logo

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND Đơn giá dịch vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Tiền Giang

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 17/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 14/06/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/06/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH
  TIỀN GIANG
  -------

  Số: 17/2019/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Tiền Giang, ngày 14 tháng 6 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

  ---------------------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

  Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

  Căn cứ Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

  Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi điều chỉnh

  Ban hành đơn giá dịch vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

  2. Đối tượng áp dụng

  Các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến dịch vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

  Điều 2. Đơn giá dịch vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

  1. Đơn giá dịch vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT).

  2. Đơn giá dịch vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang là căn cứ để các cơ quan Nhà nước thanh quyết toán kinh phí khi thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 03 cấp (xã, huyện, tỉnh) theo định kỳ 05 năm; đồng thời là cơ sở để lập dự toán kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

  Trường hợp Nhà nước thay đổi định mức kinh tế kỹ thuật và các cơ chế chính sách có liên quan; hoặc đơn giá dụng cụ, thiết bị và vật liệu biến động trên 10% làm thay đổi đến đơn giá dịch vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh.

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

  Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy, thành phố Mỹ Tho và các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 6 năm 2019./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
  - Cổng TTĐT Chính phủ;
  - TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
  - UBMTTQVN tỉnh;
  - UBND tỉnh: CT và các PCT;
  - VPĐĐBQH, HĐND&UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
  - Cổng TT Điện tử tỉnh, Công báo tỉnh;
  - Lưu: VT, Lực, Lam.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Phạm Anh Tuấn

   

   

  PHỤ LỤC

  ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

   

  1. Đơn giá kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã:

  1.1. Đơn giá kiểm kê đất đai cấp xã:

  Bảng tính đơn giá kiểm kê cho 1 xã trung bình (xã đồng bằng có diện tích bằng 1.000 ha, hệ số diện tích Kdtx= 1, hệ số khu vực Kkv= 1).

  Bảng 1

  STT

  Nội dung chi phí

  ĐVT

  Số lượng

  Đơn giá

  ng)

  Thành tiền

  ng)

  *

  Trường hợp sử dụng bản đồ địa chính

   

   

  53.567.578

  53.567.578

  I

  Chi phí trực tiếp:

  1

  45.795.555

  45.795.555

  I.1

  Ngoại nghiệp

  1

  18.053.799

  18.053.799

  1

  Chi phí vật liệu trực tiếp

  1

  0

  0

  2

  Chi phí dụng cụ trực tiếp

  1

  233.865

  233.865

  -

  Công tác chuẩn bị

  1

  0

  0

  -

  Điều tra, khoanh vẽ, ...

  1

  233.865

  233.865

  -

  Tổng hợp số liệu...

  1

  0

  0

  3

  Chi phí nhân công trực tiếp

  1

  17.819.934

  17.819.934

  -

  Công tác chuẩn bị

  1

  0

  0

  -

  Điều tra, khoanh vẽ, ...

  1

  17.819.934

  17.819.934

  -

  Tổng hợp sliệu...

  1

  0

  0

  4

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  1

  0

  0

  -

  Công tác chuẩn bị

  1

  0

  0

  -

  Điều tra, khoanh vẽ, ...

  1

  0

  0

  -

  Tổng hợp sliệu...

  1

  0

  0

  I.2

  Nội nghiệp

  1

  27.741.756

  27.741.756

  1

  Chi phí vật liệu trực tiếp

  1

  876269

  876.269

  2

  Chi phí dụng cụ trực tiếp

  1

  449.985

  449.985

  -

  Công tác chuẩn bị

  1

  50.182

  50.182

  -

  Điều tra, khoanh vẽ, ...

  1

  102.574

  102.574

  -

  Tổng hợp số liệu...

  1

  297.229

  297.229

  3

  Chi phí nhân công trực tiếp

  1

  25.028.114

  25.028.114

  -

  Công tác chuẩn bị

  1

  1.891.555

  1.891.555

  -

  Điều tra, khoanh vẽ, ...

  1

  11.880.014

  11.880.014

  -

  Tổng hợp sliệu...

  1

  11.256.545

  11.256.545

  4

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  1

  1.387.388

  1.387.388

  -

  Công tác chuẩn bị

  1

  142.334

  142.334

  -

  Điều tra, khoanh vẽ, ...

  1

  593.807

  593.807

  -

  Tổng hợp số liệu...

  1

  651.247

  651.247

  II

  Chi phí chung:

  1

  7.772.023

  7.772.023

   

  Ngoại nghiệp (20% I.1)

  1

  3.610.760

  3.610.760

   

  Nội nghiệp (15% I.2)

  1

  4.161.263

  4.161.263

  *

  Trường hợp sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất chu kỳ trước

   

   

  64.428.713

  64.428.713

  I

  Chi phí trực tiếp:

  1

  54.885.814

  54.885.814

  I.1

  Ngoại nghiệp

  1

  26.200.542

  26.200.542

  1

  Chi phí vật liệu trực tiếp

  1

  0

  0

  2

  Chi phí dụng cụ trực tiếp

  1

  280.638

  280.638

  -

  Công tác chuẩn bị

  1

  0

  0

  -

  Điều tra, khoanh vẽ, ...

  1

  280.638

  280.638

  -

  Tổng hợp số liệu...

  1

  0

  0

  3

  Chi phí nhân công trực tiếp

  1

  25.919.904

  25.919.904

  -

  Công tác chuẩn bị

  1

  0

  0

  -

  Điều tra, khoanh vẽ, ...

  1

  25.919.904

  25.919.904

  -

  Tổng hợp sliệu...

  1

  0

  0

  4

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  1

  0

  0

  -

  Công tác chuẩn bị

  1

  0

  0

  -

  Điều tra, khoanh vẽ, ...

  1

  0

  0

  -

  Tổng hợp số liệu...

  1

  0

  0

  I.2

  Nội nghiệp

  1

  28.685.272

  28.685.272

  1

  Chi phí vật liệu trực tiếp

  1

  876.269

  876.269

  2

  Chi phí dụng cụ trực tiếp

  1

  470.500

  470.500

  -

  Công tác chuẩn bị

  1

  50.182

  50.182

  -

  Điều tra, khoanh vẽ, ...

  1

  123.089

  123.089

  -

  Tổng hợp sliệu...

  1

  297.229

  297.229

  3

  Chi phí nhân công trực tiếp

  1

  25.832.354

  25.832.354

  -

  Công tác chuẩn bị

  1

  1.891.555

  1.891.555

  -

  Điều tra, khoanh vẽ, ...

  1

  12.684.254

  12.684.254

  -

  Tổng hợp số liệu...

  1

  11.256.545

  11.256.545

  4

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  1

  1.506.149

  1.506.149

  -

  Công tác chuẩn bị

  1

  142.334

  142.334

  -

  Điều tra, khoanh vẽ, ...

  1

  712.568

  712.568

  -

  Tổng hợp số liệu...

  1

  651.247

  651.247

  II

  Chi phí chung:

  1

  9.542.899

  9.542.899

   

  Ngoại nghiệp (20% I.1)

  1

  5.240.108

  5.240.108

   

  Ni nghiệp (15% I.2)

  1

  4.302.791

  4.302.791

  Ghi chú: Khi mức lương cơ sở thay đổi, đơn vị tư vấn thực hiện kiểm kê đất đai cấp xã được phép điều chỉnh chi phí nhân công trực tiếp cho mỗi công việc (Công tác chuẩn bị; Điều tra, khoanh vẽ, ...; Tổng hợp số liệu...) theo công thức: Chi phí nhân công trực tiếp cho môi công việc điều chỉnh = Chi phí nhân công trực tiếp cho mỗi công việc x K (mức lương cơ sở tại thời điểm/1.300.000 đồng).

  Đơn giá tại Bảng 1 nêu trên tính cho 1 xã trung bình. Khi tính đơn giá cho 1 xã cụ thể trên địa bàn tỉnh thì căn cứ vào hệ số quy mô diện tích cấp xã (Kdtx), hệ số khu vực (Kkv) ở Bảng 2 để xác định cụ thể:

  * Trường hợp sử dụng bản đồ địa chính:

  - Ngoại nghiệp:

  + Chi phí vật liệu trực tiếp = 0

  + Chi phí dụng cụ trực tiếp:

  Công tác chuẩn bị

  = 0

  Điều tra, khoanh vẽ, ...

  = 233.865 x Kdtx x Kkv

  Tổng hợp số liệu...

  = 0

  + Chi phí nhân công trực tiếp:

  Công tác chuẩn bị

  = 0

  Điều tra, khoanh vẽ, ... = 17.819.934 (hoặc Chi phí nhân công trực tiếp ở công việc Điều tra, khoanh vẽ, ... điều chỉnh) x Kdtx x Kkv

  Tổng hợp sliệu...

  = 0

  + Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp:

  Công tác chuẩn bị

  = 0

  Điều tra, khoanh vẽ, ... 

  = 0 x Kdtx x Kkv

  Tổng hợp số liệu...

  = 0

  - Nội nghiệp:

  + Chi phí vật liệu trực tiếp = 876.269

  + Chi phí dụng cụ trực tiếp:

  Công tác chuẩn bị

  = 50.182

  Điều tra, khoanh vẽ, ...

  = 102.574 x Kdtx x Kkv

  Tổng hợp số liệu...

  = 297.229

  + Chi phí nhân công trực tiếp:

  Công tác chuẩn bị

  = 1.891.555

  Điều tra, khoanh vẽ, ... = 11.880.014 (hoặc Chi phí nhân công trực tiếp ở công việc Điều tra, khoanh vẽ, ... điều chỉnh) x Kdtx x Kkv

  Tổng hợp sliệu...

  = 11.256.545

  + Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp:

  Công tác chuẩn bị

  = 142.334

  Điều tra, khoanh vẽ, ...

  = 593.807 x Kdtx x Kkv

  Tổng hợp số liệu...

  = 651.247

  * Trường hợp sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đt chu kỳ trước: Tính tương tự như trường hợp sử dụng bản đồ địa chính.

  Bảng hệ số quy mô diện tích cấp xã (Kdtx), hệ số khu vực (Kkv)

  Bảng 2

  Nhóm

  Đơn vị hành chính cấp xã

  Diện tích năm 2016 (ha)

  Hệ số diện tích - Kdtx

  Hệ số khu vực - Kkv

  Ghi chú

  1

  Phường 1

  45

  0,47

  1,20

  Th xã Gò Công

  Phường 3

  54

  0,47

  1,20

  Thành phố Mỹ Tho

  Phường 7

  40

  0,47

  1,20

  Thành phố Mỹ Tho

  2

  Phường 2

  71

  0,48

  1,20

  Thị xã Gò Công

  Phường 2

  71

  0,48

  1,20

  Thành phố Mỹ Tho

  Phường 8

  70

  0,48

  1,20

  Thành phố Mỹ Tho

  3

  Phường 1

  78

  0,49

  1,20

  Thành phố Mỹ Tho

  Phường 4

  81

  0,49

  1,20

  Thành phố Mỹ Tho

  4

  Phường 3

  109

  0,51

  1,20

  Thị xã Gò Công

  5

  Phường 4

  136

  0,52

  1,20

  Thị xã Gò Công

  6

  Phường 5

  166

  0,54

  1,20

  Th xã Gò Công

  7

  Phường 4

  215

  0,56

  1,20

  Th xã Cai Lậy

  8

  Phường 1

  227

  0,57

  1,20

  Th xã Cai Lậy

  9

  Phường 9

  238

  0,58

  1,20

  Thành phố Mỹ Tho

  10

  Phường 5

  256

  0,59

  1,20

  Th xã Cai Lậy

  11

  Phường 10

  282

  0,60

  1,20

  Thành phố Mỹ Tho

   

  Phường 5

  272

  0,60

  1,20

  Thành phố Mỹ Tho

  12

  Phường 6

  309

  0,62

  1,20

  Thành phố Mỹ Tho

  13

  Phường 3

  334

  0,63

  1,20

  Thxã Cai Lậy

  Phường Tân Long

  326

  0,63

  1,20

  Thành phố Mỹ Tho

  14

  Phường 2

  348

  0,64

  1,20

  Thị xã Cai Lậy

  15

  Phường NhMỹ

  530

  0,74

  1,20

  Thị xã Cai Lậy

  16

  Thtrấn Tân Hiệp

  76

  0,49

  1,10

  Huyện Châu Thành

  17

  Thị trấn Mỹ Phước

  285

  0,60

  1,10

  Huyện Tân Phước

  18

  Thị trấn Chợ Gạo

  305

  0,61

  1,10

  Huyện Chợ Gạo

  19

  TT Tân Hòa

  323

  0,62

  1,10

  Huyện Gò Công Đông

  20

  TT Cái Bè

  422

  0,68

  1,10

  Huyện Cái Bè

  21

  TT. Vàm Láng

  752

  0,86

  1,10

  Huyện Gò Công Đông

  22

  TT Vĩnh Bình

  769

  0,87

  1,10

  Huyện Gò Công Tây

  23

  Xã Bình Phú

  1.907

  1,09

  1,10

  Huyện Cai Lậy

  24

  Xã Phú Thanh

  2.155

  1,11

  1,10

  Huyện Tân Phú Đông

  25

  Xã Dưỡng Điềm

  344

  0,64

  1,00

  Huyện Châu Thành

  26

  Xã Hữu Đạo

  475

  0,71

  1,00

  Huyện Châu Thành

  27

  Xã Tân Lý Tây

  498

  0,72

  1,00

  Huyện Châu Thành

  28

  Xã Vĩnh Kim

  589

  0,77

  1,00

  Huyện Châu Thành

  29

  Xã Long An

  646

  0,80

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Long Thuận

  645

  0,80

  1,00

  Th xã Gò Công

  30

  Xã Long Hòa

  659

  0,81

  1,00

  Thị xã Gò Công

  Xã Long Hưng

  651

  0,81

  1,00

  Th xã Gò Công

  31

  Xã Thanh Hòa

  678

  0,82

  1,00

  Thị xã Cai Lậy

  32

  Xã Hòa Tịnh

  711

  0,84

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  33

  Xã An Thái Đông

  736

  0,85

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Đông Hòa

  736

  0,85

  1,00

  Huyện Châu Thành

  34

  Xã Long Chánh

  787

  0,88

  1,00

  Thị xã Gò Công

  Xã Nhị Quý

  788

  0,88

  1,00

  Th xã Cai Lậy

  35

  Xã Phú Quý

  818

  0,90

  1,00

  Th xã Cai Lậy

  Xã Thành Công

  821

  0,90

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  36

  Xã Tân Phú

  837

  0,91

  1,00

  Thị xã Cai Lậy

  Xã Thanh Phú

  841

  0,91

  1,00

  Huyện Châu Thành

  37

  Xã Bình Đức

  869

  0,93

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Tân Hội Đông

  871

  0,93

  1,00

  Huyện Châu Thành

  38

  Xã Bình Trưng

  918

  0,95

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Song Thuận

  909

  0,95

  1,00

  Huyện Châu Thành

  39

  Xã Tân Bình

  924

  0,96

  1,00

  Thị xã Cai Lậy

  Xã Tân Mỹ Chánh

  937

  0,96

  1,00

  Thành phố Mỹ Tho

  40

  Xã Bàn Long

  941

  0,97

  1,00

  Huyện Châu Thành

  41

  Xã Bình Phan

  965

  0,98

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Lương Hòa Lạc

  958

  0,98

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Song Bình

  962

  0,98

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  42

  Xã Mỹ Hnh Trung

  1.002

  1,01

  1,00

  Th xã Cai Lậy

  Xã Hiệp Đức

  1.022

  1,01

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Phú Phong

  1.027

  1,01

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Phước Thnh

  1.040

  1,01

  1,00

  Thành phố Mỹ Tho

  Xã Trung An

  1.016

  1,01

  1,00

  Thành phố Mỹ Tho

  Xã Yên Luông

  1.049

  1,01

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  43

  Xã An Cư

  1.132

  1,02

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Đạo Thanh

  1.075

  1,02

  1,00

  Thành phố Mỹ Tho

  Xã Hậu Mỹ Phú

  1.113

  1,02

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Kim Sơn

  1.163

  1,02

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Mỹ Phong

  1.125

  1,02

  1,00

  Thành phố Mỹ Tho

  Xã Mỹ Tịnh An

  1.147

  1,02

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Phú Kiết

  1.142

  1,02

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Tân Đông

  1.165

  1,02

  1,00

  Huyện Gò Công Đông

  Xã Tân Hương

  1.063

  1,02

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Trung Hòa

  1.079

  1,02

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  44

  Xã Cẩm Sơn

  1.253

  1,03

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Hậu Thành

  1.179

  1,03

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Hội Xuân

  1.196

  1,03

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Long Bình Điền

  1.250

  1,03

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Mỹ Đức Đông

  1.262

  1,03

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Mỹ Long

  1.265

  1,03

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Tân Bình Thnh

  1.184

  1,03

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Tân Thuận Bình

  1.225

  1,03

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Thân Cửu Nghĩa

  1.209

  1,03

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Thới Sơn

  1.212

  1,03

  1,00

  Thành phố Mỹ Tho

  45

  Xã Bình Ân

  1.378

  1,04

  1,00

  Huyện Gò Công Đông

  Xã Bình Nghị

  1.353

  1,04

  1,00

  Huyện Gò Công Đông

  Xã Bình Nhì

  1.376

  1,04

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Bình Phú

  1.322

  1,04

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Điềm Hy

  1.386

  1,04

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Đông Hòa Hiệp

  1.295

  1,04

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Hòa Định

  1.349

  1,04

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Long Vĩnh

  1.280

  1,04

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Phú Mỹ

  1.306

  1,04

  1,00

  Huyện Tân Phước

  Xã Phú Nhuận

  1.376

  1,04

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Quơn Long

  1.330

  1,04

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Tân Thanh

  1.295

  1,04

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Thiện Trí

  1.329

  1,04

  1,00

  Huyện Cái Bè

  46

  Xã An Hữu

  1.399

  1,05

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Đăng Hưng Phước

  1.439

  1,05

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Đông Sơn

  1.484

  1,05

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Long Hưng

  1418

  1,05

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Mỹ Hội

  1.442

  1,05

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Mỹ Lương

  1.404

  1,05

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Tân Hội

  1.393

  1,05

  1,00

  Th xã Cai Lậy

  Xã Tân Tây

  1.453

  1,05

  1,00

  Huyện Gò Công Đông

  Xã Thanh Bình

  1.428

  1,05

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Thạnh Trị

  1.426

  1,05

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Xuân Đông

  1.408

  1,05

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  47

  Xã An Thnh Thủy

  1.516

  1,06

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Đông Thanh

  1.567

  1,06

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Hòa Hưng

  1.591

  1,06

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Long Trung

  1.544

  1,06

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Phú An

  1.573

  1,06

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Tân Lý Đông

  1.571

  1,06

  1,00

  Huyện Châu Thành

  48

  Xã Bình Tân

  1.714

  1,07

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Long Tiên

  1.655

  1,07

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Mỹ Hnh Đông

  1.628

  1,07

  1,00

  Thị xã Cai Lậy

  Xã Mỹ Thành Bắc

  1.689

  1,07

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Tân Lập 2

  1.630

  1,07

  1,00

  Huyện Tân Phước

  49

  Xã Bình Phục Nhứt

  1.786

  1,08

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Long Đnh

  1.758

  1,08

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Mỹ Lợi A

  1.762

  1,08

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Mỹ Tân

  1.770

  1,08

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Tân Phú

  1.736

  1,08

  1,00

  Huyện Tân Phú Đông

  Xã Tăng Hòa

  1.792

  1,08

  1,00

  Huyện Gò Công Đông

  Xã Thnh Nhựt

  1.783

  1,08

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  50

  Xã Bình Ninh

  1.907

  1,09

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Mỹ Lợi B

  1.879

  1,09

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Nh Bình

  1.883

  1,09

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Tân Hưng

  1.940

  1,09

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Vĩnh Hựu

  1.909

  1,09

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  51

  Xã An Thái Trung

  1.954

  1,10

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Hậu Mỹ Bắc B

  1.971

  1,10

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Long Bình

  1.948

  1,10

  1,00

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Mỹ Đức Tây

  1 988

  1,10

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Tân Hòa Thành

  1.952

  1,10

  1,00

  Huyện Tân Phước

  52

  Xã Tân Trung

  2.020

  1,11

  1,00

  Thị xã Gò Công

  Xã Gia Thuận

  2.091

  1,11

  1,00

  Huyện Gò Công Đông

  Xã Long Khánh

  2.081

  1,11

  1,00

  Th xã Cai Lậy

  Xã Mỹ Phước Tây

  2.042

  1,11

  1,00

  Thị xã Cai Lậy

  Xã Mỹ Thành Nam

  2.165

  1,11

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Phước Trung

  2.120

  1,11

  1,00

  Huyện Gò Công Đông

  Xã Tam Bình

  2.138

  1,11

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Tam Hip

  2.068

  1,11

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Xã Tân Thới

  2.112

  1,11

  1,00

  Huyện Tân Phú Đông

  Xã Thin Trung

  2.016

  1,11

  1,00

  Huyện Cái Bè

  53

  Xã Bình Đông

  2.225

  1,12

  1,00

  Thị xã Gò Công

  Xã Hòa Khánh

  2.397

  1,12

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Mỹ Trung

  2.473

  1,12

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Tân Phong

  2.379

  1,12

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Tân Phước

  2.417

  1,12

  1,00

  Huyện Gò Công Đông

  Xã Thnh Hòa

  2479

  1,12

  1,00

  Huyện Tân Phước

  Xã Thnh Lc

  2.382

  1,12

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  54

  Xã Bình Xuân

  2.655

  1,13

  1,00

  Thị xã Gò Công

  Xã Hậu Mỹ Bắc A

  2.738

  1,13

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Ngũ Hip

  2.656

  1,13

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Tân Điền

  2.523

  1,13

  1,00

  Huyện Gò Công Đông

  Xã Tân Hòa Đông

  2.690

  1,13

  1,00

  Huyện Tân Phước

  Xã Tân Thnh

  2.735

  1,13

  1,00

  Huyện Tân Phú Đông

  Xã Thnh Mỹ

  2.821

  1,13

  1,00

  Huyện Tân Phước

  55

  Xã Hậu Mỹ Trinh

  3 152

  1,14

  1,00

  Huyện Cái Bè

  Xã Phú Đông

  2 966

  1,14

  1,00

  Huyện Tân Phú Đông

  Xã Tân Hòa Tây

  3.157

  1,14

  1,00

  Huyện Tân Phước

  Xã Tân Lập 1

  2.965

  1,14

  1,00

  Huyện Tân Phước

  56

  Xã Hưng Thnh

  3.257

  1,15

  1,00

  Huyện Tân Phước

  Xã Phú Cường

  3.282

  1,15

  1,00

  Huyện Cai Lậy

  Xã Phước Lập

  3.424

  1,15

  1,00

  Huyện Tân Phước

  Xã Thnh Tân

  3.304

  1,15

  1,00

  Huyện Tân Phước

  57

  Xã Mỹ Phước

  3.743

  1,16

  1,00

  Huyện Tân Phước

  58

  Xã Kiểng Phước

  3.898

  1,17

  1,00

  Huyện Gò Công Đông

  59

  Xã Tân Thành

  6.062

  1,23

  1,00

  Huyện Gò Công Đông

  60

  Xã Phú Tân

  10.606

  1,31

  1,00

  Huyện Tân Phú Đông

  1.2. Đơn giá lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã:

  Bảng tính đơn giá lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã cho 1 xã trung bình: ở các tỷ lệ 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000 (tương ứng với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 100 ha (Ktlx=1); bằng 300 ha (Ktlx=1), 1.000 ha (Ktlx=1), 5.000 ha (Ktlx=1)).

  Bảng 3

  STT

  Nội dung chi phí

  ĐVT

  Số lượng

  Đơn giá

  ng)

  Thành tiền

  ng)

  I

  Bản đồ tỷ lệ 1/1.000

   

   

  4.466.815

  4.466.815

  1I.1

  Chi phí trực tiếp:

  1

  3.884.187

  3.884.187

  1

  Chi phí vật liệu trực tiếp

  1

  96.390

  96.390

  2

  Chi phí dụng cụ trực tiếp

  1

  52.233

  52.233

  3

  Chi phí nhân công trực tiếp

  1

  3.376.326

  3.376.326

  4

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  1

  359.238

  359.238

  1.2

  Chi phí chung (15% I.1)

  1

  582.628

  582.628

  II

  Bản đồ tỷ lệ 1/2.000

   

   

  4.969.638

  4.969.638

  II.1

  Chi phí trực tiếp:

  1

  4.321.424

  4.321.424

  1

  Chi phí vật liệu trực tiếp

  1

  96.390

  96.390

  2

  Chi phí dụng cụ trực tiếp

  1

  54.866

  54.866

  3

  Chi phí nhân công trực tiếp

  1

  3.778.446

  3.778.446

  4

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  1

  391.722

  391.722

  II.2

  Chi phí chung (15% II.1)

  1

  648.214

  648.214

  III

  Bản đồ tỷ lệ 1/5.000

   

   

  5.475.526

  5.475.526

  III.1

  Chi phí trực tiếp:

  1

  4.761.327

  4.761.327

  1

  Chi phí vật liệu trực tiếp

  1

  96.390

  96.390

  2

  Chi phí dụng cụ trực tiếp.

  1

  57.615

  57.615

  3

  Chi phí nhân công trực tiếp

  1

  4.180.566

  4.180.566

  4

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  1

  426.756

  426.756

  III.2

  Chi phí chung (15% III.1)

  1

  714.199

  714.199

  IV

  Bản đồ tỷ lệ 1/10.000

   

   

  6.216.641

  6.216.641

  IV.l

  Chi phí trực tiếp:

  1

  5.405.775

  5.405.775

  1

  Chi phí vật liệu trực tiếp

  1

  96.390

  96.390

  2

  Chi phí dụng cụ trực tiếp

  1

  60.493

  60.493

  3

  Chi phí nhân công trực tiếp

  1

  4.783.746

  4.783.746

  4

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  1

  465.146

  465.146

  IV.2

  Chi phí chung (15% IV.1)

  1

  810.866

  810.866

  Ghi chú: Khi mức lương cơ sở thay đổi, đơn vị tư vấn thực hiện lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã được phép điều chỉnh chi phí nhân công trực tiếp theo công thức: Chi phí nhân công trực tiếp điều chỉnh = Chi phí nhân công trực tiếp x K (mức lương cơ sở tại thời điểm/1.300.000 đồng).

  Đơn giá tại Bảng 3 nêu trên tính cho 1 xã trung bình. Khi tính đơn giá cho 1 xã cụ thể trên địa bàn tỉnh thì căn cứ vào hệ số tỷ lệ bản đồ cấp xã (Ktlx) ở Bảng 4 để xác định cụ thể:

  - Tính cho xã có Bản đồ tỷ lệ 1/1.000

  + Chi phí vật liệu trực tiếp = 96.390

  + Chi phí dụng cụ trực tiếp = 52.233 x Ktlx

  + Chi phí nhân công trực tiếp = 3.376.326 (hoặc Chi phí nhân công trực tiếp điều chỉnh) x Ktlx

  + Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp = 359.238 x Ktlx

  - Tính cho xã có Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000, 1/10.000: Tính tương tự như tỷ lệ 1/1.000

  Bảng hệ số tỷ lệ bản đồ cấp xã (Ktlx)

  Bảng 4

  Nhóm

  Đơn vị hành chính cấp xã

  Diện tích năm 2016 (ha)

  Tỷ lệ bản đồ

  Hệ số tỷ lệ bản đồ cấp xã - Ktlx

  Ghi chú

  1

  Phường 7

  40

  1/1.000

  1,00

  Thành phố Mỹ Tho

  Phường 1

  45

  1/1.000

  1,00

  Thị xã Gò Công

  Phường 3

  54

  1/1.000

  1,00

  Thành phố Mỹ Tho

  Phường 8

  70

  1/1.000

  1,00

  Thành phố Mỹ Tho

  Phường 2

  71

  1/1.000

  1,00

  Thành phố Mỹ Tho

  Phường 2

  71

  1/1.000

  1,00

  Thị xã Gò Công

  Thị trấn Tân Hiệp

  76

  1/1.000

  1,00

  Huyện Châu Thành

  Phường 1

  78

  1/1.000

  1,00

  Thành phố Mỹ Tho

  Phường 4

  81

  1/1.000

  1,00

  Thành phố Mỹ Tho

  2

  Phường 3

  109

  1/1.000

  1,08

  Thị xã Gò Công

  3

  Phường 4

  136

  1/2.000

  0,95

  Thị xã Gò Công

  4

  Phường 5

  166

  1/2.000

  0,96

  Thị xã Gò Công

  5

  Phường 4

  215

  1/2.000

  0,98

  Thị xã Cai Lậy

  Phường 1

  227

  1/2.000

  0,98

  Thị xã Cai Lậy

  Phường 9

  238

  1/2.000

  0,98

  Thành phố Mỹ Tho

  6

  Phưng 5

  256

  1/2.000

  0,99

  Thị xã Cai Lậy

  Phường 5

  272

  1/2.000

  0,99

  Thành phố Mỹ Tho

  7

  Phường 10

  282

  1/2.000

  1,00

  Thành phố Mỹ Tho

  Thị trấn Mỹ Phước

  285

  1/2.000

  1,00

  Huyện Tân Phước

  8

  Thị trấn Chợ Gạo

  305

  1/2.000

  1,02

  Huyện Chợ Gạo

  Phường 6

  309

  1/2.000

  1,02

  Thành phố Mỹ Tho

  9

  TT Tân Hòa

  323

  1/2.000

  1,04

  Huyện Gò Công Đông

  10

  Phường Tân Long

  326

  1/2.000

  1,05

  Thành phố Mỹ Tho

  11

  Phường 3

  334

  1/2.000

  1,06

  Thị xã Cai Lậy

  12

  Xã Dưỡng Đim

  344

  1/2.000

  1,07

  Huyện Châu Thành

  13

  Phường 2

  348

  1/2.000

  1,08

  Thị xã Cai Lậy

  14

  TT Cái Bè

  422

  1/2.000

  1,18

  Huyện Cái Bè

  15

  Xã Hữu Đạo

  475

  1/2.000

  1,23

  Huyện Châu Thành

  16

  Xã Tân Lý Tây

  498

  1/2.000

  1,25

  Huyện Châu Thành

  17

  Phường Nhị Mỹ

  530

  1/5.000

  0,95

  Thị xã Cai Lậy

  18

  Xã Vĩnh Kim

  589

  1/5.000

  0,96

  Huyện Châu Thành

  Xã Long Thuận

  645

  1/5.000

  0,96

  Thị xã Gò Công

  Xã Long An

  646

  1/5.000

  0,96

  Huyện Châu Thành

  19

  Xã Long Hưng

  651

  1/5.000

  0,97

  Thị xã Gò Công

  Xã Long Hòa

  659

  1/5.000

  0,97

  Thị xã Gò Công

  Xã Thanh Hòa

  678

  1/5.000

  0,97

  Thị xã Cai Lậy

  Xã Hòa Tịnh

  711

  1/5.000

  0,97

  Huyện Chợ Gạo

  Xã An Thái Đông

  736

  1/5.000

  0,97

  Huyện Cái Bè

  Xã Đông Hòa

  736

  1/5.000

  0,97

  Huyện Châu Thành

  20

  TT. Vàm Láng

  752

  1/5.000

  0,98

  Huyện Gò Công Đông

  TT Vĩnh Bình

  769

  1/5.000

  0,98

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Long Chánh

  787

  1/5.000

  0,98

  Thị xã Gò Công

  Xã Nhị Quý

  788

  1/5.000

  0,98

  Thị xã Cai Lậy

  Xã Phú Quý

  818

  1/5.000

  0,98

  Thị xã Cai Lậy

  Xã Thành Công

  821

  1/5.000

  0,98

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Tân Phú

  837

  1/5.000

  0,98

  Thị xã Cai Lậy

  Xã Thnh Phú

  841

  1/5.000

  0,98

  Huyện Châu Thành

  21

  Xã Bình Đức

  869

  1/5.000

  0,99

  Huyện Châu Thành

  Xã Tân Hội Đông

  871

  1/5.000

  0,99

  Huyện Châu Thành

  Xã Song Thuận

  909

  1/5.000

  0,99

  Huyện Châu Thành

  Xã Bình Trưng

  918

  1/5.000

  0,99

  Huyện Châu Thành

  Xã Tân Bình

  924

  1/5.000

  0,99

  Thị xã Cai Lậy

  Xã Tân Mỹ Chánh

  937

  1/5.000

  0,99

  Thành phố Mỹ Tho

  Xã Bàn Long

  941

  1/5.000

  0,99

  Huyện Châu Thành

  22

  Xã Lương Hòa Lạc

  958

  1/5.000

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Song Bình

  962

  1/5.000

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Bình Phan

  965

  1/5.000

  1,00

  Huyện Chợ Gạo

  23

  Xã Mỹ Hnh Trung

  1.002

  1/5.000

  1,01

  Thị xã Cai Lậy

  Xã Trung An

  1.016

  1/5.000

  1,01

  Thành phố Mỹ Tho

  Xã Hiệp Đức

  1.022

  1/5.000

  1,01

  Huyện Cai Lậy

  Xã Phú Phong

  1.027

  1/5.000

  1,01

  Huyện Châu Thành

  24

  Xã Phước Thnh

  1.040

  1/5.000

  1,02

  Thành phố Mỹ Tho

  Xã Yên Luông

  1.049

  1/5.000

  1,02

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Tân Hương

  1.063

  1/5.000

  1,02

  Huyện Châu Thành

  Xã Đạo Thnh

  1.075

  1/5.000

  1,02

  Thành phố Mỹ Tho

  Xã Trung Hòa

  1.079

  1/5.000

  1,02

  Huyện Chợ Gạo

  25

  Xã Hậu Mỹ Phú

  1.113

  1/5.000

  1,03

  Huyện Cái Bè

  Xã Mỹ Phong

  1.125

  1/5.000

  1,03

  Thành phố Mỹ Tho

  Xã An Cư

  1.132

  1/5.000

  1,03

  Huyện Cái Bè

  Xã Phú Kiết

  1.142

  1/5.000

  1,03

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Mỹ Tịnh An

  1.147

  1/5.000

  1,03

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Kim Sơn

  1 163

  1/5.000

  1,03

  Huyện Châu Thành

  Xã Tân Đông

  1.165

  1/5.000

  1,03

  Huyện Gò Công Đông

  26

  Xã Hậu Thành

  1.179

  1/5.000

  1,04

  Huyện Cái Bè

  Xã Tân Bình Thnh

  1.184

  1/5.000

  1,04

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Hội Xuân

  1.196

  1/5.000

  1,04

  Huyện Cai Lậy

  Xã Thân Cu Nghĩa

  1.209

  1/5.000

  1,04

  Huyện Châu Thành

  Xã Thới Sơn

  1.212

  1/5.000

  1,04

  Thành phố Mỹ Tho

  Xã Tân Thuận Bình

  1.225

  1/5.000

  1,04

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Long Bình Điền

  1 250

  1/5.000

  1,04

  Huyện Chợ Gạo

  27

  Xã Cẩm Sơn

  1.253

  1/5.000

  1,05

  Huyện Cai Lậy

  Xã Mỹ Đức Đông

  1.262

  1/5.000

  1,05

  Huyện Cái Bè

  Xã Mỹ Long

  1.265

  1/5.000

  1,05

  Huyện Cai Lậy

  Xã Long Vĩnh

  1.280

  1/5.000

  1,05

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Đông Hòa Hiệp

  1.295

  1/5.000

  1,05

  Huyện Cái Bè

  Xã Tân Thanh

  1.295

  1/5.000

  1,05

  Huyện Cái Bè

  Xã Phú Mỹ

  1.306

  1/5.000

  1,05

  Huyện Tân Phước

  28

  Xã Bình Phú

  1.322

  1/5.000

  1,06

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Thiện Trí

  1 329

  1/5.000

  1,06

  Huyện Cái Bè

  Xã Quơn Long

  1.330

  1/5.000

  1,06

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Hòa Định

  1.349

  1/5 000

  1,06

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Bình Nghị

  1.353

  1/5.000

  1,06

  Huyện Gò Công Đông

  Xã Bình Nhì

  1.376

  1/5.000

  1,06

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Phú Nhuận

  1.376

  1/5.000

  1,06

  Huyện Cai Lậy

  Xã Bình Ân

  1.378

  1/5.000

  1,06

  Huyện Gò Công Đông

  Xã Điềm Hy

  1.386

  1/5.000

  1,06

  Huyện Châu Thành

  29

  Xã Tân Hội

  1.393

  1/5.000

  1,07

  Thị xã Cai Lậy

  Xã An Hữu

  1.399

  1/5.000

  1,07

  Huyện Cái Bè

  Xã Mỹ Lương

  1.404

  1/5.000

  1,07

  Huyện Cái Bè

  Xã Xuân Đông

  1.408

  1/5.000

  1,07

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Long Hưng

  1.418

  1/5.000

  1,07

  Huyện Châu Thành

  Xã Thnh Trị

  1.426

  1/5.000

  1,07

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Thanh Bình

  1.428

  1/5.000

  1,07

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Đăng Hưng Phước

  1.439

  1/5.000

  1,07

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Mỹ Hội

  1.442

  1/5.000

  1,07

  Huyện Cái Bè

  Xã Tân Tây

  1.453

  1/5.000

  1,07

  Huyện Gò Công Đông

  30

  Xã Đng Sơn

  1.484

  1/5.000

  1,08

  Huyện Gò Công Tây

  Xã An Thnh Thủy

  1.516

  1/5.000

  1,08

  Huyện Chợ Gạo

  31

  Xã Long Trung

  1.544

  1/5.000

  1,09

  Huyện Cai Lậy

  Xã Đồng Thnh

  1.567

  1/5.000

  1,09

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Tân Lý Đông

  1.571

  1/5.000

  1,09

  Huyện Châu Thành

  Xã Phú An

  1.573

  1/5.000

  1,09

  Huyện Cai Lậy

  Xã Hòa Hưng

  1.591

  1/5.000

  1,09

  Huyện Cái Bè

  32

  Xã Mỹ Hnh Đông

  1.628

  1/5.000

  1,10

  Thị xã Cai Lậy

  Xã Tân Lập 2

  1.630

  1/5.000

  1,10

  Huyện Tân Phước

  Xã Long Tiên

  1.655

  1/5.000

  1,10

  Huyện Cai Lậy

  33

  Xã Mỹ Thành Bắc

  1.689

  1/5.000

  1,11

  Huyện Cai Lậy

  Xã Bình Tân

  1.714

  1/5.000

  1,11

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Tân Phú

  1.736

  1/5.000

  1,11

  Huyện Tân Phú Đông

  34

  Xã Long Đnh

  1.758

  1/5.000

  1,12

  Huyện Châu Thành

  Xã Mỹ Lợi A

  1.762

  1/5.000

  1,12

  Huyện Cái Bè

  Xã Mỹ Tân

  1.770

  1/5.000

  1,12

  Huyện Cái Bè

  Xã Thnh Nhựt

  1.783

  1/5.000

  1,12

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Bình Phục Nhứt

  1.786

  1/5.000

  1,12

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Tăng Hòa

  1.792

  1/5.000

  1,12

  Huyện Gò Công Đông

  35

  Xã Mỹ Lợi B

  1.879

  1/5.000

  1,13

  Huyện Cái Bè

  Xã Nhị Bình

  1.883

  1/5.000

  1,13

  Huyện Châu Thành

  36

  Xã Bình Ninh

  1.907

  1/5.000

  1,14

  Huyện Chợ Gạo

  Xã Bình Phú

  1.907

  1/5.000

  1,14

  Huyện Cai Lậy

  Xã Vĩnh Hựu

  1.909

  1/5.000

  1,14

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Tân Hưng

  1.940

  1/5.000

  1,14

  Huyện Cái Bè

  Xã Long Bình

  1.948

  1/5.000

  1,14

  Huyện Gò Công Tây

  Xã Tân Hòa Thành

  1.952

  1/5.000

  1,14

  Huyện Tân Phước

  Xã An Thái Trung

  1.954

  1/5.000

  1,14

  Huyện Cái Bè

  37

  Xã Hậu Mỹ Bắc B

  1.971

  1/5.000

  1,15

  Huyện Cái Bè

  Xã Mỹ Đức Tây

  1.988

  1/5.000

  1,15

  Huyện Cái Bè

  38

  Xã Thiện Trung

  2.016

  1/5.000

  1,16

  Huyện Cái Bè

  Xã Tân Trung

  2.020

  1/5.000

  1,16

  Thị xã Gò Công

  Xã Mỹ Phước Tây

  2.042

  1/5.000

  1,16

  Thị xã Cai Lậy

  39

  Xã Tam Hiệp

  2.068

  1/5.000

  1,17

  Huyện Châu Thành

  Xã Long Khánh

  2.081

  1/5.000

  1,17

  Thị xã Cai Lậy

  Xã Gia Thuận

  2.091

  1/5.000

  1,17

  Huyện Gò Công Đông

  Xã Tân Thi

  2.112

  1/5.000

  1,17

  Huyện Tân Phú Đông

  Xã Phước Trung

  2.120

  1/5.000

  1,17

  Huyện Gò Công Đông

  Xã Tam Bình

  2.138

  1/5.000

  1,17

  Huyện Cai Lậy

  Xã Phú Thanh

  2.155

  1/5.000

  1,17

  Huyện Tân Phú Đông

  Xã Mỹ Thành Nam

  2.165

  1/5.000

  1,17

  Huyện Cai Lậy

  40

  Xã Bình Đông

  2.225

  1/5.000

  1,18

  Thị xã Gò Công

  41

  Xã Tân Phong

  2.379

  1/5.000

  1,19

  Huyện Cai Lậy

  Xã Thnh Lộc

  2.382

  1/5.000

  1,19

  Huyện Cai Lậy

  42

  Xã Hòa Khánh

  2.397

  1/5.000

  1,20

  Huyện Cái Bè

  Xã Tân Phước

  2.417

  1/5.000

  1,20

  Huyện Gò Công Đông

  Xã Mỹ Trung

  2.473

  1/5.000

  1,20

  Huyện Cái Bè

  Xã Thanh Hòa

  2.479

  1/5.000

  1,20

  Huyện Tân Phước

  43

  Xã Tân Điền

  2.523

  1/5.000

  1,21

  Huyện Gò Công Đông

  44

  Xã Bình Xuân

  2.655

  1/5.000

  1,22

  Thị xã Gò Công

  Xã Ngũ Hiệp

  2.656

  1/5.000

  1,22

  Huyện Cai Lậy

  Xã Tân Hòa Đông

  2.690

  1/5.000

  1,22

  Huyện Tân Phước

  45

  Xã Tân Thnh

  2.735

  1/5.000

  1,23

  Huyện Tân Phú Đông

  Xã Hậu Mỹ Bắc A

  2.738

  1/5.000

  1,23

  Huyện Cái Bè

  Xã Thnh Mỹ

  2.821

  1/5.000

  1,23

  Huyện Tân Phước

  46

  Xã Tân Lập 1

  2.965

  1/5.000

  1,25

  Huyện Tân Phước

  Xã Phú Đông

  2.966

  1/5.000

  1,25

  Huyện Tân Phú Đông

  47

  Xã Hậu Mỹ Trinh

  3.152

  1/10.000

  0,95

  Huyện Cái Bè

  Xã Tân Hòa Tây

  3.157

  1/10.000

  0,95

  Huyện Tân Phước

  48

  Xã Hưng Thnh

  3.257

  1/10000

  0,96

  Huyện Tân Phước

  Xã Phú Cường

  3.282

  1/10.000

  0,96

  Huyện Cai Lậy

  Xã Thnh Tân