logo

Quyết định 5114/QĐ-UBND Hà Nội điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ứng Hòa

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 5114/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
  Ngày ban hành: 31/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/07/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  -------
  Số: 5114/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN ỨNG HÒA
  ---------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
   
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
  Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;
  Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
  Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ứng Hòa;
  Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của HĐND Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017;
  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 5839/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 20 tháng 7 năm 2017,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. 1. Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ứng Hòa là: 07 dự án; Tổng diện tích là: 26,684 ha (Phụ lục số 01 kèm theo).
  2. Loại ra trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ứng Hòa là: 0 dự án;
  3. Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017, cụ thể:

  STT
  Chỉ tiêu sử dụng đất
  Diện tích kế hoạch năm 2016 (ha)
   
  Tổng diện tích tự nhiên
   
  18.818,05
  1
  Đất nông nghiệp
  NNP
  13.513,426
  1.1
  Đất trồng lúa
  LUA
  10.683,78
  1.3
  Đất trồng cây lâu năm
  CLN
  144,896
  1.7
  Đất nuôi trồng thủy sản
  NTS
  2.165,16
  1.9
  Đất nông nghiệp khác
  NKH
  48,73
  2
  Đất phi nông nghiệp
  PNN
  5.260,554
  2.1
  Đất quốc phòng
  CQP
  4,40
  2.2
  Đất an ninh
  CAN
  1,42
  2.3
  Đất khu công nghiệp
  SKK
   
  2.4
  Đất khu chế xuất
  SKT
   
  2.5
  Đất cụm công nghiệp
  SKN
  1,55
  2.6
  Đất thương mại, dịch vụ
  TMD
  0,04
  2.7
  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
  SKC
  55,93
  2.8
  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
  SKS
   
  2.9
  Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
  DHT
  2.735,805
  2.10
  Đất có di tích lịch sử - văn hóa
  DDT
  3,74
  2.12
  Đất bãi thải, xử lý chất thải
  DRA
  49,21
  2.13
  Đất ở tại nông thôn
  ONT
  1.548,13
  2.14
  Đất ở tại đô thị
  ODT
  82,10
  2.15
  Đất xây dựng trụ sở cơ quan
  TSC
  18,83
  2.16
  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
  DTS
  1,96
  2.18
  Đất cơ sở tôn giáo
  TON
  44,82
  2.19
  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
  NTD
  175,57
  2.20
  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
  SKX
  34,66
  2.21
  Đất sinh hoạt cộng đồng
  DSH
  15,00
  2.22
  Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
  DKV
  0,12
  2.23
  Đất cơ sở tín ngưỡng
  TIN
  55,84
  2.24
  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
  SON
  406,46
  2.25
  Đất có mặt nước chuyên dùng
  MNC
  21,21
  2.26
  Đất phi nông nghiệp khác
  PNK
  3,95
  3
  Đất chưa sử dụng
  CSD
  44,06

  4. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 2;
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - TT Thành ủy;
  - TT HĐND TP;
  - UB MTTQ TP;
  - Chủ tịch, các PCT UBND TP;
  - VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
  - Lưu VT.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Quốc Hùng

   
   
  PHỤ LỤC SỐ 01:
  DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN ỨNG HÒA
  (kèm theo Quyết định số 5114/QĐ-UBND ngày 31 tháng năm 2017 của UBND Thành phố)
   

  TT
  Danh mục công trình dự án
  Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)
  Chủ đầu tư
  Diện tích (ha)
  Trong đó diện tích (ha)
  Vị trí
  Căn cứ pháp lý
  Ghi chú
  Đất trồng lúa (rừng)
  Thu hồi đất
  Địa danh xã
   
  I. Các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng
  Các dự án được phê duyệt bổ sung trong Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của HĐND Thành phố Hà Nội
  1
  Các Trường mầm non trên địa bàn các xã
  DGD
  Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện
  2.323
   
  2.323
  xã Đại Hùng, Hòa Phú, Đại Cường, Liên Bạt
  Các Quyết định số: 130/QĐ-UBND ngày 28/3/2014, 725/QĐ-UBND ngày 22/9/2014, 600/QĐ-UBND ngày 26/10/2013, 854/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.
  1a
  2
  Trường Trung học cơ sở xã Vạn Thái
  DGD
  Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện
  1.032
   
  1.032
  xã Vạn Thái
  Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 22/3/2010 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình Trường Trung học cơ sở xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa.
  1a
  3
  Nạo vét, cứng hóa bờ kênh Tân Phương kết hợp giao thông huyện Ứng Hòa
  DGT
  UBND huyện Ứng Hòa
  16.200
   
  16.200
  các xã
  Quyết định số 5370/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 28/4/2011 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công
  1a
  4
  Xây dựng HTKT khu đấu giá QSDĐ tại thôn Cao Minh
  ONT
  UBND huyện Ứng Hòa
  0.311
   
  0.311
  Trầm Lộng
  Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình HTKT khu đấu giá QSDĐ; QĐ số 162/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
  1a
  5
  Xây dựng HTKT khu đấu giá QSDĐ tại thôn Thu Nội
  ONT
  UBND huyện Ứng Hòa
  0.499
   
  0.499
  Trầm Lộng
  Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình HTKT khu đấu giá QSDĐ, QĐ số 163/QĐ-UBND ngày 17/03/2015 phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500
  1a
  6
  Xây dựng HTKT khu đấu giá QSDĐ tại khu 2 - khu Đồng Chi Tây
  ONT
  UBND huyện Ứng Hòa
  0.499
   
  0.499
  Đông Tân
  Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng mô hình điểm nông thôn mới (khu đấu giá QSDĐ) khu 2 - khu Đồng Chi Tây; QĐ số 25/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500
  1a
  7
  Nhà máy xử lý rác thải tại xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa
  DRA
  Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ và xây dựng
  6.000
  6.000
  6.000
  xã Đông Lỗ
  Quyết định số 6136/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy xử lý rác thải tại xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa; Văn bản số 1360/QHKT-TMB (HTKT) của Sở QHKT chấp thuận Bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500
  2a

   
   
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 29/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
  Ban hành: 02/06/2014 Hiệu lực: 17/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
  Ban hành: 06/01/2017 Hiệu lực: 03/03/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ứng Hòa
  Ban hành: 04/01/2017 Hiệu lực: 04/01/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 5114/QĐ-UBND Hà Nội điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ứng Hòa

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 5114/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 31/07/2017
  Hiệu lực: 31/07/2017
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới