logo

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND Đơn giá dịch vụ thống kê đất đai tỉnh Tiền Giang

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 16/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 14/06/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/06/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH TIỀN GIANG
  --------

  Số: 16/2019/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Tiền Giang, ngày 14 tháng 6 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

  -----------------------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

  Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

  Căn cứ Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

  Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi điều chỉnh

  Ban hành đơn giá dịch vụ thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

  2. Đối tượng áp dụng

  Các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thị xã, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến dịch vụ thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

  Điều 2. Đơn giá dịch vụ thống kê đất đai

  1. Đơn giá dịch vụ thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được Quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT).

  2. Đơn giá dịch vụ thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang là căn cứ để các cơ quan Nhà nước thanh quyết toán kinh phí khi thực hiện nhiệm vụ thống kê đất đai 03 cấp (xã, huyện, tỉnh) hàng năm; Đồng thời là cơ sở để lập dự toán thống kê đất đai hàng năm trên địa bàn tỉnh.

  Trường hợp Nhà nước thay đổi định mức kinh tế kỹ thuật và các cơ chế chính sách có liên quan; Hoặc đơn giá dụng cụ, thiết bị và vật liệu biến động trên 10% làm thay đổi đến đơn giá dịch vụ thống kê đất đai, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh.

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

  Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy, thành phố Mỹ Tho và các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 6 năm 2019./.

   

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH
  Phạm Anh Tuấn

   

   

  PHỤ LỤC

  ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

   

  1. Đơn giá thống kê đất đai cấp xã:

  Bảng tính đơn giá thống kê cho 1 xã trung bình (xã đồng bằng có diện tích bằng 1.000 ha; Hệ số diện tich Kdtx= 1; hệ số khu vực Kkv=1).

  Bảng 1

  STT

  Nội dung chi phí

  ĐVT

  Số lượng

  Đơn giá

  (đồng)

  Thành tiền

  (đồng)

  I

  Chi phí trực tiếp:

  1

  4.853.686

  4.853.686

  1

  Chi phí vật liệu trực tiếp

  1

  458.784

  458.784

  2

  Chi phí dụng cụ trực tiếp

  1

  94.476

  94.476

  3

  Chi phí nhân công trực tiếp

  1

  4.195.958

  4.195.958

  4

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  1

  104.468

  104.468

  II

  Chi phí chung (15%xI)

  1

  728.053

  728.053

   

  Tổng số (I+II)

   

   

  5.581.739

  5.581.739

  Ghi chú: Khi mức lương cơ sở thay đổi, đơn vị tư vấn thực hiện thống kê đất đai cấp xã được phép điều chỉnh chi phí nhân công trực tiếp theo công thức: Chi phí nhân công trực tiếp điều chỉnh = 4.195.958 x K (mức lương cơ sở tại thời điểm/1.300.000 đồng).

  Đơn giá tại Bảng 1 nêu trên tính cho 1 xã trung bình. Khi tính đơn giá cho 1 xã cụ thể trên địa bàn tỉnh thì căn cứ vào hệ số quy mô diện tích cấp xã (Kdtx), hệ số khu vực (Kkv) ở Bảng 2 để xác định cụ thể:

  - Chi phí vật liệu trực tiếp = 458.784

  - Chi phí dụng cụ trực tiếp = 94.476 x Kdtx x Kkv

  - Chi phí nhân công trực tiếp = 4.195.958 (hoặc Chi phí nhân công trực tiếp điều chỉnh) x Kdtx x Kkv

  - Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp = 104.468 x Kdtx x Kkv

  Bảng hệ số quy mô diện tích cấp xã (Kdtx), hệ số khu vực (Kkv)

  Bảng 2

  Nhóm

  Đơn vị hành chính cấp xã

  Diện tích năm 2016 (ha)

  Hệ số diện tích - Kdtx

  Hệ số khu vực - Kkv

  Ghi chú

  1

  Phường 1

  45

  0,47

  1,20

  Thị xã Gò Công

  Phường 3

  54

  0,47

  1,20

  Thành phố Mỹ Tho

  Phường 7

  40

  0,47

  1,20

  Thành phố Mỹ Tho

  2

  Phường 2

  71

  0,48

  1,20

  Thị xã Gò Công

  Phường 2

  71

  0,48

  1,20

  Thành phố Mỹ Tho

  Phường 8

  70

  0,48

  1,20

  Thành phố Mỹ Tho

  3

  Phường 1

  78

  0,49

  1,20

  Thành phố Mỹ Tho

  Phường 4

  81

  0,49

  1,20

  Thành phố Mỹ Tho

  4

  Phường 3

  109

  0,51

  1,20

  Thị xã Gò Công

  5

  Phường 4

  136

  0,52

  1,20

  Thị xã Gò Công

  6

  Phường 5

  166

  0,54

  1,20

  Thị xã Gò Công

  7

  Phường 4

  215

  0,56

  1,20

  Thị xã Cai Lậy

  8

  Phường 1

  227

  0,57

  1,20

  Thị xã Cai Lậy

  9

  Phường 9

  238

  0,58

  1,20

  Thành phố Mỹ Tho

  10

  Phường 5

  256

  0,59

  1,20

  Thị xã Cai Lậy

  11

  Phường 10

  282

  0,60

  1,20

  Thành phố Mỹ Tho

  Phường 5

  272

  0,60

  1,20

  Thành phố Mỹ Tho

  12

  Phường 6

  309

  0,62

  1,20

  Thành phố Mỹ Tho

  13

  Phường 3

  334

  0,63

  1,20

  Thị xã Cai Lậy

  Phường Tân Long

  326

  0,63

  1,20

  Thành phố Mỹ Tho

  14

  Phường 2

  348

  0,64

  1,20

  Thị xã Cai Lậy

  15

  Phường Nhị Mỹ

  530

  0,74

  1,20

  Thị xã Cai Lậy

  16

  Thị trấn Tân Hiệp

  76

  0,49

  1,10

  Huyện Châu Thành

  17

  Thị trấn Mỹ Phước

  285

  0,60

  1,10

  Huyện Tân Phước

  18

  Thị trấn Chợ Gạo

  305

  0,61

  1,10

  Huyện Chợ Gạo

  19

  TT Tân Hòa

  323

  0,62

  1,10

  Huyện Gò Công Đông

  20

  TT Cái Bè

  422

  0,68

  1,10

  Huyện Cái Bè

  21

  TT. Vàm Láng

  752

  0,86

  1,10

  Huyện Gò Công Đông

  22

  TT Vĩnh Bình

  769

  0,87

  1,10

  Huyện Gò Công Tây

  23

  Xã Bình Phú

  1.907

  1,09

  1,10

  Huyện Cai Lậy

  24

  Xã Phú Thạnh

  2.155

  1,11

  1,10

  Huyện Tân Phú Đông

  25

  Xã Dưỡng Điềm

  344

  0,64

  1,00

  Huyện Châu Thành

  26

  Xã Hữu Đạo

  475

  0,71

  1,00

  Huyện Châu Thành

  27

  Xã Tân Lý Tây

  498

  0,72

  1,00

  Huyện Châu Thành

  28

  Xã Vĩnh Kim

  589

  0,77

  1,00

  Huyện Châu Thành

  29

  Xã Long An

  646

  0,80

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Long Thuận

  645

  0,80

  1,00

  Thị xã Gò Công

  30

  Xã Long Hòa

  659

  0,81

  1,00

  Thị xã Gò Công

  Xã Long Hưng

  651

  0,81

  1,00

  Thị xã Gò Công

  31

  Xã Thanh Hòa

  678

  0,82

  1,00

  Thị xã Cai Lậy

  32

  Xã Hòa Tịnh

  711

  0,84

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  33

  Xã An Thái Đông

  736

  0,85

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Đông Hòa

  736

  0,85

  1,00

  Huyện Châu Thành

  34

  Xã Long Chánh

  787

  0,88

  1,00

  Thị xã Gò Công

  Xã Nhị Quý

  788

  0,88

  1,00

  Thị xã Cai Lậy

  35

  Xã Phú Quý

  818

  0,90

  1,00

  Thị xã Cai Lậy

  Xã Thành Công

  821

  0,90

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  36

  Xã Tân Phú

  837

  0,91

  1,00

  Thị xã Cai Lậy

  Xã Thạnh Phú

  841

  0,91

  1,00

  Huyện Châu Thành

  37

  Xã Bình Đức

  869

  0,93

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Tân Hội Đông

  871

  0,93

  1,00

  Huyện Châu Thành

  38

  Xã Bình Trưng

  918

  0,95

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Song Thuận

  909

  0,95

  1,00

  Huyện Châu Thành

  39

  Xã Tân Bình

  924

  0,96

  1,00

  Thị xã Cai Lậy

  Xã Tân Mỹ Chánh

  937

  0,96

  1,00

  Thành phố Mỹ Tho

  40

  Xã Bàn Long

  941

  0,97

  1,00

  Huyện Châu Thành

  41

  Xã Bình Phan

  965

  0,98

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Lương Hòa Lạc

  958

  0,98

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Song Bình

  962

  0,98

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  42

  Xã Mỹ Hạnh Trung

  1.002

  1,01

  1,00

  Thị xã Cai Lậy

  Xã Hiệp Đức

  1.022

  1,01

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Phú Phong

  1.027

  1,01

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Phước Thạnh

  1.040

  1,01

  1,00

  Thành phố Mỹ Tho

  Xã Trung An

  1.016

  1,01

  1,00

  Thành phố Mỹ Tho

  Xã Yên Luông

  1.049

  1,01

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  43

  Xã An Cư

  1.132

  1,02

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Đạo Thạnh

  1.075

  1,02

  1,00

  Thành phố Mỹ Tho

  Xã Hậu Mỹ Phú

  1.113

  1,02

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Kim Sơn

  1.163

  1,02

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Mỹ Phong

  1.125

  1,02

  1,00

  Thành phố Mỹ Tho

  Xã Mỹ Tịnh An

  1.147

  1,02

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Phú Kiết

  1.142

  1,02

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Tân Đông

  1.165

  1,02

  1,00

  Huyện Gò Công Đông

  Xã Tân Hương

  1.063

  1,02

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Trung Hòa

  1.079

  1,02

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  44

  Xã Cẩm Sơn

  1.253

  1,03

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Hậu Thành

  1.179

  1,03

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Hội Xuân

  1.196

  1,03

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Long Bình Điền

  1.250

  1,03

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Mỹ Đức Đông

  1.262

  1,03

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Mỹ Long

  1.265

  1,03

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Tân Bình Thạnh

  1.184

  1,03

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Tân Thuận Bình

  1.225

  1,03

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Thân Cửu Nghĩa

  1.209

  1,03

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Thới Sơn

  1.212

  1,03

  1,00

  Thành phố Mỹ Tho

  45

  Xã Bình Ân

  1.378

  1,04

  1,00

  Huyện Gò Công Đông

  Xã Bình Nghị

  1.353

  1,04

  1,00

  Huyện Gò Công Đông

  Xã Bình Nhì

  1.376

  1,04

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Bình Phú

  1.322

  1,04

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Điềm Hy

  1.386

  1,04

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Đông Hòa Hiệp

  1.295

  1,04

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Hòa Định

  1.349

  1,04

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Long Vĩnh

  1.280

  1,04

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Phú Mỹ

  1.306

  1,04

  1,00

  Huyện Tân Phước

  Xã Phú Nhuận

  1.376

  1,04

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Quơn Long

  1.330

  1,04

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Tân Thanh

  1.295

  1,04

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Thiện Trí

  1.329

  1,04

  1,00

  Huyện Cái Bè

  46

  Xã An Hữu

  1.399

  1,05

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Đăng Hưng Phước

  1.439

  1,05

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Đồng Sơn

  1.484

  1,05

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Long Hưng

  1.418

  1,05

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Mỹ Hội

  1.442

  1,05

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Mỹ Lương

  1.404

  1,05

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Tân Hội

  1.393

  1,05

  1,00

  Thị xã Cai Lậy

  Xã Tân Tây

  1.453

  1,05

  1,00

  Huyện Gò Công Đông

  Xã Thanh Bình

  1.428

  1,05

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Thạnh Trị

  1.426

  1,05

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Xuân Đông

  1.408

  1,05

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  47

  Xã An Thạnh Thủy

  1.516

  1,06

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Đồng Thạnh

  1.567

  1,06

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Hòa Hưng

  1.591

  1,06

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Long Trung

  1.544

  1,06

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Phú An

  1.573

  1,06

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Tân Lý Đông

  1.571

  1,06

  1,00

  Huyện Châu Thành

  48

  Xã Bình Tân

  1.714

  1,07

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Long Tiên

  1.655

  1,07

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Mỹ Hạnh Đông

  1.628

  1,07

  1,00

  Thị xã Cai Lậy

  Xã Mỹ Thành Bắc

  1.689

  1,07

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Tân Lập 2

  1.630

  1,07

  1,00

  Huyện Tân Phước

  49

  Xã Bình Phục Nhứt

  1.786

  1,08

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Long Định

  1.758

  1,08

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Mỹ Lợi A

  1.762

  1,08

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Mỹ Tân

  1.770

  1,08

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Tân Phú

  1.736

  1,08

  1,00

  Huyện Tân Phú Đông

  Xã Tăng Hòa

  1.792

  1,08

  1,00

  Huyện Gò Công Đông

  Xã Thạnh Nhựt

  1.783

  1,08

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  50

  Xã Bình Ninh

  1.907

  1,09

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Mỹ Lợi B

  1.879

  1,09

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Nhị Bình

  1.883

  1,09

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Tân Hưng

  1.940

  1,09

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Vĩnh Hựu

  1.909

  1,09

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  51

  Xã An Thái Trung

  1.954

  1,10

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Hậu Mỹ Bắc B

  1.971

  1,10

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Long Bình

  1.948

  1,10

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Mỹ Đức Tây

  1.988

  1,10

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Tân Hòa Thành

  1.952

  1,10

  1,00

  Huyện Tân Phước

  52

  Xã Tân Trung

  2.020

  1,11

  1,00

  Thị xã Gò Công

  Xã Gia Thuận

  2.091

  1,11

  1,00

  Huyện Gò Công Đông

  Xã Long Khánh

  2.081

  1,11

  1,00

  Thị xã Cai Lậy

  Xã Mỹ Phước Tây

  2.042

  1,11

  1,00

  Thị xã Cai Lậy

  Xã Mỹ Thành Nam

  2.165

  1,11

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Phước Trung

  2.120

  1,11

  1,00

  Huyện Gò Công Đông

  Xã Tam Bình

  2.138

  1,11

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Tam Hiệp

  2.068

  1,11

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Tân Thới

  2.112

  1,11

  1,00

  Huyện Tân Phú Đông

  Xã Thiện Trung

  2.016

  1,11

  1,00

  Huyện Cái Bè

  53

  Xã Bình Đông

  2.225

  1,12

  1,00

  Thị xã Gò Công

  Xã Hòa Khánh

  2.397

  1,12

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Mỹ Trung

  2.473

  1,12

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Tân Phong

  2.379

  1,12

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Tân Phước

  2.417

  1,12

  1,00

  Huyện Gò Công Đông

  Xã Thạnh Hòa

  2.479

  1,12

  1,00

  Huyện Tân Phước

  Xã Thạnh Lộc

  2.382

  1,12

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  54

  Xã Bình Xuân

  2.655

  1,13

  1,00

  Thị xã Gò Công

  Xã Hậu Mỹ Bắc A

  2.738

  1,13

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Ngũ Hiệp

  2.656

  1,13

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Tân Điền

  2.523

  1,13

  1,00

  Huyện Gò Công Đông

  Xã Tân Hòa Đông

  2.690

  1,13

  1,00

  Huyện Tân Phước

  Xã Tân Thạnh

  2.735

  1,13

  1,00

  Huyện Tân Phú Đông

  Xã Thạnh Mỹ

  2.821

  1,13

  1,00

  Huyện Tân Phước

  55

  Xã Hậu Mỹ Trinh

  3.152

  1,14

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Phú Đông

  2.966

  1,14

  1,00

  Huyện Tân Phú Đông

  Xã Tân Hòa Tây

  3.157

  1,14

  1,00

  Huyện Tân Phước

  Xã Tân Lập 1

  2.965

  1,14

  1,00

  Huyện Tân Phước

  56

  Xã Hưng Thạnh

  3.257

  1,15

  1,00

  Huyện Tân Phước

  Xã Phú Cường

  3.282

  1,15

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Phước Lập

  3.424

  1,15

  1,00

  Huyện Tân Phước

  Xã Thạnh Tân

  3.304

  1,15

  1,00

  Huyện Tân Phước

  57

  Xã Mỹ Phước

  3.743

  1,16

  1,00

  Huyện Tân Phước

  58

  Xã Kiểng Phước

  3.898

  1,17

  1,00

  Huyện Gò Công Đông

  59

  Xã Tân Thành

  6.062

  1,23

  1,00

  Huyện Gò Công Đông

  60

  Xã Phú Tân

  10.606

  1,31

  1,00

  Huyện Tân Phú Đông

  2. Đơn giá thống kê đất đai cấp huyện:

  Bảng tính đơn giá thống kê cho 1 huyện trung bình (có 15 đơn vị hành chính cấp xã - Kslx=15).

  Bảng 3

  STT

  Nội dung chi phí

  ĐVT

  Số lượng

  Đơn giá

  (đồng)

  Thành tiền

  (đồng)

  I

  Chi phí trực tiếp:

  huyện

  1

  15.242.918

  15.242.918

  1

  Chi phí vật liệu trực tiếp

  huyện

  1

  1.249.290

  1.249.290

  2

  Chi phí dụng cụ trực tiếp

  huyện

  1

  410.021

  410.021

  3

  Chi phí nhân công trực tiếp

  huyện

  1

  12.777.723

  12.777.723

  4

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  huyện

  1

  805.884

  805.884

  II

  Chi phí chung (15%xI)

  huyện

  1

  2.286.438

  2.286.438

   

  Tổng số (I+II)

   

   

  17.529.356

  17.529.356

  Ghi chú: Khi mức lương cơ sở thay đổi, đơn vị tư vấn thực hiện thống kê đất đai cấp huyện được phép điều chỉnh chi phí nhân công trực tiếp theo công thức: Chi phí nhân công trực tiếp điều chỉnh = 12.777.723 x K (mức lương cơ sở tại thời điểm/1.300.000 đồng).

  Đơn giá tại Bảng 3 nêu trên tính cho 1 huyện trung bình. Khi tính đơn giá cho 1 huyện cụ thể trên địa bàn tỉnh thì căn cứ vào số lượng đơn vị cấp xã thuộc huyện (Kslx) ở Bảng 4 để xác định cụ thể:

  - Chi phí vật liệu trực tiếp = 1.249.290

  - Chi phí dụng cụ trực tiếp = 410.021 x [1 + 0,04 x (Kslx - 15)]

  - Chi phí nhân công trực tiếp = 12.777.723 (hoặc Chi phí nhân công trực tiếp điều chỉnh) x [1 + 0,04 x (Kslx - 15)]

  - Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp = 805.884 x [1 + 0,04 x (Kslx - 15)]

  Bảng hệ số số lượng đơn vị cấp xã thuộc huyện (Kslx )

  Bảng 4

  Nhóm

  Đơn vị hành chính cấp huyện

  Số lượng đơn vị cấp xã thuộc huyện - Kslx

  Ghi chú

  1

  Huyện Tân Phú Đông

  6

   

  2

  Thị xã Gò Công

  12

   

  3

  Huyện Tân Phước

  13

   

  Huyện Gò Công Tây

  13

   

  Huyện Gò Công Đông

  13

   

  4

  Huyện Cai Lậy

  16

   

  Thị xã Cai Lậy

  16

   

  5

  Thành phố Mỹ Tho

  17

   

  6

  Huyện Chợ Gạo

  19

   

  7

  Huyện Châu Thành

  23

   

  8

  Huyện Cái Bè

  25

   

  3. Đơn giá thống kê đất đai cấp tỉnh:

  Bảng tính đơn giá thống kê cho 1 tỉnh trung bình (có 10 đơn vị hành chính cấp huyện - Kslh=10).

  Bảng 5

  STT

  Nội dung chi phí

  ĐVT

  Số lượng

  Đơn giá

  (đồng)

  Thành tiền (đồng)

  I

  Chi phí trực tiếp:

  tỉnh

  1

  19.897.751

  19.897.751

  1

  Chi phí vật liệu trực tiếp

  tỉnh

  1

  2.348.460

  2.348.460

  2

  Chi phí dụng cụ trực tiếp

  tỉnh

  1

  482.644

  482.644

  3

  Chi phí nhân công trực tiếp

  tỉnh

  1

  16.201.128

  16.201.128

  4

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  tỉnh

  1

  865.519

  865.519

  II

  Chi phí chung (15%xI)

  tỉnh

  1

  2.984.663

  2.984.663

   

  Tổng số (I+II)

   

   

  22.882.414

  22.882.414

  Ghi chú: Khi mức lương cơ sở thay đổi, đơn vị tư vấn thực hiện thống kê đất đai cấp tỉnh được phép điều chỉnh chi phí nhân công trực tiếp theo công thức: Chi phí nhân công trực tiếp điều chỉnh = 16.201.128 x K (mức lương cơ sở tại thời điểm/1.300.000 đồng).

  Đơn giá tại Bảng 5 nêu trên tính cho 1 tỉnh trung bình. Khi tính đơn giá cho 1 tỉnh cụ thể (Tỉnh Tiền Giang) thì căn cứ vào số lượng đơn vị cấp huyện thuộc tỉnh (Kslh) ở Bảng 6 để xác định cụ thể:

  - Chi phí vật liệu trực tiếp = 2.348.460

  - Chi phí dụng cụ trực tiếp = 482.644 x [1 + 0,05 x (Kslh - 10)]

  - Chi phí nhân công trực tiếp = 16.201.128 (hoặc Chi phí nhân công trực tiếp điều chỉnh) x [1 + 0,05 x (Kslh - 10)]

  - Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp = 865.519 x [1 + 0,05 x (Kslh - 10)]

  Bảng hệ số số lượng đơn vị cấp huyện thuộc tỉnh (Kslh)

  Bảng 6

  Nhóm

  Đơn vị hành chính cấp tỉnh

  Số lượng đơn vị cấp huyện thuộc tỉnh - Kslh

  Ghi chú

  1

  Tỉnh Tiền Giang

  11

   

  Cụ thể bảng tính đơn giá thống kê đất đai cho tỉnh Tiền Giang với mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng:

  Bảng 7

  STT

  Nội dung chi phí

  ĐVT

  Số lượng

  Đơn giá

  (đồng)

  Thành tiền

  (đồng)

  I

  Chi phí trực tiếp:

  tỉnh

  1

  20.775.215

  20.775.215

  1

  Chi phí vật liệu trực tiếp

  tỉnh

  1

  2.348.460

  2.348.460

  2

  Chi phí dụng cụ trực tiếp

  tỉnh

  1

  506.776

  506.776

  3

  Chi phí nhân công trực tiếp

  tỉnh

  1

  17.011.184

  17.011.184

  4

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  tỉnh

  1

  908.795

  908.795

  II

  Chi phí chung (15%xI)

  tỉnh

  1

  3.116.282

  3.116.282

   

  Tổng số (I+II)

   

   

  23.891.497

  23.891.497

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giá của Quốc hội, số 11/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 14/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 42/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
  Ban hành: 29/07/2014 Hiệu lực: 11/09/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 02/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ
  Ban hành: 27/01/2015 Hiệu lực: 13/03/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  07
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  08
  Nghị định 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 11/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 16/2019/QĐ-UBND Đơn giá dịch vụ thống kê đất đai tỉnh Tiền Giang

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
  Số hiệu: 16/2019/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 14/06/2019
  Hiệu lực: 24/06/2019
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phạm Anh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới