logo

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 tỉnh Sóc Trăng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 26/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Văn Hiểu
  Ngày ban hành: 17/10/2019 Hết hiệu lực: 26/10/2020
  Áp dụng: 28/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH SÓC TRĂNG

  -------------

  Số: 26/2019/QĐ-UBND

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Sóc Trăng, ngày 17 tháng 10 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  -----------------

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

  Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

  Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

  Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

  Căn cứ Nghị định số 123/2017/ND-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

  Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

  Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

  Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;

  Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

  Căn cứ Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi điều chỉnh

  a) Quyết định này Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các trường hợp quy định tại:

  - Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

  - Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (sửa đổi Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước).

  b) Không áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 đối với những khu vực, vị trí đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

  2. Đối tượng áp dụng

  a) Các tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị vũ trang nhân dân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

  b) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (trừ hình thức đấu giá quyền sử dụng đất).

  c) Các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, thuế, tài chính trên dịa bàn tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

  Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đất

  1. Hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng tùy theo từng khu vực địa bàn huyện, thị xã và thành phố, chi tiết theo Phụ lục 1,2 và 3 đính kèm.

  2. Những khu vực, vị trí không quy định tại Phụ lục 1, 2 và 3 nêu trên thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0.

  Điều 3. Trách nhiệm của sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố

  1. Sở Tài chính có trách nhiệm:

  a) Chù trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này khi có yêu cầu của các cơ quan, đơn vị liên quan;

  b) Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng và quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

  c) Thẩm định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên và đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá đất cụ thể và chuyển hồ sơ cho Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh).

  2. Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế các huyện, thị xã và thành phố có trách nhiệm căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hệ số quy định tại Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước đế xác định, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đúng quy định.

  3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố có trách nhiệm:

  a) Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc phôi hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nội dung liên quan đến việc xác định, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này và các quy định của Nhà nước.

  b) Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm hoặc các trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này .

  Điều 4. Xử lý chuyển tiếp

  Đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất đã hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất, nhưng đến nay chưa điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo thì nay điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định này.

  Điều 5. Hiệu lực thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2019.

  2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

  3. Quyết định này thay thế Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

  4. Trong quá trình thực hiện Quyết định này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời cho Sở Tài chính để được hướng dẫn giải quyết.

  Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 6;

  - VP.Chính phủ;

  - Bộ TC, Bộ TN&MT;

  - Cục Kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

  - TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

  - Thành viên UBND tỉnh;

  - UBMTTQ, các Đoàn thể tỉnh;

  - Cục Thuế tỉnh;

  - Phòng TN&MT các huyện, TX, TP;

  - Chi cục Thuế các huyện, TX, TP;

  - Báo ST, Đài PTTH tỉnh;

  - Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;

  - Hộp thư điện tử: sotp@soctrang.gov.vn;

  - Lưu: VT, KT, TH, VX, XD, NC.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

  Lê Văn Hiểu

   

  Phụ lục 1

  BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

  --------------

   

  STT

  TÊN ĐƯỜNG

  KHU

  VỰC/

  VỊ

  TRÍ

  ĐOẠN ĐƯỜNG

  HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT

  TỪ

  ĐẾN

  A

  THÀNH PHÓ SÓC TRĂNG

  1

  Đường Hai Bà Trưng

  1

  Suốt đường

  1,5

  2

  Đường Nguyễn Văn Trỗi

  1

  Suốt đường

  1,1

  Hẻm 33

  1

  Suốt hẻm

  1,1

  Hẻm 45

  1

  Suốt hẻm

  1,1

  3

  Đường Phan Chu Trinh

  1

  Đường Hai Bà Trưng

  Đường 3 tháng

  2

  1,3

  4

  Đường Nguyễn Văn Cừ

  1

  Suốt đường

  1,25

  5

  Đường Trần Minh Phú

  1

  Suốt đường

  1,2

  6

  Đường Nguyễn Huệ

  3

  Đường Xô Viết

  Nghệ Tĩnh

  Đầu Voi

  1,28

  7

  Đường Nguyễn Du

  1

  Suốt đường

  1,2

  Hẻm 11

  1

  Suốt hẻm

  1,2

  Hẻm 13

  1

  Suốt hẻm

  1,2

  8

  Đường Nguyễn Đình Chiểu

  1

  Suốt đường

  1,2

  Hẻm 129

  1

  Suốt hẻm

  1,2

  Hẻm 113

  1

  Suốt hẻm

  1,2

  9

  Đường Lê Lợi

  1

  Suốt đường

  1,2

  Hẻm 63

  1

  Suốt hẻm

  1,2

  10

  Đường Hùng Vương

  1

  Cổng chính Hồ Nước

  Ngọt (Đường Yết Kiêu)

  Quốc lộ 1A

  1,3

  Hẻm 28, 63, 93, 149, Hẻm

  Vành Đai

  1

  Đường Hùng Vương

  Hẻm 2, đường Huỳnh Phan Hộ

  1,3

  Hẻm 3, 159

  1

  Đường Hùng Vương

  Giáp Hẻm 42 Yết Kiêu

  1,3

  Hẻm 101, 121

  1

  Đường Hùng Vương

  Rạch Trà Men

  1,3

  11

  Đường Lý Thường Kiệt

  1

  Đường Xô Viết

  Nghệ Tĩnh

  Đường

  Đồng Khởi

  1,22

  12

  Đường Trần Hưng Đạo

  3

  Cầu kênh 3 tháng 2

  Ngã ba Trà Tim

  1,2

  1

  Đường 30/4

  Đường Phú Lợi

  2,2

  13

  Đường Phú Lợi

  1

  Suốt đường

  1,58

  Hẻm 2, 263, 244, 155,333

  1

  Suốt hẻm

  1,1

  14

  Đường Lê Duẩn

  1

  Đường Trần Hưng

  Đạo

  Đường Lê Hồng

  Phong

  1,1

  15

  Đường Nguyễn Trung Trực

  1

  Suốt đường

  1,2

  16

  Đường Trần Bình Trọng

  1

  Suốt đường

  1,25

  17

  Đường Nguyễn Trãi

  1

  Suốt đường

  1,2

  18

  Đường Mạc Đĩnh Chi

  2

  Ngã 4 đường Lê Duẩn

  Đường Bạch Đằng

  1,28

  19

  Đường Nguyễn Văn Hữu

  1

  Suốt đường

  1,28

  20

  Đường Bùi Viện

  Hẻm 10

  1

  Suốt hẻm

  1,66

  21

  Đường Nguyễn Văn Linh

  1

  Suốt đường

  1,25

  22

  Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

  1

  Cầu Đen

  (Quốc lộ 1A)

  Hết đất UBND

  Phường 7

  1,3

  2

  Giáp UBND Phường 7

  Đường vào bãi rác thành phố Sóc Trăng

  1,67

  Hẻm 369 (Đường Bãi rác)

  1

  Nam Kỳ Khởi Nghĩa

  Bãi rác

  1,2

  Hẻm 325

  1

  Suốt hẻm

  1,5

  Hẻm 233

  1

  Suốt hẻm

  2,67

  Hẻm 157

  1

  Suốt hẻm

  1,5

  23

  Đường Phú Tức

  1

  Suốt đường

  1,5

  24

  Đường Trần Quang Khải

  1

  Quốc lộ 1A

  Kênh Tám mét

  3,33

  Hẻm 42,47

  1

  Suốt hẻm

  2,5

  25

  Đường Sương Nguyệt Ánh

  1

  Đập thủy lợi Phường 7

  Kênh 3 tháng 2

  1,5

  Hẻm 94

  1

  Suốt hẻm

  2,67

  26

  Khu dân cư tuyến tránh Quốc lộ 60

  1

  Trên địa bàn

  Phường 7

  3,13

  27

  Đường Kênh xáng xà lan

  1

  Đập thủy lợi Phường 7

  Ranh huyện

  Mỹ Tú

  1,2

  28

  Đường Kênh Xáng (Coluso)

  1

  Suốt đường

  1,14

  29

  Lộ đal Khóm 6 (Sông Đinh)

   

  Suốt lộ

  1,66

  30

  Lộ nhựa cặp Quân khu 9

  1

  Hết thửa đất số 156, bản đồ 53

  (Khóm 3 , Phường 2)

  Giáp ranh Phường 10 (từ Cổng trắng thông ra Quốc lộ 1A)

  1,5

  31

  Đường Lý Thường Kiệt

  3

  Đường Đồng Khởi

  Đường Lê Duẩn

  1,14

  32

  Quốc lộ 1A

  1

  Ngã ba Trà Men (Tính từ ranh hẻm 298 bên Phường 7)

  Đầu kênh ranh Khóm 1,2 Phường 7

  1,12

  B

  THỊ XÃ NGÃ NĂM

  I

  Phường 1

  1

  Quản lộ Phụng Hiệp

  2

  Kinh Cống đá

  Cầu kinh Phú Lộc Ngã Năm

  1,2

  II

  Xã Tân Long

  1

  Quốc lộ 61B

  KV1-

  VT3

  Giáp ranh đất cây

  xăng Thắng Trận 1

  Cầu Ba Bọng

  1,2

  C

  THỊ XÃ VĨNH CHÂU

  I

  Phường 1

  1

  Đường Trưng Trắc

  1

  Suốt đường

  1,2

  2

  Đường Trưng Nhị

  1

  Suốt đường

  1,2

  3

  Đường Đề Thám

  1

  Suốt đường

  1,1

  4

  Đường Phan Thanh Giản

  1

  Suốt đường

  1,1

  5

  Đường Nguyễn Huệ

  1

  Chùa Ông

  Ngã 4, Đường 30/4

  1,1

  2

  Ngã 4, Đường 30/4

  Ngã 4, đường

  Phan Thanh Giản

  1,1

  3

  Ngã 4, đường

  Phan Thanh Giản

  Giáp đường Thanh Niên

  1,18

  4

  Giáp đường Thanh Niên

  Ranh phường Vĩnh Phước

  1,1

  6

  Đường Huyện lộ 111 (nay là đường Huyện 43)

  1

  Ngã 3 Giồng Dú

  Ranh Phường 2

  1,3

  7

  Đường Thanh Niên

  1

  Suốt đường

  1,1

  8

  Huyện lộ 10 (nay là Huyện 48)

  1

  Suốt đường

  1,3

  9

  Đường Mậu Thân

  1

  Suốt đường

  1,2

  10

  Hẻm (cặp Trường Dân tộc nội trú) nối đường Nguyễn Huệ

   

  Suốt đường

  1,1

  11

  Hẻm (Lâm nghiệp nối đường

  Lê Lai)

  1

  Suốt đường

  1,1

  12

  Đường Lê Lợi

  1

  Cầu Vĩnh Châu

  Đường Lê Lai

  1,19

  1

  Cầu Vĩnh Châu

  Đường Phan Thanh Giản

  1,19

  3

  Ngã 3 đường Phan Thanh Giản

  Kho Công ty Vĩnh Thuận

  1,19

  II

  Phường 2

  1

  Đường Huyện lộ 111 (Nay là đường Huyện 43)

  1

  Ranh Phường 1

  Ranh xã Lạc Hòa

  1,2

  2

  Lộ đal Cà Săng Cộm

  1

  Suốt tuyến

  1,3

  III

  Phường Vĩnh Phước

  1

  Quốc lộ Nam Sông Hậu

  3

  Cống Wathpich

  Hết đất cây

  xăng Thanh La Hương (nay là cây xăng La Thành)

  1,1

  2

  Đường Nguyễn Huệ

  1

  Ranh Phường 1

  Ngã tư Quốc lộ

  Nam Sông Hậu

  1,2

  3

  Lộ Đai Trị

  2

  Vị trí còn lại

  1,3

  4

  Lộ Vĩnh Thành

  1

  Quốc lộ

  Nam Sông Hậu

  Mé sông

  Vĩnh Thanh

  1,1

  1

  Quốc lộ

  Nam Sông Hậu

  Chợ Vĩnh Thành

  1,1

  2

  Vị trí còn lại

  1,1

  5

  Lộ Xẻo Me

  1

  Quốc lộ

  Nam Sông Hậu

  Huyện lộ 10

  1,3

  IV

  Phường Khánh Hòa

  1

  Tỉnh lộ 935

  1

  Lộ dal Sóc Ngang

  Hết đất nhà ông

  Nhan Hùng

  1,2

  2

  Mé sông

  Hết đất nhà ông

  Nguyễn Thanh Hoàng

  1,2

  2

  Huyện lộ 11 (nay là đường Huyện 41)

  1

  Tỉnh lộ 935

  Cầu Bưng

  Thum

  1,2

  3

  Tỉnh lộ 935

  Giáp kênh

  Kết Nghĩa

  1,2

  V

  Xẵ Vĩnh Tân

  1

  Các vị trí lộ đal còn lại

  KV2-

  VT3

  Các tuyến lộ đal trong phạm vi toàn xã

  1,3

  VI

  Xã Hòa Đông

  1

  Trung tâm Xã Hòa Đông

  KV1-

  VT1

  Ngã ba chợ Hòa Đông về hướng Nam hết đất UBND xã, hướng Tây hết đất nhà ông Quách Suôl, hướng Đông đến hết đất cây xăng ông Kiệt

  1,1

  VII

  Xã Lạc Hòa

  1

  Huyện lộ 111

  KV1-

  VT1

  Hết đất chùa

  Hải Phước An Tự

  Hết đất cây

  xăng

  Hữu Còn

  1,4

  2

  Lộ đal Hòa Nam

  KV2-

  VT2

  Suốt tuyến

  1,3

  3

  Lộ đal Ca Lạc A

  KV2-

  VT2

  Suốt tuyến

  1,3

  4

  Lộ đal Vĩnh Biên

  KV2-

  VT2

  Suốt tuyến

  1,3

  VIII

  Xã Vĩnh Hải

  1

  Quốc lộ Nam Sông Hậu

  KV2-

  VT2

  Hết đất Trường

  Tiểu học Vĩnh Hải 4

  Cầu Mỹ Thanh

  2

  1,1

  2

  Huyên lộ 111 (nay là Đường

  43)

  KV1-

  VT1

  Hết đất nhà ông

  Huỳnh Mến

  Hết đất ông

  Năm Phụng

  1,1

  3

  Lộ Bà Len

  KV2-

  VT1

  Từ ngã tư chợ Vĩnh Hải về hướng bắc đến ngã 3 huyện lộ 111, hướng Nam đến lộ Đal khu An Lạc.

  1,1

  4

  Lộ vào khu du lịch Hồ Bể

  KV2-

  VT3

  Giáp đất bà

  Lý Thị Vuông

  Hồ Bể

  1,3

  IX

  Xã Lai Hòa

  1

  Quốc lộ Nam Sông Hậu

  KV1-

  VT2

  Từ ranh đất ông Nguyễn Hoàng Chánh

  và bà Lê Thị Thương về giáp ranh tỉnh Bạc Liêu

  1,2

  2

  Lộ Prey Chóp

  KV1-

  VT2

  Ngã Ba chợ Prey chóp về hướng Đông đến hết đất Trường Tiểu học Lai Hòa 5 và đất ông Năm Chua; hướng Tây đến hết đất ông Đào Hên và đất ông Thạch Khêl; hướng Nam giáp đất vật liệu xây dựng ông Nguyên Văn Hoài; hướng bắc đến cổng chữ U

  1,1

  3

  Lộ dal khu 5 Lai Hòa

  KV2-

  VT2

  Suốt tuyến

  1,1

  4

  Lộ dal Tà Bôn

  KV2-

  VT2

  Suốt tuyến

  1,1

  D

  HUYỆN CHÂU THÀNH

  I

  Thị trấn Châu Thành

  1

  Quốc lộ 1A

  1

  Hết đất cây xăng

  Vạn Xuân

  Hết ranh

  UBND thị trấn

  1,15

  2

  Các đường khác khu vực chợ

  1

  Suốt đường

  1,1

  3

  Đường Thuận Hòa-Phú Tâm (Huyện 5)

  1

  Giáp Quốc lộ 1A

  Hết ranh đất

  nhà trọ Út Nhỏ

  1,1

  4

  Đường kênh hậu

  3

  Đầu ranh đất ông Trương Quốc Hoàng

  Hết ranh ông

  Nguyễn Quang Trung (Nhà máy Tư Thao)

  1,33

  1

  Từ đường vào khu hành chính

  Đường đal sau UBND thị trấn

  1,33

  2

  Đường đal sau UBND thị trấn

  Rạch Xây cáp

  1,33

  II

  Xă An Hiệp

  1

  Đường tỉnh 932

  KV1-

  VT1

  Ngã ba An Trạch

  Đường vào

  Trường Tiểu học An Hiệp A

  1,1

  KV1-

  VT2

  Đường vào Trường Tiểu học An Hiệp A

  Giáp ranh xã Phú Tân

  1,1

  2

  Tuyến tránh Quốc lộ 60

  KV2-

  VT1

  Suốt tuyến

  1,15

  3

  Đường vào Trường Tiểu học

  An Hiệp qua Khu tái định cư

  KV2-

  VT1

  Suốt tuyến

  1,1

  4

  Đường Liên xã Thiện Mỹ - An Hiệp

  KV2-

  VT2

  Đầu đường

  Vào đến 500m

  1,1

  III

  Xã Phú Tân

  1

  Đường tỉnh 932 (Đường Tỉnh

  01 cũ)

  KV1-

  VT3

  Ranh xã An Hiệp

  Cầu 30/4

  1,2

  KV1-

  VT1

  Giáp ranh Tịnh xá Ngọc Tâm

  Giáp ranh xã Phú Tâm

  1,1

  2

  Tuyến tránh Quốc lộ 60

  KV1-

  VT2

  Suốt tuyến

  1, 15

  IV

  Xã Thiện Mỹ

  1

  Đường liên xã Thiện Mỹ -An Hiệp

  KV1-

  Giáp tỉnh lộ 939

  Giáp kênh điện huyện

  1,1

  E

  HUYỆN MỸ TÚ

  I

  Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

  1

  Đường Trần Hưng Đạo

  1

  Giáp ranh UBND thị trấn

  Cầu Ba Thắng

  1,3

  2

  Đường Phạm Ngũ Lão

  1

  Phía trái nhà lồng chợ

  1,2

  3

  Đường Nguyễn Đình Chiểu

  1

  Phía phải nhà lồng chợ

  1,2

  4

  Đường Lý Thường Kiệt

  1

  Đường Hùng Vương

  Hết ranh đất nhà bà Bé

  1,2

  5

  Đường Quang Trung (Đường tỉnh 940)

  4

  Ranh xã Long Hưng

  Cầu Sáu Xôi

  1,3

  6

  Lộ đal

  1

  Tuyến còn lại

  1,2

  II

  Xã Mỹ Hương

  1

  Đường vào sau Chợ mới

  KV1-

  VT1

  Lộ mới từ đường tỉnh 939

  Giáp đường lộ cũ (vào chợ)

  1,1

  2

  Đường Tỉnh 939

  KV2-

  VT2

  Giáp ranh xã An Ninh

  Đường vào chợ mới

  1,2

  KV1-

  VT1

  Đường vào chợ mới

  Cầu Xẻo Gừa

  1,2

  3

  Đường Tỉnh 939B

  KV2-

  VT1

  Giáp ranh xã Thiện Mỹ

  Giáp ranh

  Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

  1,2

  4

  Lộ Dal

  KV1-

  VT3

  Giáp cống ranh chợ Xẻo Gừa

  Hết ranh đất

  Trại cưa ông Trần Văn Vạng

  1,2

  III

  Xã Long Hưng

  1

  Đường huyện 87B (ĐH 26)

  1

  Cầu qua UBND xã

  Hết ranh đất

  ông Trà

  1,2

  F

  HUYỆN KẾ SÁCH

  I

  Thị trấn Kế Sách

  1

  Đường dal nhà ông Tư Khánh

  1

  Hết ranh đất ông

  Tư Khánh

  Hết ranh đất

  ông

  Sơn Chôm

  1,2

  2

  Đường đal 3 ấp dọc theo Kinh Bưng Tiết

  1

  Giáp cầu Bưng Tiết (ấp An Định)

  Giáp cầu Út

  Hòa (ấp An Phú)

  1,2

  3

  Khu tái định cư An Định

  1

  Các đường nội bộ

  1,2

  II

  Xã Kế Thành

  1

  Đường đal Kênh chùa

  KV2-

  VT3

  Cầu Kế Thành

  Chùa Bà Bốp

  1,2

  III

  Thị trấn An Lạc Thôn

  1

  Quốc lộ Nam Sông Hậu

  4

  Mương Khai

  Phèn Đen

  1,2

  IV

  Xã Đại Hải

  1

  Chợ Mang Cá

  KV1-

  VT3

  Giáp ranh đất Chùa

  Cao đài Phụng Thiên

  Voi Ba Đen

  1,1

  KV1-

  VT1

  Khu vực nhà lồng chợ

  1,1

  2

  Đường đal (Huyện lộ 3 cũ)

  KV2-

  VT2

  Cầu Mang Cá 3

  Hết đất bà

  Nguyễn Thị Thanh Hai

  1,1

  3

  Đường huyện 4

  KV1-

  VT2

  Cầu Mang Cá 2

  Giáp ranh xã Ba Trinh

  1,1

  4

  Đường tỉnh 932B

  KV1-

  VT3

  Cầu Mang Cá 3

  Giáp ranh xã Ba Trinh

  1,1

  5

  Đường tỉnh 932C

  KV1-

  VT2

  Giáp ranh đất Ủy ban

  nhân dân xã

  Cầu số 1

  1,1

  6

  Đường đal Vườn cò

  KV2-

  VT2

  Cầu Kê An

  hướng Vườn cò

  Hết đất ông

  Chính

  1,2

  7

  Quốc lộ 1A

  KV1-

  VT1

  Cầu Ba Rinh

  Hết ranh đất

  ông Hiển (chợ Cống Đôi) và giáp ranh xã Hồ Đắc Kiện

  1,1

  8

  Đường Mang Cá - Đại Thành

  KV2-

  VT2

  Cầu Mang Cá - Đại

  Thành

  Giáp ranh xã Đại Thành

  1,1

  9

  Khu tái định cư tự phát ấp

  Đông Hải

  KV2-

  VT1

  Suốt tuyến

  1,1

  10

  Tuyến đường tập đoàn 2 ấp Đông Hải (phía bên sông)

  KV2-

  VT2

  Cống Tiếp Nhật ấp Ba Rinh

  Hết ranh đất bà Bùi Thị Thanh Dung (giáp xã Hồ Đắc Kiện)

  1,2

  V

  Xã Thới An Hội

  1

  Đường Huyện 4

  KV1-

  VT2

  Cầu 8 Chanh

  Cầu Xóm Đồng

  1,2

  KV1-

  VT3

  Cầu Xóm Đồng

  Cầu Sóc Tổng

  1,2

  2

  Đường huyện 5B

  KV2-

  VT1

  Suốt tuyến

  1,2

  3

  Đường đal Cầu Trắng

  KV2-

  VT3

  Cầu Trắng

  Giáp ranh đất

  xã Nhơn Mỹ

  1,2

  4

  Đường đal xuống bến phà (tuyến mới)

  KV1-

  VT1

  Giáp Huyện lộ 4

  Bến phà - Hết

  đất Trần Thành Lập

  1,2

  5

  Đường về cầu đi Trinh Phú

  (tuyến mới)

  KV1-

  VT1

  Giáp Huyện lộ 4

  Cầu Trinh Phú

  1,2

  VI

  Xã Nhơn Mỹ

  1

  Khu vực chợ

  KV1-

  VT2

  Giáp ranh đất

  chùa Hiệp Châu

  Cầu Tàu

  1,2

  VII

  Xã An Lạc Tây

   

   

   

   

  1

  Chợ An Lạc Tây

  KV1-

  VT1

  Hết ranh đất bà Chi

  Hết ranh đất

  ông Đại

  1,2

  G

  HUYỆN THẠNH TRỊ

  I

  Thị trấn Phú Lộc

  1

  Đường Trần Hưng Đạo

  1

  Quốc lộ 1A

  Đường Lý Thường Kiệt

  1,23

  2

  Quốc lộ 1A

  6

  Hẻm 12

  Ngã ba đường 937B

  1,17

  7

  Ngã ba đường 937B

  Cầu Nàng Rền

  1,26

  3

  Đường 30/4

  1

  Quốc lộ 1A

  Đường Nguyễn Trung Trực

  1,07

  4

  Đường tỉnh 937B

  1

  Quốc lộ 1A

  Cầu Trắng

  1,14

  5

  Hẻm 1 (Cầu Xẻo Tra)

  1

  Giáp Quốc lộ 1A

  Giáp đường Cách Mạng Tháng 8

  1,33

  6

  Hẻm 7 (Cặp Huyện đội)

  1

  Giáp Quốc lộ 1A

  Hết ranh đất bà

  Lê Hồng Liên

  1,6

  7

  Hẻm 8 (Cặp UBND huyện)

  1

  Suốt tuyến

  1,31

  8

  Hẻm 9 (Cặp nhà ông Lai)

  1

  Giáp Quốc lộ 1A

  Hết ranh đất

  Thái Phước Khai

  1,4

  9

  Hẻm 10

  1

  Giáp Quốc lộ 1A

  Giáp đường Vành đai

  1,33

  II

  Thị trấn Hưng Lợi

  1

  Đường Tỉnh 937B

  3

  Cầu Trắng

  Cầu Cống

  1,14

  III

  Xã Thạnh Trị

  1

  Đường Quốc lộ 61B (Đường

  Tỉnh 937)

  KV1-

  VT3

  Hết ranh đất Đình

  Trương Hiền

  Giáp ranh đất

  xã Thạnh Tân

  1,4

  2

  Đường huyện 63 (Huyện 5 cũ)

  KV2-

  VT1

  Giáp ranh xã Tuân Tức

  Giáp Quốc lộ

  61B

  1,67

  IV

  Xã Tuân Tức

   

   

   

   

  1

  Đường huyện 64 (Huyện 1 cũ)

  KV1-

  VT2

  Giáp ranh nhà máy Lai Thành

  Giáp ranh xã Thạnh Tân

  1,25

  V

  Xã Vĩnh Lợi

  1

  Đường tỉnh 937B

  KV2-

  VT1

  Ranh xã Vĩnh Thành (Tư Duyên)

  Giáp ranh đất

  sân bóng

  1,13

  KV1-

  VT2

  Hết đất sân bóng

  Cầu Chợ

  1,09

  VI

  Xã Vĩnh Thành

   

   

   

   

  1

  Đường huyện 61 (Đường huyện 5 cũ)

  KV1-

  VT2

  Ranh đất bà Lê Thị

  Nhung

  Hết đất ông

  Thái

  1,25

  VII

  Xã Lâm Kiết

  1

  Đoạn nối đường 940 (Huyện

  60, 61)

  KV2-

  VT2

  Đầu ranh đất bà

  Trang

  Giáp ranh

  xã Lâm Tân

  1,2

  VIII

  Xã Lâm Tân

  1

  Đường huyện 61 (Huyện 2 cũ)

  KV1-

  VT2

  Ranh xã Tuân Tức

  Kênh mương điều Chắc Tức

  1,2

  KV1- VT1

  Kênh mương điều Chắc Tức

  Kênh vàm mương điều dọc theo huyện lộ 61 ấp Kiết Nhất B (Rạch Trúc)

  1,17

  KV1-

  VT2

  Kênh vàm mương điều Rạch Trúc

  Ranh xã

  Lâm Kiết

  1,2

  2

  Đường huyện 63 (Huyện 5 cũ)

  KV2

  VT2

  Giáp ranh xã Tuân Tức

  Ranh xã

  Lâm Kiết

  1,2

  H

  HUYỆN LONG PHÚ

  I

  Thị trấn Long Phú

   

   

   

   

  1

  Đường Đặng Minh Quang

  1

  Ngã ba Huyện ủy

  Đầu hẻm

  Bảy Nhiên

  1,28

  II

  Xã Châu Khánh

   

   

   

   

  1

  Đường huyện 24 (Đường thẻ số 9)

  KV1-

  VT2

  Giao tỉnh lộ 935B

  Ranh xã

  Tân Thạnh

  1,2

  I

  HUYỆN CÙ LAO DUNG

  I

  Xã An Thạnh 2

   

  Toàn bộ diện tích đất ở trên địa bàn xã An Thạnh 2 (Trừ các đoạn đường sau:

  - Đường đal Bảy Chí: Đoạn đường từ đường tỉnh 933 đến hết đường (ấp Phạm Thành Hơn A);

  - Đường đal Xóm 3: Đoạn đường từ đường tỉnh 933B đến hết đường (ấp Phạm Thành Hơn B);

  - Đường đal Bần I: Đoạn đường từ Đường tỉnh 933B đến hết đường (ấp Bình Danh A);

  - Đường tỉnh 933B, gồm các đoạn đường:

  + Từ cầu kinh Đình Trụ đến hết đất nghĩa trang liệt sỹ;

  + Từ giáp đường 933 đến cầu Rạch Lớn (ấp Bình Du B);

  + Từ cầu Bà Chủ đến đầu lộ dal xóm mới;

  + Từ đầu lộ dal xóm mới đến rạch Mù U (Giáp xã An Thạnh 3)).

  1,1

  II

  Xã An Thạnh Tây

   

  Toàn bộ diện tích đất ở trên địa bàn xã

  An Thạnh Tây

  (Trừ các đoạn đường sau:

  - Lộ đal Bần Xanh phía dưới: Đoạn đường từ giáp ranh đất ông Nguyễn Văn Dũng đến hết đất nhà ông Phạm Văn Giang;

  - Lộ đal Bình Linh: Đoạn đường từ hết đất Nhà sinh hoạt cộng đồng ấp An Lạc đến hết đất nhà ông Đoàn Văn Hùng;

  - Lộ dal Rạch Xóm Đạo: Đoạn đường từ đường dal đê Tả hữu đến đường ô tô Trung tâm xã Đại Ân 1;

  - Đường tỉnh 933B: Đoạn đường từ giáp đường dal Bần Xanh đến ranh thị trấn Cù Lao Dung;

  Đường dal An Phú: Đoạn đường từ hết ranh đất bà Lê Thị Đẹp đến Bến đò qua rạch Già Lớn).

  1,1

  III

  An Thạnh Đông

   

  Toàn bộ diện tích đất ở trên địa bàn xã An Thạnh Đông (Trừ đường trung tâm xã (đường ô tô): Đoạn đường từ cầu Bến Bạ đến hết ranh đất ông Ngô Đình Đôi)

  1,1

  IV

  Xã Đại Ân 1

   

  Toàn bộ diện tích đất ở trên địa bàn xã Đại Ân 1 (Trừ đường dal Bần Cầu: Đoạn đường từ Cầu treo Khém Bà Hành (ấp Văn Sau) đến hết đất ông Bùi Dũng)

  1,1

  J

  HUYỆN MỸ XUYÊN

  I

  Thị trấn Mỹ Xuyên

  1

  Đường tỉnh 934

  1

  Giáp đường

  Lê Hống Phong

  Ngã tư Phước Kiện

  1,4

  2

  Đường Trần Hưng Đạo

  3

  Đoạn còn lại

  1,8

  3

  Đường Lý Thường Kiệt

  1

  Suốt đường

  1,95

  4

  Đường Lê Lợi

  1

  Giáp đường

  Phan Đình Phùng

  Hẻm 1 Lê Lợi

  3,43

  5

  Huyện lộ 14

  2

  Đoạn còn lại

  1,4

  II

  Xã Thạnh Phú

  1

  Đường tỉnh 940

  KV2-

  VT1

  Quốc lộ 1A

  Ngã 4 khu 4

  1,4

  III

  Xã Thạnh Quới

   

   

   

   

  1

  Quốc lộ 1A (Khu vực chợ

  Thạnh Quới)

  KV1-

  VT3

  Phần còn lại

  1,2

  2

  Huyện lộ 20

  KV2-

  VT1

  Giáp Quốc lộ 1A

  Hết đất nhà máy

  nước đá Trường Hưng

  2,0

  IV

  Xã Ngọc Tố

  1

  Đường tỉnh 936

  KV2-

  VT1

  Ranh xã Ngọc Đông

  Cống Đập đá

  1,2

  2

  Đường tỉnh 936B

  KV2-

  VT2

  Đường dal vào cầu Miểu Lẩm

  Giáp ranh

  Hòa Tú 2

  1,3

  3

  Khu vực chợ Cổ Cò

  ĐB

  Khu Trung tâm chợ (Giới hạn bởi: kênh Cống đập đá, sông cổ cò, đường dal vào cầu Miểu Lẩm, đường 936 và 936B)

  1,1

  V

  Xã Ngọc Đông

  1

  Huyện lộ 15

  KV2-

  VT2

  Ngã ba Hòa Thượng

  Ranh xã

  Hòa Tú 1

  2,0

  VI

  Xã Hòa Tú 1

   

   

   

   

  1

  Đường tỉnh 940

  KV2-

  VT2

  Ranh xã

  Gia Hòa 1

  Ranh xã

  Hòa Tú 2

  3,0

  VII

  Xã Hòa Tú 2

  1

  Đường tỉnh 936B

  KV2-

  VT1

  Trường Trung học cơ sở Hòa Tú 2

  Cách cầu xã

  350 mét

  1,2

  2

  Đường tỉnh 940 (Đường tỉnh

  04)

  KV2-

  VT1

  Cầu Hòa Phú

  Sông Cổ cò

  1,5

  VIII

  Xã Gia Hòa 1

   

   

   

   

  1

  Đường tỉnh 940 (Đường tỉnh

  04)

  KV2-

  VT3

  Phà Chàng Ghé

  Ranh xã

  Hòa Tú 1

  1,5

  2

  Đường huyện 18

  KV2-

  VT3

  Suốt tuyến

  1,5

  IX

  Xã Gia Hòa 2

  1

  Khu vực trung tâm xã

  KV1-

  VT1

  Cầu xã Gia Hòa 2

  Hết đất

  trạm y tế xã

  1,5

  2

  Đường huyện 18

  KV2-

  VT2

  Hết đất UBND

  xã Gia Hòa 2

  Giáp ranh

  Gia Hòa 1

  1,5

  3

  Huyện lộ 20

  KV2-

  VT2

  Cầu Cà Lăm

  Giáp ranh

  Bạc Liêu

  1.5

  X

  Xã Tham Đôn

  1

  Huyện lộ 14

  KV1-

  VT3

  Ranh Thị trấn

  Mỹ Xuyên

  Ngã ba

  Vũng Đùng

  1,5

   

   

  KV2-

  VT2

  Ngã ba Vũng Đùng

  Hết đất chùa Tắc Gồng

  1,5

  2

  Đường tỉnh 936

  KV2-

  VT1

  Hết đất UBND

  xã Tham Đôn

  Xuống phà

  Dù Tho

  1,5

   

   

  KV1-

  VT3

  Ngã ba Vũng Đùng

  Giáp ranh xã Đại Tâm

  1,5

  3

  Lộ Cần Giờ 1

  KV2-

  VT1

  Giáp đường 936

  Ranh thành phố

  Sóc Trăng

  1,5

  K

  HUYỆN TRẦN ĐỀ

  I

  Xã Trung Bình

   

   

   

   

  1

  Đường đal

  KV2-

  VT2

  Lộ Mỏ Ó tuyến 2

  Suốt lộ

  1,3

  II

  Thị trấn Trần Đề

  1

  Quốc lộ Nam Sông Hậu

  2

  Kênh 4

  Cống Bãi Giá

  2,55

                           
   
   

  Phụ lục 2

  BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

  ---------------

   

  STT

  KHU VỰC, VỊ TRÍ

  RANH GIỚI, VỊ TRÍ

  HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT

  A

  THỊ XÃ VĨNH CHÂU

   

  I

  Phường 1

  1

   

  Toàn bộ đất trồng cây hàng năm trên địa bàn của phường (Tiếp giáp Quốc lộ)

  1,3

  2

   

  Toàn bộ đất trồng cây hàng năm trên địa bàn của phường (Không tiếp giáp Quốc lộ)

  1,1

  II

  Xã Lai Hòa

  1

   

  Toàn bộ đất trồng cây hàng năm trên địa bàn xã (Tiếp giáp Quốc lộ)

  1,1

  III

  Xã Vĩnh Hải

   

  1

   

  Toàn bộ đất trồng cây hàng năm trên địa bàn xã

  1,1

  B

  HUYỆN KẾ SÁCH

  I

  KV2

  Thị trấn Kế sách

  1

  VT4

  Các khu vực còn lại.

  1,1

  II

  KV3

  Xã Kế Thành

  1

  VT3

  Phía Đông giáp rạch Bưng Túc, phía Tây giáp rạch Hai Giáp, phía Nam giáp sông Kinh Giữa, phía Bắc giáp kênh 9 Quang, kênh Rạch Bần.

  1,1

  Phía Đông giáp rạch Ba Lăng, phía Tây giáp rạch Cầu Chùa, phía Nam giáp rạch Bồ Đề, phía Bắc giáp sông Kinh Giữa.

  1,1

  2

  VT4

  Phía Đông giáp thị trấn Kế Sách, phía Tây giáp xã Kế An, phía Nam giáp xã Phú Tâm, phía Bắc giáp rạch Bồ Đề.

  1,1

  Phía Đông giáp ranh xã Thới An Hội, phía Tây giáp ranh xã Kế An, phía Nam giáp kênh 9 Quang, phía Bắc giáp ranh xã Trinh Phú.

  1,1

  III

  KV3

  Xã Trinh Phú

  1

  VT3

  Toàn bộ diện tích đất trồng cây hàng năm trên địa bàn xã

  1,1

  IV

  KV3

  Xã Đại Hải

  1

  VT2

  Phía Đông giáp xã Kế An, phía Tây giáp kênh 30/4, phía Nam giáp kênh Hậu Bối, phía Bắc giáp sông Số 1.

  1,2

  Phía Đông giáp xã Kế An, phía Tây giáp tỉnh Hậu Giang, phía Nam giáp kênh Số 1, phía Bắc giáp xã Ba Trinh.

  1,2

  Phía Đông giáp kênh Trung Hải, phía Tây giáp tỉnh Hậu Giang, phía Bắc giáp kênh 30/4, phía Nam giáp xã Hồ Đắc Kiện.

  1,2

  2

  VT3

  Các khu vực còn lại.

  1,2

  V

  KV3

  Xã An Lạc Tây

  1

  VT2

  Toàn bộ đất trồng cây hàng năm trên địa bàn xã.

  1,1

  VI

  KV3

  Xã Nhơn Mỹ

  1

  VT2

  Toàn bộ đất trồng cây hàng năm trên địa bàn xã.

  1,1

  C

  HUYỆN LONG PHÚ

  I

  KV3

  Xã Long Đức

  1

  VT2

  Toàn bộ diện tích đất trồng cây hàng năm trên địa bàn xã

  1,33

  D

  HUYỆN CÙ LAO DUNG

  I

  KV2

  Thị trấn Cù Lao Dung

  1

  VT2

  Toàn bộ diện tích đất trồng cây hàng năm trên địa bàn thị trấn.

  1,1

  II

  KV3

  Xã An Thanh 1

  1

  VT1

  Toàn bộ diện tích đất trồng cây hàng năm trên địa bàn xã.

  1,2

  III

  KV3

  Xã An Thanh Nam

  1

  VT4+VT5

  Toàn bộ diện tích đất trồng cây hàng năm trên địa bàn xã

  1,2

  IV

  KV3

  Xã An Thạnh Đông

   

  1

  VT2

  Toàn bộ diện tích đất trồng cây hàng năm trên địa bàn xã

  1,1

  V

  KV3

  Xã Đại Ân 1

  1

  VT3+VT4

  Toàn bộ diện tích đất trồng cây hàng năm trên địa bàn xã

  1,1

  E

  HUYỆN CHÂU THÀNH

  I

  KV3

  Xã Phú Tân

  1

  VT5

  Phía Đông giáp ranh xã Phú Tâm; phía Tây giáp kênh 6 thước, kênh 30/4; phía Nam các vị trí tiếp giáp thành phố Sóc Trăng; phía Bắc giáp kênh Xây Chô

  1,1

  2

  VT6

  Các vùng còn lại

  1,1

  F

  HUYỆN MỸ XUYÊN

  I

   

  Đất nông nghiệp nằm trong khu dân cư, tiếp giáp quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, từ mép lộ vào 50 mét

   

  1

   

  Đất khu vực nông thôn

  1,5

  2

   

  Đất khu vực thị trấn và đô thị loại V

  2,3

           
   
   

  Phụ lục 3

  BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

   

  STT

  KHU VỰC, VỊ TRÍ

  RANH GIỚI, VỊ TRÍ

  HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT

  A

  THỊ XÃ VĨNH CHÂU

  I

  Phường 1

  1

   

  Toàn bộ đất trồng cây lâu năm trên địa bàn của phường (Tiếp giáp Quốc lộ)

  1,3

  2

   

  Toàn bộ đất trồng cây lâu năm trên địa bàn của phường (Không tiếp giáp Quốc lộ)

  1,1

  II

  Phường Khánh Hòa

  1

   

  Toàn bộ đất trồng cây lâu năm trên địa bàn của phường

  1,1

  III

  Xã Vĩnh Tân

  1

   

  Toàn bộ đất trồng cây lâu năm trên địa bàn xã

  1,1

  IV

  Xã Lai Hòa

  1

   

  Toàn bộ đất trồng cây lâu năm trên địa bàn xã (Tiếp giáp Quốc lộ)

  1,1

  V

  Xã Vĩnh Hải

  1

   

  Toàn bộ đất trồng cây lâu năm trên địa bàn xã

  1,1

  B

  HUYỆN KẾ SÁCH

  I

  KV3

  Xã Trinh Phú

  1

  VT2

  Phía Đông giáp xã An Lạc Tây; phía Tây giáp kênh Tư Liễu, rạch Tha La; phía Nam giáp sông Rạch Vọp; phía Bắc giáp kênh Cái Trâm xã An Lạc Thôn

  1,1

  II

  KV3

  Xã An Mỹ

  1

  VT4

  Phía Đông giáp ranh huyện Long Phú, phía Tây giáp rạch Phụng An, phía Bắc giáp xã Song Phụng, phía Nam giáp rạch Phụng An.

  1,1

  Phía Đông giáp rạch Phụng An, phía Tây giáp kênh Trại Giống, phía Nam giáp rạch An Nghiệp, phía Bắc giáp kênh Số 1.

  III

  KV3

  Xã Đại Hải

  1

  VT3

  Phía Đông giáp xã Kế An, phía Tây giáp kênh 30/4, phía Nam giáp kênh Hậu Bối, phía Bắc giáp sông Số 1.

  1,1

   

   

  Phía Đông giáp xã Kế An, phía Tây giáp tỉnh Hậu Giang, phía Nam giáp kênh Số 1, phía Bắc giáp xã Ba Trinh.

   

   

   

  Phía Đông giáp kênh Trung Hải, phía Tây giáp tỉnh Hậu Giang, phía Bắc giáp kênh 30/4, phía Nam giáp xã Hồ Đắc Kiện.

   

  2

  VT4

  Các khu vực còn lại.

  1,1

  IV

  KV3

  Xã Thới An Hội

  1

  VT3

  Toàn bộ đất trồng cây lâu năm trên địa bàn xã.

  1,1

  V

  KV3

  Xã Nhơn Mỹ

  1

  VT2

  Toàn bộ đất trồng cây lâu năm trên địa bàn xã.

  1,1

  C

  HUYỆN LONG PHÚ

  I

  KV2

  Thị trấn Đại Ngãi

  1

  VT2

  Toàn bộ diện tích đất trồng cây lâu năm trên địa bàn thị trấn.

  1,4

  II

  KV3

  Xã Long Đức

  1

  VT1

  Toàn bộ diện tích đất trồng cây lâu năm trên địa bàn xã.

  1,45

  D

  HUYỆN CÙ LAO DUNG

  I

  KV2

  Thị trấn Cù Lao Dung

  1

  VT2

  Toàn bộ diện tích đất trồng cây lâu năm của thị trấn.

  1,1

  II

  KV3

  Xã An Thanh 1

  1

  VT1

  Toàn bộ diện tích đất trồng cây lâu năm trên địa bàn xã.

  1,1

  E

  HUYỆN MỸ XUYÊN

  I

   

  Đất nông nghiệp nằm trong khu dân cư, tiếp giáp quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, từ mép lộ vào 50 mét

   

  1

   

  Đất khu vực nông thôn

  1,5

  2

   

  Đất khu vực thị trấn và đô thị loại V

  2,3

           
   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Thông tư 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
  Ban hành: 16/06/2014 Hiệu lực: 01/08/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  07
  Thông tư 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
  Ban hành: 16/06/2014 Hiệu lực: 01/08/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  08
  Thông tư 36/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
  Ban hành: 30/06/2014 Hiệu lực: 13/08/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  09
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  10
  Nghị định 135/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
  Ban hành: 09/09/2016 Hiệu lực: 15/11/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  11
  Thông tư 332/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
  Ban hành: 26/12/2016 Hiệu lực: 10/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  12
  Thông tư 333/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
  Ban hành: 26/12/2016 Hiệu lực: 10/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  13
  Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
  Ban hành: 06/01/2017 Hiệu lực: 03/03/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  14
  Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
  Ban hành: 29/09/2017 Hiệu lực: 05/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  15
  Nghị định 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
  Ban hành: 14/11/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  16
  Thông tư 10/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
  Ban hành: 30/01/2018 Hiệu lực: 20/03/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  17
  Thông tư 11/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
  Ban hành: 30/01/2018 Hiệu lực: 20/03/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  18
  Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  Ban hành: 03/10/2018 Hiệu lực: 17/10/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  19
  Quyết định 32/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  Ban hành: 15/10/2020 Hiệu lực: 26/10/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản thay thế
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 tỉnh Sóc Trăng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
  Số hiệu: 26/2019/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 17/10/2019
  Hiệu lực: 28/10/2019
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Văn Hiểu
  Ngày hết hiệu lực: 26/10/2020
  Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ (17)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới