logo

Công văn 10344/VPCP-KTTH phương thức thông báo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 10344/VPCP-KTTH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Thị Thu Vân
  Ngày ban hành: 12/11/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 12/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 10344/VPCP-KTTH
  V/v phương án dự kiến phân bổ dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và phương thức thông báo kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2020

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019

   

   

  Kính gửi:

  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  - Bộ Tài chính.

   

  Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7865/BKHĐT-TH ngày 25 tháng 10 năm 2019 về phương án dự kiến phân bổ dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và phương thức thông báo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

  1. Về thông báo dự kiến phương án phân bổ nguồn dự phòng chung vốn ngân sách trung ương còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và khoản 4.069 tỷ đồng trong tổng số 10.000 tỷ đồng do việc điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia:

  a) Cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, thông báo tổng số vốn dự kiến bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các Bộ, cơ quan, địa phương từ nguồn vốn trên, kèm theo dự kiến danh mục dự án (không thông báo mức vốn cụ thể từng dự án). Bộ Kế hoạch và Đu tư có trách nhiệm hướng dẫn các Bộ, cơ quan, địa phương hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 84/2019/QH14, Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội; các Nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quy định pháp luật có liên quan; việc giao kế hoạch chỉ thực hiện khi cân đối được nguồn ngân sách theo đúng Nghị quyết số 84/2019/QH14 của Quốc hội.

  b) Khi bố trí vốn cho các dự án nêu trên trong kế hoạch đầu tư hằng năm hoặc từ các nguồn vốn bổ sung khác (tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách nhà nước hăng năm...) thì các Bộ, cơ quan, địa phương có trách nhiệm rà soát, bố trí vốn cho các dự án theo đúng quy định tại Nghị quyết số 84/2019/QH14, Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội và quy định pháp luật liên quan. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc phân bổ vốn cho các dự án tại các bộ, cơ quan, địa phương; trường hp phát hiện bố trí không đúng quy định, phải kịp thời xử lý theo quy định.

  2. Về thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020: Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Báo cáo số 483/BC-CP ngày 13 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ thông báo cho các Bộ, cơ quan, địa phương:

  a) Mức vốn ngân sách nhà nước năm 2020 dự kiến bố trí cho từng bộ, cơ quan, địa phương theo quy định, trong đó thông báo danh mục và mức vn dự kiến bố trí cho một số dự án quan trọng, cấp bách thuộc danh mục dự án sử dụng nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và nguồn 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia như đề xuất của Bộ Kế hoạch và đầu tư tại văn bản nêu trên.

  b) Số vốn dự kiến thu hồi vốn ứng trước trong kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 tối thiểu bằng 34% số vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

  3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về thông tin, số liệu báo cáo, nguyên tắc, tiêu chí, mức vốn phân bổ và danh mục dự án đề xuất bố trí vốn cho các bộ, cơ quan, địa phương, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

  Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TTgCP,
  các PTTgCP;
  - VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, các Vụ: CN, NN, KGVX,
  NC, TH, TKBT, QHĐP;
  - Lưu: VT, KTTH(3b).
  B

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM  Mai Thị Thu Vân

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 10344/VPCP-KTTH phương thức thông báo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 10344/VPCP-KTTH
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 12/11/2019
  Hiệu lực: 12/11/2019
  Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Mai Thị Thu Vân
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới