logo

Quyết định 135/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương cho các dự án đường sắt và đường bộ quan trọng, cấp bách

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 135/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 30/01/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/01/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 135/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  V VIC GIAO K HOCH ĐU TƯ TRUNG HN GIAI ĐON 2016 - 2020 VÀ NĂM 2019 VN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (TRÁI PHIU CHÍNH PH) CHO CÁC D ÁN ĐƯNG ST VÀ ĐƯNG B QUAN TRNG, CP BÁCH

  ---------------

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 12 năm 2014;

  Căn cứ Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

  Căn cứ Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách;

  Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 615/TTr-BKHĐT ngày 24 tháng 01 năm 2019,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Giao Bộ Giao thông vận tải kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 vốn ngân sách trung ương (trái phiếu Chính phủ) cho các dự án đường sắt và đường bộ quan trọng, cấp bách theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phụ lục đính kèm.

  Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

  a) Căn cứ tổng số kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 vốn ngân sách trung ương (trái phiếu Chính phủ) và danh mục dự án quy định tại Điều 1 Quyết định này, giao Bộ Giao thông vận tải chi tiết danh mục và mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 vốn ngân sách trung ương (trái phiếu Chính phủ) cho từng dự án.

  b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.

  Điều 3: Bộ Giao thông vận tải căn cứ danh mục dự án và kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2Q16 - 2020 và năm 2019 vốn ngân sách trung ương (trái phiếu Chính phủ) được giao tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này, thông báo cho các đơn vị để triển khai thực hiện; báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 02 năm 2019.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 5. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 5;
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Bộ Giao thông vận tải;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
  - Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

  PHỤ LỤC

  DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ NĂM 2019 VỐN NSTW (TPCP) TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NSNN GIAI ĐOẠN 2016-2020 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 556/NQ-UHTVQH14
  (Kèm theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  Đơn vị: triệu đồng

  TT

  Danh mục dự án

  Địa điểm xây dựng

  Thời gian KC-HT

  Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc Quyết định điều chỉnh dự án

  Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW (TPCP) giai đoạn 2016 - 2020

  Kế hoạch đầu tư vốn NSTW (TPCP) năm 2019

   

  Số Quyết định

  TMĐT

   

   

  Tng s

  Trong đó: TPCP

   

   

   

   

  TỔNG S

   

   

   

  7.825.710

  7.825.710

  7.222.000

  1.637.500

   

  I

  Các dự án đường sắt

   

   

   

  1.400.000

  1.400.000

   

   

   

   

  Dự án cải tạo, nâng cp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường st Hà Nội - TP.HCM

  Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An

  2019-2021

  2708/QĐ-BGTVT, ngày 17/12/2018

  1.400.000

  1.400.000

   

   

   

  II

  Các dự án đường bộ

   

   

   

  6.425.710

  6.425.710

   

   

   

  1

  Tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

  Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên

  2011-2019

  2865/QĐ-BGTVT, ngày 28/12/2018

  2.000.710

  2.000.710

   

   

   

  2

  Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc l 24

  Quảng Ngãi, Kom Tum

  2019-2021

  2854/QĐ-BGTVT, ngày 27/12/2018

  1.000.000

  1.000.000

   

   

   

  3

  Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 25

  Phú Yên, Gia Lai

  2019-2021

  2855/QĐ-BGTVT, ngày 27/12/2018

  850.000

  850.000

   

   

   

  4

  Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn, tỉnh Trà Vinh

  Trà Vinh

  2019-2020

  2818/QĐ-BGTVT, ngày 26/12/2018

  800.000

  800.000

   

   

   

  5

  Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long

  Bến Tre, Vĩnh Long

  2019-2020

  2458/QĐ-BGTVT, ngày 14/11/2018

  875.000

  875.000

   

   

   

   

   

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới