logo

Nghị quyết 17/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 17/NQ-HĐND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Ngày ban hành: 25/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng
 • HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ------------

  Số: 17/NQ-HĐND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------------

  Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn
  ngân sách Thành phố năm 2019 (đợt 3)

  ------------------

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỔ HÀ NỘI
  KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10

  (Ngày 25/10/2019)

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

  Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 về Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương, hằng năm và hệ thống biểu mẫu; số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

  Xét đề nghị của UBND Thành phố tại Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 14/10/2019 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (đợt 3); Báo cáo thẩm tra số 66/BC-HĐND ngày 21/10/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách; Báo cáo giải trình bổ sung số 323/BC-UBND ngày 24/10/2019 của UBND Thành phố; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND Thành phố,

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (đợt 3) với tổng kinh phí bổ sung tăng 24.000 triệu đồng từ nguồn dự kiến kết dư ngân sách Thành phố năm 2018 (nguồn kết dư ngân sách Thành phố năm 2017 chưa sử dụng), bao gồm những nội dung sau (tổng hợp tại Phụ lục số 1):

  1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 56 dự án XDCB tập trung cấp Thành phố (chi tiết tại Phụ lục số 2), trong đó:

  - Điều chỉnh giảm vốn của 27 dự án với mức vốn giảm 1.459.500 triệu đồng.

  - Điều chỉnh, bổ sung tăng kế hoạch vốn của 20 dự án với tổng mức vốn tăng 939.000 triệu đồng.

  - Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn năm 2019 của 09 dự án với tổng mức vốn tăng 352.000 triệu đồng.

  2. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã, gồm:

  - Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 05 dự án hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện đầu tư trong định mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 với mức vốn tăng 37.000 triệu đồng (chi tiết tại Phụ lục số 3), trong đó:

  + Điều chỉnh giảm vốn của 01 dự án với mức vốn giảm 10.000 triệu đồng.

  + Điều chỉnh, bổ sung tăng vốn kế hoạch của 02 dự án với tổng mức vốn tăng 27.000 triệu đồng.

  + Bổ sung danh mục và bố trí vốn của 02 dự án với tổng mức vốn tăng 20.000 triệu đồng.

  - Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 07 dự án hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện đầu tư theo thông báo làm việc và chỉ đạo của Thành phố trong năm 2018 đã được Hội đồng nhân dân Thành phố quyết nghị tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 với mức vốn 155.500 triệu đồng (chi tiết tại Phụ lục số 4), trong đó:

  + Điều chỉnh, bổ sung tăng vốn kế hoạch của 06 dự án với tổng mức vốn tăng 136.500 triệu đồng.

  + Bổ sung danh mục và bố trí vốn của 01 dự án với tổng mức vốn tăng 19.000 triệu đồng.

  Điều 2. Tổ chức thực hiện:

  1. Giao UBND Thành phố tổng hợp các dự án được chấp thuận bổ sung danh mục kế hoạch vốn năm 2019 nhưng chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vào phương án cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cấp Thành phố, trình Hội đồng nhân dânThành phố phê duyệt tại kỳ họp cuối năm 2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

  2. Giao Thường trực Hội đồng nhân, dân Thành phố, các ban Hội đồng nhân dân Thành phố, các tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

  3. Các nội dung không điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết này tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 04/12/2018, Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 và Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 8/7/2019 của Hội đồng nhân dânThành phố.

  Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/10/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

   

  Nơi nhận:

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

  - Chính phủ;

  - Ban công tác đại biểu thuộc UBTV Quốc hội;

  - VP Quốc hội, VP Chính phủ;

  - Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;

  - Thường trực Thành ủy;

  - Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;

  - TT HĐND, UBND, UB MTTQ Thành phố;

  - Các Ban Đảng, các Ban HĐND Thành phố;

  - Các văn phòng: Thành ủy, HĐND, UBND TP;

  - Các sở: KHĐT; TC; TN&MT; QH-KT; GTVT; NN&PTNT; XD;

  - Đại biểu HĐND Thành phố;

  - Thường trực HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã.;

  - Các BQLDA ĐTXDCT: Dân dụng, và Công nghiệp; Giao thông; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Văn hóa-Xã hội;

  - Công báo Thành phố, cổng giao tiếp điện tử Thành phố;

  - Lưu: VT

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Thị Bích Ngọc

   

   

   

  Phụ lục 1

  BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2019 (đợt 3)

  (kèm theo nghị quyết Số 17/NQ-HĐND ngày 25/10/2019 của HĐND Thành phố)

   

  TT

   

  NỘI DUNG

  KẾ HOẠCH NĂM 2019

  ĐÃ GIAO

  ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỢT 3 NĂM 2019

  KẾ HOẠCH NĂM 2019 SAU

  ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

  Ghi chú

  Số DA

  Dự kiến CTHT năm 2019

  Kế hoạch vốn

  Số DA tăng thêm

  Dự kiến CTHT tăng thêm trong

  năm 2019

  Kế hoạch vốn

  Số DA

  Dự kiến CTHT năm 2019

  Kế hoạch vốn

  Tổng số

  Trong đó:

  Phân bổ từ guồn điều chỉnh giảm

  Phân bổ từ nguồn tăng thu, kết dư ngân sách

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG

  546

  326

  31,490,203

  12

  4

  24,000

   

  24,000

  558

  330

  31,514,203

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A

  CHI ĐẦU TƯ CÔNG (BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG)

  546

  326

  24,410,203

  12

  4

  24,000

   

  24,000

  558

  330

  24,434,203

   

  A1

  Bố trí vốn thu hồi ứng trước, vốn thanh quyết toán và dự phòng

   

   

  1,867,538

   

   

   

   

   

   

   

  1,867,538

   

  A2

  Vốn phân bổ thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án đầu tư XDCB, hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện

  546

  326

  22,542,665

  12

  4

  24,000

   

  24,000

  558

  330

  22,566,665

   

  I

  Vốn XDCB tập trung cấp Thành phố

  223

  128

  15,898,396

  9

   

  -168,500

  -192,500

  24,000

  232

  128

  15,729,896

  Phụ lục 2

  1

  Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015

  49

  34

  6,490,843

  1

   

  -465,000

  -465,000

   

  50

  34

  6,025,843

   

  2

  Dự án chuyển tiếp từ năm 2016

  12

  8

  331,653

  2

   

  21,000

  21,000

   

  14

  8

  352,653

   

  3

  Dự án chuyển tiếp từ năm 2017-2018

  25

  17

  2,926,000

  3

   

  48,000

  48,000

   

  28

  17

  2,974,000

   

  4

  Dự án khởi công mới năm 2019

  137

  69

  5,899,900

  3

   

  227,500

  203,500

  24,000

  140

  69

  6,127,400

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề

  14

  12

  604,000

  3

   

  28,000

  13,000

  15,000

  17

  12

  632,000

   

   

  Dự án chuyển tiếp từ năm 2016

   

   

   

  1

   

  7,000

  7,000

   

  1

   

  7,000

   

   

  Dự án chuyển tiếp từ năm 2017-2018

  3

  3

  90,000

  1

   

  6,000

  6,000

   

  4

  3

  96,000

   

   

  Dự án khởi công mới năm 2019

  11

  9

  514,000

  1

   

  15,000

   

  15,000

  12

  9

  529,000

   

  2

  Lĩnh vực an ninh

  38

  28

  1,063,500

   

   

  -105,000

  -105,000

   

  38

  28

  958,500

   

  Dự án khởi công mới năm 2019

  38

  28

  1,063,500

   

   

  -105,000

  -105,000

   

  38

  28

  958,500

   

  3

  Lĩnh vực y tế

  8

  3

  512,500

   

   

  128,000

  128,000

   

  8

  3

  640300

   

   

  Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015

  3

  2

  209,500

   

   

  56,000

  56,000

   

  3

  2

  265,500

   

   

  Dự án chuyển tiếp từ năm 2016

  2

   

  100,000

   

   

  -38,000

  -38,000

   

  2

   

  62,000

   

   

  Dự án khởi công mới năm 2019

  3

  1

  203,000

   

   

  110,000

  110,000

   

  3

  1

  313,000

   

  4

  Lĩnh vực văn hóa thông tin

  4

  3

  45,000

   

   

  -19,000

  -19,000

   

  4

  3

  26,000

   

   

  Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015

  3

  2

  36,000

   

   

  -19,000

  -19,000

   

  3

  2

  17,000

   

  5

  Lĩnh vực môi trường

  5

  2

  760,708

   

   

  -60,000

  -60,000

   

  5

  2

  700,708

   

   

  Dự án chuyển tiếp từ giai đọan 2011-2015

  2

   

  501,708

   

   

  -60,000

  -60,000

   

  2

   

  441,708

   

  6

  Các hoạt động kinh tế

  139

  70

  11,627,388

  6

   

  -220,500

  -229,500

  9,000

  145

  70

  11,406,888

   

   

  Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 -2015

  37

  27

  5,460,335

  1

   

  -442,000

  -442,000

   

  38

  27

  5,018,335

   

   

  Dự án chuyển tiếp từ năm 2016

  9

  7

  207,653

  1

   

  52,000

  52,000

   

  10

  7

  259,653

   

   

  Dự án chuyển tiếp từ năm 2017-2018

  17

  9

  2,584,000

  2

   

  42,000

  42,000

   

  19

  9

  2,626,000

   

   

  Dự án khởi công mới năm 2019

  76

  27

  3,375,400

  2

   

  127,500

  118,500

  9,000

  78

  27

  3,502,900

   

  a

  Lĩnh vực giao thông

  97

  44

  9,560,990

  5

   

  104,500

  95,500

  9,000

  102

  44

  9,665,490

   

  b

  Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước

  7

  4

  381,207

  1

   

  -25,000

  -25,000

   

  8

  4

  356,207

   

  c

  Lĩnh vực thủy lợi

  23

  15

  1,250,491

   

   

  -300,000

  -300,000

   

  23

  15

  950,491

   

  7

  Lĩnh vực hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

  4

  2

  412,000

   

   

  80,000

  80,000

   

  4

  2

  492,000

   

   

  Dự án khởi công mới năm 2019

  2

   

  150,000

   

   

  80,000

  80,000

   

  2

   

  230,000

   

  //

  Ngân sách thành phố hỗ trợ cho cấp huyện

  315

  195

  4,076,069

  3

  4

  192,500

  192,500

   

  318

  199

  4,268,569

   

  1

  Ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã

  86

  46

  1,556,500

  2

  1

  37,000

  37,000

   

  88

  47

  1,593,500

  Phụ lục 3

  2

  Hỗ trợ bổ sung có mục tiêu ngoài định mức hỗ trợ tại Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 (theo các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố trong năm 2018)

  168

  95

  2,001,900

  1

  3

  155,500

  155,500

   

  169

  98

  2,157,400

  Phụ lục 4

  B

  CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHÁC (BỐ TRÍ VỐN CHO CÁC QUỸ, CÁC KHOẢN CHI ĐẦU TƯ KHÁC)

   

   

  7,080,000

   

   

   

   

   

   

   

  7,080,000

   

   
   

   

  Phụ lục 2

  ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH CHI ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2019

  CÁC DỰ ÁN XDCB TẬP TRUNG CẤP THÀNH PHỐ (ĐỢT 3)

   (Kèm theo nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 25/10/2019 của HĐND Thành phố)

   

  TT

  Danh mục công trình

  Nhóm dự án

  Địa điểm thực hiện dự án

  Thời gian thực hiện dự án

  Năng lực thiết kế (quy mô)

  Quyết định đầu tư

  Mức vốn đầu tư công trung hạn 2016- 2020 đã được duyệt

  Lũy kế bố trí kế hoạch vốn giai đoạn  2016- 2018

  Kế hoạch vốn năm 2019 đã giao

  Giải ngân kế hoạch 2019 đến 30/9/2019

  Đề xuất điều chỉnh , bổ sung kế hoạch vốn năm 2019(đợt 3)

  Kế hoạch vốn năm 2019 sau điều chỉnh

  Dự án hoàn thành năm 2019

  Chủ đầu tư

  Ghi chú

  A

  B

  C

  Số, ngày QĐ

  Tổng mức đầu tư

  Tổng số

  Trong đó:

  Phân bổ nguồn điều chỉnh giảm

  Phân bổ từ nguồn kết dư ngân sách

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  13

  16

  17

  18

  19

  20

  21

   

  TỔNG CỘNG

  4

  45

  7

   

   

   

   

  36330.049

  22.717,135

  8366300

  4,932380

  703.951

  -168.500

  -192.500

  24.000

  4.764.180

  4

   

   

   

   

   

  Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015

  2

  10

   

   

   

   

   

  14,249,692

  7,411,788

  6,088,058

  1,292,680

  410,763

  -465,000

  -465,000

   

  827,680

  3

   

   

  Dự án chuyển tiếp từ năm 2016

   

  6

   

   

   

   

   

  2,640,451

  1,736,950

  600,400

  98,000

   

  21,000

  21,000

   

  119,000

   

   

   

  Dự án chuyển tiếp từ năm 2017- 2018

   

  4

  1

   

   

   

   

  2,276,574

  1,600,760

  946,392

  70,000

  1,236

  48,000

  48,000

   

  118,000

   

   

   

  Dự án khởi công mới năm 2019

  2

  25

  6

   

   

   

   

  17,163,332

  11,967,637

  631,950

  3,472,000

  291,952

  227,500

  203,500

  24,000

  3,699,500

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A

  Dự án điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 đã giao

  3

  38

  6

   

   

   

   

  33,105,642

  21,822,375

  7,397,408

  4,932,680

  703,234

  -520,500

  -520,500

   

  4,412,180

  4

   

   

  A1

   

  Các dự án giảm vốn

  3

  19

  5

   

   

   

   

  25,356,454

  17,608,375

  6,561,577

  3,865,680

  267,466

  -1,459,500

  -1,459,500

   

  2,406,180

  3

   

   

  I

  Lĩnh vực an ninh

   

  3

   

   

   

   

   

  336,978

  466,637

  1,383

  276,000

  948

  -130,000

  -130,000

   

  146,000

   

   

   

  *

  Dự án khởi công mới năm 2019

   

  3

   

   

   

   

   

  556,978

  466,637

  1,383

  276,000

  948

  -130,000

  -130,000

   

  146,000

   

   

   

  1

  Xây dụng cơ sở làm việc công an huyện Thanh Oai

   

  1

   

  Thanh Oai

  2018-2020

  156 CBCS

  5753/QĐ-UBND

  25/10/2018

  53,397

  45,637

  637

  45,000

  748

  -15,000

  -15,000

   

  30,000

   

  Ban

  QLDAĐTXD công trình Văn hóa - Xã hội

  TP Hà Nội

   

  2

  Xây dựng cơ sở làm việc công an huyện Quốc Oai

   

  1

   

  QuốcOai

  2018-2020

  155 CBCS

  5994/QĐ-UBNĐ

  31/10/2018

  36,808

  31,000

  746

  31,000

  200

  -15,000

  -15,000

   

  16,000

   

  Ban

  QLDAĐTXD công trình Văn hóa - Xã hội

  TP Hà Nội

   

  3

  Mua sắm trang thiết bị PCCC. cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng cánh sát PCCC thành phố Hà Nội

   

  1

   

  Hà Nội

  2019-2020

   

  5968/QĐ-UBND 31/10/2018

  466,773

  390,000

   

  200,000

   

  -100,000

  -100.000

   

  100,000

   

  Ban

  QLDAĐTXD công trình Văn hóa - Xã hội

  TP Hà Nội

   

   

  lI

  Lĩnh Vực Y tế

   

  2

   

   

   

   

   

  1,307,133

  970,000

  173,430

  40,000

   

  -38,000

  -38,000

   

  2,000

   

   

   

  *

  Dự án chuyển tiếpp từ năm 2016

   

  2

   

   

   

   

   

  1,507,153

  970,000

  173,450

  40,000

   

  -38,000

  -38.000

   

  2,000

   

   

   

  1

  Công trình trọng điểm 2016- 2020:

  Xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội

   

  1

   

  Hà Đông

  2016-2020

  200 giường

  4908/QĐ-UBND

  30/9/2015

  784.433

   

   

   

   

   

  700,000

  122,000

  20,000

   

  -19,000

  -19,000

   

  1,000

   

  Ban

  QLDAĐTXD công trình Văn hóa - Xã hội

  TP Hà Nội

   

   

  2

  Dự án Nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín, TP Hà Nội

   

  1

   

  Thường Tín

  2016-2020

  300 giường

  5060/QĐ-UBND ngày 28/10/2011

  722,720

  270,000

  51,450

  20,000

   

  -19,000

  -19,000

   

  1,000

   

  Ban

  QLDAĐTXD công trình Văn hóa - Xã hội

  TP Hà Nội

   

   

  III

  Lĩnh vực văn hóa thông tin

   

  1

   

   

   

   

   

  789,004

  403,300

  1 71,065

  20,000

  117

  -19,000

  -19,000

   

  1,000

   

   

   

  *

  Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015

   

  1

   

   

   

   

   

  789,004

  403,300

  171,065

  20,000

  117

  -19,000

  -19,000

   

  1,000

   

   

   

  1

  Công trình trọng điểm 2016- 2020;

  Bảo tàng Hà Nội (Nội dung trưng bày)

   

   

   

  Nam Từ Liêm

  2016-2019

  54,150 m2

  1424/QĐ-UBND

  21/4/2008;

  5099/QĐ-UBND

  07/11/2012

  789.004

  403.300

  171,065

  20,000

  117

  - 19,000

  -19,000

   

  1,000

   

  Bảo tàng Hà Nội

   

  IV

  Lĩnh vực môi trường

   

  1

   

   

   

   

   

  1,438,430

  495,670

  395,670

  100,000

  36,368

  -60,000

  -60,000

   

  40,000

   

   

   

  *

  Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015

   

  1

   

   

   

   

   

  1,438,430

  495,670

  395,670

  100,000

  35,368

  -60,000

  -60,000

   

  40,000

   

   

   

  1

  Công trình trọng điểm 2016- 2020;

  Khu LHXLCT Sóc Sơn giai đoạn II tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội

   

  1

   

  Sóc Sơn

  2012-2020

  73,73ha

  4910/QĐ-UBND 24/10/2011; 5633/QĐ-UBND 10/10/2016, 7785/VP-ĐT 03/10/2018

  1,438,430

  495,670

  395,670

  100,000

  35,368

  -60,000

  -60,000

   

  40,000

   

  BQLDAĐTXD công trình cấp nước, thoát nước và môi trường

   

  V

  Lĩnh vực giao thông

  2

  11

  5

   

   

   

   

  15,408,690

  12,155,488

  3,325,178

  2,813,389

  144,383

  -872,500

  -872,500

   

  1,940,889

  3

   

   

  *

  Dự án chuyến tiếp từ giai đoạn 2011-2015

  1

  4

   

   

   

   

   

   

  4,905,560

  2,509,538

  2,486,538

  291,389

  97,821

  -127,000

  -127,000

   

  164,389

  2

   

   

  1

  Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ

  1A đoạn Văn Điền - Ngọc Hồi (Km185- 189)

   

  1

   

  Thanh Trì

  2010-2020

  3.814m x(39-

  56)m

  3553/QĐ-UBND 19/7/2010; 6010/QĐ-UBND 28/8/2017, 1951/QĐ-UBND ngày 23/4/2019

  887,735

  588,638

  488,638

  50,000

  574

  -45,000

  -45,000

   

  5,000

   

  Ban QLDA ĐTXD CTGT Thành phố Hà

  Nội

   

  2

  Xây dựng đường Liễu Giai- Núi Trúc (đoạn Văn Bảo đến nút Núi Trúc), 2

   

  1

   

  Ba Đình

  2007-quý

  II/2020

  565.73m x 3m

  1096/QĐ-UB 02/3/2006; 2619/QĐ-UBND ngày 08/5/2017; 1697/QĐ-UBND ngày 09/4/2019

  301,002

  220,000

  190,000

  71,389

  24,614

  -20,000

  -20,000

   

  51,389

   

  Ban QLDA ĐTXD CTGT Thành phố Hà

  Nội

   

  3

  Xây dựng đường Văn Cao – Hồ Tây

   

  1

   

  Hồ Tây,

  Ba Đình

  2007- quý II/2019

  230 x 50m

  417/QĐ-UBND,

  29/01/2007,

  528/QĐ-UBND

  29/01/2016;

  5702/QĐ-UBND

  23/10/2018

  775,465

  198,900

  198,900

  40,000

  10,025

  -20,000

  -20,000

   

  20,000

  1

  Ban QLDA ĐTXD CTGT Thành phố Hà

  Nội

   

  4

  Dự án đầu tư xây dưng đường gom Cầu Giẽ - Phú Yên - Vân Từ (tuyến phía tây đường sắt)

   

  1

   

  Phú Xuyên

  2013-

  IV/2019

  L= 5,67km;

  B=12m

  5064/QĐ-UBND ngày 31/10/2011; 1985/QĐ-UBND ngày 09/5/2018

  261,820

  82,000

  189,000

  20.000

  622

  -15,000

  -15,000

   

  5,000

   

  Ban QLDA ĐTXD CTGT Thành phố Hà

  Nội

   

  5

  Xây dựng đường Vành đai 2, đoạn Ngư tư Sở - Ngã tư Vọng

  1

   

   

  Thanh Xuân, Đống Đa

  2011-2019

  4454/QĐ- UBND ngày 23/9/2011

  4454/QĐ-UBND 23/9/2011; 5247/QĐ-UBND 02/10/2018

  2,679,538

  1,420,000

  1,420,000

  110,000

  61,986

  -27.000

  -27,000

   

  83,000

  1

  BQLDAĐTXDCT dân dụng và công

  nghiệp

   

  *

  Dự án chuyển tiếp từ năm 2016

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  120,501

  119,950

   

   

   

   

   

   

   

   

  119,950

  48,000

   

  -43,000

  -43,000

   

  5,000

   

   

   

  6

  Xây dựng mở rộng tuyến đường Lương Đình Của ra đường Trường Chinh

   

  1

   

  Đống Đa

  2018-2019

  B= 13,5m;

  L=364,84m

  2248/QĐ-UB 15/4/2004 5781/QĐ-UBND 13/12/2011; 7612/QĐ UBND 31/10/2017

  120,501

  119,950

  119,950

  48,000

   

  -43,000

  -43,000

   

  5,000

   

  Ban QLDA ĐTXDCTGT Thành phố Hà

  Nội

   

   

   

  *

  Dự án chuyển tiếp từ năm 201 7- 2018

   

  1

  1

   

   

   

   

  972,447

  859,000

  189,000

  70,000

  1,236

  -63,000

  -63,000

   

  7,000

   

   

   

  7

  Hoàn thiện nút giao Chùa Bộc - Thái Hà theo quy hoạch tại góc

  1/4 nút giao từ Học viện Ngân hàng đến cổng trường Đại học Công đoàn

   

  1

   

  ĐốngĐa

  2015-2019

  Hoàn thiện 1/4 nút giao theo quy hoạch

  5572/QĐ-UBND

  28/10/2014;

  8006/QĐ-UBND

  17/11/2017

  535,712

  465,000

  35,000

  20,000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1,004

  -18,000

  -18,000

   

  2,000

   

  Ban QLDA ĐTXD CTGT Thành phố Hà

  Nội

   

  8

  Xây dựng đoạn tuyến đường nổi từ cầu Mỗ Lao, quận Hà Đông đến đường 70, quận Nam Từ

  Liêm

   

   

  1

  Nam Từ Liêm

  2017-quý

  IV/2020

  L= 3,065m,

  B=40m

  2307/QĐ-UBND 17/4/2017; 1878/QĐ-UĐND ngày 18/4/2019

  436,735

  394,000

  154,000

  50,000

  232

  -45,000

  -45,000

   

  5,000

   

  Ban QLDA ĐTXD CTGT Thành phố Hà

  Nội

   

  *

  Dự án khởi công mới năm 2019

  1

  5

  4

   

   

   

   

  9,410,182

  8,667,000

  529,690

  2,404,000

  45,326

  -639,500

  -639,500

   

  1,764,500

  1

   

   

  9

  Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3

   

  1

   

   

  2018-2020

  Lc = 263,67m Lc = 285,7

  5594/QĐ-UBND

  18/10/2018

  341,671

  585,000

  150,000

  150,000

  2,229

  -50,000

  -50,000

   

  100,000

   

  Ban QLDA ĐTXD CTGT Thành phố Hà

  Nội

   

  10

  Xây dựng đường Phương Mai - Sông Lừ

   

  1

   

  Đống Đa

  2018-2020

  L = 325,92mB = 17,25m

  (Bm= 10,5m,

  Bhè=2x3,375m)

  1966/QĐ-UBND 4/5/2010; 4080/QĐ-UBND 09)8/2018

  225,792

  220,000

  50,000

  50,000

   

  -49,000

  -49,000

   

  1,000

   

  Ban QLDA ĐTXD CTGT Thành phố Hà

  Nội

   

  11

  Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Nguyễn Văn Huyên (Vành đai 2,5)

   

  1

   

  Cầu Giấy

  2018-2019

  Lc = 418,28m;

  05 nhịp

  (45+3x60+45)m;

  B=16m

  3974/QĐ-UBND ngày 03/8/2018

  560,282

  476,000

  220,000

  220,000

  1,531

  -50,000

  -50,000

   

  170,000

   

  Ban QLDA ĐTXD CTGT Thành phố Hà

  Nội

   

  12

  Dự án xây dựng tuyến đường gom phía Nam khu công nghiệp Phú Nghĩa ra quốc lộ 6 (đoạn qua điểm công nghiệp Tiên Phương và điểm công nghiệp

  Phú Nghĩa cũ)

   

   

  1

  Chương Mỹ

  2018-2019

  L=763,59m; (Tuyến 1 L1=196,71m

  Tuyến 2 L2=566.88m), B=13,5m

  302/QĐ-SGTVT ngày 23/3/2018

  32,237

  27,000

  27,000

  23,000

  651

  -8,000

  -8,000

   

  15,000

  1

  Ban QLDA ĐTXD CTGT Thành phố Hà

  Nội

   

  13

  Cầu Vân Từ

   

   

  1

  Phú Xuyên

  2018-2019

  Ltc= 95,1m;

  03 nhịp: 3x24m; B=9m

  5638/QĐ- UBNBD ngày 22/10/2018

  35,169

  30,000

  92

  30,000

  398

  -20,000

  -20,000

   

  10,000

   

  Ban QLDA ĐTXD CTGT Thành phố Hà

  Nội

   

  14

  Xây dựng đoạn tuyến đường từ nút Bộ Tư lệnh thông tin trên đường Cát Linh La Thành đến đường Tôn Đức Thắng (thuộc tuyến đường ga Hà Nội - Tôn

  Đức Thắng - Hào Nam – phố Núi Trúc

   

  1

   

  Đống Ba

  2018-2020

  L=600m;

  B=25m

  4888/QĐ- UBNBDngày 21/10/2011

  189,840

  121,000

  2,598

  10,000

  60

  -9,000

  -9,000

   

  1,000

   

  Ban QLDA ĐTXD CTGT Thành phố Hà

  Nội

   

  15

  Công trình trọng điểm 2016- 2020: Đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao giữa đường vành đai 2,5 với đường Giải Phóng (QL1A cũ), quận Hoàng Mai

   

  1

   

  Hoàng Mai

  2019-2020

  Lhầm= 600m (140m hầm kín; 2x190m hầm hở). Bhk =22,6m; Bhh-23,6m

  5804/QĐ-UBND

  26/10/2018

  671,653

  585,000

  20,000

  20,000

  2,947

  -17,000

  -17,000

   

  3,000

   

  Ban QLDA ĐTXD CTGT Thành phố Hà

  Nội

   

  16

  Mở rộng đường Phan Kế Bình theo quy hoạch

   

   

  1

  Ba Đình

  2018-2019

  L=370,25m,

  B=30m

  5802/QĐ-UBND

  26/10/2018

  72,891

  62,000

  50,000

  50,000

  81

  -45,000

  -45,000

   

  5,000

   

  Ban QLDA ĐTXD CTGT Thành phố Hà

  Nội

   

  17

  Công trình trọng điểm 2016- 2020:

  Xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, thành phố Hà Nội, giai đoạn 1

  1

   

   

  Đống Đa, Ba Đình

  2018-2020

  2.270mx50tn; 02 cầu vượt

  5757/QĐ-UBND

  25/10/2018

  7,210,958

  6,510,000

  10,000

  1,800,000

  37,429

  -341,500

  -341,500

   

  1,458,500

   

  BQLDAĐTXDCT dân dụng và công nghiệp

   

  18

  Xây dựng tuyến đường vào trường Đại học ngoại ngữ

   

   

  1

  Nam Từ Liêm

  2011-2013

  17mx358m

  193/QĐ-UBND 12/01/2011

  69,689

  51,000

   

  51,000

   

  -50,000

  -50,000

   

  1.000

   

  UBND quận Nam Từ Liêm

   

  VI

  Lĩnh vực thủy lợi

  1

   

   

   

   

   

   

  4,253,765

  2,305,780

  1,818,331

  566,291

  80,368

  -300,000

  -300,000

   

  266,291

   

   

   

  *

  Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015

  1

   

   

   

   

   

   

  4,253,765

  2,305,780

  1,818,331

  566,291

  80,368

  -300.000

  -300,000

   

  266,291

   

   

   

  1

  Công trình trọng điểm 2016- 2020:

  Tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú xã Thuần

  Mỹ, huyện Ba Vì

  1

   

   

  Ba Vì

  2011-2020

  Tưới 16000h, khôi phục 27 km  lòng sông Tích

  4927/QĐ-UBND

  06/10/2010;

  1054/QĐ-UBND

  04/3/2016,

  1801/QĐ-SNN

  18/10/2017;

  2340/QĐ-SNN

  28/11/2017

  4,253,765

  2,305,780

  1,818,331

  566,291

  80,368

  -300,000

  -300,000

   

  266,291

   

  Sở Nông nghiệp vad PTNT

   

  VII

  Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước

   

  1

   

   

   

   

   

  1,402,434

  811,300

  676,500

  50,000

  6,282

  -40,000

  -40,000

   

  10,000

   

   

   

  *

  Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015

   

  1

   

   

   

   

   

  1,402,434

  811,500

  676,500

  50,

  000

  6,282

  -40,000

  -40,000

   

  10,000

   

   

   

  1

  Xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của thành phố Hà Nội

   

  1

   

  Hà Nội

  2015-2020

  101.356 ha; 81.442 thửa

  6264/QĐ-UBND

  27/11/2014

  1,402,434

  811,500

  676,500

  50,000

  6,282

  -40,000

  -40,000

   

  10,000

   

  Sở Tài nguyên và Môi trường

   

  A2

  Các dự án tăng vốn

   

  19

  1

   

   

   

   

  7,749,188

  4,214,000

  835,831

  1,067,000

  435,777

  939,000

  939,000

   

  2,006,000

  1

   

   

  /

  Lĩnh vực an ninh

   

  1

   

   

   

   

   

  98,501

  90,000

  771

  40,000

  26,472

  25,000

  23,000

   

  65.000

   

   

   

  *

  Dự án khởi công mới năm 2019

   

  1

   

   

   

   

   

  98,501

  90,000

  771

  40,000

  26,472

  23,000

  23,000

   

  65,000

   

   

   

  1

  Xây dựng cơ sở làm việc Công an huyện Đan Phượng

   

  1

   

  Đan Phượng

  2015-2020

  182 CBCS

  6005/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

  98,501

  90,000

  771

  40,000

  26,472

  25,000

  25,000

   

  65,000

   

  Ban

  QLDA

  ĐTXD công trình Văn hóa-Xã hội TP Hà Nội

   

  II

  Lĩnh vực y tế

   

  4

   

   

   

   

   

   

   

  2,078,290

  1,521,000

  525,060

  445,000

  204,175

  166,000

  166,000

   

  611,000

  1

   

   

  *

  Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn

  2011-2013

   

   

  2

   

   

   

   

   

  1,306,132

  871,000

  524,954

   

  265,000

  190,807

  56,000

  56,000

   

  321,000

  1

   

   

  1

  Mở rộng và Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì đạt tiêu chuẩn Bệnh viện hạng II

   

  1

   

  Ba Vì

  2012-2019

  300 giường

  5084/QĐ-UBND 31/10/2011; 3981/QĐ-UBND 25/1/2017; 5732/QĐ- UBND 24/10/2011

  640,468

  337,000

  155,954

  100,000

  35,316

  40,000

  40,000

   

  140,000

   

  Ban

  QLDA ĐTXD công trình Văn hóa-Xã hội TP Hà Nội

   

  2

  Đầu tư nâng cấp Bệnh viện Thanh Nhàn - Giai đoạn 2

   

  1

   

  Hai Bà Trưng

  2012-2019

  500 giường

  5086/QĐ-UB

  31/10/2011;

  4232/QĐ-UBND

  204/2018

  665,664

  534,000

  369,000

  165,000

  155,491

  16,000

  16,000

   

  181,000

  1

  Ban

  QLDA ĐTXD công trình Văn hóa-Xã Hội TP Hà Nội

   

  *

  Dự án khởi công mới năm 2019

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  772,158

  650,000

  106

  180.000

  13,368

  110.000

  110,000

   

  290.000

   

   

   

  3

  Cải tạo Bệnh viện đa khoa Hà Đông

   

  1

   

  Hà Đông

  2019-2021

  Cải tạo Nhà, khu kỹ thuật nghiệp vụ

  6023/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

  303,166

  250,000

  106

  100,000

  5,469

  30,000

  30,000

   

  130,000

   

  Ban

  QLDA ĐTXD công trình Văn hóa-Xã Hội TP Hà Nội

   

  4

  Cải tạo nâng cấp Bệnh viện đa khoa Sơn Tây

   

  1

   

  Sơn Tây

  2019-2021

  440 giường

  6024/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

  468,992

  400,000

   

  80,000

  7,899

  80,000

  80,000

   

  160,000

   

  Ban

  QLDA ĐTXD công trình Văn hóa-Xã Hội TP Hà Nội

   

  III

  Lĩnh vực giao thông

   

  12

  1

   

   

   

   

   

   

   

  4,542,161

  2,323,000

  310,000

  432,000

  196,570

  668,000

  668,000

   

  1,100,000

   

   

   

  *

  Dự án chuyển tiếp từ năm 2016

   

  1

   

   

   

   

   

  815,864

  550,000

  210,000

  10,000

  -

  80,000

  80,000

   

  90,000

   

   

   

  1

  Công trình trọng điểm 2016- 2020:

  Xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên, quận Ba Đình và quận Tây Hồ để hạn chế ùn tắc giao thông

   

  1

   

  Ba Đình, Tây Hô

  2017-2020

  Lc= 271m; B= 10m; Đê BTCT L=1100m; Phần bs: L= 3,7 Km

  3665/QĐ-UBND ngày 19/6/2017; 3376/QĐ-UBND ngày 24/6/2019

  815,864

  550,000

  210,000

  10,000

   

  80,000

  80,000

   

  90,000

   

  Ban QLDA

  ĐTXD CTGT Thành phố Hà Nội

   

  *

  Dự án khởi công mới năm 2019

   

  11

  1

   

   

   

   

   

  3,726,297

  1,773,000

  100,000

  422,000

  196,570

  588,000

  588,000

   

  1,010,000

   

   

   

  2

  Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ ngã tư Nguyên Khê nối với đường bệnh viện Đông Anh đi đền Sái tại ngã ba Kim, huyện Đông Anh

   

  1

   

  Đông Anh

  2018-2020

  L= 3,2Km, B= 17,5 m ÷ 40m

  5359/QĐ-UBND

  08/10/2018

  382,407

  360,000

   

  70,000

  7,726

  20,000

  20,000

   

  90,000

   

  UBND huyện Đông Anh

   

  3

  Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ qua đường Dương Xá - Đông Dư đến ga Phú Thị

   

  1

   

  Gia Lâm

  2018-2020

  L= 16000m; B= 30m (Bmđ= 15m, Bhè 2x7,5m) L=830, B=40m (Bhè+Bgpc+Bm đ)= (6m x2+7m+10,5 mx 2)

  9011/QĐ-UBND

  31/10/2018

  198,138

  170,000

   

  40,000

  32,270

  50,000

  50,000

   

  90,000

   

  UBND huyện Gia Lâm

   

  4

  Xây dựng đường đê tả Đuống theo quy hoạch đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng

   

  1

   

  Gia Lâm

  2018-2020

  L= 5.440m; Đường mặt đê Bmđ= 7m; Đường gom B=13,5m

  9008/QĐ-UBND

  31/10/2018

  511,247

  255,000

   

  40,000

  3,304

  80,000

  80,000

   

  120,000

   

  UBND huyện Gia Lâm

   

  5

  Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên – Định Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm

   

  1

   

  Gia Lâm

  2018-2020

  L=2,655m, B= 40m, Bmđ=2 x 11.25= 22,5m; Bdải phân cách = 5.5m, Bhè = 2x6=12m.

  9013/QĐ-UBND ngây 31/10/2018

  380,108

  50,000

   

  50,000

  781

  75,000

  75,000

   

  125,000

   

  UBND huyện Gia Lâm

   

  6

  Mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Km 189 đến Km 194 qua địa bàn huyện Thường Tín.

   

  1

   

  Thường Tín

  2019-2020

  L=5Km; b=13- 20m

  1503/QĐ-UBND ngày 29/03/2019

  247,268

  70,000

   

  40,000

  3,661

  30,000

  30,000

   

  70,000

   

  UBND huyện Thường Tín

   

  7

  Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 từ Km0 - Km6+585 (tỉnh lộ 75 cũ) đoạn từ Quốc lộ 21B đến cầu Quảng tại xã Trung Tú huyện Ứng Hòa

   

   

   

  Ứng Hòa

  2019-2021

  L=6,5km; B= 21- 24 m

  3540/QĐ-UBND ngày 03/7/2019

  218,500

  100,000

   

  7,000

   

  90,000

  90,000

   

  97,000

   

  UBND huyện Ứng Hòa

   

  8

  Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao đường Vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

   

  1

   

  Long Biên; Gia Lâm

  2019-2021

  L= 1,485,74m;

  B=33m = 620m; B= 26,5m

  3213/QĐ-UBND ngày 14/6/2019

  402,161

  100,000

   

  2,000

   

  90,000

  90,000

   

  92,000

   

  Ban QLDA ĐTXD CTGT Thành phố Hà

  Nội

   

  9

  Xây dựng một phần tuyến đường 70 (đọan từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc

  Tế) và đường bao quanh Làng giáo dục Quốc Tế

   

  1

   

  Nam Từ Liêm, Hoài Đức

  2010-2021

  L=3.410,4m;

  B=13-27m

  3102/QĐ-UBND ngày 29/6/2011; 3282/QĐ-UBND ngày 19/6/2019

  270,177

  100,000

   

  2,000

   

  45,000

  45,000

   

  47,000

   

  Ban QLDA ĐTXD CTGT Thành phố Hà

  Nội

   

  10

  Xây dựng công trình cầu Nội

  Cói, huyện Phú Xuyên

   

   

  1

  Phú Xuyên

  2019-2020

  Lc= 109,2m;

  Bc= 9,0m;

  Lđ= 700m,

  Bđ=9m

  3204/QĐ-UBND ngày 13/6/2019

  56,684

  48,000

   

  1,000

  7

  15,000

  15,000

   

  16,000

   

  Ban QLDA ĐTXD CTGT Thành phố Hà

  Nội

   

  11

  Cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả Đáy kết hợp giao thông trên địa bàn huyện Hoài Đức

   

  1

   

  Hoài Đức

  2018-2020

  16.790m

  7562/QĐ-UBND

  31/10/2017

  418,855

  200,000

  100,000

  50,000

  28,844

  50,000

  50,000

   

  100,000

   

  UBND huyện Hoài Đức

  NSTP bố trí

  60 % TMĐT

  12

  Cải tạo, mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp và cổng hóa thành mương kín tuyến mương Nguyễn Cơ Thạch đến hết đường Đỗ Xuân Hợp.

   

  1

   

  Nam Từ Liêm

  2019-2021

  L= 1100m;

  B=30m

  878/QĐ-UBND ngày 8/3/2019

  416,870

  208,000

   

  70,000

  70,000

  23,000

  23,000

   

  93,000

   

  UBND quận Nam Từ Liêm

   

  13

  Cống hóa thành mương kín để làm đường giao thông tuyến mương Đồng Bông.

   

  1

   

  Nam Từ Liêm

  2019-2021

  L= 1100m

  879/QĐ-UBND ngày 8/3/2019

  223,882

  112,000

   

  50,000

  49,977

  20,000

  20,000

   

  70,000

   

  UBND quận Nam Từ Liêm

   

  IV

  Lĩnh vực hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

   

  2

   

   

   

   

   

  1,030,236

  280,000

   

  150,000

  8,560

  80,000

  80,000

   

  230,000

   

   

   

   

  *

  Dự án khởi công mới năm 2019

   

  2

   

   

   

   

   

  1,030,236

  280,000

   

  150,000

  8,560

  80,000

  80,000

   

  230,000

   

   

   

  1

  Xây dựng hồ sơ Quận ủy - HĐND - UBND quận Bắc Từ Liêm

   

  1

   

  Băc Từ

  Liêm

  2017-2020

  DTXD: 5.536 m2, 01 tầng hầm, 04 tầng nổi. 01

  Tầng mái

  5876/QĐ-UBND ngày 30/10/218

  370,878

  180,000

   

  90,000

  3,951

  60,000

  60,000

   

  150,000

   

  UBND quận Bắc Từ Liêm

   

  2

  Dự án Khu liên cơ quan Vân Hồ (tại vị trí Sở Xây dựng và 1 số cơ quan)

   

  1

   

  Hai Bà Trưng

  2018-2020

  HTKT, 7441 m2

  1547/QĐ-UBND ngày 01/4/2019

  659,358

  100,000

   

  60,000

  4,609

  20,000

  20,000

   

  80,000

   

  BQLDA ĐTXDCT dân dụng và công

  nghiệp

   

  B

  Dự án bổ sung danh mục vào kế họach năm 2019

  1

  7

  1

   

   

   

   

  3,324,407

  894,760

  869,392

   

  708

  352,000

  328,000

  24,000

  352,000

   

   

   

  B1

  Dự án đã có trong trung hạn 2016-2020

   

  7

  1

   

   

   

   

  1,729,934

  894,760

  869,392

   

  708

  182,000

  158,000

  24,000

  182,000

   

   

   

  I

  Lĩnh vực giáo dục - đào tạodạy nghề

   

  3

   

   

   

   

   

  245,784

  118,500

  78,500

   

  708

  28,000

  13,000

  13,000

  28,000

   

   

   

  *

  Dự án chuyển tiếp từ năm 2016

   

  1

   

   

   

   

   

  122,358

  35,000

  35,000

   

   

  7,000

  7,000

   

  7,000

   

   

   

  1

  Xây dựng Trường THPT Xuân Phương

   

  1

   

  Nam Từ Liêm

  2016-2018

  24 phòng học và hạng mục phụ trợ

  5794/QĐ-UBND

  30/10/2015

  122,358

  35,000

  35,000

   

   

  7,000

  7,000

   

  7,000

   

  UBND quận Nam Từ Liêm

   

  *

  Dự án chuyển tiếp từ năm 2017- 2018

   

  1

   

   

   

   

   

  59,427

  53,500

  43,500

   

   

  6,000

  6,000

   

  6,000

   

   

   

  2

  Dự án sửa chữa chống xuống cấp Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

   

  1

   

  Nam Từ Liêm

  2017-2018

  Cải tạo sửa chữa đảm bảo điều kiện học tập của 5.000-

  6.000 hs

  6036/QĐ-UBND

  31/10/2016

  59,427

  53,500

  43,500

   

   

  6,000

  6,000

   

  6,000

   

  Ban QLDA ĐTXDCT văn hóa - xã

  hội

   

  *

  Dự án khởi công mới năm 2019

   

  1

   

   

   

   

   

  63,999

  30,000

   

   

  708

  15,000

   

  15,000

  15,000

   

   

   

  3

  Trường THPT Trương Định

   

   

   

  Hai Bà Trưng

  2019-2020

  HTKT, 7441 m2

  3836/QĐ-UBND ngày 16/7/2019

  63,999

  30,000

   

   

  708

  15.000

   

  15,000

  15,000

   

  BQLDA ĐTXDCT dân dụng và công

  nghiệp

   

  II

  Lĩnh vực giao thông

   

  3

  1

   

   

   

   

  1,409,575

  714,260

  728,892

   

   

  139,000

  130,000

  9,000

  139,000

   

   

   

  *

  Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015

   

  1

   

   

   

   

   

  154,367

  13,000

  13,000

   

   

  25,000

  25,000

   

  25,000

   

   

   

  1

  Cải tạo, nâng cấp đường Chi Đông -Kim Hoa, huyện Mê Linh

   

  1

   

  Mê Linh

  2016-2020

  L=3,5km

  B=24m

  2500/QĐ-UBND

  19/8/2019

  154,367

  15,000

  15,000

   

   

  25,000

  25,000

   

  25,000

   

  UBND huyện Mê Linh

   

  *

  Dự án chuyển tiếp từ năm 2017-

  2018

   

  2

   

   

   

   

   

  1,244,700

  688,260

  713,892

   

   

  105,000

  103,000

   

  105,000

   

   

   

  2

  Xây dựng tuyến đường Đông Dư - Dương Xá, huyện Gia Lâm

   

  1

   

  Gia Lâm

  2016-2019

  L= 4,35km;  B= 40-50m

  7114/QĐ-UBND 26/12/2016; 1318/QĐ-UBND ngày 21/3/2019

  884,383

  453,425

  479,057

   

   

  85,000

  85,000

   

  85,000

   

  UBND huyện Gia Lâm

   

  3

  Xây dựng tuyến đường Yên Viên – Định Xuyên - Phù Đổng

   

  1

   

  Gia Lâm

  2017-2020

  L=1,93 km; B=40m

  2271/QĐ-UBND

  11/5/2016

  360,317

  234,835

  234,835

   

   

  20,000

  20,000

   

  20,000

   

  UBND huyện Gia Lâm

   

  *

  Dự án khởi công mới năm 2019

   

   

  1

   

   

   

   

  10,508

  11,000

   

   

   

  9,000

   

  9,000

  9,000

   

   

   

  4

  Xây dựng hệ thống chiếu sáng trục đường tỉnh 417,418 qua địa bàn huyện Phúc Thọ

   

   

  1

  Phúc Thọ

  2019-2020

  HTKT; 9,2 km

  3244/QĐ-UBND

  18/6/2019

  10,508

  11,000

   

   

   

  9,000

   

  9,000

  9,000

   

  UBND huyện Phúc Thọ

   

  III

  Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước

   

  1

   

   

   

   

   

  74,375

  62,000

  62,000

   

   

  15,000

  15,000

   

  15,000

   

   

   

  *

  Dự án chuyển tiếp từ năm 2016

   

  1

   

   

   

   

   

  74,575

  62,000

  62,000

   

   

  15,000

  15,000

   

  15,000

   

   

   

  1

  Xây dụng hệ thống thoát nước Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (giai đoạn I)

   

  1

   

  Phú Xuyên

  2016

  18000m3/h

  5052/QĐ-UBND

  06/10/2015

  74,575

  62,000

  62,000

   

   

  15,000

  15,000

   

  15,000

   

  UBND huyện Phú Xuyên

   

  B2

  Dự án chưa có trong trung hạn 2016-2020

  1

   

   

   

   

   

   

  1,494,373

   

   

   

   

  170,000

  170,000

   

  170,000

   

   

   

  /

  Lĩnh vực giao thông

  1

   

   

   

   

   

   

  1,494,473

   

   

   

   

  179,000

  170,000

   

  170,000

   

   

   

  *

  Dự án khởi công mới năm 2019

  1

   

   

   

   

   

   

  1,494,473

   

   

   

   

  170,000

  170,000

   

  170,000

   

   

   

  1

  Công trình trọng điểm 2016- 2020: Xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long (đoạn Phạm

  Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng) thuộc quận Bắc Từ Liêm

  1

   

   

  BắC Từ Liêm

  2017-2021

  2,3 km; 50m

  5995/QĐ-UBND ngày 31/10/218

  1,494,473

   

   

   

   

  170,000

  170,000

   

  170,000

   

  UBND quận Bắc Từ Liêm

   

   
   

   

  Phụ lục 3

  ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NĂM 2019

  (Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 25 tháng 10 năm 2019 của HĐND thành phố)

   

   

  TT

  Danh mục dự án

  Nhóm dự án

  Địa điểm thực hiện dự án

  Thời gian thực hiện dự án

  Năng lực thiết kế

  (quy mô)