logo

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2014 hợp nhất Thông tư, nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
  Ban hành: 25/07/2013 Hiệu lực: 09/09/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  02
  Thông tư 14/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
  Ban hành: 19/09/2013 Hiệu lực: 05/11/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  03
  Thông tư 03/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Nhà ở
  Ban hành: 20/02/2014 Hiệu lực: 08/04/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  04
  Thông tư 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
  Ban hành: 01/09/2010 Hiệu lực: 16/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực

Văn bản liên quan

Văn bản mới