logo

Quyết định 49/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 tỉnh An Giang

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 49/2017/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Văn Nưng
  Ngày ban hành: 11/08/2017 Hết hiệu lực: 01/01/2020
  Áp dụng: 21/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH AN GIANG
  ______________

  Số: 49/2017/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ______________________

  An Giang, ngày 11 tháng 8 năm 2017

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VÀ BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2015 ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2014/QĐ-UBND

  ________________________________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

  Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

  Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

  Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về ban hành Quy định và Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang (gọi tắt là Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND) như sau:

  1. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  a) Bổ sung điểm b1 vào khoản 2 Điều 4 như sau:

  “b1. Trường hợp giá đất ở vị trí 2 thấp hơn giá đất ở nông thôn tối thiểu của Chính phủ quy định thì giá đất bằng khung giá đất ở tối thiểu là 40.000 đồng/m2.”

  b) Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 4 như sau:

  “c) Giá đất ở khu vực 3 (khu vực còn lại) được xác định cụ thể trong bảng giá đất thì chỉ xác định một vị trí (không xác định vị trí 2).”

  2. Bổ sung điểm b1, b2 vào khoản 3 Điều 5 như sau:

  “b1) Trường hợp giá đất ở vị trí 2, 3, 4 thấp hơn khung giá đất ở tối thiểu của Chính phủ thì giá đất bằng khung giá đất ở tối thiểu của Chính phủ (khung giá đất tối thiểu của Chính phủ quy định như sau: đô thị loại II là 300.000 đồng/m2; đô thị loại III là 150.000 đồng/m2; đô thị loại IV là 100.000 đồng/m2; đô thị loại V là 50.000 đồng/m2).”

  b2) Giá đất ở đô thị thuộc các khu vực còn lại hoặc các tuyến đường còn lại được quy định cụ thể trong Bảng giá đất thì chỉ xác định một vị trí.”

  3. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau:

  “1. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị và nông thôn thì giá đất bằng 60% giá đất ở liền kề. Trường hợp giá đất thấp hơn khung giá tối thiểu của Chính phủ quy định thì giá đất bằng khung giá tối thiểu của Chính phủ như sau:

  - Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn: 24.000 đồng/m2.

  - Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị: đô thị loại II là 180.000 đồng/m2; đô thị loại III là 90.000 đồng/m2; đô thị loại IV là 60.000 đồng/m2; đô thị loại V là 30.000 đồng/m2.”

  b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 như sau:

  “2. Đất thương mại, dịch vụ tại đô thị và nông thôn thì giá đất bằng 70% giá đất ở liền kề. Trường hợp thấp hơn khung giá tối thiểu của Chính phủ quy định thì giá đất bằng khung giá tối thiểu của Chính phủ như sau:

  - Giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn: 32.000 đồng/m2.

  - Giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị: đô thị loại II là 240.000 đồng/m2; đô thị loại III là 120.000 đồng/m2; đô thị loại IV là 80.000 đồng/m2; đô thị loại V là 40.000 đồng/m2.”

  4. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  a) Sửa đổi khoản 7 Điều 9 như sau:

  “7. Giá đất đối với các loại đất sử dụng có thời hạn theo quy định của Luật Đất đai được áp dụng tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm.”

  b) Bổ sung khoản 8a và khoản 8b như sau:

  “8a. Đối với các lô nền tại các khu dân cư do doanh nghiệp đầu tư chuyển nhượng cho các hộ dân để tái định cư thì giá đất được xác định theo giá bán nền tái định cư của phương án bồi thường đã được cấp thẩm quyền phê duyệt hoặc theo giá bán nền tái định cư được cấp thẩm quyền chấp thuận (trường hợp hộ dân được bố trí tái định cư chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác thì giá đất được xác định theo giá đất của Bảng giá đất).

  8b. Đối với các lô nền trong các khu dân cư do các tổ chức kinh tế đầu tư mới theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa bàn giao cơ sở hạ tầng cho nhà nước quản lý hoặc đã bàn giao mà chưa có giá đất trong Bảng giá đất thì việc xác định nghĩa vụ tài chính căn cứ vào hợp đồng chuyển nhượng thực tế theo quy định của pháp luật.”

  5. Khoản 1 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “1. Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng và nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện và giải quyết các trường hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh của địa phương về giá đất theo thẩm quyền; tổ chức mạng lưới theo dõi biến động giá đất trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ định giá đất; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giá đất cụ thể đối với các tuyến đường, khu vực chưa được quy định giá đất của Bảng giá đất trong thời gian Bảng giá đất chưa được sửa đổi, bổ sung theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 8b của Quy định này.”

  Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND (Bảng giá các loại đất sửa đổi, bổ sung được đính kèm Quyết định này).

  Điều 3. Bãi bỏ gạch đầu dòng thứ 5 điểm a và gạch đầu dòng thứ 5 điểm b khoản 3 Điều 5 tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2017.

  Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH

  Lê Văn Nưng

   

   

  BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2015 -2019 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

   

  A. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:

  I. Giới hạn đô thị: Toàn bộ địa giới hành chính các phường: Mỹ Thạnh, Mỹ Thới, Mỹ Quý, Mỹ Phước, Mỹ Bình, Đông Xuyên, Bình Khánh, Bình Đức, Mỹ Xuyên, Mỹ Long, Mỹ Hòa.

  II. Giá đất phân theo vị trí, phân loại đường phố:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên đường phố

  Giới hạn
   từ … đến …

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

  Ghi chú

  I

  ĐƯỜNG LOẠI 3

   

   

   

  A

  Phường Mỹ Phước

   

   

   

  1

  Đường Ung Văn Khiêm nối dài

  Mép đường nhựa hiện hữu - đường cặp rạch Tầm Bót

  1.500

  7.000

   

  2

  Các đường đối diện nhà lồng chợ Mỹ Phước

  Các thửa đối diện chợ

  7.000

  7.000

  Đổi giới hạn “suốt đường” thành “ các thửa đối diện chợ”.

  3

  Âu Dương Lân

  Suốt đường

   

  2.500

   

  4

  Khu dân cư Hai Vót

  Rạch Xẻo Chanh - hết ranh KDC

   

  1.800

   

  II

  ĐƯỜNG LOẠI 4

   

   

   

  B

  Phường Mỹ Quý

   

   

   

  5

  Đường cặp rạch Gòi Lớn

  Đoạn còn lại giáp phường Mỹ Hòa

  250

  300

   

  6

  Đường cặp kho Mai Hưng

  Suốt đường

   

  3.600

   

  C

  Phường Mỹ Thới

   

   

   

  7

  Đường cặp sông Hậu

  Rạch Gòi Bé - ranh Mỹ Thạnh

  1.500

  1.500

  Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

  8

  Đường cặp cống Bà Thứ

  Trần Hưng Đạo - Cầu Út Cọp

  1.500

  1.500

  9

  Đường cặp Nhà máy ACERA

  Trần Hưng Đạo vô 300m

  1.500

  1.500

  10

  Đường cặp rạch Cái Sao

  Cầu Cái Sao - Tờ bản đồ 49 thửa 137(bờ trái, phải)

  1.500

  1.500

  11

  Đường cặp rạch Cái Sao

  Tờ bản đồ 49 thửa 137 - Ranh giới hành chính phường

  600

  600

  12

  Đường cặp rạch Cái Sao

  Tờ bản đồ 49 thửa 24 - Kênh Ngã Bát

  600

  600

  Kênh ngã Bát - Kênh Bằng Tăng (kênh Cái Sao dưới)

  500

  500

  Chuyển từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị

  Kênh ngã Bát - Kênh Bằng Tăng (kênh Cái Sao trên)

  300

  300

  13

  Đường cặp rạch Gòi lớn

  Cầu rạch Ba Miễu - Cầu sắt Bùi Thị Xuân

  1.200

  1.200

  Chuyển từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị

  Cầu sắt Bùi Thị Xuân - Cầu Ngã Cái

  800

  800

  Đoạn còn lại giáp xã Phú Thuận

  400

  400

  14

  Đường cặp rạch Gòi Bé

  Nguyễn Hiền Lê – ngã ba rạch Gòi Bé

  1.900

  1.900

  Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

  15

  Đường cặp rạch Gòi Bé

  Cầu Ba Miểu - Ranh xã Phú Thuận (Thoại Sơn)

  600

  600

  Chuyển từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị

  16

  Đường cặp Nhà máy Acera

  Đoạn còn lại

  1.000

  1.000

  Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

  17

  Đường Ba Miễu trong

  Suốt đường

  650

  650

  Chuyển từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị

  18

  Đường vào Trường THPT Mỹ Thới

  Suốt đường

  1.000

  1.000

  19

  Đường cặp cống Bà Thứ

  Cầu Út Cọp - Cuối đường

  600

  600

  Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

  20

  Đường Cái Sao Bờ Hồ (Long Hưng II)

  Đường bờ Hồ

  235

  300

   

  D

  Phường Mỹ Thạnh

   

   

   

  21

  Đường cặp rạch Cái Dung

  Cầu Lộ Xã - Tờ BĐ số 15, thửa số 282 (ranh Trung đoàn 3)

  1.500

  1.500

  Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

  Cầu Lộ Xã - Tờ BĐ số 15, thửa 325(Tăng Bạt Hổ nối dài)

  22

  Đường cặp sông Hậu

  Cầu Củi - Cty DL Miền Núi An Giang

   

  1.500

   

  23

  Đường cặp rạch Cái Sắn nhỏ

  Từ cầu Tám The (Tờ BĐ 34 thửa 202) - Tờ bản đồ 35 thửa 24

   

  1.500

   

  Từ cầu Tám The - Tờ bản đồ 40 thửa 39

   

  1.500

  24

  Đường rạch Cái Sắn Sâu

  Cầu Sáu Nhờ (Năm Sú) - Tờ bản đồ 51 thửa 63

  1.500

  1.500

  Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

  25

  Đường Nhà máy Gạch Acera

  Trần Hưng Đạo vô 300m

  1.500

  1.500

  Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

  26

  Đường Mương Thơm

  Bờ trái: cầu Đình - Cầu Tám Bổ

  420

  420

  Chuyển từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị

  Bờ phải: cầu Hai Đề - Cầu khu dân cư Ba Khuỳnh

  420

  420

  27

  Đường cầu Tám Bổ - giáp ranh Vĩnh Trinh

  300

  300

   

  28

  Đường Ba Khấu - cầu Tư Bọ

  500

  500

  29

  Đường từ ranh Trung đoàn 3 - cầu khu dân cư Ba Khuỳnh

  300

  300

  30

  Đường Nhà máy Gạch Acera

  Đoạn còn lại

  1.000

  1.000

  Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

  31

  Đường cầu Bờ Hồ - cầu Phú Thuận

  300

  300

  Chuyển từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị

  32

  Đường cầu Bờ Hồ - cầu Vĩnh Trinh

  300

  300

  33

  Đường cầu Đình - giáp Vĩnh Trinh

  350

  350

  34

  Đường cặp rạch Cái Dung

  Giới hạn còn lại - Ranh Trung đoàn 3

  420

  420

   

  Tờ BĐ số 15, thửa 325- Ranh Trung đoàn 3 (Tăng Bạt Hổ nối dài)

  500

  500

  Chuyển từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị, đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

  Đoạn còn lại (ranh Trung đoàn 3 - KDC Hưng Thạnh)

  420

  420

  Chuyển từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị

  35

  Đường rạch Cái Sắn Sâu

  Đoạn còn lại

  550

  550

  Chuyển từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị, đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

  36

  Khu vực cồn Thới Hòa

  250

  300

   

  37

  Đường lộ mới Hòa Thạnh

  Tờ bản đồ 69 thửa 11 - Cầu Mương Thơm

  560

  560

  Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

  E

  Phường Bình Khánh

   

   

   

   

  Khu dân cư Tổng Hợi

   

   

   

  38

  Phạm Phú Thứ

  Suốt đường

  1.000

  1.000

  Chuyển từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị

  39

  Dương Khuê

  Suốt đường

  1.000

  1.000

  40

  Phạm Đình Hổ

  Suốt đường

  1.000

  1.000

  41

  Nguyễn Siêu

  Suốt đường

  1.000

  1.000

  42

  Phạm Đình Toái

  Suốt đường

  1.000

  1.000

  43

  Bà Huyện Thanh Quan

  Suốt đường

  1.000

  1.000

  44

  Các đường còn lại trên địa bàn khóm Bình Khánh 4

  500

  500

   

  45

  Đường Thông Lưu -Tổng Hợi

  Cầu rạch Dứa - Rạch Trà Ôn (từ chân lộ vô 50 m)

  800

  800

   

  46

  Đường cặp Rạch Trà Ôn

  Cầu sắt sáu Hành - Chợ Tầm Vu (tính từ chân lộ vô 50 m)

  700

  700

  F

  Phường Bình Đức

   

   

   

  47

  Đường cặp rạch Cần Xây

  Chân lộ Trần Hưng Đạo vô 300m

  1.500

  1.500

  Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

  48

  Đường cặp rạch Xếp Bà Lý

  Chân lộ Trần Hưng Đạo vô 300m

  1.500

  1.500

  49

  Các đường của phường thuộc khu vực nhựa và bê tông

  1.000

  1.000

  Đổi tên từ "Các đường của phường thuộc khu vực nông thôn nhựa và bê tông"

  G

  Phường Mỹ Hòa

   

   

   

  50

  Các đường khu dân cư Tây Khánh 3 (Vượt lũ) và phần mở rộng

  Suốt đường

  1.500

  1.500

  Bổ sung thêm phần mở rộng

  51

  Đường cặp rạch Mương Điểm

  Đường tỉnh 943 vô 300 mét (Tờ BĐ số 36 thửa 267)

  1.500

  1.500

  Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

  52

  Đường cặp rạch Mương Khai Lớn

  Bờ trái: cách chân lộ giới đường tỉnh 943 vào 100 mét

  Bờ phải: cách chân lộ giới đường tỉnh 943 vào 300 mét

  1.500

  1.500

  53

  Đường Mương Cạn

  Mương lộ 943 vô 100 mét (Cầu Lâm Trường)

  1.500

  1.500

  54

  Đường cặp rạch Mương Khai Nhỏ

  Đường tỉnh 943 vô 300 mét

  1.500

  1.500

  Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

  55

  Hẻm cặp rạch ông Mạnh

  Bắc: Đường tỉnh 943 – Rạch Long Xuyên

  Nam: Đường tỉnh 943 – KDC Thiên Lộc (Tờ BĐ 87 thửa 24)

  1.500

  1.500

  56

  Đường cặp nghĩa trang

  Đường tỉnh 943 vô 300 mét (Tờ BĐ số 46 thửa 203)

  1.500

  1.500

  57

  Đường vào khu dân cư làng giáo viên Đại học An Giang

  Tỉnh lộ 943 vô 100m

  1.500

  1.500

  58

  Đường cặp rạch Bằng Tăng

  Bắc: Đường tỉnh 943 – Rạch Long Xuyên

  Nam: Tỉnh Lộ 943 hết 100 mét (Tờ BĐ số 44 thửa 84)

  1.500

  1.500

  59

  Đường cặp rạch Bằng Tăng

  Đoạn còn lại

  800

  800

  Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

  60

  Đường Mương Xã

  500

  500

  Chuyển từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị

  61

  Đường Mương Bà Hai

  500

  500

  62

  Đường Mương Cạn

  Đoạn còn lại

  600

  600

   

  63

  Đường Mương Cui

  500

  500

   

  64

  Đường cặp Rạch Mương Điểm

  Đoạn còn lại

  500

  500

  Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

  65

  Đường cặp Rạch Mương Khai Lớn

  Đoạn còn lại

  500

  500

  66

  Đường vào khu dân cư làng giáo viên Đại học và các đường trong khu dân cư An Giang

  Tỉnh lộ 943 vô 100m - Các đường trong khu dân cư

  1.000

  1.000

  H

  Chuyển các tuyến đường còn lại thuộc khu vực nông thôn của các phường thành đất ở đô thị, Đường loại 4, giữ nguyên giá vị trí 1 theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND

  C. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:

  1. Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

  a) Đất tại các phường

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên phường

  Khu vực

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

   

   

  1

  Phường Mỹ Phước

  - Nam giáp phường Mỹ Quý.
   - Bắc giáp phường Mỹ Long, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên.
   - Đông giáp sông Hậu.
   - Tây giáp chân lộ gới phía Tây của đường vành đai trong. Hết ranh khu dân cư Tiến Đạt và khu dân cư Tây đại học.

  135

  135

  Thay đổi giới hạn đô thị theo

  Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

   

   

  Khu vực còn lại

  70

  70

   

   

  2

  Phường Đông Xuyên

  Toàn phường

  135

  135

   

   

  3

  Phường Mỹ Quý

  - Nam giáp phường Mỹ Thới.
   - Bắc giáp phường Mỹ Phước.
   - Đông giáp sông Hậu.
   - Tây ngã 3 kênh Cây Lựu cắt thẳng đến ngã 3 Mương Chùa giáp phường Mỹ Phước.

  135

  135

   

   

  Khu vực còn lại

  70

  70

   

   

  4

  Phường Mỹ Thới

  - Nam giáp phường Mỹ Thới.

  - Bắc giáp phường Mỹ Phước.

  - Đông giáp sông Hậu.

  - Tây ngã 3 kênh Cây Lựu cắt thẳng đến ngã 3 Mương Chùa giáp phường Mỹ Phước.

  135

  135

   

   

  Khu vực còn lại: Đất trồng cây hàng năm

  80

  80

   

   

  Khu vực còn lại: Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản

  108

  108

   

   

  5

  Phường Mỹ Thạnh

  - Nam giáp rạch Cái Sắn lớn.
   - Bắc giáp phường Mỹ Thới.
   - Đông giáp sông Hậu. Riêng cồn khóm Thới Hòa thuộc khu vực nông thôn.
   - Tây cách chân lộ giới Quốc lộ 91 về phía Tây 300 mét.
  Riêng khu dân cư Hòa Thạnh lấy hết khu vực giới hạn từ rạch Cái Sắn lớn, rạch Mương Thơm và đường lộ mới Hòa Thạnh trở ra Quốc lộ 91; khu đất Trung đoàn 3 lấy hết khu vực đất Trung đoàn 3 (gồm cả khu dân cư Trung đoàn 3).

  135

  135

   

   

  Khu vực còn lại: Đất trồng cây hàng năm

  80

  80

   

   

  5

  Phường Mỹ Thạnh

  Khu vực còn lại: Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản

  108

  108

  Thay đổi giới hạn đô thị theo

  Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

   

   

  6

  Phường Mỹ Hòa

  - Đông giáp phường Đông Xuyên và rạch Long Xuyên.  - Tây giáp Kênh ranh (bờ tả), từ rạch Mương Lộ chạy - cầu Mỹ Phú (bờ hữu) thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn.

  - Bắc giáp rạch Long Xuyên. Riêng khu vực từ Rạch Rích - thị trấn Phú Hòa cách chân lộ giới Đường tỉnh 943 hiện hữu 100 mét về phía Bắc.

  - Nam cách chân lộ giới hiện hữu Đường tỉnh 943 vào 300 mét về phía Nam (đối với đoạn từ rạch Ông Mạnh - rạch Mương Khai Lớn); cách chân lộ giới hiện hữu Đường tỉnh 943 vào 100 mét về phía Nam (đối với đoạn từ rạch Mương Khai Lớn - thị trấn Phú Hòa) và lấy hết khu dân cư Thiên Lộc.

  135

  135

   

   

  Khu vực còn lại

  100

  100

   

   

  7

  Phường Bình Đức

  - Nam giáp Phường Bình Khánh.

  - Bắc giáp thị trấn An Châu, huyện Châu Thành.

  - Đông giáp sông Hậu.

  - Tây từ rạch Trà Ôn đi theo đường rạch Dầu - ngã 3 theo đường ấp Chiến lược, - giáp khu dân cư Tỉnh đội, doanh trại Lữ đoàn 6 pháo binh. - hết mương tu viện Thánh Gia trở ra cách chân lộ giới Quốc lộ 91 300 m đi thẳng hết địa giới hành chính phường Bình Đức.

  135

  135

   

   

  Đất cây hàng năm bờ Đông kênh Cây Dong

  60

  60

   

   

  Đất cây hàng năm bờ Tây kênh Cây Dong

  45

  45

   

   

  Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản

  108

  108

   

   

  8

  Phường Bình Khánh

  Giới hạn từ khu Sao Mai - KDC Bình Khánh 5 - rạch Tổng Hợi

  135

  135

   

   

  Rạch Tổng Hợi - tuyến đường tránh

  65

  65

   

   

  Phía trong tuyến đường tránh về phía Tây giáp Mỹ Khánh

  55

  55

   

   

  9

  Phường Mỹ Xuyên

  Toàn phường

   

  135

   

   

   

  b) Đất tại các xã

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên xã

  Khu vực

  Giá đất theo QĐ số 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

   

   

  1

  Xã Mỹ Khánh

  Từ rạch Thông Lưu – hết chân lộ giới đường Vành đai về phía Tây

  50

  50

   

   

   

  Phần còn lại

  50

  50

   

   

  2

  Xã Mỹ Hòa Hưng

  Đất trồng cây hàng năm toàn xã

  50

  50

   

   

  Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản toàn xã

  108

  108

   

   

  2. Đất trồng cây lâu năm:

  a) Đất tại các phường

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên phường

  Khu vực

  Giá đất theo QĐ số 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

   

   

  1

  Phường Mỹ Thạnh

  - Nam giáp rạch Cái Sắn lớn.

  - Bắc giáp phường Mỹ Thới.
  - Đông giáp sông Hậu. Riêng cồn khóm Thới Hòa thuộc khu vực nông thôn.

  - Tây cách chân lộ giới Quốc lộ 91 về phía Tây 300 mét.

  Riêng khu dân cư Hòa Thạnh lấy hết khu vực giới hạn từ rạch Cái Sắn lớn, rạch Mương Thơm và đường lộ mới Hòa Thạnh trở ra Quốc lộ 91; khu đất Trung đoàn 3 lấy hết khu vực đất Trung đoàn 3 (gồm cả khu dân cư Trung đoàn 3).

  158

  158

  Thay đổi giới hạn đô thị theo

  Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

   

   

  Khu vực còn lại

  100

  100

   

   

  2

  Phường Mỹ Thới

  - Nam giáp phường Mỹ Thạnh.
   - Bắc giáp phường Mỹ Quý.
   - Đông giáp sông Hậu.
   - Tây:
   + Cách chân lộ giới Quốc lộ 91 về phía Tây 300 mét.
   + Từ cống Bà Thứ - Cầu Đồng Quê, cặp rạch Gòi Bé - rạch Ba Miễu.
   + Từ rạch Gòi Bé - rạch Gòi Lớn lấy - rạch Ba Miễu.

  158

  158

   

   

  Khu vực còn lại

  100

  100

   

   

  3

  Phường Mỹ Quý

  - Nam giáp phường Mỹ Thới.

  - Bắc giáp phường Mỹ Phước.

  - Đông giáp sông Hậu.

  - Tây ngã 3 kênh Cây Lựu cắt thẳng - ngã 3 Mương Chùa giáp phường Mỹ Phước.

  158

  158

  Thay đổi giới hạn đô thị theo

  Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

   

   

  Khu vực còn lại

  100

  100

   

   

  4

  Phường Mỹ Phước

  - Nam giáp phường Mỹ Quý.
   - Bắc giáp phường Mỹ Long, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên.
   - Đông giáp sông Hậu.
   - Tây giáp chân lộ gới phía Tây của đường vành đai trong . Hết ranh khu dân cư Tiến Đạt và khu dân cư Tây đại học.

  158

  158

   

   

  Khu vực còn lại

  100

  100

   

   

  5

  Phường Mỹ Hoà

  - Đông giáp phường Đông Xuyên và rạch Long Xuyên.

  - Tây giáp Kênh ranh (bờ tả), từ rạch Mương Lộ chạy - cầu Mỹ Phú (bờ hữu) thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn.
   - Bắc giáp rạch Long Xuyên. Riêng khu vực từ Rạch Rích - thị trấn Phú Hòa cách chân lộ giới Đường tỉnh 943 hiện hữu 100 mét về phía Bắc.

  - Nam cách chân lộ giới hiện hữu Đường tỉnh 943 vào 300 mét về phía Nam (đối với đoạn từ rạch Ông Mạnh - rạch Mương Khai Lớn); cách chân lộ giới hiện hữu Đường tỉnh 943 vào 100 mét về phía Nam (đối với đoạn từ rạch Mương Khai Lớn - thị trấn Phú Hòa) và lấy hết khu dân cư Thiên Lộc.

  158

  158

   

   

  Khu vực còn lại

  100

  100

   

   

  6

  Phường Bình Khánh

  - Nam giáp Phường Mỹ Bình và Phường Mỹ Hòa.

  - Bắc giáp Phường Bình Đức.

  - Đông giáp sông Hậu.

  - Tây giáp rạch Thông Lưu và rạch Trà Ôn.

  158

  158

  Thay đổi giới hạn đô thị theo

  Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

   

   

  Khu vực còn lại

  100

  100

   

   

  7

  Phường Bình Đức

  - Nam giáp Phường Bình Khánh.
   - Bắc giáp thị trấn An Châu, huyện Châu Thành.
   - Đông giáp sông Hậu.

  - Tây từ rạch Trà Ôn đi theo đường rạch Dầu - ngã 3 theo đường ấp Chiến lược, - giáp khu dân cư Tỉnh đội, doanh trại Lữ đoàn 6 pháo binh. - hết mương tu viện Thánh Gia trở ra cách chân lộ giới Quốc lộ 91 300 m đi thẳng hết địa giới hành chính phường Bình Đức.

  158

  158

   

   

  Khu vực còn lại

  100

  100

   

   

   

  BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2015 -2019 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

  A. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:

  I. Giới hạn đô thị: Toàn bộ địa giới hành chính của các phường: Châu Phú A, Châu Phú B, Núi Sam, Vĩnh Mỹ, Vĩnh Ngươn.

  II. Giá đất phân theo vị trí, phân loại đường phố:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên đường phố

  Giới hạn từ … đến …

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

  Ghi chú

  I

  Đường loại I

   

   

   

   

  32

  Đường số 3

  Trưng Nữ Vương - Nguyễn Văn Thoại

   

  6.000

   

  III

  Đường loại III

   

   

   

   

  57

  Khu dân cư Chợ Kim Phát

  Các tuyến đường nội bộ

   

  4.200

   

  58

  Tân Lộ Kiều Lương

  Ngã 4 Nguyễn Văn Thoại - Ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai

  3.000

  4.200

   

  Ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai - Ngã 3 Bờ Xáng

  3.000

  3.000

   

  B. ĐẤT Ở NÔNG THÔN:

  I. Khu vực 2: đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên xã

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

  III

  Tiếp giáp đường giao thông liên xã

   

  2

  Xã Vĩnh Tế

   

   

   

   

  Khu dân cư Chợ Cống Đồn

   

  900

   

  C. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:

  1. Đất trồng hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

  a) Đất tại các phường:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên Phường

  Giới hạn từ ….đến….

  Giá đất theo QĐ45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

  VT1

  VT2

  VT1

  VT2

   

  1

  Phường Châu Phú A

  - Hướng Đông Bắc: giáp sông Hậu (từ Đường Nguyễn Văn Thoại đến kênh Vĩnh Tế).
  - Hướng Tây Bắc: giáp kênh Vĩnh Tế (từ sông Hậu đến đường Trường đua).
  - Hướng Tây Nam: giáp đường Trường Đua (kênh Vĩnh Tế đến đường Nguyễn Văn Thoại)
  - Hướng Đông Nam: giáp đường Đường Nguyễn Văn Thoại (đoạn từ Sông Hậu đến ngã tư Tân Lộ Kiều Lương).

  120

  -

  120

  -

   

  - Đường Trường Đua

  100

  80

  100

  80

  - Đường Tân Lộ Kiều Lương

  100

  80

  100

  80

  - Đường Tỉnh lộ 955A

  80

  65

  80

  65

  - Đường Nguyễn Thị Minh Khai

  80

  65

  80

  65

  - Khu vực còn lại

  60

  -

  60

  -

  2

  Phường Châu Phú B

  - Hướng Đông Bắc: giáp Sông Hậu (từ đường Nguyễn Văn Thoại đến La Thành Thân).
  - Hướng Đông Nam: Hết Khu dân cư Bờ Tây.
  - Hướng Tây Nam: Hết khu dân cư Siêu Thị Châu Thới 1.
  - Hướng Tây Bắc: Nguyễn Văn Thoại (đoạn từ Lê Lợi đến ngã tư Tân Lộ Kiều Lương).

  120

  -

  120

  -

   

  - Đường tránh Quốc lộ 91

  100

  80

  100

  80

  - Đường Tân Lộ Kiều Lương

  100

  80

  100

  80

  - Đường Hoàng Diệu

  100

  80

  100

  80

  - Đường Đê Hòa Bình

  100

  80

  100

  80

  - Kênh Huỳnh Văn Thu

  90

  65

  90

  65

  - Kênh 3 Lẫm

  80

  65

  80

  65

  - Kênh 4

  80

  65

  80

  65

  - Đường 30/4

  90

  65

  90

  65

  - Khu vực còn lại

  60

  -

  60

  -

  3

  Phường Vĩnh Mỹ

  - Hướng Tây Bắc: giáp đường Nguyễn Tri Phương, đường La Thành Thân.
  - Hướng Đông Bắc: giáp đường Châu Long (đoạn từ La Thanh Thân đến đường Kênh Đào).
  - Hướng Đông Nam: giáp đường Kênh đào (đoạn từ cầu Chợ Giồng – đường Tôn Đức Thắng); giáp đường Tôn Đức Thắng (Khu đô thị mới thành phố lễ hội – cầu Kênh Đào).
  - Hướng Tây Nam: giáp khu đô thị mới thành phố lễ hội; giáp đường đê Hòa Bình.

  120

  -

  120

  -

   

  - Đường Tôn Đức Thắng

  100

  80

  100

  80

  - Đường Kênh Đào

  80

  65

  80

  65

  - Lộ Kênh 1

  100

  80

  100

  80

  - Kênh Huỳnh Văn Thu

  90

  65

  90

  65

  - Khu vực còn lại

  60

  -

  60

  -

  4

  Phường Núi Sam

  - Đường Châu Thị Tế, Quốc lộ 91, đường vòng Núi Sam, đường Mai Văn Tạo (cự ly tiếp giáp lấy từ chân lộ giới đến phía đất ruộng là 100m).
  - Khu dân cư Nam Quốc lộ 91 và khu Trung tâm Thương mại Du lịch Núi Sam (chợ Vĩnh Đông 1).

  120

  -

  120

  -

   

  - Đường tránh Quốc lộ 91

  80

  65

  80

  65

  - Đường Tân Lộ Kiều Lương

  100

  80

  100

  80

  - Đường Châu Thị Tế

  100

  80

  100

  80

  - Đường Vòng Núi Sam

  100

  80

  100

  80

  - Quốc lộ 91

  100

  80

  100

  80

  - Kênh Huỳnh Văn Thu

  70

  60

  70

  60

  - Kênh 4

  70

  60

  70

  60

  - Kênh 7

  70

  60

  70

  60

  - Đường Tỉnh lộ 955A

  70

  60

  70

  60

  - Đường Nguyễn Thị Minh Khai

  70

  60

  70

  60

  - Đường Hoàng Đạo Cật

  70

  60

  70

  60

  - Đường Bến Vựa

  70

  60

  70

  60

  - Khu vực còn lại.

  50

  -

  50

  -

  - Các tuyến kênh

   

   

  70

  60

   

  5

  Phường Vĩnh Nguơn

  - Hướng Đông Bắc: giáp sông Hậu (từ đường ra chợ Biên giới dự kiến đến Đình Vĩnh Nguơn).
  - Hướng Tây Bắc: Đường số 1 dự kiến (từ đường ra chợ Biên giới dự kiến đến đường Phan Xích Long).
  - Hướng Tây Nam: giáp đất ruộng (đường Tây Xuyên từ "Rạch Cây Gáo đến đường Phan Xích Long" vào 150 mét).
  - Hướng Đông Nam: giáp kênh Vĩnh Tế (từ sông Hậu đến rạch Cây Gáo).

  80

  -

  80

  -

   

  - Đường Tuy Biên

  55

  45

  55

  45

  - Đường Phan Xích Long

  55

  45

  55

  45

  - Đường Tây Xuyên

  55

  45

  55

  45

  - Kênh Vĩnh Tế

  55

  45

  55

  45

  - Khu vực còn lại

  35

  -

  35

  -

  2. Đất trồng cây lâu năm:

  a) Đất tại các phường:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2.

  TT

  Tên Phường

  Giới hạn từ….đến…..

  Giá đất theo QĐ45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

  VT1

  VT2

  VT1

  VT2

   

  1

  Phường Châu Phú A

  - Hướng Đông Bắc: giáp sông Hậu (từ Đường Nguyễn Văn Thoại đến kênh Vĩnh Tế).
  - Hướng Tây Bắc: giáp kênh Vĩnh Tế (từ sông Hậu đến đường Trường đua).
  - Hướng Tây Nam: giáp đường Trường Đua (kênh Vĩnh Tế đến đường Nguyễn Văn Thoại)
  - Hướng Đông Nam: giáp đường Đường Nguyễn Văn Thoại (đoạn từ Sông Hậu đến ngã tư Tân Lộ Kiều Lương).

  150

  -

  150

  -

   

  - Đường Trường Đua

  110

  90

  110

  90

  - Đường Tân Lộ Kiều Lương

  110

  90

  110

  90

  - Đường Tỉnh lộ 955A

  90

  75

  90

  75

  - Đường Nguyễn Thị Minh Khai

  90

  75

  90

  75

  - Khu vực còn lại

  65

  -

  65

  -

  2

  Phường Châu Phú B

  - Hướng Đông Bắc: giáp Sông Hậu (từ đường Nguyễn Văn Thoại đến La Thành Thân).
  - Hướng Đông Nam: Hết Khu dân cư Bờ Tây.
  - Hướng Tây Nam: Hết khu dân cư Siêu Thị Châu Thới 1.
  - Hướng Tây Bắc: Nguyễn Văn Thoại (đoạn từ Lê Lợi đến ngã tư Tân Lộ Kiều Lương).

  150

  -

  150

  -

   

  - Đường tránh Quốc lộ 91

  110

  90

  110

  90

  - Đường Tân Lộ Kiều Lương

  110

  90

  110

  90

  - Đường Hoàng Diệu

  110

  90

  110

  90

  - Đường Đê Hòa Bình

  110

  90

  110

  90

  - Kênh Huỳnh Văn Thu

  100

  75

  100

  75

  - Kênh 3 Lẫm

  90

  75

  90

  75

  - Kênh 4

  90

  75

  90

  75

  - Đường 30/4

  100

  75

  100

  75

  - Khu vực còn lại

  65

  -

  65

  -

  3

  Phường Vĩnh Mỹ

  - Hướng Tây Bắc: giáp đường Nguyễn Tri Phương, đường La Thành Thân.
  - Hướng Đông Bắc: giáp đường Châu Long (đoạn từ La Thanh Thân đến đường Kênh Đào).
  - Hướng Đông Nam: giáp đường Kênh đào (đoạn từ cầu Chợ Giồng – đường Tôn Đức Thắng); giáp đường Tôn Đức Thắng (Khu đô thị mới thành phố lễ hội – cầu Kênh Đào).
  - Hướng Tây Nam: giáp khu đô thị mới thành phố lễ hội; giáp đường đê Hòa Bình.

  150

  -

  150

  -

   

  - Đường Tôn Đức Thắng

  110

  90

  110

  90

  - Đường Kênh Đào

  90

  75

  90

  75

  - Lộ Kênh 1

  110

  90

  110

  90

  - Kênh Huỳnh Văn Thu

  100

  75

  100

  75

  - Khu vực còn lại

  65

  -

  65

  -

  4

  Phường Núi Sam

  - Đường Châu Thị Tế, Quốc lộ 91, đường vòng Núi Sam, đường Mai Văn Tạo (cự ly tiếp giáp lấy từ chân lộ giới đến phía đất ruộng là 100m).
  - Khu dân cư Nam Quốc lộ 91 và khu Trung tâm Thương mại Du lịch Núi Sam (chợ Vĩnh Đông 1).

  150

  -

  150

  -

   

  - Đường tránh Quốc lộ 91

  90

  75

  90

  75

  - Đường Tân Lộ Kiều Lương

  110

  90

  110

  90

  - Đường Châu Thị Tế

  110

  90

  110

  90

  - Đường Vòng Núi Sam

  110

  90

  110

  90

  - Quốc lộ 91

  110

  90

  110

  90

  - Kênh Huỳnh Văn Thu

  80

  65

  80

  65

  - Kênh 4

  80

  65

  80

  65

  - Kênh 7

  80

  65

  80

  65

  - Đường Tỉnh lộ 955A

  80

  65

  80

  65

  - Đường Nguyễn Thị Minh Khai

  80

  65

  80

  65

  - Đường Hoàng Đạo Cật

  80

  65

  80

  65

  - Đường Bến Vựa

  80

  65

  80

  65

  - Khu vực còn lại.

  55

  -

  55

  -

  5

  Phường Vĩnh Nguơn

  - Hướng Đông Bắc: giáp sông Hậu (từ đường ra chợ Biên giới dự kiến đến Đình Vĩnh Nguơn).
  - Hướng Tây Bắc: Đường số 1 dự kiến (từ đường ra chợ Biên giới dự kiến đến đường Phan Xích Long).
  - Hướng Tây Nam: giáp đất ruộng (đường Tây Xuyên từ "Rạch Cây Gáo đến đường Phan Xích Long" vào 150 mét).
  - Hướng Đông Nam: giáp kênh Vĩnh Tế (từ sông Hậu đến rạch Cây Gáo).

  90

  -

  90

  -

   

  - Đường Tuy Biên

  60

  50

  60

  50

  - Đường Phan Xích Long

  60

  50

  60

  50

  - Đường Tây Xuyên

  60

  50

  60

  50

  - Kênh Vĩnh Tế

  40

  -

  40

  -

  - Khu vực còn lại

  60

  50

  60

  50

  D. ĐẤT KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên phường

  Tên Khu

  Giá đất

  Ghi chú

  1

  Vĩnh Mỹ

  Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ

  360

   

   

  BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2015 -2019 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN CHÂU

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

  A. ĐẤT Ở ĐÔ THỊ:

  I. Giới hạn đô thị: Toàn bộ địa giới hành chính phường: Long Thạnh, Long Hưng, Long Châu, Long Phú, Long Sơn.

  II. Giá đất phân theo vị trí, phân loại đường phố:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên đường phố

  Giới hạn từ….đến….

  Giá đất theo QĐ số 45

  Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

  Ghi chú

   

   

  A

  P. LONG THẠNH

   

   

   

   

  III

  ĐƯỜNG LOẠI III

   

   

   

   

  37

  Đường mương Thầy Cai (bs)

  Đường Tôn Đức Thắng – ngã 3 Long Sơn, Long Phú

   

  600

   

   

  38

  Đường lộ sau Sông Tiền (bs)

  Đường Tôn Đức Thắng – Ranh Long Sơn

   

  800

   

   

  B. ĐẤT Ở NÔNG THÔN:

  1. Khu vực 2: Đất ở nông thôn tiếp giáp tỉnh lộ, giao thông nông thôn, đường liên xã:

  a. Đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên xã

  Giới hạn từ….đến….

  Giá đất theo QĐ số 45

  Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

  Ghi chú

   

   

  2

  Xã Lê Chánh

  Cụm dân cư trung tâm xã Lê Chánh (các đường còn lại không đối diện UBND xã, chợ xã)

   

  720

   

   

  4

  Xã Long An

  - Đường Nhựa liên xã (Long An - Châu Phong)

  500

  600

   

   

  5

  Xã Tân An

  - Tuyến dân cư Tân Hòa B giai đoạn 1 (bs)

   

  400

   

   

  - Tuyến dân cư Tân Hậu A2 (bs)

   

  400

   

   

  7

  Xã Vĩnh Hoà

  - Tuyến dân cư Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hòa (bs)

   

  600

   

   

  8

  Xã Vĩnh Xương

  - Tuyến dân cư Ba Lò (bs)

   

  600

   

   

  - Tuyến dân cư Kè (bs)

   

  600

   

   

  C. ĐẤT KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên xã, tên khu

  Loại đất

  Giá đất

  Ghi chú

  1

  Xã Vĩnh Xương (Khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương)

  Đất thương mại - dịch vụ

  480

   

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  360

   

  BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2015 -2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN PHÚ

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

  A. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:

  I. Giới hạn đô thị: Toàn bộ địa giới hành chính thị trấn An Phú, thị trấn Long Bình

  II. Giá đất phân theo vị trí, phân loại đường phố:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên đường phố

  Giới hạn từ . . . đến . . .

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

   

   

  A

  THỊ TRẤN AN PHÚ

   

   

   

   

  I

  ĐƯỜNG LOẠI 1

   

   

   

   

   

   

  KHU TT. THƯƠNG MẠI

   

   

   

   

  7

  Đường số 3, số 4

  Đường Nguyễn Hữu Cảnh - đường số 16

  4.000

  4.000

  Gộp đoạn “ Đường Nguyễn Hữu Cảnh – đường số 12” với đoạn “đường số 12- đường số 16” thành đoạn “Đường Nguyễn Hữu Cảnh - đường số 16”

   

  B

  TT. LONG BÌNH

   

   

   

   

   

  III

  ĐƯỜNG LOẠI 3

   

   

   

   

   

  12

  Khu dân cư TT Long Bình

  Các đường còn lại của KDC thị trấn Long Bình

  2.000

  1.000

   

   

  17

  Đường dẫn cầu Long Bình

   

   

  700

   

   

  B. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN:

  1. Khu vực 1: Đất ở nông thôn tại trung tâm xã (trung tâm chợ xã; trung tâm hành chính xã):

  a) Đất ở nông thôn nằm ở trung tâm hành chính xã:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên xã

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

   

   

  1

  Xã Khánh An

   

  270

  - Bổ sung mới giá đất tại trung tâm hành chính mới (lấy giá theo giá nền linh hoạt)

   

  2. Khu vực 2: đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông:

  a) Tiếp giáp Quốc lộ 91C:

  Đơn vị tính: 1.000đồng/m2

  TT

  Đoạn từ . . . đến . . .

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

   

   

  5

  Ranh Phước Hưng, Quốc Thái đến giáp ngã 4 xã Quốc Thái

  700

  700

  Bổ sung đoạn “trung tâm hành xã Quốc Thái – ngã 4 xã Quốc Thái” và gộp vào đoạn “ ranh Phước Hưng, Quốc Thái đến trng tâm hành chính xã Quốc Thái” thành đoạn “ ranh Phước Hưng, Quốc Thái đến ngã 4 xã Quốc Thái”

   

  b) Tiếp giáp đường dẫn Cầu Long Bình:

  Đơn vị tính: 1.000đồng/m2

  TT

  Tên xã

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

   

   

  1

  Xã Khánh An

   

  700

   

   

  2

  Xã Khánh Bình

   

  700

   

  e) Tiếp giáp mặt tiền đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (sông Hậu, kênh cấp I, cấp II):

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên xã

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

   

   

  6

  Quốc Thái

   

   

   

   

   

  Trường tiểu học A Quốc Thái cũ – Giáp ranh xã Khánh An

  300

  300

  Bổ sung đoạn “Trường tiểu học A Quốc Thái cũ-nhà văn hóa xã Quốc Thái” vào đoạn “ nhà văn hóa xã Quốc Thái-ranh Khánh An” thành “trường tiểu học A Quốc Thái cũ-giáp ranh xã Khánh An”

   

  f) Đất ở nông thôn nằm tại cụm, tuyến dân cư:

  Đơn vị tính:1.000 đồng/m2

  TT

  Tân cụm, tuyến dân cư

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

   

   

  39

  Đất ở tại các lô nền khu vực UBND xã Khánh An cũ

  1.200

  1.200

  Điều chỉnh tên, dời trung tâm hành chính xã về vị trí mới

   

  C. ĐẤT NÔNG NGHIỆP

  1. Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

  a) Tiếp giáp đường dẫn cầu Long Bình

  Đơn vị tính:1.000 đồng/m2

  TT

  Tên xã

  Giá đất theo QĐ 45 VT 1

  Giá đất theo QĐ 45 VT 2

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

  VT 1

  VT 2

   

  1

  Khánh An

   

   

  70

  56

   

  2

  Khánh Bình

   

   

  70

  56

  2. Đất trồng cây lâu năm:

  a) Tiếp giáp đường dẫn cầu Long Bình

  TT

  Tên xã

  Giá đất theo QĐ 45 VT 1

  Giá đất theo QĐ 45 VT 2

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

  VT 1

  VT 2

   

  1

  Khánh An

   

   

  75

  60

   

  2

  Khánh Bình

   

   

  75

  60

  Đơn vị tính:1.000 đồng/m2

  D. ĐẤT KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên thị trấn

  Tên khu

  Giá đất

  Ghi chú

  1

  Thị trấn An Phú

  Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp An Phú

  110

   

   

  BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2015 -2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU PHÚ

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

  A. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:

  I. Giới hạn đô thị: Toàn bộ địa giới hành chính của Thị trấn Cái Dầu

  TT

  Tên đường phố

  Giới hạn từ … đến …

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

  Ghi chú

  A

  Thị Trấn Cái Dầu

  I

  ĐƯỜNG LOẠI 1

  1

  Trần Quang Khải (số 1)

  Đường Nguyễn Khoái - Đường Trần Bình Trọng (điều chỉnh từ Đường Nguyễn Khoái - Đường Trần Đình Trọng)

  3.600

  3.600

   

  2

  Trần Khánh Dư (số 2)

  Đường Nguyễn Khoái - Đường Trần Bình Trọng (điều chỉnh từ Đường Nguyễn Khoái - Đường Trần Đình Trọng)

  3.600

  3.600

  II

  ĐƯỜNG LOẠI 2

  1

  Đường Trần Bình Trọng (Đường Trần Đình Trọng)

  Đường Trần Quang Khải – Đường Trần Khánh Dư

  2.000

  2.000

   

   

  Trần Quang Diệu(Số 29)

  Đường 31 nối dài (Đường Yết Kiêu) – Đường số 6 (KDCĐB)

  1.700

  1.700

  2

  Đường số 31 nối dài (Đường Yết Kiêu)

  Quốc lộ 91 – Đường Trần Văn Thành

  1.500

  1.500

  B. ĐẤT Ở NÔNG THÔN:

  I. Khu vực 1: Đất ở nông thôn tại trung tâm xã (trung tâm chợ xã; trung tâm hành chính xã):

  a) Đất  nông thôn tại trung tâm chợ  hoặc khu trung tâm thương mại:

  TT

  Tên xã

  Giới hạn từ … đến …

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

  Ghi chú

   

   

  1

  Vĩnh Thạnh Trung

  Khu trung tâm thương mại Vĩnh Thạnh Trung

  Đổi lô nền thành tờ thửa

   

   

   

  Nền loại 1 – đối diện nhà lồng chợ

  Tờ BĐ 01, thửa (259-298), Tờ BĐ 02, thửa (135-141).

   

   

  Tờ BĐ 04, thửa (63-76), Tờ BĐ 01, thửa (302-308), (299-301), Tờ BĐ 02, thửa (142-162)

   

   

   

  Nền loại 2

  Tờ BĐ 04, thửa (36-40), Tờ BĐ 01, thửa 312.

   

   

  Tờ BĐ 04, thửa (155-168, 200-208,187-193),Tờ BĐ 01, thửa (309-311), Tờ BĐ 59, thửa (147,148).

   

   

  Tờ BĐ 02, thửa (163-168), Tờ BĐ 04, thửa (239-241), Tờ BĐ 59, thửa 243)

   

   

  Tờ BĐ 59, thửa (237,238)

   

   

  Lô L3 (nền 1-7), Tờ BĐ 04, thửa 169

   

   

  Tờ BĐ 59, thửa (181-198)

   

   

  Tờ BĐ 04, thửa (41-46)

   

   

  Tờ BĐ 04, thửa (133-136, 91,102-118)

   

   

  Tờ BĐ 04, thửa (194-199), Tờ BĐ 59, thửa (239-242)

   

   

  Tờ BĐ 59, thửa (225-236)

   

   

  Tờ BĐ 04, thửa (79-90)

   

   

  Tờ BĐ 04, thửa (42-64,119-122,77-78)

   

   

  Tờ BĐ 04, thửa (219-238, 137-154)

   

   

  Tờ BĐ 04, thửa (210-218), Tờ BĐ 59, thửa (163-180,216-224)

   

   

  Tờ BĐ 59, thửa (149-162)

   

   

  Tờ BĐ 04, thửa (209, 170-186), Tờ BĐ 59, thửa (199-215)

   

   

  Tờ BĐ 04, thửa (92-101, 123-132)

   

   

  b) Đất ở nông thôn nằm tại trung tâm của các chợ còn lại :

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên xã

  Giới hạn từ … đến …

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

  Ghi chú

   

  1

  Xã Bình Mỹ

  Chợ Trường

  800

  1.300

   

   

  2

  Xã Bình Thủy

  Tuyến dân cư kênh Đình (bổ sung)

   

  980

   

   

  3

  Vĩnh Thạnh Trung

  Cụm dân cư ấp Vĩnh Bình

   

   

   

  Nền linh hoạt

  Tờ BĐ 39, thửa (493,494-519, 517-538, 556, 557, 569,570,578,579, 601-621,637,638, 671,672, 654-655, 673, 674, 690, 691, 692, 693, 706,707, 639, 640); Tờ BĐ 101, thửa (844,845,848,849,851-861,863-864,872-882, 888, 895, 896, 903,904, 913, 914, 905, 906, 915,916); Tờ BĐ 59, thửa (580, 581); Tờ BĐ 09, thửa (582, 583, 590, 591, 594, 595, 599, 600); Tờ 42, thửa (28, 29, 36, 37, 48, 49, 23 ,24,50,51)

  Đổi lô nền thành tờ thửa

   

  4

  Mỹ Đức

  Trung tâm thương mại Nam Châu Đốc

   

   

   

  Nền tại khu tái định cư 1

  Tờ BĐ 9 (419, 396, 545, 457, 481, 474, 473, 492, 504-507, 361, 359, 414, 382) Tờ BĐ 8 (171,195-197, 208-210, 235-236, 245-247)

  Bổ sung số tờ số thửa

   

   

  Nền tại khu tái định cư 2

  Tờ BĐ 9 (373, 356-353, 369, 371, 375)

   

  5

  Khánh Hòa

  Tuyến dân cư Khánh Mỹ

   

   

   

  Nền linh hoạt

  Đương số 1: Tờ BĐ 1( 342-356; 357 -388; 413-417; 408; 409-412); Tờ BĐ 10 ( 424-433; 324-333) Đường số 2: Tờ BĐ 1 (392-402) (403-407) Tờ BĐ 10 ( 214-224; 225-238)

  Đổi tên tuyến dân cư Mỹ Khánh thành tuyến dân cư Khánh Mỹ, bổ sung số thửa

   

  6

  Đào Hữu Cảnh

  Chợ Hưng Thới

   

   

   

   

  Tờ BĐ 11, thửa (207-212,213-244, 262-292, 250-257)

  Đổi lô nền thành số tờ thửa

   

  Tờ BĐ 11, thửa (245-249,258-261, 293-318).

   

  6

  Đào Hữu Cảnh

  Cụm dân cư Tây Kênh 13

   

   

   

  Nền linh hoạt

  Tờ BĐ 4, thửa (344-348,327-333).

  Đổi lô nền thành số tờ thửa

   

  Tờ BĐ 4, thửa (403, 405-407,349-358,360-370).

   

  Tờ BĐ 4, thửa (442-446,371-374).

   

  Tờ BĐ 4, thửa (479-482,313-317).

   

  7

  Bình Phú

  Cụm dân cư Nam kênh 10 - Tây kênh 13

   

   

   

  Nền loại 1

  Tờ BĐ 20, thửa (84-98,101-103, 105-120), Tờ BĐ 24, thửa (70-76).

  Đổi lô nền thành số tờ thửa

   

  Nền loại 2

  Tờ BĐ 23, thửa (61-63,83-85).

   

  Tờ BĐ 20, thửa (74-77,99,100).

   

  Tờ BĐ 24, thửa (77-80).

   

  Nền loại 3

  Tờ BĐ 23, thửa (104-106), Tờ BĐ 20, thửa (58-73).

   

  II. Khu vực 2: đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông

  a) Đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã:

  TT

  Tên xã

  Giới hạn từ … đến …

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

  Ghi chú

  1

  Xã Bình Mỹ

  Đườn nhựa (Cầu Thầy Phó – Cầu Bảy Thành – Cầu 6 Thiều – Quốc Lộ 91) (Đường đất (Cầu Thầy Phó Vòng ra nhà máy Đức Tạo)

  400

  400

  Đổi tên

  - Đường nhựa kênh Đình (Đình Bình Mỹ - Kênh 2 (Mương Trâu) (Đường Bắc Mương Đình)

  400

  400

  2

  Xã Vĩnh Thạnh Trung

  Đường về TT xã mới (Ngã 4 kênh 7 - Biên kdc chợ Kênh 7)

  450

  450

  Đưa vào bảng giá từ đường Đông Kênh 7, bỏ đường đông kênh 7

  3

  Xã Khánh Hòa

  - Đường Bắc Cây Sung (Quốc lộ 91 – Cầu Cây Sung)

  550

  550

  Đổi tên

  - Đường Vòng Bắc (Ngã ba Vòng Xoài – Cầu Cây Sung

  550

  550

  Tách đoạn, điều chỉnh giới hạn cho đầy đủ tất cả các đoạn trên địa bàn xã

  - Đường Vòng Bắc (Cầu sắt Cây Sung – Ngã ba Vòng Xoài)

  550

  550

  - Đường Vòng Bắc (Ngã ba Vòng Xoài – ranh UBND xã)

  550

  550

  - Đường Nam Cây Sung (Ngã ba Khánh Đức - Bia Chiến Thắng)

  450

  450

  Đổi tên

  Đường Vòn Nam (Đường bãi Khánh Thuận)

  550

  550

  Đổi tên

  Đường Vòng Nam (Cầu Sắt Cây Sung – Trạm Cấp nước Khánh Hòa)

  550

  550

  Đổi tên

  Đường Vòng Nam (Trạm cấp nước ấp Khánh Hòa – Cầu Thuận Phát)

  450

  450

  Đổi tên

  4

  Mỹ Đức

  Đường Nam Kênh Đào (Cầu chợ Giồng – Quốc lộ 91)

  400

  400

  Điều chỉnh giới hạn

  Đường Nam Kênh Đào (Kênh 3 - Hào Đề Lớn)

  300

  300

  Đổi tên

  Đường Bắc Cần Thảo (Kênh 3 - Hào Đề Lớn)

  300

  300

  Đổi tên

  5

  Ô Long Vĩ

  Đường Nam Cần Thảo (Hào Đề lớn – Khu hành chính xã)

  500

  500

  Điều chỉnh giới hạn

  Đường Tây kênh 7(Kênh Vịnh Tre - Kênh Đào)

  200

  200

  Đổi tên

  Đường Tây kênh 13 (Ranh ĐHC - Kênh Ranh (hướng Châu Đốc))

  200

  200

  Đổi tên

  Đường Đông Kênh ranh (Kênh 16 - Kênh Đào)

  200

  200

  Đổi tên

  Đường Bắc Cần Thảo (Cầu Hào Đề lớn – Kênh ranh)

  200

  200

  Đổi tên

  6

  Đào Hữu Cảnh

  Tuyến Tây Kênh 13 (Kênh Vịnh Tre – Kênh Cần Thảo)

  200

  200

  Đổi tên

  Đường Bắc Kênh 10 CP (Kênh 13 - Kênh ranh)

  200

  200

  C. ĐẤT KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

  Đơn vị tính: 1.000đồng/m2

  TT

  Tên xã

  Tên khu

  Giá đất

  Ghi chú

  1

  Xã Bình Long

  Khu công nghiệp Bình Long

  900

   

   

  BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2015 -2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

  A. ĐẤT Ở ĐÔ THỊ:

  I. Giới hạn đô thị: Toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn An Châu

  II. Giá đất phân theo vị trí, phân loại đường phố:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên thị trấn

  Giới hạn từ … đến …

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

  Ghi chú

   

   

   

  AN CHÂU

  ĐÔ THỊ

   

   

   

   

   

  I

  Đường loại I

  Khu trung tâm thương mại

   

   

   

  1

  Nguyễn Trãi (Đường số 1)

  Lê Lợi - cuối đường

  5.000

  5.000

  Thay đổi tên đường

   

   

  2

  Tôn Thất Đảm (Đường số 3,4)

  Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Văn Linh

  6.000

  6.000

   

   

  3

  Huỳnh Thúc Kháng (Đường số 10)

  Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Văn Linh

  6.000

  6.000

   

   

  4

  Lê Hồng Phong (Đường số 11)

  Nguyễn Trãi - Huỳnh Khúc Kháng

  5.000

  5.000

   

   

  5

  Lý Tự Trọng (Đường số 11)

  Nguyễn Trãi - Huỳnh Khúc Kháng

  5.000

  5.000

   

   

  6

  Tôn Thất Thuyết (Đường số 2)

  Lê Lợi - Nguyễn Văn Linh

  4.500

  4.500

   

   

  7

  Nguyễn Văn Linh (Đường số 5)

  Huỳnh Khúc Kháng - Tôn Thất Thuyết

  4.500

  4.500

   

   

  8

  Nguyễn Thị Minh Khai (Đường số 7)

  Tôn Thất Đảm - Phan Thị Ràng

  4.500

  4.500

   

   

  9

  Lê Hồng Phong (Đường số 8)

  Tôn Thất Thuyết - Tôn Thất Đảm

  4.500

  4.500

   

   

  10

  Nguyễn Văn Cừ (Đường số 9)

  Từ cổng sau Công An huyện - hết đường Nguyễn Văn Cừ (cua nhà ông Đèo).

  5.500

  5.500

   

   

  11

  Lê Lợi (Quốc lộ 91)

  Từ Xép Bà Lý - cây xăng Lê Ngọc

  3.500

  3.500

   

   

  II

  Đường loại II

   

   

   

   

  12

  Phan Thị Ràng (Đường số 12)

  Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Văn Cừ

  2.800

  2.800

   

   

  14

  Nguyễn Thị Minh Khai (Khu dân cư TT. An Châu)

  Khu TTTM thị trấn An Châu (phía sau Huyện uỷ)

  2.500

  2.500

  Thay đổi tên đường

   

   

  15

  Lê Lợi (Quốc lộ 91)

  Cây xăng Lê Ngọc - Bến đò Mương Ranh

  3.000

  3.000

   

   

  16

  Nhánh Lê Lợi (Quốc lộ 91)

  Khu dân cư 1/5

  1.900

  1.900

   

   

  17

  Lê Lợi (Quốc lộ 91)

  Bến đò mương Ranh - Cầu Út Xuân

  2.500

  2.500

   

   

  III

  Đường loại III

   

   

   

   

  18

  Đường Hoàng Sa (Đường vô chợ cũ)

  Lê Lợi - trường TH “A” An Châu

  1.100

  1.100

   

   

  Đường Hoàng Sa (Nhánh Quốc lộ 91)

  Trường TH “A” An Châu - mương Cầu Đôi

  1.000

  1.000

   

   

  Đường Hoàng Sa (An Châu)

  Mương Cầu Đôi - ranh Hòa Bình Thạnh

  600

  600

  Thay đổi tên đường, chuyển Khu vực từ đất nông thôn thành đô thị

   

   

  19

  Đường Trường Sa (Nhánh Quốc lộ 91)

  Lê Lợi - mương Bảy Nghề

  600

  600

  Thay đổi tên đường

   

   

  Đường Trường Sa (An Châu)

  Mương Bảy Nghề - cầu Vàm Kênh

  600

  600

  Thay đổi tên đường, chuyển Khu vực từ đất nông thôn thành đô thị

   

   

  22

  Nhánh Lê Lợi (Nhánh Quốc lộ 91)

  Từ Xép Bà Lý - Đường Vành đai (250)

  600

  600

  Thay đổi tên đường

   

   

  Ngã 3 kênh Tư - ranh kho đạn

  250

  250

   

   

  23

  Nguyễn Văn Linh (Lộ Sông Hậu)

  Tôn Thất Thuyết - Nguyễn Lương Bằng (Sông Hậu)

  675

  675

   

   

  24

  Trần Đại Nghĩa (Lộ Sông Hậu)

  Rạch Chắc cà Đao - chợ Xép Bà Lý (Sông Hậu)

  675

  675

   

   

  25

  Đường nhánh
   Lê Lợi (Đường nhánh Quốc lộ 91)

  Trần Đại Nghĩa (Lộ chợ Xép Bà Lý)

  550

  550

   

   

  Lâm Thanh Hồng

  350

  350

   

   

  Nguyễn Văn Trỗi

  550

  550

   

   

  Quốc Hương

  700

  700

   

   

  Nguyễn Lương Bằng

  500

  500

   

   

  26

  Đường nhánh
   Lê Lợi (Đường nhánh)

  Đường vào Chùa Thiên phước

  700

  700

   

   

  Đường Mương Bà Mai (Cặp cây xăng Lê Ngọc)

  500

  500

   

   

  27

  Đường nhánh
   Lê Lợi (Đường nhánh Quốc lộ 91)

  Từ Cầu Mương Út Xuân - Vành Đai

  300

  300

  Thay đổi tên đường

   

   

  Đường cặp Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

  250

  250

   

   

  28

  Đường nhánh
   Lê Lợi (Đường nhánh Quốc lộ 91)

  Đường Chùa Thất Bửu Tự

  250

  250

   

   

  29

  Đường nhánh
   Lê Lợi (Đường nhánh Quốc lộ 91)

  Đường Mương Hai Rồng

  800

  800

   

   

  30

  Đường nhánh
   Lê Lợi (Đường nhánh Quốc lộ 91)

  Cầu mương Út Xuân - Ranh Hoà Bình Thạnh

  250

  250

   

   

  31

  An Châu

  Khu dân cư Hoàng Nguyên

  500

  500

  Chuyển Khu vực từ đất nông thôn thành đô thị

   

   

  32

  An Châu

  Cầu Vàm Kênh - ngã ba Rạch Chanh

  500

  500

   

   

  33

  An Châu

  Từ đường Vành Đai - ngã 3 Rạch Chanh

  300

  300

   

   

  34

  An Châu

  Các tuyến đường còn lại

  130

  130

   

   

  B. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN:

  I. Khu vực 2: đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông:

  1. Tiếp giáp Tỉnh lộ

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên xã

  Giới hạn từ … đến …

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

  Ghi chú

  1

  Tỉnh lộ 947

   

   

   

   

  Vĩnh Bình

  Từ Vĩnh Bình - ranh xã Tân Phú

  350

  350

  Điều chỉnh vị trí từ tiếp giáp đường liên xã

  Từ Vĩnh Bình - ranh Bình Chánh, Châu Phú

  350

  350

   

  Tân Phú

  Đường nhựa Tân Phú – Vĩnh Bình

  400

  400

  2. Đất ở nông thôn tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên xã

  Giới hạn từ … đến …

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

  5

  Vĩnh Hanh

  Từ cầu kênh Đào - ranh Vĩnh Nhuận (Bờ tây).

   

  150

   

  Bờ Bắc Kênh Mặc Cần Dưng (đường đất).

   

  200

   

  7

  Vĩnh Thành

  Từ cầu Tân Thành 1 - giáp ranh xã Vĩnh Lợi (Lộ đất).

   

  120

   

  C. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:

  I. Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản

  a) Đất trồng cây hàng năm ở đô thị

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên thị trấn

  Giới hạn từ … đến …

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

  VT1

  VT2

  VT1

  VT2

   

  1

  An Châu

  Thuộc giới hạn sau:

  - Phía Đông Bắc giáp sông Hậu.

  - Phía Tây Bắc giáp Mương Út Xuân.

  - Phía Đông Nam giáp phường Bình Đức (thành phố Long Xuyên).

  - Phía Tây Nam giáp đường vành đai Quốc lộ 91: Vào 250m (phía bên trái hướng từ cầu Xép Bà Lý đến Mương Út Xuân).

  135

  -

  135

  108

  Thay thế giá đất trong giới hạn đô thị và tiếp giáp Quốc lộ 91, vị trí 2 chỉ áp dụng cho phía bên trái hướng từ cầu Xép Bà Lý đến Mương Út Xuân

  b) Đất trồng cây hàng năm tiếp giáp Tỉnh lộ 947:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên xã

  Giới hạn từ … đến …

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

  VT1

  VT2

  VT1

  VT2

   

  1

  Vĩnh Bình

  Suốt tuyến

  40

  35

  40

  35

   

  2

  Tân Phú

  Suốt tuyến

  50

  40

  50

  40

  2. Đất trồng cây lâu năm:

  a) Đất trồng cây lâu năm ở đô thị

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên thị trấn

  Giới hạn từ … đến …

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

  VT1

  VT1

  VT1

  VT2

   

  1

  An Châu

  Thuộc giới hạn sau:

  - Phía Đông Bắc giáp sông Hậu.

  - Phía Tây Bắc giáp Mương Út Xuân.

  - Phía Đông Nam giáp phường Bình Đức (thành phố Long Xuyên).

  - Phía Tây Nam giáp đường vành đai Quốc lộ 91: Vào 250m (phía bên trái hướng từ cầu Xép Bà Lý đến Mương Út Xuân).

  158

  -

  158

   

  Thay thế giá đất trong giới hạn đô thị và tiếp giáp Quốc lộ 91, vị trí 2 chỉ áp dụng cho phía bên trái hướng từ cầu Xép Bà Lý đến Mương Út Xuân

  b) Đất trồng cây lâu năm tiếp giáp Tỉnh lộ 947:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên xã

  Giới hạn từ … đến …

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

  VT1

  VT2

  VT1

  VT2

   

  1

  Vĩnh Bình

  Suốt tuyến

  40

  35

  40

  35

   

  2

  Tân Phú

  Suốt tuyến

  45

  36

  45

  36

  d) Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, kênh cấp II, sông Hậu):

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên xã

  Giới hạn từ … đến …

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

  VT1

  VT2

  VT1

  VT2

   

  4

  Cần Đăng

  Từ cầu Chợ cũ - cầu Ba Đen.

   

   

  50

  40

   

  5

  Hòa Bình Thạnh

  Ranh Hành Chánh xã - cầu Cả Nha (Đường đất).

   

   

  50

  40

   

  Từ chợ Hòa Hưng - cầu Ông Hàm.

   

   

  45

  36

   

  Các đoạn đường còn lại.

   

   

  40

  35

   

  9

  Vĩnh An

  Vĩnh An - Tân Phú

   

   

  50

  40

   

  Bờ Bắc kênh mặc cần dưng

   

   

  40

  35

   

  11

  Vĩnh Bình

  Từ Vĩnh Bình - Bình Chánh.

   

   

  40

  35

   

  Bờ Bắc kênh mặc cần dưng.

   

   

  40

  35

  12

  Tân Phú

  Từ Tân Phú - Vĩnh Nhuận.

   

   

  40

  35

   

  D. ĐẤT KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên xã

  Tên khu

  Giá đất theo QĐ số 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

  1

  Bình Hòa

  Khu công nghiệp Bình Hòa

   

  500

   

   

  BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2015 -2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ TÂN

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

  A. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:

  I. Giới hạn đô thị: Toàn bộ địa giới hành chính của Thị trấn Phú Mỹ và Thị trấn Chợ Vàm

  II. Giá đất phân theo vị trí, phân loại đường phố:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên đường phố

  Giới hạn từ … đến …

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

  Ghi chú

   

   

  A

  THỊ TRẤN PHÚ MỸ

   

   

   

   

   

  I

  Đường loại III

   

   

   

   

   

  1

  Đường ông Ba Tợ

  Từ ngã 3 đường ngành rèn - đường Tôn Đức Thắng (Từ ngã 3 đường ông Ba Tợ và đường ngành rèn – đường Tôn Đức Thắng)

  500

  500

  Đổi tên

   

   

  2

  Đường Lê Duẩn

  Chu Văn An - Lê Hồng Phong

  700

  1.000

   

   

   

  3

  Đường bê tông lên Phòng Giáo dục

  Cầu sắt (rạch Cái Tắc) – Đường tỉnh 954

  500

  500

  Điều chỉnh giới hạn

   

   

  4

  Đường tỉnh 954

  Cầu Chín Mi – Chùa An Hòa Tự

  700

  700

  Điều chỉnh khu vực

   

   

  Ngã 3 hẻm nước mắm cũ – Giáp ranh Phú Thọ

   

   

  5

  Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, giao thông thủy

  Tuyến dân cư Phú Mỹ - Phú Thọ

  1.200

  1.200

   

   

  Hết ranh trạm biến áp 110 – Phú Hưng

  600

  600

   

   

  5

  Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, giao thông thủy

  Từ cầu Cái Tắc - Đầu tuyến dân cư Phú Mỹ, Phú Thọ

  350

  350

  Điều chỉnh khu vực

   

   

  Đầu tuyến dân cư Phú Mỹ, Phú Thọ - Giáp ranh Phú Hưng (bắc Cái Tắc)

  300

  300

   

   

  Khu vực ấp Thượng 1

  270

  270

   

   

   

  6

  Khu vực còn lại

  150

  150

   

   

   

  B

  Thị trấn Chợ Vàm

   

   

   

   

   

  I

  Đường loại III

   

   

   

   

   

  1

  Đường tỉnh 954

  Ngã 3 đường phà – cổng trường THPT Nguyễn Chí Thanh

  800

  800

  Điều chỉnh khu vực

   

   

  Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Chợ Vàm – Cổng trường tiểu học A (điểm chính)

  800

  800

   

   

  Các đoạn còn lại

  700

  700

   

   

  2

  Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, giao thông thủy 

  Ngã 3 đường vòng ấp Phú Hiệp – Cuối khu dân cư ấp Phú Vinh

  550

  550

  Điều chỉnh khu vực

   

   

  Từ đường tỉnh 954 (ấp Phú Trường ) – Cống K26

  350

  350

   

   

  Cuối khu dân cư ấp Phú Vinh – Đường tỉnh 954

  300

  300

   

   

  3

  Khu vực còn lại

  150

  150

   

   

   

  B. ĐẤT Ở NÔNG THÔN:

  I. Khu vực 2: đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông:

  a) Đất ở nông thôn tiếp giáp Đường tỉnh 951 (trừ trung tâm chợ và trung tâm hành chính xã):

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên xã

  Giới hạn từ … đến …

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

  Ghi chú

  1

  Xã Bình Thnh Đông

  Từ cầu Bình Minh – cầu Mương Khai

  300

  300

  Chuyển thành khu vực 2c (đường liên xã)

  Từ Phà Năng Gù - Cầu Mương Khai

   

  600

  Bổ sung mới

  2

  Xã Hòa Lạc

  - Đoạn từ trường "D" Hòa Lạc - Đường nước huyện đội

  300

  360

   

  b) Đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên xã

  Giới hạn từ … đến …

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

  Ghi chú

   

   

   

  1

  Xã Long Hòa

  Khu dân cư Long Hòa 1

   

  420

   

   

   

   

  Khu dân cư K5 (trừ các nền cặp lộ K5)

   

  400

   

   

   

   

  Đường dẫn cống Km5 từ lộ 954 đến KDC K5

   

  400

   

   

   

   

  2

  Xã Hòa Lạc

  - Đường đất cặp sông Hậu từ Nam Phú Lạc đến chùa Hòa Hưng

   

  240

   

   

   

   

  Các đoạn đường còn lại

   

  120

   

   

   

   

  3

  Xã Phú Long

  Đường huyện 157

  300

  300

  Tách tuyến kênh Thần Nông cũ (đường huyện 157) thành

  Đường huyện 157 và đường Kênh Thần Nông cũ (bờ Đông)

   

   

   

  Tuyến kênh Thần nông cũ

  180

   

   

   

  4

  Xã Phú Thành

  Đường huyện 157

  300

  300

   

   

   

  Tuyến kênh Thần nông cũ

  180

   

   

   

  5

  Xã Phú Xuân

  Đường huyện 157

  300

  300

   

   

   

  Tuyến kênh Thần nông cũ

  180

   

   

   

  C. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:

  1. Đất trồng hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

  a) Đất tại các thị trấn:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên thị trấn

  Giới hạn từ … đến …

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

  VT1

  VT2

  VT1

  VT2

   

  1

  TT Phú Mỹ

  - Phía Đông giáp sông Tiền.

  - Phía Tây giáp đường Nguyễn Trung Trực đến hết Đ.Hải Thượng Lãn Ông (trạm biến áp 110)

  - Phía Nam giáp xã Tân Trung (từ Chi Cục thuế cũ - chùa An Hòa Tự)

  - Phía Bắc giáp ngã ba hẻm nước mắm cũ.

  120

  -

  120

  -

   

  Tiếp giáp đường tỉnh 954 (Cầu cái tắc đi Phú Thọ - Mương Phèn (Giáp xã Phú Thọ))

  65

  52

  65

  52

   

  Tiếp giáp đường tỉnh 954 (Đoạn từ chùa An Hòa – cầu Chín Mi)

  65

  52

  65

  52

   

  Từ UBND huyện -ranh Phú Hưng

  60

  48

  60

  48

  Đường nhựa Bắc Cái Tắc – Phú Hưng

  60

  48

  60

  48

  Các tuyến dân cư (TDC Phú Mỹ, TDC Phú Mỹ mở rộng, TDC Phú Mỹ - Phú Thọ

  60

  45

  60

  45

  Khu vực còn lại

  36

  36

   

  2

  TT.Chợ Vàm

  - Phía Đông - Đông Bắc giáp rạch Cái Vừng và sông Tiền.

  - Phía Nam giáp đường đất hiện hữu (ấp Phú Xương, thị trấn Chợ Vàm).

  - Phía Tây giáp tuyến dân cư vượt lũ.

  - Phía Tây Bắc giáp rạch Cái Vừng và Đường tỉnh 954 lấy vào trong 300 mét.

  120

  -

  120

  -

   

  Tiếp giáp đường tỉnh 954

  65

  52

  65

  52

   

  Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, giao thông thủy

  60

  48

  60

  48

  Khu vực còn lại

  36

  36

   

  2. Đất trồng cây lâu năm

  a) Đất tại các thị trấn

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên thị trấn

  Giới hạn từ … đến …

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

  VT1

  VT2

  VT1

  VT2

   

  1

  TT.Phú Mỹ

  - Phía Đông giáp sông Tiền.

  - Phía Tây giáp đường Nguyễn Trung Trực đến hết đường Hải Thượng Lãn Ông (trạm biến áp 110)

  - Phía Nam giáp xã Tân Trung (từ Chi Cục thuế cũ - chùa An Hòa Tự)

  - Phía Bắc giáp ngã ba hẻm nước mắm cũ.

  158

  -

  158

  -

   

  Tiếp giáp đường tỉnh 954 (Cầu Chín Mi – Chùa An Hòa Tự)

  100

  80

  100

  80

  Tiếp giáp đường tỉnh 954 (Cầu cái tắc đi Phú Thọ - Mương Phèn (Giáp xã Phú Thọ))

  75

  60

  75

  60

  Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, giao thông thủy…

  70

  56

  70

  56

  Khu vực còn lại

  45

  45

   

  2

  TT.Chợ Vàm

  Phía Đông - Đông Bắc giáp rạch Cái Vừng và sông Tiền.

  - Phía Nam giáp đường đất hiện hữu (ấp Phú Xương, thị trấn Chợ Vàm).

  - Phía Tây giáp tuyến dân cư vượt lũ.

  - Phía Tây Bắc giáp rạch Cái Vừng và Đường tỉnh 954 lấy vào trong 300 mét.

  115

  -

  115

  -

   

  Tiếp giáp đường tỉnh 954

  70

  56

  70

  56

  Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, giao thông thủy

  70

  56

  70

  56

  Khu vực còn lại

  45

  45

   

  D. ĐẤT KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

  Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

  TT

  Tên xã

  Tên khu

  Giá đất

  Ghi chú

  1

  Xã Tân Trung

  Cụm công nghiệp Tân Trung

  360

   

   

  BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2015 -2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ MỚI

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

  I. Giới hạn đô thị: Toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Chợ Mới và thị trấn Mỹ Luông

  II. Giá đất phân theo vị trí, phân loại đường phố

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên thị trấn

  Giới hạn từ … đến …

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

  Ghi chú

  B

  THỊ TRẤN MỸ LUÔNG

   

   

   

  I

  Đường loại II

   

   

   

  1

  Đường vào Trung Tâm thương mại Thị Trấn Mỹ Luông (Đường phòng khám Khu vực)

  Ngã 3 lộ vòng cung - kênh Chà Và

  2.000

  2.000

   

  II

  Đường loại III

   

   

   

  1

  Đường kênh Chà Và (đường song song với Hương lộ 1)

  Ngã tư đèn 4 ngọn - ranh Long Kiến (Ngã tư đèn 4 ngọn - kênh 77)

  500

  500

   

  2

  Đường tỉnh 942 (mới)

  Đường chùa Bà Tài - Mương Cầu Chùa

   

  1.000

   

  B. ĐẤT Ở NÔNG THÔN

  II. Khu vực 2: đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông

  a) Đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên xã

  Giới hạn từ … đến …

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

  Ghi chú

  1

  Xã Hội An

  Tỉnh lộ 942 - đường số 1 (Đường vào chợ cũ)

  1000

  800

  Điều chỉnh khu vực

  2

  Xã Bình Phước Xuân

  Bến đò Tân Thuận Tây – ngã 3

  220

   

  Bỏ đoạn

  3

  Xã Bình Phước Xuân

  Ngã 4 bến đò Rạch Sâu - chợ ấp Bình Tấn (Cống kênh Ngang Đông - chợ ấp Bình Tấn)

  200

   

  Điều chỉnh giới hạn

  C. ĐẤT NÔNG NGHIỆP

  I. Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản

  a) Đất tại các thị trấn

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên thị trấn

  Giới hạn từ … đến …

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

  VT1

  VT2

   

  1

  TT Mỹ Luông

   

  Trong giới hạn:

  - Đông giáp sông Tiền (từ kênh Cột dây Thép - đường số 10).

  - Tây giáp Kênh 77.

  - Nam giáp đường Chùa bà Tài.

  - Bắc giáp ranh xã Long Điền A.

  120

  120

   

  Tiếp giáp Đường tỉnh

  80

  64

  80

   

  Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu, sông Tiền)

  60

  48

  60

  Khu vực còn lại

  35

  35

   

  b) Tiếp giáp Đường tỉnh

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên xã

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

  VT1

  VT2

  VT1

  VT2

   

  1

  Long Điền B

   

   

  70

  56

   

  2

  Long Kiến

   

   

  70

  56

  3

  Hòa An

   

   

  100

  80

  c) Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền)

  Đơn vị tính:1.000 đồng/m2

  TT

  Tên xã

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất

  Ghi chú

  VT1

  VT2

  Vị trí 1

  Vị trí 2

   

  1

  Long Điền A

  60

  48

  60

  48

   

  Đối với đất giáp ranh TT Chợ Mới (bán kính từ địa giới hành chính 150m trở về xã Long Điền A)

  90

  72

  90

  72

   

  2. Đất trồng cây lâu năm

  a) Đất tại các thị trấn

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên thị trấn

  Giới hạn từ … đến …

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

  VT1

  VT2

  VT1

  VT2

   

  1

  TT Mỹ Luông

  Trong giới hạn:

  - Đông giáp sông Tiền (từ kênh Cột dây Thép - đường số 10).

  - Tây giáp Kênh 77.

  - Nam giáp đường Chùa bà Tài.

  - Bắc giáp ranh xã Long Điền A.

  150

  150

   

  Tiếp giáp Đường tỉnh

  120

  96

  120

  96

   

  Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu, sông Tiền)

  70

  56

  70

  56

  Khu vực còn lại

  40

  40

   

  b) Tiếp giáp Đường tỉnh:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên xã

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

  VT1

  VT2

  VT1

  VT2

   

  1

  Long Điền B

   

   

  80

  64

   

  2

  Long Kiến

   

   

  80

  64

  3

  Hòa An

   

   

  110

  88

  c) Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền)

  Đơn vị tính:1.000 đồng/m2

  TT

  Tên xã

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất điều chỉnh

  Ghi chú

  VT1

  VT2

  Vị trí 1

  Vị trí 2

   

  1

  Long Điền A

  70

  56

  70

  56

   

  Đối với đất giáp ranh (bán kính tính từ địa giới hành chính 150 m) giáp với TT Chợ Mới, TT Mỹ Luông

  100

  80

  100

  80

   

   

  BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2015 -2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THOẠI SƠN

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

  A. ĐẤT Ở ĐÔ THỊ

  I. Giới hạn đô thị: Toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn: Núi Sập, Óc Eo và Phú Hòa.

  1. Thị trấn Phú Hòa

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  TT

  Tên đường phố

  Giới hạn từ . . . đến . . .

  Giá đất theo QĐ 45

  Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

  Ghi chú

  I

  Đường loại 3

   

   

   

   

  1

  CDC Phú Hữu

  (vốn huyện)

  Đường số 1

  1.500

  1.500

  Điều chỉnh Khu vực từ đất nông thôn thành đô thị

  2

  CDC Phú Hữu (vốn huyện)

  Các đường còn lại