logo

Văn phòng Chính phủ ra Công văn 7835/VPCP-KGVX về việc rà soát mục tiêu và khả năng cân đối vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020

Văn bản liên quan

Văn bản mới