logo

Quyết định 3984/QÐ-UBND ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 3984/QÐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hữu Tín
  Ngày ban hành: 13/08/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 13/08/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  -------
  Số: 3984/QÐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2014

   
   
  QUYẾT ÐỊNH
  VỀ ỦY QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
  -------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
   
   
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
  Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4572/TNMT-VPĐK ngày 01 tháng 7 năm 2014,
   
   
  QUYẾT ÐỊNH:
   
   
  Điều 1. Nay ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao và đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Quyết định này thay thế Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

   Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
  - Thường trực Thành ủy;
  - Thường trực HĐND/TP;
  - Ban Thường trực UBMTTQVN/TP;
  - TTUB: CT, các PCT;
  - VPUB: các PVP;
  - Các Phòng CV, TTCB;
  - Lưu: VT, (ĐTMT-Nh) TV
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Hữu Tín

   
   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3984/QÐ-UBND ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM
  Số hiệu: 3984/QÐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 13/08/2014
  Hiệu lực: 13/08/2014
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Hữu Tín
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới