logo

của Thủ tướng Chính phủ ra Công văn 1310/TTg-CN về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 1310/TTg-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Ngày ban hành: 01/09/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/09/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đầu tư, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 1310/TTg-CN
  V/v: Chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2017

   
   

  Kính gửi:
  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

   
   
  Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 2964/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 10 tháng 4 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Xây dựng (Báo cáo số 01/BC-BXD ngày 06 tháng 01 năm 2016), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 3098/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20 tháng 6 năm 2017 và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 4626/BNN-TT ngày 06 tháng 6 năm 2017); đồng thời, căn cứ ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì ngày 29 tháng 8 năm 2017 tại Trụ sở Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
  1. Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Dự án) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng triển khai thực hiện một số hạng mục công việc chuẩn bị đầu tư từ năm 2009, cụ thể: Tổng công ty đã tiến hành công tác đo đạc bản đồ địa hình, địa chính, lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài lập phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; đầu tư xây dựng hoàn chỉnh giai đoạn 1, đưa vào sử dụng tuyến đường nối từ cầu Đại Phước đến đường Độn từ năm 2010, tiến hành thỏa thuận với người dân để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên diện tích khoảng 20 ha trước thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp Giấy phép quy hoạch từ năm 2016 (Giấy phép số 12/GPQH ngày 19 tháng 4 năm 2016) và Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Do vậy, trong quá trình tiếp tục thực hiện đầu tư, yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp thu các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của các Bộ có liên quan tại các văn bản nêu trên và chịu trách nhiệm tổ chức kiểm soát việc thực hiện Dự án, bảo đảm hiệu quả đầu tư của Dự án.
  2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án theo thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 1927/TTg-KTN ngày 02 tháng 11 năm 2016 về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia trước khi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp.
  3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các thủ tục về đất đai và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án theo thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về bảo vệ môi trường./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TTg, các PTTg;
  - Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  - Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, QHĐP, NC, V.I, TH, TKBT;
  - Lưu: VT, CN (2b). Hiền
  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Trịnh Đình Dũng

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  của Thủ tướng Chính phủ ra Công văn 1310/TTg-CN về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu: 1310/TTg-CN
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 01/09/2017
  Hiệu lực: 01/09/2017
  Lĩnh vực: Đầu tư, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới