logo

Nghị quyết 71/2018/QH14 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Quốc hội Số công báo: 1125&1126-12/2018
  Số hiệu: 71/2018/QH14 Ngày đăng công báo: 19/12/2018
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
  Ngày ban hành: 12/11/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 12/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đầu tư
 • QUC HỘI
  -------

  Nghị quyết số: 71/2018/QH14

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020

  -----------------

  QUỐC HỘI

   

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Căn cứ Luật Đầu tư công s 49/2014/QH13;

  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

  Căn cứ Nghị quyết s25/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính quốc gia 05 năm giai đoạn 2016-2020;

  Căn cứ Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

  Trên cơ sở xem xét Báo cáo s 513/BC-CP ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra s1272/BC-UBTCNS14 ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình s 351/BC-UBTVQH14 ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến đại biểu Quốc hội;

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và việc sử dụng nguồn dự phòng chung

  1. Điều chỉnh tăng tổng mức vốn nước ngoài Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ 300.000 tỷ đồng lên tối đa 360.000 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh giảm tương ứng vốn vay trong nước để đáp ứng yêu cầu giải ngân đối với những dự án sử dụng vốn nước ngoài.

  2. Điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia 10.000 tỷ đồng (từ 80.000 tỷ đồng xuống 70.000 tỷ đồng).

  3. Cho phép sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở bảo đảm khả năng cân đối vốn đầu tư của ngân sách nhà nước hằng năm và giữ mức trần đầu tư công 2.000.000 tỷ đồng (không bao gồm nguồn tăng chi đầu tư phát triển do tăng thu ngân sách địa phương và thay đổi cơ chế đối với nguồn vốn để lại đầu tư cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội được đưa vào cân đối trong ngân sách nhà nước từ năm 2019), giữ tỷ lệ bội chi, chỉ tiêu an toàn nợ công đã được Quốc hội quyết định.

  4. Đối với vốn cân đối ngân sách địa phương: cho phép các địa phương được giao kế hoạch đầu tư công hằng năm nguồn vốn trong cân đi ngân sách địa phương trên cơ sở khả năng thu thực tế, bảo đảm không tăng mức bội chi của ngân sách địa phương hằng năm, triển khai tổng kết vào cuối kỳ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

  Giao Hội đồng nhân dân các cấp quyết định phân bổ vốn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương của cấp mình bảo đảm các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên phân bổ vn quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

  Điều 2. Nguyên tắc, thứ tự ưu tiên phân bổ vốn dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương còn lại và vốn nước ngoài tăng thêm

  1. Các dự án được bố trí vốn dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương phải bảo đảm nguyên tắc cân đối được nguồn trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm và theo thứ tự ưu tiên sau đây:

  Bảo đảm tuân thủ các quy định về nguyên tắc, thứ tự ưu tiên theo quy định tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội. Tập trung cho các dự án đã có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đang thực hiện dở dang, thiếu vốn thuộc nghĩa vụ của ngân sách trung ương; thanh toán các khoản nợ thuộc nghĩa vụ của ngân sách trung ương đối với các dự án đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng; các dự án ngân sách trung ương đang nợ tiền đền bù giải phóng mặt bằng và chưa thanh toán theo tiến độ, cam kết với một số dự án đi tác công tư bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Chú ý bố trí vốn cho các dự án gia cố hệ thống đê xung yếu, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển, phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai; các dự án cấp bách về quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi mang tính kết nối vùng miền, đặc biệt tại những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của Luật Quy hoạch; thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; chính sách cho vay nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp; trụ sở cơ quan tư pháp; giải phóng mặt bằng, tái định cư và hạ tầng thiết yếu của các dự án trọng điểm về giáo dục, văn hóa, công nghệ cao; hiện đại hóa công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và Nhà nước thuộc nghĩa vụ của ngân sách trung ương chưa bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

  2. Đối với nguồn vốn nước ngoài, việc phân bổ thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau đây:

  a) Bố trí vốn bổ sung cho các dự án kết thúc hiệp định vay trong giai đoạn 2018-2020 và không có khả năng gia hạn;

  b) Bố trí vốn bổ sung cho các dự án thành phần thuộc các dự án Ô chưa được bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở phân khai của cơ quan chủ quản dự án Ô cấp Trung ương;

  c) Bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đã có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 có tiến độ và khả năng giải ngân tốt;

  d) Bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đã ký kết hiệp định vay, dự kiến ký kết hiệp định vay và triển khai trong năm 2019-2020 nhưng chưa có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

  Điều 3. Bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020

  1. Sử dụng 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia để ưu tiên bố trí cho các dự án gia cố hệ thống đê xung yếu, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển, phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Số còn lại sử dụng để thanh toán nợ giải phóng mặt bằng một số dự án thuộc nghĩa vụ của ngân sách trung ương và hỗ trợ giải phóng mặt bằng một số dự án cấp bách cần triển khai ngay. Giao Chính phủ bảo đảm cân đối nguồn vốn, xây dựng danh mục, dự kiến mức vốn cho các dự án cụ thể, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

  2. Bổ sung danh mục dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để kịp thời triển khai thực hiện theo cam kết với nhà tài trợ theo các phụ lục số 1a, 1b và 1c kèm theo Nghị quyết này. Giao Chính phủ khẩn trương hoàn thiện thủ tục, triển khai phân bổ và giao kế hoạch vốn theo đúng quy định của pháp luật.

  3. Bố trí 1.766,03 tỷ đồng vốn còn lại của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững để phân bổ theo quy định và bổ sung 648,698 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững để hỗ trợ cho các địa phương có huyện thoát nghèo tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững theo Phụ lục số 2 kèm theo Nghị quyết này. Giao Chính phủ triển khai phân bổ, điều chỉnh và giao kế hoạch vốn bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

  4. Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an và dự án đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khác mức tại nút giao thông ngã ba Huế (Đà Nng) của Bộ Giao thông vận tải theo Phụ lục số 3 kèm theo Nghị quyết này. Giao Chính phủ điều chỉnh và giao kế hoạch vốn bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

  5. Cho phép điều chỉnh hình thức đầu tư đối với một số dự án thuộc quy hoạch tuyến đường ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An từ hình thức đối tác công tư (PPP) sang đầu tư công sử dụng ngân sách nhà nước, bảo đảm phát huy hiệu quả, cân đối được các nguồn lực, có cam kết sử dụng chủ yếu ngân sách địa phương, kết hợp với các hình thức đầu tư khác, phân kỳ đầu tư, kết hợp hài hòa giữa giải quyết những dự án cấp thiết và tính tổng thể, hợp lý, công bằng đối với các địa phương ven biển. Giao Chính phủ xây dựng danh mục, làm rõ nguồn lực, dự kiến mức vốn cho các dự án cụ thể, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

  6. Cho phép sử dụng dự phòng để lại tại các bộ, cơ quan trung ương, địa phương để thực hiện nhiệm vụ lập, thẩm định, công bố các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.

  Điều 4. Giao Chính phủ

  1. Chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tăng cường triển khai các giải pháp khắc phục các tồn tại, vướng mắc, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội, đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công. Khẩn trương rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, trong đó có Luật Đầu tư công. Tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; phòng, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

  2. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, bố trí kế hoạch và giải ngân đối với các dự án quan trọng quốc gia, Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Quốc hội quyết định. Tăng cường huy động các nguồn lực trong nước và nước ngoài cho đầu tư phát triển, bổ sung quy định nhằm đẩy mạnh hợp tác công tư, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

  3. Trên cơ sở các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên quy định tại Nghị quyết này, các quy định khác của pháp luật liên quan, Chính phủ rà soát, khẩn trương hoàn thiện danh mục dự án, dự kiến mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án sử dụng nguồn dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương, bảo đảm tính chặt chẽ, minh bạch, công bằng, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

  4. Rà soát, hoàn chỉnh các thủ tục, điều kiện phân bổ vốn cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam; các dự án đường sắt đô thị của Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chưa phân bổ nguồn vốn nước ngoài cho Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam.

  Điều 5. Tổ chức thực hiện

  1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

  2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

  3. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội được thành lập theo quy định của pháp luật theo trách nhiệm giám sát và động viên mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện Nghị quyết này.

  4. Kiểm toán Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, tiến hành kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

  Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2018.

   

   

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
  Nguyễn Thị Kim Ngân

   

   

  PHỤ LỤC 1A

  ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) GIAI ĐOẠN 2016-2020
  ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN Ô DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÀ CƠ QUAN CHỦ QUẢN TRUNG ƯƠNG
  (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội)

   

  Đơn vị: Triệu đồng

  STT

  Bộ ngành, Địa phương

  Bổ sung vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW cho các dự án ô cho các địa phương

  Điều chỉnh giảm vn nước ngoài cấp phát từ NSTW cho các dự án ô của Bộ NN&PTNT

  Trong đó:

   

  (1) Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên

  (2) Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

  (3) Dự án Phát triển nông nghiệp có tưới (WB7)

  (4) Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tnh miền Trung- Khoản vay bổ sung

  (5) Dự án Chuyn đi nông nghiệp bền vững (Vnsat)

  (6) Dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2)

  (7) Dự án Quản lý và Giảm nhẹ lũ và hạn tiểu vùng sông Mê Kong mở rộng (ADB-GMS1)

  (8)Dự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại Kiên Giang và Cà Mau

   

  Tng số

  Điều chỉnh từ nguồn KH trung hạn đã giao

  Điều chỉnh từ nguồn dự phòng để lại của Bộ NNPTNT

   

   

   

   

   

  2014-2018

  2012-2019

  2014-2020

  2014-2019

  2015-2020

  2012-2021

  2012-2019

  2017-2022

   

  ADB

  WB

  WB

  ADB

  WB

  JICA

  ADB

  KfW

   

  Điều chỉnh từ nguồn KH trung hạn đã giao

  Điều chỉnh từ nguồn dự phòng để lại của Bộ NNPTNT

  Điều chỉnh từ nguồn dự phòng để lại của Bộ NNPTNT

  Điều chỉnh từ nguồn dự phòng để lại của Bộ NNPTNT

  Điều chỉnh từ nguồn dự phòng để lại của Bộ NNPTNT

  Điều chỉnh từ nguồn KH trung hạn đã giao

  Điều chỉnh từ nguồn dự phòng để lại của Bộ NNPTNT

  Điều chỉnh từ nguồn KH trung hạn đã giao

  Điều chỉnh từ nguồn dự phòng để lại của Bộ NNPTNT

  Điều chỉnh từ nguồn KH trung hạn đã giao

  Điều chnh từ nguồn dự phòng để lại của Bộ NNPTNT

  Điều chỉnh từ nguồn dự phòng để lại của Bộ NNPTNT

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

   

   

  TNG S

  3.955.853

  3.955.853

  1.861.863

  2.093.990

  312.239

  151.531

  250.200

  640.000

  384.700

  1.241.514

  227.486

  149.072

  182.928

  159.038

  74.562

  182.583

   

   

  VÙNG MIN NÚI PHÍA BC

  640.000

  640.000

   

  640.000

   

   

   

  640.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  HÀ GIANG

  200.000

  200.000

   

  200.000

   

   

   

  200.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  PHÚ THỌ

  220.000

  220.000

   

  220.000

   

   

   

  220.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  HÒA BÌNH

  220.000

  220.000

   

  220.000

   

   

   

  220.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VÙNG MIN TRUNG

  966.900

  966.900

  149.072

  817.828

   

   

  250.200

   

  384.700

   

   

  149.072

  182.928

   

   

   

   

  4

  THANH HÓA

  24.300

  24.300

  9.500

  14.800

   

   

  5.300

   

   

   

   

  9.500

  9.500

   

   

   

   

  5

  NGHỆ AN

  43.300

  43.300

  13.000

  30.300

   

   

  11.300

   

   

   

   

  13.000

  19.000

   

   

   

   

  6

  HÀ TĨNH

  104.200

  104.200

  10.000

  94.200

   

   

  14.000

   

  65.200

   

   

  10.000

  15.000

   

   

   

   

  7

  QUNG BÌNH

  47.000

  47.000

  10.000

  37.000

   

   

  19.000

   

   

   

   

  10.000

  18.000

   

   

   

   

  8

  QUẢNG TRỊ

  78.000

  78.000

  20.000

  58.000

   

   

  25.000

   

   

   

   

  20.000

  33.000

   

   

   

   

  9

  THỪA THIÊN HU

  119.500

  119.500

  15.500

  104.000

   

   

   

   

  88.500

   

   

  15.500

  15.500

   

   

   

   

   

  PHỤ LỤC 1B

  CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NƯỚC NGOÀI ĐÃ KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH

   

  Đơn vị: triệu VNĐ

  TT

  Tên chương trình, dự án

  Cơ quan chủ quản

  Nhà tài trợ

  Ngày ký Hiệp định

  Số quyết định phê duyệt

  Tổng mức đầu tư (tất ccác nguồn vốn)

  Vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết (theo tính chất nguồn vốn)

  Tổng số vốn nước ngoài

  Trong đó:

  Vốn đối ng

  Vốn vay ODA

  Vay ưu đãi

  Viện tr KHL

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)=(8)+(12)

  (8)=
  (9)+(10)+(11)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

   

  TNG S

   

   

   

   

  81.696.879

  67.986.887

  55.226.193

  9.841.119

  2.919.576

  13.709.992

  1

  Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo

  Bộ Công Thương

  EU

  01/12/2017

  3337/QĐ-BCT 17/9/2018

  3.195.000

  2.754.000

   

   

  2.754.000

  441.000

  2

  Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới

  UBND các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước

  ADB

  04/5/2017

  739/QĐ-TTg 29/4/2016; Đăk Nông: 1288/QĐ-UBND 26/7/2016; 919/QĐ-UBND 1/6/2017; Kon Tum: 669/QĐ-UBND 14/7/2017, Bình Phưc: 920/QĐ-UBND 17/4/2017; Gia Lai: 734/QĐ-UBND 28/7/2016; Đắc Lắk: 2257/QĐ-UBND 29/7/2016

  2.780.046

  2.390.487

  2.390.487

   

   

  389.559

  3

  Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  ADB

  02/03/2017

  2681/QĐ-BGDĐT 4/8/2016

  1.134.850

  1.134.850

  1.134.850

   

   

   

  4

  Xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre

  UBND tỉnh Bến Tre

  Hàn Quốc

  29/3/2017

  843/QĐ-TTg 12/6/2015, 1594/QĐ-UBND 18/8/2015

  1.658.036

  1.331.333

  1.331.333

   

   

  326.703

  5

  Quản lý nước Bến Tre

  Bộ NNPTNT

  Nhật Bản

  18/7/2017

  412/QĐ-BNN-XD 16/02/2017

  6.191.338

  5.262.657

  5.262.657

   

   

  928.681

  6

  Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP)

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  WB

  06/02/2017

  956/QĐ-TTg, 30/5/2016

  1822/QĐ-BGDĐT 31/5/2016

  2.269.700

  2.156.215

  2.156.215

   

   

  113.485

  7

  Đầu tư xây dựng bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ

  UBND Tp. Cần Thơ

  Hungary

  25/9/2017

  223/QĐ-UBND 25/01/2017

  1.727.942

  1.395.350

  1.395.350

   

   

  332.592

  8

  Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai một số tnh miền Trung

  UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Ninh Thuận

  WB

  29/9/2017

  Hà Tĩnh: 849/QĐ-UBND 30/3/2017; 1155/QĐ-UBND 28/4/2017; Bình Định: 1063/QĐ-UBND 28/3/2017; Phú Yên: 346/QĐ-UBND 20/3/2017; 631/QĐ-UBND 28/3/2017; Quảng Ngãi: 542/QĐ-UBND 29/3/2017; Ninh Thuận: 564/QĐ-UBND 31/3/2017

  3.035.571

  2.673.918

  2.673.918

   

   

  361.653

  9

  Phát triển bền vững thành phố Đà Nng

  UBND Tp Đà Nng

  WB

  02/4/2018

  735/QĐ-TTg, 29/4/2016; 5153/QĐ-UBND 01/8/2016; 346/QĐ-TTg 20/3/2017

  1.809.885

  1.522.920

   

  1.522.920

   

  286.965

  10

  Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa, Giai đoạn 1

  UBND tỉnh Đồng Nai

  Nhật Bản

  30/8/2017

  246/QĐ-UBND 20/01/2017

  6.610.252

  5.332.399

  5.332.399

   

   

  1.277.853

  11

  Môi trường bền vững các thành phố duyên hải

  UBND tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Bình

  WB

  27/10/2017

  Quảng Bình: 3520/QĐ-UBND 31/10/2016; Bình Định: 4521/QĐ-UBND 09/12/2016; Khánh Hòa: 3348A/QĐ-UBND 31/10/2016; Ninh Thuận: 2989a/QĐ-UBND 30/11/2016

  6.209.763

  5.390.538

  4.314.700

  1.044.062

  31.776

  819.226

  12

  Phát triển cơ sở hạ tầng ven biển ứng phó biến đi khí hậu huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

  UBND tỉnh Thái Bình

  Quỹ Co- oét

  19/12/2017

  2648/VPCP-QHQT 18/4/2012; 315/QĐ-UBND 04/02/2013; 1243/QĐ-UBND 25/5/2018

  261.651

  193.850

  193.850

   

   

  67.801

  13

  Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

  UBND tỉnh Hà Tĩnh

  Quỹ - rập Xê-út

  22/01/2018

  281/QĐ-TTg 01/3/2017; 35/QĐ-TTg 10/01/2018; 1315/QĐ-UBND 17/5/2017

  667.800

  333.900

  333.900

   

   

  333.900

  14

  Nâng cấp hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu vùng Cù Lao Tây, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

  UBND tỉnh Đồng Tháp

  Quỹ Ả- rập Xê-út

  22/01/2018

  149/QĐ-TTg 28/01/2015

  975/QĐ-UBND 23/8/2017

  678.248

  339.124

  339.124

   

   

  339.124

  15

  Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên

  Bộ GTVT

  WB

  27/12/2017

  1572/QĐ-BGTVT 29/5/2017

  3.488.000

  3.403.000

  3.403.000

   

   

  85.000

  16

  Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề- Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề xanh chất lượng cao

  Bộ NNPTNT

  Đức

  29/12/2017

  206/QĐ-TTg, 15/02/2017; 3599/QĐ-BNN-HTQT 05/9/2017

  282.384

  225.908

  225.908

   

   

  56.477

  17

  Phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam

  UBND tỉnh Hà Nam, Lào Cai

  WB

  15/12/2017

  351/QĐ-TTg, 21/3/2017; Lào Cai: 955/QĐ-UBND 27/3/2017; 956/QĐ-UBND 27/3/2017; Hà Nam: 409/QĐ-UBND 29/3/2017

  1.516.614

  1.202.941

  295.061

  907.880

   

  313.673

  18

  Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn

  UBND các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn

  ADB

  12/4/2018

  1205/QĐ-TTg 17/8/2017; Hà Giang: 1707/QĐ-UBND 28/8/2017; Cao Bằng: 1338/QĐ-UBND 24/8/2017; Lạng Sơn: 1553/QĐ-UBND 24/8/2017, 446/QĐ-UBND 09/3/2018; Bắc Kạn: 1249/QĐ-UBND 25/8/2017

  4.271.263

  3.366.034

  3.366.034

   

   

  905.229

  19

  Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu trung tâm phía nam Thành phố Thái Nguyên

  UBND tnh Thái Nguyên

  Bỉ

  30/12/2017

  1227/QĐ-UBND 27/5/2015

  438.544

  252.489

  252.489

   

   

  186.055

  20

  Phát triển đa mục tiêu vùng đồng bào dân tộc thiu số các xã nghèo huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

  UBND tỉnh Hà Giang

  Quỹ Cô- oét

  05/7/2018

  729/QĐ-TTg 26/5/2015; 2585/QĐ-UBND 28/10/2016

  415.205

  296.553

  296.553

   

   

  118.652

  21

  Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)

  UBND các tỉnh: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên - Huế

  ADB

  29/6/2018

  392/QĐ-TTg 10/3/2016; Vĩnh Phúc: 2471/QĐ-CT 29/7/2016, 975/QĐ-UBND 29/3/2017; Huế: 19/QĐ-UBND 05/01/2018; 894/QĐ-UBND 29/4/2016, 606/QĐ-UBND 28/3/2017; Hà Giang: 1370/QĐ-UBND 04/7/2018; 450/QĐ-UBND 23/3/2017

  5.059.576

  3.992.290

  2.723.640

  1.134.850

  133.800

  1.067.286

  22

  Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị

  UBND các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị

  ADB

  23/7/2018

  613/QĐ-TTg ngày 08/5/2017; 562/QĐ-TTg 18/5/2018; Nghệ An: 2094/QĐ-UBND 29/5/2018; 2071/ QĐ-UBND 18/5/2017; Hà Tĩnh: 617/QĐ-UBND 28/02/2018; 1366/QĐ-UBND 19/5/2017; Quảng Bình: 1769/QĐ-UBND 30/5/2018; 1727/QĐ-UBND 18/5/2017; Quảng Trị: 1134/QĐ-UBND 25/5/2018; 998/QĐ-UBND 15/5/2017

  4.549.253

  3.330.753

  2.169.046

  1.161.707

   

  1.218.500

  23

  Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Thái Nguyên

  UBND tỉnh Thái Nguyên

  WB

  29/6/2018

  875/QĐ-UBND 03/4/2018

  2.250.000

  1.800.000

   

  1.800.000

   

  450.000

  24

  Mở rộng Nâng cấp đô thị Việt Nam

  UBND tnh An Giang, Bạc Liêu, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bến Tre, Hậu Giang

  WB

  29/6/2018

  363/QĐ-TTg, 23/3/2017; Bạc Liêu: 519/QĐ-UBND 28/3/2017; Long An: 1070/QĐ-UBND 24/3/2017; Sóc Trăng: 642/QĐ-UBND 27/3/2017; Hậu Giang: 496/QĐ-UBND 27/3/2017; Vĩnh Long: 580/QĐ-UBND 28/3/2017; Bến Tre: 692/QĐ-UBND 28/3/2017; An Giang: 952/QĐ-UBND 28/3/2017

  7.480.886

  5.447.280

  3.177.580

  2.269.700

   

  2.033.606

  25

  Phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc (khoản vay bổ sung)

  Bộ KHCN

  Nhật Bản

  06/6/2017

  99/QĐ-BKHCN 26/01/2010; 289/QĐ-BKHCN 22/2/2013

  2.539.000

  2.539.000

  2.539.000

   

   

   

  26

  Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tnh Kiên Giang và Cà Mau

  Bộ NNPTNT, UBND các tỉnh: Kiên Giang, Cà Mau

  Đức

  27/4/2018

  617/QĐ-TTg 08/5/2017; 5758/QĐ-BNN-HTQT 29/12/2017

  596.040

  447.030

  447.030

   

   

  149.010

  27

  Nâng cao chất lượng giáo dục đại học

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  WB

  29/6/2018

  1339/QĐ-BGDĐT 19/4/2017; 1340/QĐ-BGDĐT 19/4/2017

  1.534.317

  1.361.820

  1.361.820

   

   

  172.497

  28

  Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (DA thành phần thuộc dự án nâng cao chất lượng giáo dục đại học)

  Bộ NNPTNT

  WB

  29/6/2018

  323/QĐ-TTg 14/3/2017; 5050/QĐ-BNN-HTQT 04/12/2017; 1027/QĐ-BNN-HTQT 28/3/2017

  1.189.093

  1.096.950

  1.096.950

   

   

  92.143

  29

  Xây dựng cơ sở đào tạo nghiên cứu khoa học của trường Đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tại quận 12 (Dự án thành phần thuộc dự án nâng cao chất lượng giáo dục đại học)

  Bộ Công Thương

  WB

  29/6/2018

  323/QĐ-TTg 14/3/2017; 1127/QĐ-BCT 31/3/2017

  1.173.263

  999.940

  999.940

   

   

  173.323

  30

  Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển

  Bộ NNPTNT, UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế

  WB

  03/8/2018

  548/QĐ-TTg 21/4/2017

  1658/QĐ-BNN-HTQT 04/5/2017

  4.021.000

  3.351.000

  3.351.000

   

   

  670.000

  31

  Chương trình nâng cao chất lượng chi tiêu công

  Bộ Tài chính

  ADB

  26/5/2017

  1845/QĐ-BTC 09/10/2018

  2.662.358

  2.662.358

  2.662.358

   

   

  0

   

  PHỤ LỤC 1C

  CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NƯỚC NGOÀI CHUẨN BỊ KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH

   

  Đơn vị: Triệu VNĐ

  TT

  Tên chương trình, dự án

  Cơ quan chủ quản

  Nhà tài trợ

  Quyết định

  Tổng vốn ĐT

  Vn vay ODA và vn vay ưu đãi dự kiến ký kết (phân theo tính chất nguồn vốn)

  Tổng ODA và vốn vay ưu đãi

  Trong đó:

  Vốn đối ứng

  Vốn vay ODA

  Vay ưu đãi

  Viện trợ KHL

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)=(7)+(11)

  (7)=(8)+(9) +(10)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

   

  TNG S

   

   

   

  78.473.158

  64.668.810

  62.263.480

  2.128.525

  276.805

  13.804.348

  1

  Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

  Bộ NNPTNT

  WB

  1185/QĐ-TTg 18/9/2018; 1968/QĐ-BNN-HTQT 22/5/2017; 4036/QĐ-BNN-HTQT 16/10/2018

  4.786.632

  3.405.780

  3.405.780

   

   

  1.380.852

  2

  Mở rộng khả năng sử dụng dược chất phóng xạ phục vụ trong y tế của Trung tâm máy gia tốc 30MeV, Bệnh viện Trung ương quân đội 108

  Bộ Quốc phòng

  Bỉ

  1587/QĐ-TTg 14/9/2015; 4269/QĐ-BQP 05/10/2018

  185.701

  164.273

  164.273

   

   

  21.428

  3

  Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long

  UBND tỉnh Vĩnh Long

  Áo

  943/QĐ-TTg 04/7/2017; 1773/QĐ-UBND 10/8/2017

  310.759

  282.156

  282.156

   

   

  28.603

  4

  Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn I)

  Bộ GTVT

  Hàn Quốc

  1168/QĐ-TTg 29/6/2016; 456/QĐ-TTg 08/4/2015 138/QĐ-BGTVT 16/01/2017

  1.498.381

  1.145.520

  1.145.520

   

   

  352.861

  5

  Cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

  Bộ GTVT

  Hàn Quốc

  705/QĐ/TTg 28/4/2016
  3351/QĐ-BGTVT 06/12/2017

  1.928.056

  1.693.282

  1.693.282

   

   

  234.774

  6

  Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

  UBND tỉnh Hòa Bình

  Hàn Quốc

  4403/VPCP-QHQT 14/6/2010;

  685/QĐ-UBND 27/4/2011;

  1038/QĐ-UBND 19/6/2017

  77.582

  64.650

  64.650

   

   

  12.932

  7

  Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn

  UBND tỉnh Bình Định

  Hàn Quốc

  4403/VPCP-QHQT 14/6/2010;

  795/QĐ-UBND 14/3/2018; 3729/QĐ-UBND 10/10/2017

  81.360

  67.800

  67.800

   

   

  13.560

  8

  Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

  UBND tỉnh Hà Tĩnh

  Hàn Quốc

  4403/VPCP-QHQT 14/6/2010;

  2209/QĐ-UBND 07/8/2017; 955/QĐ-UBND 31/3/2011

  76.429

  66.762

  66.762

   

   

  9.667

  9

  Thành phần 1A thuộc Dự án Xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch

  Bộ GTVT

  Hàn Quốc

  1940/QĐ-TTg 29/10/2014;

  497/QĐ-BGTVT 19/02/2016

  5.329.560

  4.180.080

  4.180.080

   

   

  1.149.480

  10

  Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Hải Phòng - Giai đoạn I (phần sử dụng vốn vay ODA)

  UBND tp.Hải Phòng

  Hàn Quốc

  103/QĐ-TTg 23/01/2017; 1601/QĐ-UBND 10/7/2015; 3205/QĐ-UBND 24/11/2017

  2.351.409

  2.131.248

  2.131.248

   

   

  220.161

  11

  Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam

  UBND tỉnh Quảng Nam

  Hàn Quốc

  1143/QĐ-TTg 27/6/2016;

  1506/QĐ-TTg 06/10/2017;

  546/QĐ-UBND 06/02/2018

  768.074

  566.898

  566.898

   

   

  201.176

  12

  Cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

  Bộ GTVT

  Hàn Quốc

  499/QĐ-TTg 17/4/2017;

  1732/TTg-QHQT 04/10/2016

  1.815.760

  1.543.396

  1.543.396

   

   

  272.364

  13

  Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh

  UBND tỉnh Tây Ninh

  Italia

  1634/QĐ-TTg 26/10/2017;

  835/QĐ-UBND 12/4/2017

  344.124

  253.455

  253.455

   

   

  90.669

  14

  Tăng cường năng lực bảo đảm an ninh, an toàn trên biển

  Bộ Quốc phòng

  Nhật Bản

  2481/QĐ-TTg 19/12/2016

  8.605.366

  8.355.366

  8.355.366

   

   

  250.000

  15

  Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất

  Viện HLKHCNVN

  Nhật Bản

  2032/VPCP-QHQT 04/4/2011;

  06/QĐ-TTg 05/01/2017;

  1731/QĐ-KHCNVN 21/12/2011

  8.258.939

  6.491.342

  6.491.342

   

   

  1.767.597

  16

  Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn II)

  Bộ GTVT

  Hàn Quốc

  456/QĐ-TTg 08/4/2015

  1.264.223

  941.926

  941.926

   

   

  322.297

  17

  Tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

  Bộ LĐTBXH

  Nhật Bản

  1432/QĐ-TTg 21/9/2017

  3.838.250

  3.219.170

  3.219.170

   

   

  619.080

  18

  Mở rộng vùng phủ sóng truyền hình và nâng cao năng lực làm tin thời sự cho Đài phát thanh truyền hình Sơn La

  UBND tỉnh Sơn La

  Đan Mạch

  378/VPCP-QHQT 19/01/2007; 2263/QĐ-UBND 02/10/2013

  640/QĐ-UBND 23/3/2017

  157.679

  135.890

  135.890

   

   

  21.789

  19

  Tuyến nối Quốc lộ 91 và Tuyến tránh thành phố Long Xuyên

  Bộ GTVT

  ADB

  612/QĐ-TTg 05/5/2017

  2.146.682

  2.130.794

   

  2.128.525

  2.270

  15.888

  20

  Đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La

  UBND tỉnh Sơn La

  Áo

  1600/QĐ-TTg 17/10/2017; 1606/QĐ-UBND 30/6/2018

  223.872

  193.872

  193.872

   

   

  30.000

  21

  Đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giai đoạn 3

  Bộ Công an

  Phần Lan

  532/QĐ-TTg 22/4/2015; 1022/QĐ-TTg 15/8/2018

  450.321

  444.323

  444.323

   

   

  5.998

  22

  Hỗ trợ tạo việc làm và hòa nhập xã hội tại các trường dạy nghề Việt Nam

  Bộ LĐTBXH

  Italia

  554/QĐ-TTg 5/4/2016; 753/QĐ-LĐTBXH 24/5/2017

  119.906

  92.154

  84.879

   

  7.275

  27.753

  23

  Tăng cường môi trường đầu tư tỉnh Hà Nam

  UBND tỉnh Hà Nam

  Nhật Bản

  1697/QĐ-TTg 03/11/2017

  4.549.200

  3.791.000

  3.791.000

   

   

  758.200

  24

  Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hạ Long (khoản vay bổ sung)

  UBND tỉnh Quảng Ninh

  Nhật Bản

  1584/QĐ-TTg 13/10/2017

  3.194.000

  2.411.968

  2.411.968

   

   

  782.032

  25

  Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn huyện Bắc Hà - tỉnh Lào Cai

  UBND tỉnh Lào Cai

  Quỹ Cô-oét

  734/QĐ-TTg 29/4/2016; 3495/QĐ-UBND 31/10/2018

  425.569

  317.758

  317.758

   

   

  107.811

  26

  Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1)

  UBND tỉnh Lâm Đồng

  Nhật Bản

  124/QĐ-TTg 25/01/2017

  1.428.430

  1.041.785

  1.041.785

   

   

  386.645

  27

  Thu gom và xử lý nước thải khu vực Long Sơn, Gò Găng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

  Bỉ

  1045/TTg-QHQT 26/7/2012

  688.922

  320.867

  320.867

   

   

  368.055

  28

  Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại tỉnh Bình Dương

  UBND tỉnh Bình Dương

  Nhật Bản

  372/QĐ-TTg 04/4/2018

  1.822.900

  1.484.200

  1.484.200

   

   

  338.700

  29

  Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đăk Nông

  UBND tỉnh Đăk Nông

  Quỹ Ả- rập Xê-út

  QĐ 1172/QĐ-TTg 28/7/2015; QĐ 1120/QĐ-UBND 05/7/2016

  673.200

  336.500

  336.500

   

   

  336.700

  30

  Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái

  UBND tỉnh Yên Bái

  Quỹ Ả- rập Xê-út

  QĐ 724/QĐ-TTg 28/4/2016; QĐ 3154/QĐ-UBND 05/12/2017

  913.901

  452.622

  452.622

   

   

  461.279

  31

  Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

  UBND tỉnh Hậu Giang

  Đan Mạch

  1531/TTg-QHQT 27/8/2009;

  1473/QĐ-UBND 04/10/2016

  274.136

  222.956

  222.956

   

   

  51.180

  32

  Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

  UBND tỉnh Thanh Hóa

  WB

  1208/QĐ-TTg ngày 19/9/2018

  1.831.648

  1.232.447

  1.232.447

   

   

  599.201

  33

  Phát triển nguồn nhân lực y tế, giai đoạn 2

  Bộ Y tế

  ADB

  1414/QĐ-TTg 24/10/2018;

  6494/QĐ-BYT 26/10/2018

  2.099.473

  1.872.503

  1.815.760

   

  56.743

  226.970

  34

  Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn

  Bộ Y tế

  ADB

  1467/QĐ-TTg 02/11/2018; 6689/QĐ-BYT 02/11/2018

  2.110.821

  1.883.851

  1.815.760

   

  68.091

  226.970

  35

  Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2

  Bộ VHTTDL, UBND các tỉnh: Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế

  5 ADB

  1381/QĐ-TTg 18/10/2018 Hòa Bình: 2471/QĐ-UBND 26/10/2018; Nghệ An: 4776/QĐ-UBND 26/10/2018; Quảng Bình: 3590/QĐ-UBND 25/10/2018; Quảng Trị: 2484/QĐ-UBND 25/10/2018; Thừa Thiên - Huế: 2389/QĐ-UBND 25/10/2018

  1.281.927

  1.055.411

  1.038.388

   

  17.023

  226.516

  36

  Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

  Bộ GTVT

  5 ADB

  949/QĐ-TTg 01/8/2018

  2034/QĐ-BGTVT 17/9/2018

  5.339.591

  4.351.011

  4.249.337

  0

  101.674

  988.580

  37

  Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán

  Bộ NNPTNT và UBND các tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đăk Lăk, Đăk Nông

  8 ADB

  561/QĐ-TTg 18/5/2018

  2416/QĐ-BNN-HTQT 22/6/2018

  2.808.276

  2.283.730

  2.260.000

   

  23.730

  524.546

  38

  Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng Kinh tế toàn diện

  Bộ LĐTBXH, Bộ Công Thương

  7 ADB

  1432/QĐ-TTg 26/10/2018; 1495/QĐ-LĐTBXH 29/10/2018

  4081/QĐ-BCT 30/10/2018

  2.142.400

  1.770.366

  1.770.366

   

   

  372.034

  39

  Chương trình Phát triển lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính và Tài chính toàn diện, Tiểu Chương trình 1

  NHNN VN

  6 ADB

  804/TTg-QHQT 06/6/2017

  2.269.700

  2.269.700

  2.269.700

   

   

  0

   

  PHỤ LỤC 2

  KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
  (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội)

   

  Đơn vị: Triệu đồng

  STT

  Bộ, ngành, địa phương

  Tổng số (đã bao gồm phần bổ sung)

  Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững

  (Bao gồm số vốn bổ sung từ nguồn dự phòng chung)

   

   

   

   

  I. Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 chưa bao gồm phần bổ sung từ dự phòng chung (Điều chỉnh theo các quy định pháp luật hiện hành)

  II. Bổ sung từ nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

   

   

   

   

  Tổng số (1+2+3)

  1. Dự án 1. Chương trình 30a

  2. Dự án 2. Chương trình 135

  3. Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin

   

   

   

   

   

  Tổng số (Chương trình 30a)

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  Tiểu, dự án 1: Hỗ trợ đầu tư CSHT huyện nghèo

  Tiểu dự án 2: Hỗ trợ đầu tư CSHT xã bãi ngang

   

   

   

   

   

   

   

   

  TNG SỐ

  30.346.698

  29.698.000

  15.635.000

  14.085.000

  1.550.000

  14.022.000

  41.000

  648.698

   

   

   

   

  A

  TRUNG ƯƠNG

  41.000

  41.000

  -

  -

  -

  -

  41.000

   

   

   

   

   

   

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  41.000

  41.000

   

   

   

   

  41.000

   

   

   

   

   

  B

  ĐỊA PHƯƠNG

  30.305.698

  29.657.000

  15.635.000

  14.085.000

  1.550.000

  14.022.000

   

  648.698

   

   

   

   

  I

  VÙNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC

  16.091.843

  15.607.025

  7.620.449

  7.620.449

  -

  7.986.576

   

  484.818

   

   

   

   

  1

  Hà Giang

  2.010.201

  2.010.201

  1.201.405

  1.201.405

   

  808.796

   

   

   

   

   

   

  2

  Tuyên Quang

  631.192

  631.192

  198.206

  198.206

   

  432.986

   

   

   

   

   

   

  3

  Cao Bằng

  2.051.024

  2.051.024

  1.176.295

  1.176.295

   

  874.729

   

   

   

   

   

   

  4

  Lạng Sơn

  1.087.703

  1.087.703

  326.711

  326.711

   

  760.992

   

   

   

   

   

   

  5

  Lào Cai

  1.409.177

  1.409.177

  773.212

  773.212

   

  635.965

   

   

   

   

   

   

  6

  Yên Bái

  903.207

  903.207

  339.127

  339.127

   

  564.080

   

   

   

   

   

   

  7

  Thái Nguyên

  393.798

  393.798

  16.359

  16.359

   

  377.439

   

   

   

   

   

   

  8

  Bắc Kạn

  814.454

  735.548

  327.370

  327.370

   

  408.178

   

  78.906

   

   

   

   

  9

  Phú Thọ

  638.126

  556.186

  88.192

  88.192

   

  467.994

   

  81.940

   

   

   

   

  10

  Bắc Giang

  506.246

  506.246

  174.686

  174.686

   

  331.560

   

   

   

   

   

   

  11

  Hòa Bình

  778.966

  778.966

  184.757

  184.757

   

  594.209

   

   

   

   

   

   

  12

  Sơn La

  1.708.881

  1.543.481

  789.856

  789.856

   

  753.625

   

  165.400

   

   

   

   

  13

  Lai Châu

  1.486.264

  1.327.692

  904.338

  904.338

   

  423.354

   

  158.572

   

   

   

   

  14

  Điện Biên

  1.672.604

  1.672.604

  1.119.935

  1.119.935

   

  552.669

   

   

   

   

   

   

  II

  ĐNG BẰNG SÔNG HỒNG

  112.729

  112.729

  61.486

  -

  61.486

  51.243

  -

   

   

   

   

   

  15

  Quảng Ninh

  33.456

  33.456

  33.456

  -

  33.456

   

   

   

   

   

   

   

  16

  Ninh Bình

  79.273

  79.273

  28.030

  -

  28.030

  51.243

   

   

   

   

   

   

  III

  MIỀN TRUNG

  9.215.533

  9.051.653

  5.863.047

  4.854.699

  1.008.348

  3.188.606

  -

  163.880

   

   

   

   

  17

  Thanh Hóa

  2.075.948

  1.994.008

  1.298.430

  1.140.854

  157.576

  695.578

   

  81.940

   

   

   

   

  18

  Nghệ An

  1.434.844

  1.434.844

  750.232

  685.120

  65.112

  684.612

   

   

   

   

   

   

  19

  Hà Tĩnh

  342.846

  342.846

  178.216

  32.718

  145.498

  164.630

   

   

   

   

   

   

  20

  Quảng Bình

  471.181

  471.181

  238.657

  175.823

  62.834

  232.524

   

   

   

   

   

   

  21

  Quảng Trị

  414.510

  414.510

  247.149

  179.237

  67.912

  167.361

   

   

   

   

   

   

  22

  Thừa Thiên Huế

  244.062

  244.062

  150.302

  -

  150.302

  93.760

   

   

   

   

   

   

  23

  Quảng Nam

  1.282.981

  1.282.981

  883.722

  829.614

  54.108

  399.259

   

   

   

   

   

   

  24

  Quảng Ngãi

  1.375.693

  1.293.753

  986.800

  884.232

  102.568

  306.953

   

  81.940

   

   

   

   

  25

  Bình Định

  752.316

  752.316

  578.081

  485.365

  92.716

  174.235

   

   

   

   

   

   

  26

  Phú Yên

  296.805

  296.805

  184.054

  119.768

  64.286

  112.751

   

   

   

   

   

   

  27

  Khánh Hòa

  178.627

  178.627

  178.627

  160.923

  17.704

   

   

   

   

   

   

   

  28

  Ninh Thuận

  270.375

  270.375

  179.751

  161.045

  18.706

  90.624

   

   

   

   

   

   

  29

  Bình Thuận

  75.345

  75.345

  9.026

  -

  9.026

  66.319

   

   

   

   

   

   

  IV

  TÂY NGUYÊN

  3.083.765

  3.083.765

  1.427.365

  1.427.365

  -

  1.656.400

  -

   

   

   

   

   

  30

  Đăk Lăk

  559.542

  559.542

  176.058

  176.058

  -

  383.484

   

   

   

   

   

   

  31

  Đăk Nông

  372.831

  372.831

  196.401

  196.401

  -

  176.430

   

   

   

   

   

   

  32

  Gia Lai

  878.084

  878.084

  302.123

  302.123

  -

  575.961

   

   

   

   

   

   

  33

  Kon Tum

  929.323

  929.323

  590.616

  590.616

  -

  338.707

   

   

   

   

   

   

  34

  Lâm Đồng

  343.985

  343.985

  162.167

  162.167

  -

  181.818

   

   

   

   

   

   

  V

  ĐÔNG NAM BỘ

  182.482

  182.482

  -

  -

  -

  182.482

  -

   

   

   

   

   

  36

  Bình Phước

  102.256

  102.256

  -

  -

  -

  102.256

   

   

   

   

   

   

  37

  Tây Ninh

  80.226

  80.226

  -

  -

  -

  80.226

   

   

   

   

   

   

  VI

  ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  1.619.346

  1.619.346

  662.653

  182.487

  480.166

  956.693

  -

   

   

   

   

   

  38

  Long An

  83.944

  83.944

  5.426

  -

  5.426

  78.518

   

   

   

   

   

   

  39

  Tiền Giang

  141.370

  141.370

  141.370

  81.684

  59.686

   

   

   

   

   

   

   

  40

  Bến Tre

  146.254

  146.254

  146.254

  -

  146.254

   

   

  '

   

   

   

   

  41

  Trà Vinh

  312.920

  312.920

  141.259

  100.803

  40.456

  171.661

   

   

   

   

   

   

  42

  Vĩnh Long

  13.782

  13.782

  -

  -

  -

  13.782

   

   

   

   

   

   

  43

  Hậu Giang

  43.130

  43.130

  -

  -

  -

  43.130

   

   

   

   

   

   

  44

  Sóc Trăng

  334.293

  334.293

  71.764

  -

  71.764

  262.529

   

   

   

   

   

   

  45

  An Giang

  106.735

  106.735

  -

  -

  -

  106.735

   

   

   

   

   

   

  46

  Đồng Tháp

  36.262

  36.262

  -

  -

  -

  36.262

   

   

   

   

   

   

  47

  Kiên Giang

  120.286

  120.286

  59.112

  -

  59.112

  61.174

   

   

   

   

   

   

  48

  Bạc Liêu

  122.168

  122.168

  38.882

  -

  38.882

  83.286

   

   

   

   

   

   

  49

  Cà Mau

  158.202

  158.202

  58.586

  -

  58.586

  99.616

   

   

   

   

   

   

   

  PHỤ LỤC 3

  DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020
  (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội)

   

  Đơn vị: Triệu đồng

  TT

  Danh mục dự án

  Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư/ Quyết định thành lập

  Kế hoạch đầu tư vốn NSNN giai đoạn 2016-2020

  Ghi chú

   

  (Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành)

  TMĐT

   

   

  Tổng số

  Trong đó: NSTW

   

   

  I

  Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

   

   

   

  350.000

   

   

   

  Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

  23/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017; 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006

   

   

  350.000

  Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trphát triển hp tác xã

   

  II

  Bộ Công an

   

  3.085.330

  3.085.330

  230.000

   

   

   

  Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

  2308 ngày 16/6/2016; 344 ngày 19/01/2018

  3.085.330

  3.085.330

  230.000

  Sử dụng từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Công an đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch.

   

  III

  Bộ Giao thông vận tải

   

  2.050.787

  1.970.787

  553.954

   

   

   

  Dự án đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khác mức tại nút giao thông ngã ba Huế, TP. Đà Nng theo hình thức hợp đồng BT

  2720/QĐ-BGTVT ngày 17/7/2014

  2.050.787

  1.970.787

  553.954

  Trong đó: 521 tỷ đồng từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giao thông vận tải đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Hiến pháp năm 2013
  Ban hành: 28/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Đầu tư công của Quốc hội, số 49/2014/QH13
  Ban hành: 18/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 83/2015/QH13
  Ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 25/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020
  Ban hành: 09/11/2016 Hiệu lực: 09/11/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị quyết 26/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
  Ban hành: 10/11/2016 Hiệu lực: 10/11/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 246/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
  Ban hành: 27/10/2006 Hiệu lực: 27/11/2006 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Nghị quyết 73/2018/QH14 của Quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2019
  Ban hành: 14/11/2018 Hiệu lực: 14/11/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Công văn 41/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến luồng Kênh Chợ gạo - Giai đoạn 2
  Ban hành: 11/01/2019 Hiệu lực: 11/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Thông báo 17/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa
  Ban hành: 11/01/2019 Hiệu lực: 11/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2019
  Ban hành: 07/03/2019 Hiệu lực: 07/03/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Thông báo 90/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình
  Ban hành: 11/03/2019 Hiệu lực: 11/03/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Thông báo 135/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Bạc Liêu
  Ban hành: 09/04/2019 Hiệu lực: 09/04/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  13
  Thông báo 153/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo
  Ban hành: 18/04/2019 Hiệu lực: 18/04/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  14
  Thông báo 167/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang
  Ban hành: 26/04/2019 Hiệu lực: 26/04/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  15
  Quyết định 77/QĐ-BCĐ896 của Ban Chỉ đạo 896 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019
  Ban hành: 26/04/2019 Hiệu lực: 26/04/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  16
  Nghị quyết 84/2019/QH14 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
  Ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: 14/06/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  17
  Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
  Ban hành: 25/06/2019 Hiệu lực: 25/06/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  18
  Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025
  Ban hành: 27/06/2019 Hiệu lực: 27/06/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  19
  Thông tư 38/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025
  Ban hành: 28/06/2019 Hiệu lực: 12/08/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  20
  Công văn 4538/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020
  Ban hành: 03/07/2019 Hiệu lực: 03/07/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 71/2018/QH14 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Quốc hội
  Số hiệu: 71/2018/QH14
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Ngày ban hành: 12/11/2018
  Hiệu lực: 12/11/2018
  Lĩnh vực: Đầu tư
  Ngày công báo: 19/12/2018
  Số công báo: 1125&1126-12/2018
  Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu (25)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới