logo

Thông tư 36/2014/TT-BTNMT chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

Văn bản liên quan

Văn bản mới