logo

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND Tây Ninh Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất

Văn bản liên quan

Văn bản mới