logo

Quyết định 49/2018/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 49/2018/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cầm Ngọc Minh
  Ngày ban hành: 03/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH SƠN LA

  -------

  Số: 49/2018/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Sơn La, ngày 03 tháng 12 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA, ÁP DỤNG ĐẾN NGÀY 31/12/2019 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2017/QĐ-UBND NGÀY 03/7/2017 CỦA UBND TỈNH SƠN LA

  --------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

  Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

  Căn cứ Nghị quyết số 103/2014/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh kỳ họp thứ 9 khoá XIII về việc thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng từ ngày 01/01/2015; Công văn số 1784/TT-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua phương án điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La, áp dụng đến ngày 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định s 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trưng tại Tờ trình số 1042/TTr-STNMT ngày 30/11/2018,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La, áp dụng đến ngày 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La. Cụ thể như sau:

  1. Bổ sung giá đất các vị trí, tuyến đường vào Bảng 7 Đất ở tại nông thôn (chi tiết có biểu số 01 kèm theo).

  2. Điều chỉnh tên một số tuyến đường trong Bảng 7 Đất ở tại nông thôn (chi tiết có biểu s 02 kèm theo).

  3. Bổ sung giá đất các vị trí, tuyến đường vào Bảng 10 Đất ở tại đô thị (chi tiết có biểu số 03 kèm theo).

  4. Điều chỉnh tên một số tuyến đường trong Bảng 10 Đất ở tại đô thị (chi tiết có biểu số 04 kèm theo).

  5. Bổ sung giá đất các vị trí, tuyến đường vào Bảng 10a Đất ở tại các khu đô thị mới (chi tiết có biểu số 05 kèm theo)

  6. Bổ sung Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp (chi tiết có bảng số 13 kèm theo).

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2018.

  2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh về ban hành giá đất ở đối với các tha đất thuộc Lô s4a, thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La đlàm căn cứ tính thuế khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

  3. Các nội dung còn lại không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La.

  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c)
  - Bộ Tài chính (b/c)
  - TT t
  nh ủy (b/c)
  - TT HĐND tỉnh (b/c)
  - Chủ tịch UBND tnh;
  - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
  - Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
  - Như Điều 3;
  - Trung tâm thông tin t
  nh Sơn La;
  - Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La;
  - Lưu: VT - Hiệu 35 bản.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH

  Cầm Ngọc Minh

   

  BIỂU SỐ 01: BỔ SUNG GIÁ ĐẤT CÁC VỊ TRÍ, TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC BẢNG 07 - ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

  (Kèm theo Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La)

  ĐVT: 1000 đồng/m2

  STT

  Tuyến đường; Trung tâm cụm xã, trung tâm xã

  Giá đất bổ sung

  VT 1

  VT 2

  VT 3

  VT 4

  VT 5

   

  PHẦN I. ĐT TẠI KHU DÂN CƯ VEN ĐÔ, KHU CÔNG NGHIỆP, ĐẦU MỐI GIAO THÔNG, TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH, KHU THƯƠNG MẠI, KHU DU LỊCH

  C

  HUYỆN QUỲNH NHAI

   

   

   

   

   

  II

  Trục đường Tỉnh lộ 107

   

   

   

   

   

  1

  Từ ngã ba bản Bon (xã Mường Chiên) đến Ngã ba bn Huổi Kẹm (xã Chiềng Khay)

  110

  90

  60

   

   

  III

  Trục đường TL116

   

   

   

   

   

  1

  Từ địa phận xã Chiềng Ngàm huyện Thuận Châu đến ngã ba bản Giáng xã Nậm Ét

  110

  90

  60

   

   

  2

  Từ ngã ba bản Giáng (xã Nậm Ét) - Bến phà - QL6B (- 1.000m)

  110

  90

  60

   

   

  IV

  Trục đường chính cp huyện

   

   

   

   

   

  1

  Từ ngã ba bản Tậu (đấu nối QL279) đi xã Pá Ma Pha Khinh - Mường Chiên - Trung tâm xã Cà Nàng

  110

  90

  60

   

   

  2

  Từ ngã ba Huổi Cuổi (-500m) đến Trường cấp II xã Chiềng Bằng

  110

  90

  60

   

   

  3

  Từ ngã ba bn Phiêng Ban đến địa phận xã Phỏng Lái huyện Thuận Châu

  110

  90

  60

   

   

  4

  Từ trụ sở xã Mường Giàng đến chợ xã Mường Giàng (giáp trường cấp I, II)

  110

  90

  60

   

   

  5

  Từ ngã ba bản Cút (đấu ni QL279) - Púng Luông - Huổi Ngà xã Mường Giôn

  110

  90

  60

   

   

  6

  Từ QL279 - Lốm Lầu - Huổi Khinh xã Chiềng Ơn

  110

  90

  60

   

   

  7

  Từ ngã ba bn Giáng đến trung tâm xã Mường Sại

  110

  90

  60

   

   

  8

  Từ ngã ba bn Giáng đến Ngã ba đi Trung tâm xã Nậm Ét (+300m) đến đường vào điểm tái định cư Huổi Pao (+500m)

  110

  90

  60

   

   

  D

  HUYỆN MAI SƠN

   

   

   

   

   

  XIII

  Từ quốc lộ 6+40m nhà ông Tình đi bản Nà Cang xã Hát Lót

  400

  300

  180

  100

   

  XIV

  Từ Ngã 3 Quốc lộ 6 + 40m bản Bom Cưa đi khu Công Nghiệp Mai Sơn

  350

  200

  180

  100

   

  F

  HUYỆN BẮC YÊN

   

   

   

   

   

  II

  Tỉnh l 112 xã Tà Xùa

   

   

   

   

   

  1

  Đoạn từ Cổng chợ đến nhà ông Trịnh Xuân Lộc theo tỉnh lộ 112 dài 400m

  550

  200

  100

   

   

  2

  Đoạn từ nhà ông Trịnh Xuân Lộc ngã ba tỉnh Lộ 112 - Háng Đồng dài 800m

  440

  150

  90

   

   

  3

  Đoạn tiếp giáp ngã ba tỉnh lộ 112 - Háng Đồng, theo tỉnh lộ 112 đi về phía xã Làng Chếu 300m

  330

  170

  80

   

   

  4

  Đon từ Cửa gió xã Tà Xùa đến nhà ông Phông dài 500 m

  330

  170

  80

   

   

  5

  Đoạn từ nhà ông Phông đến Cua bể nước đầu nguồn Suối Cao thuc bản Cáo A xã Làng Chếu dài 500m

  270

  120

  80

   

   

  6

  Đoạn từ cổng Chợ đến giáp đất UBND xã Tà Xùa

  440

  360

  240

   

   

  7

  Đường bê tông từ UBND xã Tà Xùa đến nhà ông Snh

  270

  130

  80

   

   

  8

  Đường bê tông từ nhà ông Sềnh đến nhà ông San

  170

  120

  80

   

   

  9

  Đoạn từ tiếp giáp tỉnh lộ 112 (Khu xã) theo đường bê tông đến ban Tà Xùa C dài 800m

  330

  150

  60

   

   

  10

  Đoạn từ giáp đất UBND xã Tà Xùa đến đường nối 112 Tà Xùa C đường bê tông (đường vành đai)

  270

  130

  60

   

   

  11

  Đoạn từ đường 112 rẽ Khe Cải đi tên bản Tà Xùa A (đường bê tông) đến ngã ba đi về hai hướng mỗi hướng 50m

  270

  130

  50

   

   

  12

  Đoạn từ ngã ba 112 đi hướng xã Háng Đồng dài 400 m

  330

  170

  80

   

   

  13

  Đoạn từ bản Tà Xùa đi hết địa phận xã Tà Xùa theo đường Tà Xùa - Háng Đồng

  250

  150

  80

   

   

  14

  Các vị trí khác tại các bản còn lại có đường giao thông nông thôn xe con đi được

  130

  100

  70

   

   

  III

  Xã Hồng Ngài

   

   

   

   

   

  1

  Đoạn từ Cầu Hồng Ngài 2 đến nhà Văn Hóa bản Hồng Ngài

  150

  120

  80

   

   

  2

  Đoạn từ Cầu Hồng Ngài 2 đến ngã ba hướng đi bn Liếm Xiên dài 100 m, và hướng đi bản Mới dài 50 m

  250

  100

  60

   

   

  3

  Đoạn tiếp 100 m đi Liếm Xiên đường đất đến ngã ba dài 150 m

  150

  100

  60

   

   

  4

  Đoạn từ trung tâm trường PTDTNTBT THCS xã Hồng Ngài đi về 2 phía 200 m

  150

  100

  80

   

   

  5

  Đoạn từ mỏ đá tổ hợp 20/10 đến hết bản Mới

  130

  100

  60

   

   

  6

  Các vị trí khác tại các bn còn lại có đường giao thông nông thôn xe con đi được

  120

  90

  70

   

   

  IV

  Xã Pắc Ngà

   

   

   

   

   

  1

  Cổng trụ sở UBND xã Pắc Ngà

  150

  120

  110

  90

  60

  2

  Đoạn từ cổng trụ sở UBND xã theo đường ô tô đến đường vào khu tái định cư Nong Lương theo hướng đi bản Pắc Ngà

  120

  110

  90

   

   

  3

  Đoạn từ đường vào khu tái định cư Nong Lươm đến hết nhà ông Minh qua bản Pắc Ngà

  140

  130

  120

  100

   

  4

  Đoạn từ bản Bước đi qua khu tái định cư Nong Lươm

  130

  110

  90

   

   

  5

  Đoạn từ cổng UBND xã đến hết bn Bước theo đường đi Mường La - Bắc Yên

  140

  120

  90

  60

   

  6

  Đoạn từ bản Bước đến hết bn Nà Sài theo đường đi Mường La - Bắc Yên

  110

  90

  70

  50

   

  7

  Đoạn từ trung tâm xã đến hết bản Nong Cóc theo trục đường Bắc n - Mường La

  120

  100

  80

  60

   

  8

  Đoạn từ bản Nong Cóc đến hết bản Lừm Thượng A,B,C theo trục đường Bắc Yên - Mường La

  110

  90

  70

  50

   

  9

  Các vị trí khác tại các bn còn lại có đường giao thông nông thôn xe con đi được

  100

  80

  60

   

   

  V

  Xã Chim Vàn

   

   

   

   

   

  1

  Từ cng trụ sở UBND xã Chim Vàn theo đường ô tô đi 2 hướng: đi Chim Hạ, đi bản Vàn dài 200 m

  180

  120

  80

  60

   

  2

  Dọc tuyến đường còn lại đến bản Vàn

  130

  110

  70

   

   

  3

  Đon từ bn Chim Hđến hết bản suối Tù

  160

  120

  80

  60

   

  4

  Đoạn từ đầu bản Chim Thượng đến hết bn Nà Phán dọc theo đường bê tông

  130

  120

  80

  60

   

  5

  Các vị trí khác tại các bản còn lại có đường giao thông nông thôn xe con đi được

  100

  80

  60

   

   

  VI

  Xã Tạ Khoa

   

   

   

   

   

  1

  Đoạn từ cầu tràn vào trụ sở UBND xã đi về 2 phía 200 m

  140

  120

  100

   

   

  2

  Đoạn đường từ ngã ba suối Sát đến nhét bn Nhạn Nọc dọc theo tuyến đường ô tô Mường Khoa - Tạ Khoa

  120

  90

  60

   

   

  3

  Đường từ bán Co Mỵ đến hết bản Nhạn cuông dọc theo tuyến đường ô tô Mường Khoa - Tạ Khoa

  120

  90

  60

   

   

  5

  Các vị trí khác tại các bản còn lại có đường giao thông nông thôn xe con đi được

  100

  80

  60

   

   

  VII

  Xã Chiềng Sại

   

   

   

   

   

  1

  Từ trước cổng trụ sở UBND xã đến hết cổng trường Mầm non

  140

  80

  60

   

   

  2

  Từ cổng trường Mầm non đến hết đất khu tái định cư Tạng Tào Suối Quc theo đường Sập Vạt - Chiềng Sại

  130

  100

  60

   

   

  3

  Từ ngã ba đường rẽ đi bản Lái Ngài đến hết bn Co Muồng theo đường Sập Vạt - Chiềng Sại

  120

  80

  60

   

   

  4

  Đoạn từ tượng đài nghĩa trang liệt sỹ đến hết bản Mõm Bò theo đường Co Muồng - Mõm Bò

  110

  80

  60

   

   

  5

  Các vị trí khác tại các bản còn lại có đường giao thông nông thôn xe con đi được

  100

  80

  60

   

   

  VIII

  Xã Phiêng Côn

   

   

   

   

   

  1

  Từ trạm y tế đến cổng hộp đường đi bn Tăng

  180

  120

  60

   

   

  2

  Đoạn từ cổng đi bản Tăng đến hết khu xưởng ngô nhà ông Biện Hòa theo đường Sập Vạt - Chiềng Sại

  130

  100

  60

   

   

  3

  Đoạn từ nhà ông Neo đến hết kho ngô ông Đồn bn Nhàm theo đường Sập Vạt - Chiềng Sại

  130

  80

  60

   

   

  4

  Các vị trí khác tại các bản còn lại có đường giao thông nông thôn xe con đi được

  110

  80

  60

   

   

  IX

  Xã Háng Đồng

   

   

   

   

   

  1

  Từ cng trụ sở UBND xã đi về hai hướng 150 m

  150

  80

  60

   

   

  2

  Đoạn đường từ bản Chung Chinh đến bn Háng Đồng B

  120

  80

  60

   

   

  3

  Các vị trí khác tại các bản còn lại có đường giao thông nông thôn xe con đi được

  90

  60

   

   

   

  X

  Xã Làng Chếu

   

   

   

   

   

  1

  Đoạn từ ngã ba đi Xím Vàng đến cách trụ ở UBND xã 200 m

  130

  100

  60

   

   

  2

  Đoạn từ Đài truyền hình đến hết trạm Khuyến nông cũ + 200 m theo tỉnh lộ 112

  150

  110

  90

   

   

  3

  Đoạn từ ngã ba đi UBND đến hết bản Cáo B theo tỉnh lộ 112

  130

  100

  90

   

   

  4

  Các bản còn lại có đường giao thông nông thôn xe con đi được

  110

  90

  60

   

   

  XI

  Xã Xím Vàng

   

   

   

   

   

  1

  Cổng trụ sở UBND xã đi về hướng đông theo tnh lộ 112 đến ngã ba đường bê tông lên Xím Vàng

  150

  90

  60

   

   

  2

  Đoạn từ trụ ở UBND xã đến hết Cúa Mang theo tỉnh lộ 112

  120

  90

  60

   

   

  3

  Các bản còn lại có đường giao thông nông thôn xe con đi được

  110

  90

  60

   

   

  XII

  Xã Hang Chú

   

   

   

   

   

  1

  Từ cổng trụ sở UBND xã đến nhà ông Giàng A Tủa (đường lên bn Pá Đông)

  150

  90

  60

   

   

  2

  Các bn còn lại dọc theo tỉnh lộ 112 và đường giao thông nông thôn xe con đi vào được

  110

  90

  60

   

   

  XIII

  Xã Hua Nhàn

   

   

   

   

   

  1

  Từ giáp đất Mai Sơn đi về phía Mai Sơn theo Quốc lộ 37 dài 500 m

  350

  240

  120

  60

   

  2

  Trung tâm xã đi hai hướng dài 200 m

  200

  100

  60

   

   

  3

  Đoạn từ đỉnh đèo Chẹn vào cách cổng trụ sở UBND xã 200 m

  150

  100

  60

   

   

  4

  Các bn còn lại có đường giao thông nông thôn xe con đi được

  100

  80

  60

   

   

  H

  HUYỆN PHÙ YÊN

   

   

   

   

   

  4

  Xã Quang Huy

   

   

   

   

   

   

  Từ trạm cấp nước Phù Yên đến cầu Nà Xá.

  500

  150

  110

   

   

  6

  Xã Huy Bắc

   

   

   

   

   

   

  Đường từ ngã tư trụ sở UBND xã đi bản Tọ, xã Huy Hạ đến đường rẽ vào bản Phai Làng, xã Huy Bắc

  500

  250

  110

   

   

  I

  HUYỆN SÔNG MÃ

   

   

   

   

   

  1

  Xã Chiềng Khương

   

   

   

   

   

  1.1

  Đường Quốc lộ 4G

   

   

   

   

   

   

  Từ M21 QL 4G đến hết đất Đơn vị C2

  450

  170

  110

  70

  60

   

  Đường Tuần tra biên giới, Từ M21 QL 4G đến ngã ba đường vào bản Búa

  350

  150

  100

  70

  60

   

  Đường vào trụ sở UBND xã Chiềng Khương đến cổng trụ sở UBND xã Chiềng Khương

  500

  170

  110

  70

  60

   

  Các đoạn đường lô bê tông có chiều rộng >3m thuộc các bản Tân Lập, Khương Tiên và bản Hưng Hà

  280

  90

  80

  70

  60

   

  Các đoạn đường lô bê tông có chiều rộng >3m thuộc các bản Nam Tiến, Thống Nhất, bản Phụ

  250

  90

  80

  70

  60

  4

  Xã Chiềng Khoong

   

   

   

   

   

  4.1

  Đường Quốc lộ 4G

   

   

   

   

   

   

  T Công ty TNHH Dũng Nhung đến hết đất bản Hoàng Mã

  400

  180

  90

  70

  60

  5

  Xã Nà Nghịu

   

   

   

   

   

  5.9

  Các tuyến đường khác

   

   

   

   

   

   

  Từ giáp đất bể bơi (Ông Chiến) đến hết đất nhà ông Anh (Hương)

  250

  120

  90

  70

  60

  6

  Xã Huổi Một

   

   

   

   

   

  6.1

  Đường Quốc Lộ 4G (Sông Mã - Sp Cộp)

   

   

   

   

   

  7

  Xã Chiềng Sơ

   

   

   

   

   

  7.2

  "Đường 115 mới, địa phận xã Chiềng Sơ" điều chỉnh thành: "Đường Quốc lộ 12"

   

   

   

   

   

   

  Từ y xăng Hoa Xuân (xã Chiềng Sơ) đến cầu Nậm Khoa, bản Công

  360

  170

  90

  70

  60

   

  Cổng chợ Phiêng Đồn (bn Quảng Tiến) hướng đi thị trấn Sông Mã 100m, hướng đi xã Yên Hưng 100m

  360

  170

  90

  70

  60

   

  Các bản khác còn lại

  170

  110

  90

  70

  60

   

  PHẦN II. ĐẤT CỤM XÃ, TRUNG TÂM XÃ

   

   

   

   

   

  A

  THÀNH PHỐ SƠN LA

   

   

   

   

   

  I

  Xã Chiềng Ngn

   

   

   

   

   

  8

  Các tuyến đường thuộc xã Ching Ngần

   

   

   

   

   

   

  Từ n tập trường lái rẽ đi bản Km qua bản Ỏ, bản Muông đến hết bản Nà Lo

  250

  150

   

   

   

   

  Ngã ba ch Phiêng Pát từ 201 m trđi 3 hướng

  200

  150

   

   

   

   

  Đường từ bản Híp sang bn Nong La, đường lên nhà máy xử lý rác thải rắn

  200

  150

  120

  100

  90

   

  Đường từ bản híp sang hết địa phận bản Khoang

  200

  150

  120

  100

  90

  II

  Trung tâm các xã

   

   

   

   

   

  3

  "Từ đường Quốc lộ 6 đến hết đất của trụ sở UBND xã Chiềng Cọ; Chiềng Đen, (trừ mục 1 và mục 2 nêu trên)" điều chỉnh thành: "Từ đường Quốc lộ 6 đến hết đất của trụ Sở UBND xã Chiềng Cọ; Chiềng Đen, đường đến các bản (trừ mục 1 và mục 2 nêu trên)"

   

   

   

  90

  80

  III

  Các bản thuộc phường có điều kiện như nông thôn

   

   

   

   

   

  1

  "Các đường nhánh thuộc các bn: Lay, Phung, Hẹo, Thẳm, Giò, Pùa, Noong Đúc, T7, Quỳnh Sơn, Sẳng, Pc Ma, phường Chiềng Sinh" điều chnh thành: "Các đường nhánh thuộc các bản: Lay, Phung, Hẹo, Thẳm, Giỏ, Pùa, Noong Đúc, Tổ 7, Quỳnh Sơn, Sng, Pc Ma, Ban, Có, Hay Phiêng, Mạy, Noong La, Cang, Nà Cạn phường Chiềng Sinh"

   

   

   

  100

  100

  D

  HUYỆN MƯỜNG LA

   

   

   

   

   

  II

  Đất trung tâm xã

   

   

   

   

   

  10

  Tuyến đường từ bản Nhạp, Huổi Choi đến bản Lếch xã Chiềng Lao

  1.000

  250

  120

   

   

  11

  Tuyến đường từ đầu bản Huổi La dọc đường 279D đến bản Hui Pxã Chiềng Lao (Trừ đoạn đường từ bản Nhạp, Huổi Choi đến bản Lếch)

  630

  250

  120

   

   

  12

  Tuyến đường từ Nhà máy thủy điện Huổi Quảng đi hướng xã Nậm Giôn hết địa phận xã Chiềng Lao

  450

  200

  100

   

   

  13

  Từ cổng UBND xã Chiềng Công đi 2 hướng trc đường chính 500 m

  200

  110

  60

   

   

  14

  Từ cổng UBND xã Mường Trai đến Trạm y tế mới

  200

  150

  110

   

   

  F

  HUYỆN YÊN CHÂU

   

   

   

   

   

  I

  Cụm xã Phiêng Khoài

   

   

   

   

   

  9

  Từ HTX dịch vụ chế biến chè hướng đi Lao Khô đến chân dốc đã Trạm kiểm soát Keo Muông

  300

  100

  60

   

   

  VI

  Trung tâm xã Chiềng Pằn

   

   

   

   

   

  3

  Từ Nhà cấp 4 ông Tạ Ngọc Tính (Bn Thồng Phiêng) hướng đi bản Chiềng Phú (2 bên đường) đến hết nhà ông Hà Văn Đò (Bn Chiềng Phú)

  350

  250

  60

   

   

  XI

  Trung tâm xã Viêng Lán

   

   

   

   

   

  3

  Từ tiếp giáp nhà ông Hoàng Văn Lửa (bn Mường Vạt) hướng đi bản Nà Và 2 (2 bên đường) đến giáp đất ông Lừ Văn Xốm

  300

  200

  60

   

   

  XII

  Trung tâm xã Chiềng Khoi

   

   

   

   

   

   

  Từ ngã ba Trường THCS (Bản Pút) đi hướng Hồ chiềng Khoi đến đập Hồ Chiềng Khoi

  350

  150

  60

   

   

  XIII

  Các tuyến đường nông thôn

   

   

   

   

   

   

  Trục đường rộng từ 4m trở lên

  120

  100

  60

   

   

   

  Trục đường dưới 4m

  110

  90

  60

   

   

  I

  HUYỆN SỐP CỘP

   

   

   

   

   

  I

  Đường trung tâm xã Sốp Cộp

   

   

   

   

   

   

  Đường 8,5m nội bộ khu vực lô đất E1 (giáp khu nhà Ủy ban nhân dân huyện cũ)

  650

   

   

   

   

   

  Từ hết đất nhà bà Tòng Thị Ngơi đường 4m hướng đi nhà ông Lường Văn Thiêm ra đến nhà ông Trần Văn Hiện hai bên đường

  460

  400

  170

  120

  90

  V

  Các tuyến đường khu vực lô 57

   

   

   

   

   

   

  Từ D20-D31 đường 11m phía bên phải đường i diện cổng chính chợ mới)

  2.400

   

   

   

   

   

  Tuyến D20’ đi D81, D81' đường 9,5m (từ mét th6 đến hết mét thứ 85) phía bên trái đường (đối diện cng phụ chợ mới)

  2.400

   

   

   

   

  VI

  Các đoạn đường ven trung tâm xã Sốp Cộp

   

   

   

   

   

   

  Từ mc D8 đến hết cầu Nậm Ban phía bên trái đường

  250

   

   

   

   

   

  Đường từ ngã 3 Công an huyện Sốp Cộp đi Co Pồng

  220

  120

  90

  70

  60

   

  Đường từ ngã 3 Cầu st Nậm Lạnh đi Co Png

  220

  120

  90

  70

  60

   

  Đường từ bn Co Pồng xã Sốp Cộp đi bn Sổm Pói xã Mường Và

  200

  100

  80

  70

  60

  VIII

  Xã Mường Lạn

   

   

   

   

   

   

  Từ cây xăng xã Mường Lạn đến đầu cầu cứng

  180

  120

  110

  80

  60

  IX

  Xã Púng Bánh

   

   

   

   

   

  XI

  Đường khu vực mốc D7-D8-D20-D20'-D19 (khu vực chợ cũ)

   

   

   

   

   

   

  Đường Quy hoạch rộng 12m (từ mét thứ 16,56 nhà ông Nguyễn Huy Trung đến hết đất nhà ông Lò Văn Chiểu) hai bên đường

  1.800

   

   

   

   

   

  Tuyến D19 đi D20' (từ mét 17,42 hết đất nhà bà Lường Thị Nụ đến hết đất nhà ông Đào Văn Cường) phía bên trái đường

  1.800

   

   

   

   

  XII

  Xã Dm Cang (theo trục đường 105)

   

   

   

   

   

   

  Từ ngã ba đường rẽ đi bản Nà Khá đến đầu cu cứng hai bên đường

  180

  130

  100

  90

  60

   

  Từ cầu cứng đường vào UBND xã đến trường mần non bản Cang hai bên đường

  190

  160

  110

  90

  60

   

  Từ trường mm non bản Cang đến hết đất bản Cang

  170

  120

  100

  80

  60

   

   

  BIỂU SỐ 02: ĐIỀU CHỈNH TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC BẢNG 7 - ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

  (Kèm theo Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La)

   

  STT

  Tên cũ theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND

  Tên mi điều chỉnh lại

   

  PHẦN I. ĐẤT Ở TẠI KHU DÂN CƯ VEN ĐÔ, KHU CÔNG NGHIỆP, ĐẦU

  C

  HUYỆN QUỲNH NHAI

   

  I

  Trục đường 279

   

   

  Từ Bản Pom Mường 3,6 km đến hết địa phận huyện Quỳnh Nhai

  Từ Bản Pom Mường đến hết địa phận huyện Quỳnh Nhai

  E

  HUYỆN YÊN CHÂU

   

   

  Dọc tỉnh lộ 103 (trừ trung tâm xã, cụm xã)

  Dọc quốc lộ 6C (trừ trung tâm xã, cụm xã)

  I

  HUYỆN SÔNG MÃ

   

  7

  Xã Chiềng Sơ

   

   

  Đường 115 mới, địa phận xã Chiềng Sơ

  Đường Quốc lộ 12

  8

  Xã Yên Hưng

   

   

  Tỉnh lộ 115

  Quốc lộ 12

  9

  Xã Mường Lầm

   

  9.1

  Tỉnh lộ 115

  Tỉnh lộ 115 (cũ)

   

  Đường Quốc lộ 12

   

   

  Từ trụ sở UBND xã đến hết địa phận đất bn Mường Tợ theo đường Quốc lộ 12 mới

  Từ trụ sở UBND xã đến hết địa phận đất bản Mường Nưa theo đường Quốc l 12

  9.2

  Các bản khác còn lại (không nằm trên tuyến Tỉnh lộ 115)

  Các bản khác còn lại (không nằm trên tuyến Tnh lộ 115 cũ và Quốc lộ 12)

  10

  Xã Bó Sinh

   

   

  Các bản thuộc xã Bó Sinh trên tuyến đường 115

  Các bản thuộc xã Bó Sinh trên tuyến đường Quốc lộ 12

   

  PHN II. ĐT CỤM XÃ, TRUNG TÂM XÃ

   

  A

  THÀNH PHỐ SƠN LA

   

  II

  Trung tâm các xã

   

   

  Đất khu vực trung tâm cụm dân cư xã, các ngã ba, ngã tư nơi giao thông đi lại thuận tiện (200 m đi các hướng)

  Đất khu vực trung tâm cụm dân cư (Trung tâm các bản), các ngã ba, ngã tư nơi giao thông đi lại thuận tiện (200 m đi các hưng)

   

  Từ đường Quốc lộ 6 đến hết đất của trụ sở UBND xã Chiềng Cọ; Chiềng Đen, (trừ mục 1 và mục 2 nêu trên)

  Từ đường Quốc lộ 6 đến hết đất của trụ sở UBND xã Chiềng Cọ; Chiềng Đen, đường đến các bản (trừ mục 1 và mục 2 nêu trên)

  III

  Các bản thuộc phường có điều kiện như nông thôn

   

   

  Các đường nhanh thuộc các bn: Lay, Phung, Hẹo, Thẳm, Giỏ, Pùa, Noong Đúc, Tổ 7, Quỳnh Sơn, Sẳng, Pắc Ma, phường Chiềng Sinh

  Các đường nhánh thuộc bản: Lay, Phung, Hẹo, Thẳm, Giỏ, Pùa, Noong Đúc, T7, Quỳnh Sơn, Sẳng, Pắc Ma, Ban, Có, Hay Phiêng, Mạy, Noong La, Cang, Nà Cạn phường Chiềng Sinh

   

  Các đường nhánh thuộc phường Chiềng An (trừ các bản: Bó, Tổ 1, T2, Cọ, Nà Ngùa, Bản Hài)

  Các đường nhánh thuộc phường Chiềng An (trcác bản: Bó, Tổ 1, T2, Cọ, Nà Ngùa, Bản Hài, Bó Cón, Cá)

  F

  HUYỆN YÊN CHÂU

   

  I

  Cụm xã Phiêng Khoài

   

  II

  Trung tâm xã Lóng Phiêng

   

  2

  Đường vào bản Tái định cư Quỳnh Phiêng (từ đường 103 đi 500m)

  Đường vào bản Tái định cư Quỳnh Phiêng (từ đường Quốc lộ 6C đi 500m)

   

   

  BIỂU SỐ 03: BỔ SUNG GIÁ ĐẤT CÁC VỊ TRÍ, TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC BẢNG 10 - ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

  (Kèm theo Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La)

   

  STT

  Đường phố

  Giá đất bổ sung

  VT1

  VT2

  VT 3

  VT 4

  VT5

  A

  THÀNH PH SƠN LA

   

   

   

   

   

  IV

  Tuyến đường Chiềng Sinh

   

   

   

   

   

  4

  Đất trong phạm vi Nhà máy gạch Tuynel và Nhà máy Xi măng

   

  2.500

  2.000

   

   

  V

  Các đường nhánh

   

   

   

   

   

  30

  Đường trong bản Bó Phứa đường bê tông rộng trên 2,5 m

  600

  300

  200

   

   

  VI

  Đường nhánh trong khu quy hoch

   

   

   

   

   

  1

  "Khu đô thị gắn với dự án thoát lũ suối Nậm La (lô 1 + lô 2) chưa có hạ tầng" điều chnh thành: "Khu đô thị gắn với dự án thoát lũ suối Nậm La (lô 1 + lô 2)"

   

   

   

   

   

   

  "Đường quy hoạch 35m" điều chỉnh thành: "Đưng quy hoạch 31m trở lên"

   

  5.000

  3.000

  1.500

  900

   

  Đường quy hoạch 25m

   

  4.800

  2.500

  1.500

  900

   

  "Đường quy hoạch 20,5m" điều chỉnh thành: "Đường quy hoạch 21m"

   

  4.500

  2.000

  1.500

  900

   

  Đường quy hoạch 16,5m

   

  4.000

  1.500

  1.200

  800

   

  "Đường quy hoạch 13m" điều chỉnh thành: "Đường quy hoạch từ 13m đến 15m"

   

  3.800

  1.500

  1.000

  800

   

  Đường quy hoạch 11m" điều chnh thành: "Đường quy hoạch từ 10m đến đến dưới 13m"

   

  3.500

  1.200

  1.000

  700

   

  Đường quy hoạch 09m

   

  3.000

  1.100

  1.000

  700

   

  "Đường quy hoạch 07m" điều chnh thành: "Đường quy hoạch từ 6m đến 7m"

   

  2.800

  1.000

  800

  700

   

  Đường quy hoạch 5,5m

   

  2.500

  900

  800

  700

  4

  Khu tái định cư 1,3 ha dân cư bản Giảng Lắc - Quyết Thắng

   

   

   

   

   

   

  ường quy hoạch 21m" điều chỉnh thành: "Đường quy hoạch từ 16,5 m tr lên"

   

  4.500

  2.000

  1.500

  900

   

  "Đường quy hoạch 13,5m" điều chnh thành: "Đường quy hoạch 13m"

   

  3.800

  1.500

  1.000

  900

   

  Đường quy hoạch từ 9m đến 10,5m

   

  3.000

  1.100

  1.000

  700

   

  "Đường quy hoạch 5,5m" điều chnh thành: "Đường quy hoạch từ 5,5m đến 7,5 m"

   

  2.800

  1.000

  800

  700

  9

  Khu quy hoạch tổ 3 phường Chiềng Sinh (giáp trạm điện 110KV)

   

   

   

   

   

   

  Đường quy hoạch 10,7m

  2.500

   

   

   

   

  14

  Khu quy hoạch dân cư Sang Luông, tổ 14, phường Quyết Thắng

   

   

   

   

   

   

  Đường quy hoạch 16,5m

  3.500

  1.200

  600

  250

  180

   

  Đường quy hoạch 9,0m

  3.000

  1.200

  600

  250

  180

   

  Đường quy hoạch 7,5m

   

  1.200

  600

  250

  180

   

  Đường quy hoạch 6m

   

  1.200

  600

  250

  180

   

  Đường quy hoạch dưới 6m

  1.800

  1.200

  600

  250

  180

  21

  Khu dân cư trục đường Nguyễn Văn Linh (bản Chậu, phường Chiềng Cơi)

   

   

   

   

   

   

  Đường quy hoạch rộng dưới 5,5 m

  2.500

   

   

   

   

  23

  Khu dân cư tổ 6, Phường Quyết Tâm

   

   

   

   

   

   

  Đường quy hoạch rộng 5,5m đến dưới 7,5m

  4.000

   

   

   

   

  37

  Lô số 4c, Kè suối Nậm La

   

   

   

   

   

   

  Đường quy hoạch 5m

  3.000

   

   

   

   

  44

  Khu quy hoạch Ao Quảng Pa - Tổ 9 Phường Quyết Thng

   

   

   

   

   

   

  Đường quy hoạch rộng 16,5 m

  2.500

   

   

   

   

  45

  Khu dân cư bản Cọ phường Chiềng An (sau chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam)

   

   

   

   

   

   

  Đường quy hoạch 13m

  3.500

  1.200

  500

  220

   

  46

  Khu đô thị phường Chiềng An (lô s 6,7 dọc suối Nậm La)

   

   

   

   

   

   

  Đường quy hoạch 25m

  11.000

  6.000

  3.000

   

   

   

  Đường quy hoạch 20,5m

  10.500

  5.500

  2.800

   

   

   

  Đường quy hoạch từ 18m đến 18,5m

  10.000

  5.000

  2.500

   

   

   

  Đường quy hoạch từ 16,5m đến 17,5m

  9.500

  4.000

  2.000

   

   

   

  Đường quy hoạch 13m

  8.000

  3.000

  1.500

   

   

   

  Đường quy hoạch từ 10,5m đến 11,5m

  7.500

  2.000

  1.200

   

   

   

  Đường quy hoạch 7m đến 7,5m

  7.000

  1.500

  1.000

   

   

   

  Đường quy hoạch 5,5m

  6.000

  1.000

  800

   

   

  47

  Khu n cư thương mại suối Nậm La - Lô số 5

   

   

   

   

   

   

  Đường quy hoạch từ 18m đến 18,5m

  12.000

  5.500

   

   

   

   

  Đường quy hoạch từ 13m đến 13,5m

  9.000

  4.300

   

   

   

   

  Đường quy hoạch 11,5m

  8.000

  3.500

   

   

   

  48

  Khu đô thị số 1 phường Chiềng Sinh

   

   

   

   

   

   

  Đường quy hoạch 16,5m

  4.000

  2.000

  1.500

   

   

   

  Đường quy hoạch 13m

  3.500

  2.000

  1.500

   

   

   

  Đường quy hoạch 11,5m

  3.000

  2.000

  1.500

   

   

  49

  Lô số 3a, kè suối Nậm La

   

   

   

   

   

   

  Đường quy hoạch từ 18m đến 18,5m

  13.000

  6.000

   

   

   

   

  Đường quy hoạch 13m

  1 1.000

  5.500

   

   

   

   

  Đường quy hoạch 10,5m

  10.500

  5.000

   

   

   

   

  Đường quy hoạch 8,0m

  8.500

  4.200

   

   

   

  50

  Khu dân cư tại tổ 5, (khu vực Trạm truyền dn sóng phát thanh cũ), phường Chiềng Sinh

   

   

   

   

   

   

  Đường quy hoạch từ 20,5m đến 21m

  4.200

  2.000

  1.500

   

   

   

  Đường quy hoạch 16,5m

  4.000

  2.000

  1.500

   

   

   

  Đường quy hoạch 13m

  3.500

  2,000

  1,500

   

   

   

  Đường quy hoạch từ 10,5m đến 11,5m

  3.000

  2.000

  1.500

   

   

   

  Đường quy hoạch 7m

  2.500

  1.500

  1.000

   

   

   

  Đường quy hoạch 5,5m

  2.000

  1.500

  800

   

   

  51

  Khu quy hoạch 4a, kè suối Nậm La

   

   

   

   

   

   

  Đường quy hoạch 18,5 m

  13.000

  6.000

   

   

   

   

  Đường quy hoạch 10,5 m

  10.500

  5.000

   

   

   

   

  Đường quy hoạch 5,5 m

  8.000

  4.000

   

   

   

  D

  HUYỆN MƯỜNG LA

   

   

   

   

   

   

  Đường từ ngã 3 bản Tráng (Đồn công an thủy điện) đi hướng Sơn La, đến cầu cng

  5.000

  1.500

  600

  350

   

   

  Đường từ ngã 3 bản Tráng (đn công an thủy điện) đi ớng Ching San đến cu bản Giạng

  3.000

  900

   

   

   

  E

  HUYỆN SÔNG MÃ

   

   

   

   

   

  I

  Các trục đường chính

   

   

   

   

   

  7

  Đường Nguyễn Đình Chiểu

   

   

   

   

   

   

  Đoạn t kênh thoát nước tổ dân phố 9 đến hết đất nhà bà Hoa

  1.000

   

   

   

   

  16

  Đưng Nguyễn Du (Đoạn từ UBND thị trấn đến nhà văn hóa t dân ph8, 9)

  3.000

  700

  200

  110

   

  II

  Các đường khu vực

   

   

   

   

   

  20

  Từ giáp đất nhà bà Hoa (Công an huyện) đến hết đất M21 Đường cách mạng Tháng tám

  1.500

  360

  230

  110

   

  21

  T M21 tính từ đường Cách Mạng Tháng Tám (Ông Chính) đến M21 đường Lò Văn Giá (Ông An Hi Hậu)

  1.000

  360

  230

  110

   

  22

  Đường rẽ từ UBND thị trấn đến giáp đất bà Vân (Viên)

  2.500

  360

  230

  110

   

  I

  HUYỆN BC YÊN

   

   

   

   

   

  7

  Đường vành đai hồ Phiêng Ban 2, hồ 3

   

   

   

   

   

   

  Từ nhà ông Hôm đến nhà ông Sơn Liên

  500

  300

  120

   

   

   

  Từ nhà ông Nhung đến ngã 3 nhà ông Hặc đường vành đai hồ 2, 3

  400

  250

  90

   

   

  K

  HUYỆN PHÙ YÊN

   

   

   

   

   

   

  Xã Huy Bắc

   

   

   

   

   

   

  Đường trục chính và đường nhánh xung quanh khu đô thị bản Phố, xã Huy Bắc.

  1.200

  500

  120

   

   

   

  Đường Bê tông từ ngã ba Kim Tân đi hết khu dân cư Kim Tân (Trừ vị trí 1 tiếp giáp QL 37 đã có giá)

  600

  250

  120

   

   

   

  Đường Bê tông từ trước cổng BCH Quân sự huyện Phù Yên nối vào đường vành đai Huy Bắc (trừ vị trí 1 tiếp giáp tuyến đường đã có giá)

  800

  250

  120

   

   

   

  Đường Bê tông từ trước cổng BCH Quân sự huyện Phù Yên đi khối 5 thị trấn Phù Yên (trừ vị trí 1 tiếp giáp tuyến đường đã có giá)

  500

  250

  120

   

   

   

  Từ đường rẽ vào Kim Tân đến cổng trào tiếp giáp xã Huy Hạ

  1.200

  500

  120

   

   

   

  Xã Quang Huy

   

   

   

   

   

   

  Đường bê tông rộng từ 2,5 m trở lên trong khu dân cư, đường liên bn Mo 1, Mo 2, Mo 3, Mo 4 (trừ vị trí 1 giáp các tuyến đường đã có giá)

  300

  120

  110

   

   

   

  Thị trấn Phù Yên

   

   

   

   

   

   

  Trục đường chính và đường nhánh xung quanh khu đô thị 2-9 mrộng.

  2.000

  700

  240

   

   

   

   

  BIỂU SỐ 04: ĐIỀU CHỈNH TÊN CÁC TUYN ĐƯỜNG THUỘC BẢNG 10 - ĐT TẠI ĐÔ THỊ

  (Kèm theo Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La)

   

  STT

  Tên cũ theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND

  Tên mới điều chỉnh lại

  A

  THÀNH PH SƠN LA

   

  I

  Các ngã ba, ngã tư

   

  1

  Ngã tư Cầu Trắng

   

   

  Từ trung tâm đi: Hướng đi đường Chu Văn Thnh đến hết Ngân hàng Nông nghiệp; Hướng đi đường Nguyễn Lương Bằng đến ngõ số 4 (hết nhà s46 đường Nguyễn Lương Bằng); Hướng đi đường Điện Biên đến cầu Trắng; Hướng đi đường Trường Chinh đến hết nhà s47 đường Trường Chinh (ngõ rẽ vào quán hát Loan Trụ).

  Từ trung tâm đi: Hướng đi đường Chu Văn Thịnh đến hết Ngân hàng Nông nghiệp; Hướng đi đường Nguyễn Lương Bằng đến ngõ số 4 (hết nhà s46 đường Nguyễn Lương Bằng); Hướng đi đường Điện Biên đến Cầu Trắng; Hướng đi đường Trường Chinh đến hết nhà số 47 đường Trường Chinh (ngõ r s 3)

  4

  Ngã ba Quyết Thắng

  Ngã tư Quyết Thắng

  6

  Ngã tư đường Tô Hiệu giao với đường cách mạng tháng 8 (ngã tư Công an phòng cháy chữa cháy)

   

   

  Từ trung tâm đi: Hướng đi phố Xuân Thủy đến phố đồi Khau cả; (phố Xuân Thủy), Hướng đi ngã tư Công an thành phố đến ngõ số 05 Tô Hiệu (giáp Rạp hát Suối Reo); Hướng đi ngã tư Tô Hiệu đến hết Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La; Hướng đi đường Cách mạng tháng 8 đến Ngõ vào Chiều Vàng II (đến hết số nhà 57 Cách mạng tháng 8).

  Từ trung tâm đi: Hướng đi ngã tư Công an thành phố đến ngõ số 05 Tô Hiệu (giáp Rạp hát Suối Reo); Hướng đi ngã tư Tô Hiệu đến hết Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La; Hướng đi đường Cách mạng tháng 8 đến Ngõ vào Chiều Vàng II (đến hết snhà 57 Cách mạng tháng 8).

  III

  Các tuyến đường (trừ các điểm ghi tại Mục I, II)

   

  4

  Đường Trường Chinh

   

   

  Từ ngã tư Cầu Trắng đến phố Giảng Lắc

  Từ ngã tư Cầu Trắng đến đầu Đường Hoàng Quốc Việt

   

  Từ phố Giảng Lắc đến ngã ba Quyết Thắng

  Từ đầu Đường Hoàng Quốc Việt đến ngã tư Quyết Thắng

  5

  Đường Trần Đăng Ninh

   

   

  Từ ngã ba Quyết Thắng đến hết trụ sở UBND phường Quyết Tâm

  Từ ngã tư Quyết Thắng (ba Quyết Thng cũ) đến hết đường Trần Đăng Ninh (đến ngã ba đường vào Trường Đại học Tây Bắc) trừ các điểm đã ghi ở phần II mục 7 Quyết định 19/2017/UBND ngày 03/7/2017

  7

  Đường Nguyễn Lương Bằng

   

   

  Từ ngã tư đường Nguyễn Lương Bằng giao với đường 3/2 (ngã tư chợ 7/11) đến ngã ba Quyết Thắng

  Từ ngã tư đường Nguyễn Lương Bằng giao với đường 3/2 (ngã tư chợ 7/11) đến ngã tư Quyết Thng

  9

  Phố Giảng Lắc

   

   

  Đường ngang từ đường Trường Chinh sang đường Nguyễn Lương Bằng (đến hết UBND phường Quyết Thng )

  Đường ngang từ đường Trường Chinh sang đường Nguyễn Lương Bằng (đến hết UBND phường Quyết Thng cũ)

  10

  Đường Điện Biên

   

   

  Thết đất trsở Đi thuế phường Tô Hiu đến hết quán Dimah 185

  Thết đất trsở Đi thuế phường Tô Hiu đến hết số nhà 185 (quán Dimah 185)

   

  Từ hết quán Dimah 185 đến hết ngã ba Khí tượng (ngã ba Két nước)

  Từ hết số nhà 185 (quán Dimah 185) đến hết ngã ba Khí tượng (ngã ba Két nước)

   

  Từ ngã ba Két nước (Khí tượng) đến hết số nhà ông Trưng (giáp vườn hoa Tổ 10, phường Chiềng L)

  Từ ngã ba Két nước (Khí tượng) đến hết số nhà 158 (giáp vườn hoa Tổ 10, phường Chiềng Lề)

   

  Từ giáp nhà Ông Trưởng đến biển báo hiệu hết địa phận thành phố (giáp ranh Thuận Châu)

  Từ giáp số nhà 158 đến biển báo hiệu hết địa phận thành phố (giáp ranh Thuận Châu)

  14

  Phố Hai Bà Trưng

   

   

  Đường từ Phố Giảng Lắc sang đường 3/2 (sau sân vận động)

  Đường từ Phố Giảng Lắc sang đường 3/2

  15

  Đường Lê Đức Thọ

   

   

  Từ ngã ba Sở Điện lực tỉnh đến hết C.ty Dâu tm tơ

  Từ ngã ba Sở Điện lực tỉnh đến hết UBND Phường Quyết Thắng

   

  Từ hết Công ty Dâu tằm tơ đến hết dốc đá Huổi Hin

  Từ hết UBND Phường Quyết Thắng đến hết dốc đá Huổi Hin

  18

  Phố Xuân Thủy

   

   

  Đường xung quanh Nhà thi đấu 26/8 và đến hết sân vận động thành phố.

  Đường xung quanh chợ Rạng Tếch vào đến hết sân vận động thành phố.

  19

  Đường Hoàng Văn Thụ

   

   

  Từ trung tâm ngã ba đường rẽ vào Trường Chính trị tỉnh Sơn La (chợ cấp 2) đến ngã ba Trường Mầm non Bế Văn Đàn

  Từ trung tâm ngã ba đường rẽ vào Trường Chính trị tỉnh Sơn La (Trung tâm tổ chức sự kiện) đến ngã ba Trường Mầm non Bế Văn Đàn

  20

  Phố Lê Li

   

   

  Từ đường Chu Văn Thịnh (qua siêu thị Hapro mart) đến hết Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La (cũ)

  Từ đường Chu Văn Thịnh (qua siêu thị Hapro mart) đến hết nhà Văn hóa tổ 15 - Phường Quyết Thắng

  21

  Đường Nguyễn Trãi

   

   

  Đường từ cây xăng Tỉnh đội đến cổng Công ty chế biến lương thực (cũ)

  Đường từ cây xăng Tỉnh đội đến số nhà 79 - đường Nguyễn Trãi (doanh nghiệp Tùng Lộc)

   

  Đường từ cổng Công ty chế biến lương thực (cũ) đến hết trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi

  Đường số nhà 79 - đường Nguyễn Trãi (doanh nghiệp Tùng Lộc) đến hết trường Tiểu học Quyết Thắng

   

  Từ hết trường THCS Nguyễn Trãi đến hết bãi đá Cọ - Chiềng An

  Từ hết trường Tiểu học Quyết Thắng đến bãi đá bản Cọ - Chiềng An

  25

  Đường Lê Trọng Tấn

   

   

  Ngã ba Lê Duẩn (Quốc lộ 6) đến chân dốc Noong Đúc (đến hết đất nhà 202 ông Tính Vân)

  Ngã ba Lê Duẩn (Quốc lộ 6) đến chân dốc Noong Đúc (đến hết khu quy hoạch dân cư TĐC)

  27

  Đường Nguyễn Du

   

   

  Từ ngã ba Dâu tằm tơ đến hết Công ty cổ phần in và bao bì Sơn La

  Từ ngã ba Lê Đức Thọ tổ 11 đến hết Công ty cổ phần in và bao bì Sơn La

  30

  Phố Trần Hưng Đạo + Phố Lý TTrọng

   

   

  Đường nhánh quy hoạch khu dân cư Tỉnh đội (t6, tổ 15 phường Quyết Thắng)

  Phố Trần Hưng Đạo + Phố Lý Tự Trọng

  34

  Đường Lê Thanh Nghị

   

   

  Từ ngã 3 đường Biện Biên (Quốc lộ 6) vào đến hết Trường mầm non Tô Hiệu

  Từ hết Trường mầm non Tô Hiệu đến đường Điện Biên số nhà 175 - Đường Điện Biên (quán Thế kmới)

  35

  Đường Ngô Gia Khảm

   

   

  Từ cổng bản cá đường rẽ vào bản Cá đến hết đất trụ sở Doanh nghiệp Phương Thao (đường tỉnh lộ 106)

  Từ cổng bản cá đường rẽ vào bản Cá đến hết đất số nhà 70 - trụ sở Doanh nghiệp Phương Thao (đường Quốc lộ 279D)

   

  Từ hết đất trụ sở Doanh nghiệp Phương Thao đến hết cầu bản Panh (đường tỉnh lộ 106)

   Từ hết đất số nhà 70 - trụ sở Doanh nghiệp Phương Thao (đường Quốc lộ 279D) đến hết cầu bản Panh (đường Quốc lộ 279D)

   

  Từ hết cầu bản Panh đến chân dốc Cao Pha (đường tỉnh lộ 106)

  Từ hết cầu bản Panh đến chân dốc Cao Pha (đường Quốc lộ 279D)

  IV

  Tuyến đường Chiềng Sinh

   

   

  Đường Lê Quý Đôn (đường 4G) (từ đường Lê Duẩn - Quốc lộ 6 mới đến đường Hùng Vương trừ 250m - Quốc lộ 6 cũ)

  Từ đường Lê Duẩn (Quốc lộ 6 mới) đến đường Hùng Vương trừ 250 m (Quốc lộ 6 cũ)

  V

  Các đường nhánh

   

  11

  Các đường nhánh từ ngã ba tổ 10 phường Chiềng Lề đến hết tuyến đường

  Ngõ 4 tổ 10: Từ đầu tuyến đến ngã tư (số nhà 29 - sau nhà văn hóa tổ 10)

  VI

  Đường nhánh trong khu quy hoạch

   

  1

  Khu đô thị gắn với dự án thoát lũ suối Nậm La (lô 1 + lô 2) chưa có hạ tầng

  Khu đô thị gắn với dự án thoát lũ suối Nậm La (lô 1 + lô 2)

   

  Đường quy hoạch 35 m

  Đường quy hoạch 31 m trở lên

   

  Đường quy hoạch 20,5 m

  Đường quy hoạch 21 m

   

  Đường quy hoạch 13 m

  Đường quy hoạch từ 13 m đến 15 m

   

  Đường quy hoạch 11 m

  Đường quy hoạch từ 10 m đến dưới 13 m

   

  Đường quy hoạch 7 m

  Đường quy hoạch từ 6 m đến 7 m

  2

  Khu quy hoạch công viên 26-10 chưa có hạ tầng

  Khu quy hoạch công viên 26-10

   

  Đường quy hoạch 21 m

  Đường quy hoạch 17 m trở lên

  3

  Khu dân cư tổ 8 phường Tô Hiệu

   

   

  Đường quy hoạch 13 m

  Đường quy hoạch từ 11,5 m trở lên

  4

  Khu tái định cư 1,3 ha dân cư bản Giảng Lắc - Quyết Thắng

   

   

  Đường quy hoạch 21 m

  Đường quy hoạch từ 16,5 m trở lên

   

  Đường quy hoạch 13,5 m

  Đường quy hoạch 13 m

   

  Đường quy hoạch 5,5 m

  Đường quy hoạch 5,5 m - 7,5 m

  7

  Khu dân cư Tổ 8, phường Chiềng Sinh (khu quy hoạch tái định cư Noong Đúc cũ)

   

   

  Đường quy hoạch 16,5m

  Đường quy hoạch từ 15,5m đến 16,5m

  9

  Khu quy hoạch tổ 3 phường Chiềng Sinh (giáp trạm điện 110KV)

   

   

  Đường quy hoạch 14,5 m

  Đường quy hoạch 12 m trở lên

   

  Đường quy hoạch 7,5 m

  Đường quy hoạch từ 7,5 m trở xuống

  10

  Khu dân cư cạnh Trụ sở Chiềng An

  Khu dân cư bản Bó Phường Chiềng An (cạnh Trụ sở Chiềng An)

  13

  Khu quy hoạch dân cư bản Buổn, phường Chiềng Coi (Doanh nghiệp Trường Sơn)

   

   

  Đường quy hoạch 36 m

  Đường quy hoạch 25 m

   

  Đường quy hoạch 11,5m

  Đường quy hoạch 10,5m

  15

  Khu quy hoạch dân cư tổ 3 phường Chiềng Lề

   

   

  Đường quy hoạch 7,5m

  Đường quy hoạch từ 5m đến 7,5 m

  16

  Khu quy hoạch dân cư t12 phường Chiềng Lề (khu quy hoạch Lam Sơn)

   

   

  Đường quy hoạch 13,5m

  Đường quy hoạch 12 m đến dưới 13,5m

   

  Đường quy hoạch 11 m

  Đường quy hoạch 10 m đến dưới 12 m

  17

  Khu dân cư bản Hẹo Phung, phường Chiềng Sinh

   

   

  Đường quy hoạch 30m

  Đường quy hoạch 30m trở lên

   

  Đường quy hoạch 20,5 m

  Đường quy hoạch 12 m đến 13,5 m

   

  Đường quy hoạch 7,5 m

  Đường quy hoạch từ 7,5 m trở xuống

  21

  Khu dân cư trục đường Nguyễn Văn Linh (bản Chậu, phường Chiềng Cơi)

   

   

  Đường quy hoạch rộng 16,5m

  Đường quy hoạch rộng trên 16,5m

  22

  Khu dân cư tổ 13, Phường Quyết Thắng (Dâu tằm tơ)

  Khu dân cư tổ 13, Phường Quyết Thắng (UBND Phường Quyết Thng)

   

  Đường quy hoạch rộng 11 m

  Đường quy hoạch rộng 11,5m

   

  Đường quy hoạch rộng 9,5m

  Đường quy hoạch rộng 9,0m

  23

  Khu dân cư tổ 6, Phường Quyết Tâm

   

   

  Đường quy hoạch rộng 7,5m

  Đường quy hoạch rộng từ 7,5m trở lên

  26

  Khu dân cư bản Cọ phường Chiềng An (đối diện với Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên môi trường đô thị Sơn La)

   

   

  Đường quy hoạch 10,5m

  Đường quy hoạch từ 10,5m trở lên

  30

  Khu quy hoạch dân cư tổ 8, phưng Tô Hiệu

  Khu quy hoạch dân cư tổ 8, phường Tô Hiệu (trường Tiểu học Tô Hiệu cũ)

   

  Đường quy hoạch 7m

  Đường quy hoạch từ 7,0 m đến 7,5m

  32

  Khu quy hoạch dân cư ngã tư Cơ Khí, phường Chiềng Sinh

  Khu dân cư và dịch vụ ngã tư Cơ Khí, phưng Chiềng Sinh

   

  Đường quy hoạch 13 m

  Đường quy hoạch từ 13,5 m trxuống

  33

  Các đường nhánh khu dân cư phTrần Hưng Đạo và phố Lý Tự Trọng

   

   

  Đường nhánh rộng 5,5 m.

  Đường nhánh rộng 5,5 m trở lên

  34

  Khu quy hoạch dân cư ngã tư Cơ Khí, phường Chiềng Sinh

  Khu dân cư và dịch vụ ngã tư Cơ Khí, phường Chiềng Sinh

  35

  Các đường nhánh khu dân cư phố Trần Hưng Đạo và phố Lý Tự Trọng

   

   

  Đường nhánh rộng 5,5 m.

  Đường nhánh rộng từ 5,5 m trở lên

  36

  Lô s 6b, Kè suối Nậm La

   

   

  Đường quy hoạch 27m

  Đường quy hoạch 25m trở lên

  41

  Khu quy hoạch tái định cư số 2 (Tổ 7, phường Tô Hiệu)

   

   

  Đường quy hoạch rộng 11,5 m

  Đường quy hoạch rộng từ 11,5 m tr lên

   

   

  BIỂU SỐ 05: BỔ SUNG GIÁ ĐẤT Ở CÁC VỊ TRÍ, TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC PHỤ BIỂU 10A - ĐẤT Ở TẠI CÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI

  (Kèm theo Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La)

   

  STT

  Đường ph

  Giá đất bổ sung

  VT1

  VT 2

  VT 3

  VT 4

  VT 5

  C

  Khu đô thị mới ngã ba xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn

   

   

   

   

   

  1

  Đường quy hoạch nội bộ dự án mặt đường rộng 30m

   

  1.000

  400

  300

  100

  2

  Đưng quy hoạch nội bộ dự án mặt đường rộng 20,5m

   

  1.000

  400

  300

  100

  3

  Đường quy hoạch nội bộ dự án mặt đường rộng 16,5m

   

   

   

   

   

   

  Lô 1B (đường rộng 16,5m)

   

  1.000

  400

  300

  100

   

  2A, Lô 3A, Lô 1C (đường rộng 16,5m)

   

  900

  400

  300

  100

   

   

  BẢNG 13: BẢNG GIÁ ĐT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP GỒM ĐT KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP

  (Kèm theo Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La)

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

   

  STT

  Tên khu công nghiệp, cụm Công nghiệp

  Giá đất

  1

  Cụm Công nghiệp Gia Phù

  210

  2

  Cụm Công nghiệp Mộc Châu

  490

  3

  Khu Công nghiệp Mai Sơn

  210

   

  Giá đất trên áp dụng chung cho tất cả các vị trí trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 36/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
  Ban hành: 30/06/2014 Hiệu lực: 13/08/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khung giá đất
  Ban hành: 14/11/2014 Hiệu lực: 29/12/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  07
  Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
  Ban hành: 06/01/2017 Hiệu lực: 03/03/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  08
  Quyết định 2270/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về ban hành giá đất ở đối với các thửa đất thuộc Lô số 4a, thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc suối Nậm La, Thành phố Sơn La để làm căn cứ tính thuế khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  Ban hành: 17/09/2018 Hiệu lực: Đang cập nhật Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  09
  Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng đến 31/12/2019
  Ban hành: 03/07/2017 Hiệu lực: 15/07/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 49/2018/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
  Số hiệu: 49/2018/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 03/12/2018
  Hiệu lực: 20/12/2018
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Cầm Ngọc Minh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới