logo

Quyết định 5112/QĐ-UBND Hà Nội điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Đức 2017

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 5112/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
  Ngày ban hành: 31/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/07/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  -------
  Số: 5112/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN MỸ ĐỨC
  ----------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
   
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
  Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;
  Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
  Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mỹ Đức;
  Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của HĐND Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017;
  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 5816/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 20 tháng 7 năm 2017,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. 1/ Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mỹ Đức là: 08 dự án; diện tích là: 32,6 ha (Phụ lục 01 kèm theo).
  2/ Đưa ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mỹ Đức là: 01 dự án, Tổng diện tích là: 0,2 ha (Phụ lục 02 kèm theo).
  3/ Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017, cụ thể:

  STT
  Chỉ tiêu sử dụng đất
  Tổng diện tích
   
  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
   
  22.625,08
  1
  Đất nông nghiệp
  NNP
  14.366,11
  1.1
  Đất trồng lúa
  LUA
  8.117,64
   
  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
  LUC
  6.963,58
  1.2
  Đất trồng cây hàng năm khác
  HNK
  875,79
  1.3
  Đất trồng cây lâu năm
  CLN
  380,49
  1.4
  Đất rừng đặc dụng
  RDD
  3.304,11
  1.5
  Đất rừng sản xuất
  RSX
  180,15
  1.6
  Đất nuôi trồng thủy sản
  NTS
  1.353,39
  1.7
  Đất nông nghiệp khác
  NKH
  154,53
  2
  Đất phi nông nghiệp
  PNN
  6.891,07
  2.1
  Đất quốc phòng
  CQP
  697,81
  2.2
  Đất an ninh
  CAN
  11,47
  2.3
  Đất thương mại, dịch vụ
  TMD
  1,49
  2.4
  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
  SKC
  26,03
  2.5
  Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
  DHT
  2.157,30
  2.6
  Đất có di tích lịch sử - văn hóa
  DDT
  2,14
  2.7
  Đất danh lam thắng cảnh
  DDL
  2,00
  2.8
  Đất bãi thải, xử lý chất thải
  DRA
  14,79
  2.9
  Đất ở tại nông thôn
  ONT
  1.780,85
  2.10
  Đất ở tại đô thị
  ODT
  64,55
  2.11
  Đất xây dựng trụ sở cơ quan
  TSC
  15,42
  2.12
  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
  DTS
  2,59
  2.13
  Đất cơ sở tôn giáo
  TON
  47,96
  2.14
  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
  NTD
  239,21
  2.15
  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
  SKX
  115,08
  2.16
  Đất sinh hoạt cộng đồng
  DSH
  16,68
  2.17
  Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
  DKV
  155,29
  2.18
  Đất cơ sở tín ngưỡng
  TIN
  41,23
  2.19
  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
  SON
  505,32
  2.20
  Đất có mặt nước chuyên dùng
  MNC
  977,14
  2.21
  Đất phi nông nghiệp khác
  PNK
  16,72
  3
  Đất chưa sử dụng
  CSD
  1.367,90

  4/ Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mỹ Đức vẫn giữ nguyên hiệu lực.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 2;
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - TT Thành ủy;
  - TT HĐND TP;
  - UB MTTQ TP;
  - Chủ tịch, các PCT UBND TP;
  - VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
  - Lưu VT.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Quốc Hùng

   
   
  PHỤ LỤC 01:
  DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN MỸ ĐỨC
  (kèm theo Quyết định số 5112/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND Thành phố)
   

  TT
  Danh mục công trình dự án
  Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)
  Chủ đầu tư
  Diện tích (ha)
  Trong đó diện tích (ha)
  Vị trí
  Căn cứ pháp lý
  Ghi chú
  Đất trồng lúa (rừng)
  Thu hồi đất
  Địa danh xã
   
   
  1
  Đường trục phát triển phía bắc huyện Mỹ Đức từ TL 419 xã An Mỹ đi Tuy Lai đến TL 429 xã Đồng Tâm (GĐ2)
  DGT
  UBND huyện
  0,12
  0,12
  0,12
  Xã Tuy Lai
  Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt dự án Đường trục phát triển phía bắc huyện Mỹ Đức từ TL 419 xã An Mỹ đi Tuy Lai đến TL 429 xã Đồng Tâm (GĐ2).
  (Có trong Nghị quyết 03)
  2
  Cải tạo nâng cấp đường liên xã từ xã Thượng Lâm đi xã Tuy Lai huyện Mỹ Đức
  DGT
  UBND huyện
  0,18
  0,1
  0,18
  Xã Tuy Lai
  Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt dự án Cải tạo nâng cấp đường liên xã từ xã Thượng Lâm đi xã Tuy Lai huyện Mỹ Đức
  (Có trong Nghị quyết 03)
  3
  Nâng cấp cải tạo đường giao thông trục huyện từ xã Phúc Lâm đến xã Đồng Tâm và Thượng Lâm (Đoạn nối từ TL 419 đến TL 429) huyện Mỹ Đức
  DGT
  UBND huyện
  0,19
  0,12
  0,19
  Xã Phúc Lâm + xã Đồng Tâm
  Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt dự án Nâng cấp cải tạo đường giao thông trục huyện từ xã Phúc Lâm đến xã Đồng Tâm và Thượng Lâm (Đoạn nối từ TL 419 đến TL 429) huyện Mỹ Đức
  (Có trong Nghị quyết 03)
  4
  Cải tạo nâng cấp đường giao thông liên xã Phùng Xá đi Phù Lưu Tế huyện Mỹ Đức (Giai đoạn 1: Từ Cầu Phùng Xá đến khu trung tâm xã Phùng Xá)
  DGT
  UBND huyện
  0,18
  0,12
  0,18
  Xã Phùng Xá
  Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND huyện Mỹ Đức về phê duyệt dự án
  (Có trong Nghị quyết 03)
  5
  Xây dựng Chợ trung tâm xã Phúc Lâm
  DCH
  UBND xã
  1,70
  1,70
  1,70
  Xã Phúc Lâm
  Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND huyện Mỹ Đức về phê duyệt dự án: Chợ trung tâm xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức
  (Có trong Nghị quyết 03)
  6
  Dự án khu đất tái định cư xây dựng cầu Ba Thá
  ONT
  Ban QL GT2
  0,1
   
   
  Phúc Lâm
  Văn bản số 9097/UBND-KH&ĐT ngày 21/11/2014 của UBND Thành phố chấp thuận cho phép UBND huyện Mỹ Đức bố trí quỹ nhà tái định cư cho 07 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng cầu Ba Thá
  Thực hiện thủ tục giao đất
  7
  Thu hồi đất thực hiện Dự án Quốc phòng STN. 02.4
  CQP
  Bộ Tư Lệnh Thủ Đô
  30
   
  30
  Hồng Sơn
  Văn bản số 67/UBND-ĐT ngày 18/4/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc sử dụng đất để xây dựng Công trình phòng thủ thành phố Hà Nội.
  (Thẩm quyền thu hồi của Thủ tướng CP)
  8
  Cửa hàng xăng dầu Quan Sơn
  TMD
  Công ty cổ phần Thủy sản và du lịch Quan Sơn
  0,1
   
   
  Hợp Tiến
  Quyết định chủ trương đầu tư số 2908/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND TP
   

   
   
  PHỤ LỤC 02:
  DỰ ÁN LOẠI RA KHỎI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN MỸ ĐỨC
  (kèm theo Quyết định số 5112/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND Thành phố)
   

  TT
  Danh mục công trình dự án
  Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)
  Chủ đầu tư
  Diện tích (ha)
  Trong đó diện tích (ha)
  Vị trí
  Căn cứ pháp lý
  Ghi chú
  Đất trồng lúa (rừng)
  Thu hồi đất
  Địa danh xã
   
   
  1
  Khu đất tái định cư phục vụ việc di dời các hộ sử dụng đất quốc phòng tại Sân bay Miếu Môn
  LUC
  UBND huyện
  0,2
  0,2
  0,2
  Xã Đồng Tâm
  Thực hiện Văn bản số 2590/UBND-ĐT ngày 09/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác GPMB di dời một số gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quốc phòng tại khu vực Sân bay Miếu Môn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức
   

   
   
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 29/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
  Ban hành: 02/06/2014 Hiệu lực: 17/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
  Ban hành: 06/01/2017 Hiệu lực: 03/03/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 5112/QĐ-UBND Hà Nội điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Đức 2017

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 5112/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 31/07/2017
  Hiệu lực: 31/07/2017
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới