logo

Quyết định 3130/QĐ-UBND duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch SDĐ chi tiết 5 năm (2011-2015) thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 3130/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hữu Tín
  Ngày ban hành: 24/06/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 04/07/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  -------
  Số: 3130/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
   CHI TIẾT 5 NĂM (2011-2015) THỊ TRẤN TÂN TÚC HUYỆN BÌNH CHÁNH
  ----------------------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
   
   
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
  Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
  Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
  Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
  Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Thành phố Hồ Chí Minh;
  Căn cứ Công văn số 483/UBND-ĐTMT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Thành phố Hồ Chí Minh;
  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tại Tờ trình số 231/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2014 về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2011-2015) của thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh;
  Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4019/TTr- TNMT-KH ngày 16 tháng 6 năm 2014 về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2011-2015) của thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh với các nội dung chủ yếu như sau:
  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  STT
  Loại đất
  H.trạng năm 2010
  Quy hoạch đến năm 2020
  Diện tích (ha)
  Cơ cấu (%)
  Huyện phân bổ
  Thị trấn xác định
  Tổng số
  D. tích (ha)
  Cơ cấu (%)
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
  (8)=(6)+(7)
  (9)
   
  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
   
  855,40
  100,00
  855,40
   
  855,40
  100,00
  1
  Đất nông nghiệp
  NNP
  545,66
  63,79
  66,28
   
  66,28
  7,75
  1.1
  Đất trồng lúa
  LUA
  312,58
  36,54
   
   
   
   
  1.2
  Đất trồng lúa nương
  LUN
   
   
   
   
   
   
  1.3
  Đất trồng cây hàng năm còn lại
  HNK
  6,58
  0,77
   
  15,34
  15,34
  23,15
  1.4
  Đất trồng cây lâu năm
  CLN
  218,81
  25,58
  44,70
   
  44,69
  67,45
  1.5
  Đất rừng phòng hộ
  RPH
   
   
   
   
   
   
  1.6
  Đất rừng đặc dụng
  RDD
   
   
   
   
   
   
  1.7
  Đất rừng sản xuất
  RSX
   
   
   
   
   
   
  1.8
  Đất nuôi trồng thủy sản
  NTS
  7,69
  0,90
   
   
  5,00
  7,54
  1.9
  Đất làm muối
  LUM
   
   
   
   
   
   
  1.10
  Đất nông nghiệp khác
  NKH
   
   
   
  1,23
  1,23
  1,85
  2
  Đất phi nông nghiệp
  PNN
  308,75
  36,09
  789,12
   
  789,12
  92,25
  2.1
  Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN
  CTS
  25,06
  2,93
  26,07
  -0,47
  25,60
  2,99
  2.2
  Đất quốc phòng
  CQP
   
   
  2,34
   
  2,34
  0,27
  2.3
  Đất an ninh
  CAN
   
   
  2,91
  0,05
  2,96
  0,38
  2.4
  Đất khu công nghiệp
  SKK
   
   
  29,00
   
  29,00
  3,39
  2.5
  Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
  SKC
  66,09
  7,73
  99,98
  -13,34
  86,64
  10,13
  2.6
  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
  SKX
   
   
   
   
   
   
  2.7
  Đất cho hoạt động khoáng sản
  SKS
   
   
   
   
   
   
  2.8
  Đất có di tích, danh thắng
  DDT
  0,33
  0,04
  0,33
   
  0,33
  0,04
  2.9
  Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại
  DRA
   
   
  0,14
   
  0,14
  0,02
  2.10
  Đất tôn giáo, tín ngưỡng
  TTN
  2,27
  0,27
  2,27
   
  2,27
  0,27
  2.11
  Đất nghĩa trang, nghĩa địa
  NTD
  3,40
  0,40
  3,40
  -3,40
   
   
  2.12
  Đất có mặt nước chuyên dùng
  MNC
   
   
   
   
   
   
  2.13
  Đất sông suối
  SON
  36,43
  4,26
   
  36,43
  36,43
  4,26
  2.14
  Đất phát triển hạ tầng
  DHT
  85,38
  9,98
  220,03
  53,99
  274,02
  34,72
  -
  Đất cơ sở văn hóa
  DVH
  2,47
  0,29
  5,77
   
  5,77
  2,11
  -
  Đất cơ sở y tế
  DYT
  1,40
  0,16
  18,81
  0,64
  19,45
  7,10
  -
  Đất cơ sở giáo dục đào tạo
  DGD
  6,49
  0,76
  22,50
  15,57
  38,07
  13,89
  -
  Đất cơ sở thể dục thể thao
  DTT
  0,75
  0,09
  6,75
  -1,25
  5,50
  2,01
  2.14
  Đất ở tại đô thị
  ODT
  91,38
  10,68
  366,22
  -36,82
  329,40
  41,74
  2.15
  Đất phi nông nghiệp khác
  PNK
   
   
   
   
   
   
  3
  Đất chưa sử dụng
  CSD
  0,99
  0,12
   
   
   
   
  **
  CHỈ TIÊU TRUNG GIAN
   
   
   
   
   
   
   
  4
  Đất đô thị
  DTD
  855,40
  100,00
  855,40
   
  855,40
  100,00
  5
  Đất khu bảo tồn thiên nhiên
  DBT
   
   
   
   
   
   
  6
  Đất khu du lịch
  DDL
   
   
   
   
   
   
  7
  Đất khu dân cư nông thôn
  DNT
   
   
   
   
   
   

  2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
  Đơn vị tính: ha

  STT
  Chỉ tiêu
  Cả thời kỳ
  Phân theo kỳ
  Kỳ đu 2010 - 2015
  Kỳ cuối 2016 - 2020
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  1
  Đất nông nghiệp chuyển sang đất PNN
  NNP/PNN
  479,38
  349,91
  129,48
  1.1
  Đất trồng lúa
  LUA/PNN
  275,40
  232,10
  43,30
  1.2
  Đất trồng lúa nương
  LUN/PNN
   
   
   
  1.3
  Đất trồng cây hàng năm còn lại
  HNK/PNN
  11,58
  5,23
  6,35
  1.4
  Đất trồng cây lâu năm
  CLN/PNN
  189,71
  109,89
  79,83
  1.5
  Đất rừng phòng hộ
  RPH/PNN
   
   
   
  1.6
  Đất rừng đặc dụng
  RDD/PNN
   
   
   
  1.7
  Đất rừng sản xuất
  RSX/PNN
   
   
   
  1.8
  Đất nuôi trồng thủy sản
  NTS/PNN
  2,69
  2,69
   
  1.9
  Đất làm muối
  LMU/PNN
   
   
   
  1.10
  Đất nông nghiệp khác
  NNK/PNN
   
   
   
  2
  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
   
  15,60
  10,25
  5,35
  2.1
  Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
  LUC/CLN
  15,60
  10,25
  5,35

  3. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (tỷ lệ 1/5.000); Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh, được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 16 tháng 6 năm 2014.
  Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
  1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:
  Đơn vị tính: ha

  STT
  Chỉ tiêu
  Hiện trạng 2010
  Phân theo kỳ
  Năm 2011
  Năm 2012
  Năm 2013
  Năm 2014
  Năm 2015
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
  (8)
  (9)
   
  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
   
  855,40
  855,40
  855,40
  855,40
  855,40
  855,40
  1
  Đất nông nghiệp
  NNP
  545,66
  542,77
  540,57
  539,60
  347,81
  195,75
  1.1
  Đất trồng lúa
  LUA
  312,58
  280,20
  275,83
  273,46
  202,58
  60,00
  1.2
  Đất trồng lúa nương
  LUN
   
   
   
   
   
   
  1.3
  Đất trồng cây hàng năm còn lại
  HNK
  6,58
  22,13
  23,86
  23,58
  6,58
  6,58
  1.4
  Đất trồng cây lâu năm
  CLN
  218,81
  232,90
  232,56
  234,60
  117,96
  119,17
  1.5
  Đất rừng phòng hộ
  RPH
   
   
   
   
   
   
  1.6
  Đất rừng đặc dụng
  RDD
   
   
   
   
   
   
  1.7
  Đất rừng sản xuất
  RSX
   
   
   
   
   
   
  1.8
  Đất nuôi trồng thủy sản
  NTS
  7,69
  7,10
  7,10
  6,73
  7,69
  5,00
  1.9
  Đất làm muối
  LMU
   
   
   
   
   
   
  1.10
  Đất nông nghiệp khác
  NKH
   
  0,43
  1,22
  1,23
  1,23
  1,23
  2
  Đất phi nông nghiệp
  PNN
  308,75
  311,65
  313,84
  315,80
  507,59
  659,65
  2.1
  Đất trụ sở cơ quan, CTSN
  CTS
  25,06
  25,06
  25,06
  25,06
  25,60
  25,60
  2.2
  Đất quốc phòng
  CQP
   
   
   
   
  2,34
  2,34
  2.3
  Đất an ninh
  CAN
   
   
   
   
  2,96
  2,96
  2.4
  Đất khu công nghiệp
  SKK
   
   
   
   
  29,00
  29,00
  2.5
  Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
  SKC
  66,09
  66,77
  67,14
  68,21
  79,98
  79,98
  2.6
  Đất sản xuất VLXD gốm sứ
  SKX
   
   
   
   
   
   
  2.7
  Đất cho hoạt động khoáng sản
  SKS
   
   
   
   
   
   
  2.8
  Đất di tích danh thng
  DDT
  0,33
  0,33
  0,33
  0,33
  0,33
  0,33
  2.9
  Đất xử lý chôn lấp chất thải
  DRA
   
   
   
   
  0,14
  0,14
  2.10
  Đất tôn giáo, tín ngưỡng
  TTN
  2,27
  2,27
  2,27
  2,27
  2,27
  2,27
  2.11
  Đất nghĩa trang nghĩa địa
  NTD
  3,40
  3,40
  3,40
  3,40
  3,40
  3,40
  2.12
  Đất có mặt nước chuyên dùng
  SMN
   
   
   
   
   
   
  2.13
  Đất sông sui
  SON
  36,43
  36,43
  36,43
  36,43
  36,43
  36,43
  2.14
  Đất phát triển hạ tầng
  DHT
  85,38
  85,38
  85,38
  85,38
  151,90
  176,10
  -
  Đất cơ sở văn hóa
  DVH
  2,47
  2,47
  2,47
  2,47
  5,77
  5,77
  -
  Đất cơ sở y tế
  DYT
  1,40
  1,40
  1,40
  1,40
  12,75
  12,75
  -
  Đất cơ sở giáo dục đào tạo
  DGD
  6,49
  6,49
  6,49
  6,49
  16,45
  19,95
  -
  Đất cơ sở thể dục thể thao
  DTT
  0,75
  0,75
  0,75
  0,75
  5,30
  5,50
  2.15
  Đất ở tại đô thị
  ODT
  91,38
  92,01
  93,84
  94,73
  173,29
  301,15
  2.16
  Đất phi nông nghiệp khác
  PNK
   
   
   
   
   
   
  3
  Đất chưa sử dụng
  CSD
  0,99
  0,99
  0,99
   
   
   
  **
  CH TIÊU TRUNG GIAN
   
   
   
   
   
   
   
  4
  Đất đô th
  DTD
  855,40
  855,40
  855,40
  855,40
  855,40
  855,40
  5
  Đất khu bảo tồn thiên nhiên
  DBT
   
   
   
   
   
   
  6
  Đất khu du lịch
  DDL
   
   
   
   
   
   
  7
  Đất khu dân cư nông thôn
  DNT
   
   
   
   
   
   

  2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
  Đơn vị tính: ha

  STT
  Chỉ tiêu
  Diện tích
  Phân theo các năm
  Năm 2011
  Năm 2012
  Năm 2013
  Năm 2014
  Năm 2015
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
  (8)
  (9)
  1
  Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
  NNP/PNN
  349,91
  2,90
  2,19
  0,98
  191,78
  152,06
  1.1
  Đất trồng lúa
  LUA/PNN
  232,10
  1,86
  1,51
  0,25
  135,02
  93,46
  1.2
  Đất trồng lúa nương
  LUN/PNN
   
   
   
   
   
   
  1.3
  Đất trồng cây hàng năm còn lại
  HNK/PNN
  5,23
  0,25
  0,35
  0,10
  1,26
  3,27
  1.4
  Đất trồng cây lâu năm
  CLN/PNN
  109,89
  0,20
  0,33
  0,25
  55,00
  54,10
  1.5
  Đất rừng phòng hộ
  RPH/PNN
   
   
   
   
   
   
  1.6
  Đất rừng đặc dụng
  RDD/PNN
   
   
   
   
   
   
  1.7
  Đất rừng sản xuất
  RSX/PNN
   
   
   
   
   
   
  1.8
  Đất nuôi trồng thủy sản
   
  2,69
  0,59
   
  0,37
  0,50
  1,23
  1.9
  Đất làm muối
  LMU/PNN
   
   
   
   
   
   
  1.10
  Đất nông nghiệp khác
  NNK/PNN
   
   
   
   
   
   
  2
  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
   
  10,25
  1,50
  2,56
  2,25
  2,52
  1,42
  2.1
  Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
  LUC/CLN
  10,25
  1,50
  2,56
  2,25
  2,52
  1,42

  Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh có trách nhiệm:
  1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
  2. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của địa phương được Thành phố phê duyệt.
  3. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.
  4. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.
  5. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Ủy ban nhân dân Thành phố tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố.
  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở - ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Thường trực Thành ủy;
  - Thường trực HĐND.TP;
  - TTUB: CT, các PCT;
  - VPUB: Các PVP;
  - Phòng ĐTMT;
  - Lưu: VT, (ĐTMT/VH) D. 16
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Hữu Tín

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai số 13/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 01/07/2004 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 10/12/2003 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai
  Ban hành: 29/10/2004 Hiệu lực: 16/11/2004 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
  Ban hành: 13/08/2009 Hiệu lực: 01/10/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 19/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy hoạch chi tiết việc lập, điều chỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
  Ban hành: 02/11/2009 Hiệu lực: 17/12/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của Thành phố Hồ Chí Minh
  Ban hành: 06/01/2014 Hiệu lực: 06/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3130/QĐ-UBND duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch SDĐ chi tiết 5 năm (2011-2015) thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM
  Số hiệu: 3130/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 24/06/2014
  Hiệu lực: 04/07/2014
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Hữu Tín
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới