logo

Công văn 5079/BKHĐT-QLĐT thực hiện cam kết về đấu thầu trong Hiệp định EVFTA

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 5079/BKHĐT-QLĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Võ Thành Thống
  Ngày ban hành: 06/08/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 06/08/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh, Thương mại-Quảng cáo
 • BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  __________

  Số: 5079/BKHĐT-QLĐT
  V/v: Thực hiện cam kết về đấu thầu trong Hiệp định EVFTA

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi: …………….…………………….

   

  Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9, ngày 08 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

  Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện để chuẩn bị trình Chính phủ văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực thi cam kết về đấu thầu mua sắm trong Hiệp định EVFTA. Để đảm bảo sự tuân thủ Hiệp định EVFTA trong công tác lựa chọn nhà thầu, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020, hoạt động lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Chương Mua sắm chính phủ Hiệp định EVFTA sẽ thực hiện theo quy định của Hiệp định EVFTA.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gửi bản tóm tắt cam kết về đấu thầu của Việt Nam trong Hiệp định EVFTA để Quý cơ quan tham khảo. Nội dung đầy đủ của Chương Mua sắm chính phủ, Hiệp định EVFTA được đăng tải tại trang http://muasamcong.mpi.gov.vn.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến Quý cơ quan được biết./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên (theo danh sách);
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các đơn vị thuộc Bộ;
  - Lưu VT, QLĐT. (TTr )

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Võ Thành Thống

   

   

   

   

  PHỤ LỤC

  TÓM TẮT CAM KẾT VỀ MUA SẮM CHÍNH PHỦ CỦA VIỆT NAM TRONG HIỆP ĐỊNH EVFTA
  (Kèm theo công văn số 5079/BKHĐT-QLĐT ngày 06/8/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

   

  I. Quy định chung về phạm vi điều chỉnh của Hiệp định

  Gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định bao gồm:

  - Gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn, xây lắp hoặc gói thầu hỗn hợp được quy định cụ thể tại Phụ lục Hiệp định EVFTA (Bản chào mở cửa thị trường của Việt Nam - sau đây gọi tắt là Bản chào);

  - Có giá gói thầu bằng hoặc cao hơn ngưỡng tương ứng được quy định trong Bản chào của Việt Nam;

  - Gói thầu thuộc dự án, dự toán của cơ quan mua sắm được liệt kê tại Bản chào;

  - Không được loại trừ khỏi phạm vi điều chỉnh của Hiệp định (loại trừ trong Lời văn Chương mua sắm chính phủ, loại trừ trong các Phần của Bản chào, loại trừ tại Lưu ý chung của Bản chào).

  II. Tóm tắt một số cam kết của Việt Nam trong Hiệp định

  1. Về giá gói thầu

  1.1 Trong thời gian từ 01 tháng 8 năm 2020 cho đến 31 tháng 7 năm 2025, các gói thầu có giá bằng hoặc cao hơn ngưỡng dưới đây sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định

  a) Cơ quan mua sắm cấp trung ương

  - Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, tư vấn, phi tư vấn: giá gói thầu từ 1.500.000 SDR trở lên (tương đương khoảng 48 tỷ đồng).

  - Đối với gói thầu xây lắp: giá gói thầu từ 40.000.000 SDR trở lên (tương đương khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng).

  b) Cơ quan mua sắm cấp địa phương và các cơ quan khác

  - Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, tư vấn, phi tư vấn: giá gói thầu từ 3.000.000SDR trở lên (tương đương khoảng 97 tỷ đồng).

  - Đối với gói thầu xây lắp: giá gói thầu từ 40.000.000 SDR trở lên (tương đương khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng).

  c) Đối với gói thầu mua thuốc của các cơ quan thuộc phạm vi điều chỉnh, trường hợp gói thầu chỉ bao gồm một loại thuốc duy nhất, giá gói thầu từ 130.000 SDR (tương đương khoảng 4,2 tỷ đồng).

  1.2 Giá gói thầu trong các năm tiếp theo được quy định chi tiết trong Bản chào.

  2. Về cơ quan mua sắm

  a) Cơ quan cấp trung ương, bao gồm: Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Bộ Công Thương; Bộ Y tế; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao; Ủy ban Dân tộc; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Quốc phòng.

  b) Cơ quan cấp địa phương, bao gồm: Thành phố Hà Nội; Thành phHồ Chí Minh (các đơn vị được liệt kê cụ thể tại Bản chào của Việt Nam).

  c) Các cơ quan khác, bao gồm: Thông tấn xã Việt Nam; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam; 34 bệnh viện cấp Trung ương (chi tiết như Bản chào của Việt Nam); Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

  3. Về hàng hóa, dịch vụ cụ thể

  a) Đối với các cơ quan cấp trung ương, cơ quan cấp địa phương và cơ quan khác được liệt kê tại bản chào

  - Danh mục hàng hóa: tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định, trừ những hàng hóa được liệt kê tại phần D của Bản chào và được loại trừ trong phần G, các lưu ý tại các phần A, B, C của Bản chào.

  - Danh mục dịch vụ: chỉ những dịch vụ được liệt kê ở phần D của Bản chào thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định.

  - Danh mục dịch vụ xây dựng: toàn bộ dịch vụ xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định, trừ những dịch vụ được loại trừ tại các phần A, B, C, F và G của Bản chào.

  b) Đối với Bộ Quốc phòng

  Danh mục các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng như quy định tại phần A của Bản chào.

  4. Về các loại trừ của Hiệp định

  Các gói thầu của Việt Nam được loại trừ, không phải áp dụng chương Mua sắm chính phủ của Hiệp định được quy định cụ thể trong Lời văn Chương mua sắm chính phủ, loại trừ trong các phần và Lưu ý chung của Bản chào.

   

   

   

  DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN

   

  Stt

  Tên cơ quan

  Địa chỉ

  1

  Bộ Tư pháp

   

  2

  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

   

  3

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

   

  4

  Bộ Khoa học và Công nghệ

   

  5

  Bộ Tài chính

   

  6

  Bộ Xây dựng

   

  7

  Bộ Thông tin và Truyền thông

   

  8

  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

   

  9

  Thanh tra Chính phủ

   

  10

  Bộ Công Thương

   

  11

  Bộ Y tế

   

  12

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

   

  13

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

   

  14

  Bộ Nội vụ

   

  15

  Bộ Ngoại giao

   

  16

  Ủy ban Dân tộc

   

  17

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   

  18

  Bộ Giao thông vận tải

   

  19

  Bộ Quốc phòng

   

  20

  Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

   

  21

  Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội

   

  22

  Sở Nội vụ TP Hà Nội

   

  23

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội

   

  24

  Sở Công Thương TP Hà Nội

   

  25

  Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

   

  26

  Sở Tài chính TP Hà Nội

   

  27

  Sở Xây dựng TP Hà Nội

   

  28

  Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội

   

  29

  Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội

   

  30

  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hà Nội

   

  31

  Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội

   

  32

  Sở Y tế TP Hà Nội

   

  33

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội

   

  34

  Sở Tư pháp TP Hà Nội

   

  35

  Sở Ngoại vụ TP Hà Nội

   

  36

  Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội

   

  37

  Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP Hà Nội

   

  38

  Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

   

  39

  Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh

   

  40

  Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh

   

  41

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh

   

  42

  Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh

   

  43

  Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh

   

  44

  Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh

   

  45

  Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh

   

  46

  Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh

   

  47

  Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh

   

  48

  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh

   

  49

  Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh

   

  50

  Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

   

  51

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh

   

  52

  Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh

   

  53

  Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh

   

  54

  Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

   

  55

  Thông tấn xã Việt Nam

   

  56

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

   

  57

  Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

   

  58

  Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam

   

  59

  Bệnh viện Bạch Mai

  78 Đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

  60

  Bệnh viện Chợ Rẫy

  201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

  61

  Bệnh viện Trung ương Huế

  16 Lê Lợi - Huế

  62

  Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

  Số 479 - Đường Lương Ngọc Quyến - TP Thái Nguyên

  63

  Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

  315 Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh Q. Ninh Kiều, Cần Thơ

  64

  Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

  Xã Tam Hiệp - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

  65

  Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

  Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

  66

  Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

  Tiểu khu 10, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

  67

  Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức

  40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  68

  Bệnh viện E

  87-89 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội

  69

  Bệnh viện Hữu nghị

  Số 1 Trần Khánh Dư, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  70

  Bệnh viện Thống Nhất

  Số 1 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh

  71

  Bệnh viện C Đà Nẵng

  122 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

  72

  Bệnh viện K

  43 Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  73

  Bệnh viện Nhi Trung ương

  18/879 Đê la Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

  74

  Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương

  43 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  75

  Bệnh viện Mắt Trung ương

  85 Phố Bà Triệu, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  76

  Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương

  78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội

  77

  Bệnh viện Nội tiết Trung ương

  Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội

  78

  Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Hà Nội

  40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  79

  Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh

  201A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

  80

  Bệnh viện 71 Trung ương

  thôn Tâm Trung, Thành phố Thanh Hóa

  81

  Bệnh viện 74 Trung ương

  Phường Hùng Vương - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

  82

  Bệnh viện Phổi Trung ương

  463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

  83

  Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

  Xã Hòa Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội

  84

  Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

  Đường Nguyễn Ái Quốc, KP7, P. Tân Phong, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

  85

  Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa

  05A Chế Lan Viên - Phường Ghềnh Ráng - TP. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định

  86

  Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập

  QL1A, Quỳnh Dị, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  87

  Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương

  Đường Nguyễn Du, P.Trường Sơn, TP. Sm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

  88

  Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

  Số 78, Đường Giải Phóng, Hà Nội

  89

  Bệnh viện Da liễu Trung ương

  15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

  90

  Bệnh viện Lão khoa Trung ương

  1A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

  91

  Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

  29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  92

  Bệnh viện Châm cứu Trung ương

  49 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Hà Nội

  93

  Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

  94

  Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

  118 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

  95

  Đại học Quốc gia Hà Nội

  144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

  96

  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Phường Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 5079/BKHĐT-QLĐT thực hiện cam kết về đấu thầu trong Hiệp định EVFTA

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  Số hiệu: 5079/BKHĐT-QLĐT
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 06/08/2020
  Hiệu lực: 06/08/2020
  Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh, Thương mại-Quảng cáo
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Võ Thành Thống
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới