

  Nam Quốc Cang

  Trần Hưng Đạo

  Trục đông tây giáo xứ Dũng Lạc 1,40

  64

  Ngô Đình Chất (A5 - tái định cư Bắc 55)

  Nguyễn Bính

  Huỳnh Tấn Phát 1,40

  65

  Ngô Đức Kế

   

    1,40

  66

  Ngô Gia Tự

  Nguyễn Thanh Đng

  Nguyễn Hữu Thọ 1,40

  67

  Ngô Gia Tự (đường vào Trường Lê Thành Duy)

  Nguyễn Hữu Thọ

  Lê Duẩn 1,40

  68

  Ngô Văn Tịnh (Cánh Đồng Mắt Mèo)

  Cách Mạng Tháng Tám

  Quốc lộ 51 1,40

  69

  Nguyên Hông (Đường phía sau UBND phường Phước Trung)

  Lê Duẩn

  Hết nhựa 1,40

  70

  Nguyễn An Ninh

  Nguyễn Hữu Cảnh

  Trương Phúc Phan 1,40

  71

  Nguyễn Bính (Nguyễn Lương Bằng - tái định cư Bắc 55)

  Phi Yến

  Lê Duẩn 1,40

  72

  Nguyễn Bình

  Cách Mạng Tháng Tám

  Nguyễn Văn Linh 1,40

  Nguyễn Văn Linh

  Huỳnh Tn Phát 1,40

  73

  Nguyễn Chánh (Hoàng Văn Thái-TĐC Bắc 55)

  Tôn Đức Thắng

  Lê Duẩn 1,40

  74

  Nguyễn Cư Trinh

   

    1,40

  75

  Nguyễn Du

   

    1,40

  76

  Nguyễn Đình Chiểu

  Quốc lộ 51

  Huỳnh Ngọc Hay 1,40

  Huỳnh Ngọc Hay

  Đường 27/4 1,40

  77

  Nguyễn Hồng Lam (TĐC Đông QL56)

  Nguyễn Mnh Tường

  Nguyễn Văn Trỗi 1,40

  78

  Nguyễn Huệ

   

    1,40

  79

  Nguyễn Hữu Cảnh

  Quốc lộ 51

  Suối Lồ Ô 1,40

  80

  Nguyễn Hữu Thọ

  Quốc lộ 51

  Cách Mạng Tháng Tám 1,40

  Cách Mạng Tháng Tám

  Nguyễn Văn Linh 1,40

  Nguyễn Văn Linh

  Hùng Vương 1,40

  81

  Nguyễn Khoa Đăng

  Nguyễn Văn Hưởng

  Nguyễn Phúc Chu 1,40

  82

  Nguyn Mạnh Hùng

  Nguyễn Văn Cừ

  Khu phố 2 1,40

  Nguyễn Văn Cừ

  Giáp đường mòn 1,40

  83

  Nguyễn Mạnh Tường

  Hùng Vương

  Nguyễn Tất Thành 1,40

  84

  Nguyễn Minh Khanh (Đinh Tiên Hoàng)

  Võ Thị Sáu

  Hết đường nhựa 1,40

  85

  Nguyễn Tất Thành (quy hoạch số 2 cũ)

  Quốc lộ 51

  Điện Biên Phủ 1,40

  Điện Biên Phủ

  Hùng Vương 1,40

  86

  Nguyễn Tất Thành (nối dài)

  Hoàng Diệu

  Mô Xoài 1,40

  87

  Nguyễn Thái Bình

   

    1,40

  88

  Nguyễn Thành Châu

   

    1,40

  89

  Nguyễn Thanh Đằng

  Quốc lộ 51

  Ngã 4 Xóm Cát 1,40

  90

  Nguyễn ThĐịnh

  CMT8

  Hết đường nhựa 1,40

  91

  Nguyễn Thị Định

  Điện Biên Phủ

  Phạm Hùng 1,40

  92

  Nguyễn Th Minh Khai

  Tôn Đức Thắng

  Lê Duẩn 1,40

  93

  Nguyễn Trãi

   

    1,40

  94

  Nguyễn Văn Cừ

  Quốc lộ 55

  Chợ Long Toàn (cống) 1,40

  Chợ Long Toàn

  Võ Thị Sáu 1,40

  95

  Nguyễn Văn Hưởng

  Trần Hưng Đạo

  Chu Văn An 1,40

  96

  Nguyễn Văn Linh

  Nguyễn Thanh Đằng

  Nguyễn Tất Thành 1,40

  Nguyễn Tất Thành

  Nguyễn Thị Định 1,40

  97

  Nguyễn Văn Trỗi

  27/4

  Nguyễn Tất Thành 1,40

  98

  Phạm Hùng

  Trần Hưng Đạo

  Trường Chinh 1,40

  99

  Phạm Hữu Chí

   

    1,40

  100

  Phạm Ngọc Thạch

   

    1,40

  101

  Phạm Ngọc Thạch (Khu tái định cư Đông QL56)

  27/4

  Hùng Vương 1,40

  Hùng Vương

  Trần Hưng Đạo 1,40

  102

  Phạm Thiều

   

    1,40

  103

  Phạm Văn Bạch

   

    1,40

  104

  Phạm Văn Đng

  Trường Chinh

  Cách Mạng Tháng Tám 1,40

  Cách Mạng Tháng Tám

  Điện Biên Phủ 1,40

  105

  Phan Châu Trinh (đường phía Bắc trung tâm hành chính tỉnh)

  Nguyễn Tất Thành

  Phạm Văn Đồng 1,40

  H2- Phan Châu Trinh (đường vào khu nhà ở công ty Địa Lợi)

  Phan Châu Trinh

  Hết nhựa 1,40

  106

  Phan Đăng Lưu

  Cu Điện Biên Ph

  Nguyễn Hữu Cảnh 1,40

  107

  Phân lô Long Kiên

   

    1,40

  H1 - Nguyễn Văn Hưởng

  Nguyễn Văn Hưởng

  Hết đường trải nhựa 1,40

  H3 - Nguyn Văn Hưởng

  Nguyễn Văn Hưởng

  Nhà thờ Long Kiên 1,40

  Nhà thờ Long Kiên

  Hết đường trải nhựa 1,40

  H1- Trần Hưng Đạo

  Trần Hưng Đạo

  Thái Văn Lung 1,40

  H3- Trần Hưng Đạo

  Trn Hưng Đạo

  Nhà thờ Long Kiên 1,40

  108

  Phan Văn Trị (Đường vào KCN khí thấp áp)

  Quốc lộ 51

  Hết nhựa 1,40

  109

  Phan Văn Trị (số 5 cũ)

  Quốc lộ 51

  Trịnh Đình Thảo 1,40

  Trịnh Đình Thảo

  Giáp ranh huyện Tân Thành 1,40

  110

  Phi Yến (A2 - tái định cư Bc 55)

  Nguyễn Văn Linh

  Huỳnh Tấn Phát 1,40

  111

  Quốc lộ 51

  Cầu Cỏ May

  Trạm thu phí 1,40

  Trạm thu phí

  Nguyễn Hữu Thọ, Trần Xuân Độ 1,40

  Nguyễn Hữu Thọ, Trần Xuân Độ

  Cầu Sông Dinh 1,40

  Cầu Sông Dinh

  Nguyễn Hữu Cảnh 1,40

  Tô Nguyệt Đình

  Nguyễn Hữu Cảnh 1,40

  Ngã 3 Hỏa Táng

  Giáp Tân Thành 1,40

  112

  Rạch Gm - Xoài Mút

  Quốc lộ 51

  Trịnh Đình Thảo 1,40

  113

  Tạ Quang Bửu

   

    1,40

  114

  Ta Uyên (A4 - tái định cư Bắc 55)

  Nguyễn Bính

  Huỳnh Tấn Phát 1,40

  115

  Tô Hiệu (A3 - tái định cư Bắc 55)

  Nguyễn Bính

  Huỳnh Tấn Phát 1,40

  116

  Tô Nguyệt Đình

  Quốc lộ 51

  Nguyễn An Ninh