logo

Quyết định 1896/QĐ-TTg lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 1896/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải
  Ngày ban hành: 05/11/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 05/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 1896/QĐ-TTg
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) CẤP QUỐC GIA
  -------------------
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
   
   
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia, gồm:
  - Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  - Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  - Các ủy viên:
  + Đại diện Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  + Đại diện Lãnh đạo Bộ Tư pháp;
  + Đại diện Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  - Các phản biện:
  + Ông Nguyễn Đình Bồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học đất Việt Nam - Phản biện 1;
  + Ông Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Phản biện 2.
  - Thư ký Hội đồng: Ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định.
  Điều 2. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
  - Tổ chức thẩm định phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia đảm bảo nội dung theo đúng quy định tại Điều 44 của Luật Đất đai năm 2013.
  - Tổ chức thẩm định đối với Tờ trình, Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia, Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp quốc gia và các vùng kinh tế - xã hội.
  Điều 3. Kinh phí thẩm định
  Kinh phí tổ chức các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng thẩm định được bố trí từ kinh phí Dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia theo quy định hiện hành.
  Điều 4. Trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên trong Hội đồng
  1. Chủ tịch Hội đồng
  - Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thẩm định và các hoạt động thẩm định theo nhiệm vụ được giao, những ý kiến đánh giá kết quả thẩm định, kết luận và kiến nghị của Hội đồng về các nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia.
  - Xem xét phê duyệt kế hoạch thẩm định sau khi Hội đồng có ý kiến, quyết định triệu tập các cuộc họp Hội đồng, chủ trì các phiên họp, phân công trách nhiệm Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng.
  - Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng triệu tập và chủ trì các phiên họp Hội đồng hoặc báo cáo trước Chính phủ một số nội dung hoặc công việc do Phó Chủ tịch trực tiếp phụ trách.
  - Được mời đại diện của các Bộ, ngành tham dự và đóng góp ý kiến tại một số phiên họp của Hội đồng về những vấn đề liên quan đến nội dung thẩm định của Hội đồng.
  2. Phó Chủ tịch Hội đồng
  - Giúp Chủ tịch Hội đồng tổ chức bộ máy làm việc, chỉ đạo các hoạt động của Hội đồng, theo dõi và thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng được Chủ tịch ủy nhiệm (mời họp, chủ trì cuộc họp, báo cáo trước Chính phủ), báo cáo thường xuyên về tình hình và kết quả thực hiện của Hội đồng. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quyết định các vấn đề liên quan đến triển khai, điều hành công việc của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.
  - Giúp Chủ tịch Hội đồng xem xét, đánh giá các báo cáo chuyên môn và các hoạt động khác của Hội đồng để trình Thủ tướng Chính phủ.
  3. Các ủy viên Hội đồng
  - Xem xét có ý kiến về các nội dung thẩm định nêu tại Điều 2 của Quyết định này.
  - Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng, trao đổi đóng góp ý kiến về các nội dung xem xét, thẩm định và biểu quyết các kết luận của Hội đồng khi cần thiết. Trường hợp đặc biệt không thể tham dự được, ủy viên Hội đồng phải có ý kiến bằng văn bản, đồng thời ủy quyền cho đại diện tham dự. Ý kiến của đại diện được ủy quyền là ý kiến của ủy viên đó trong Hội đồng.
  Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng
  - Huy động bộ máy giúp Chủ tịch Hội đồng tổ chức công việc thẩm định. Phối hợp với các cơ quan để thực hiện các công việc thẩm định.
  - Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, gửi hồ sơ đến các thành viên Hội đồng, lập và trình kế hoạch thẩm định.
  - Tổng hợp các ý kiến của thành viên Hội đồng, đề xuất, trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định những vấn đề cần xử lý trong quá trình thẩm định.
  - Chuẩn bị các chương trình, nội dung, dự kiến các nội dung kết luận và biểu quyết, mời họp, tài liệu và phương tiện làm việc cho các phiên họp của Hội đồng.
  - Chuẩn bị các nội dung yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu của các thành viên trong Hội đồng trình Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng) thông qua và ký văn bản yêu cầu khi được ủy quyền.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao.
  - Chuẩn bị báo cáo của Hội đồng, trình Thủ tướng Chính phủ.
  - Lập dự toán kinh phí liên quan đến các hoạt động của Hội đồng trình Chủ tịch Hội đồng thông qua.
  Điều 6. Hội đồng sẽ tự giải tán sau khi kết thúc nhiệm vụ.
  Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  Điều 8. Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các thành viên Hội đồng thẩm định nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 1;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, KGVX;
  - Lưu: VT, KTN (3)
  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Hoàng Trung Hải

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ
  Ban hành: 25/12/2001 Hiệu lực: 25/12/2001 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới