logo

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND An Giang Định mức hỗ trợ từng loại dự án đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 17/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Văn Nưng
  Ngày ban hành: 20/06/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đầu tư, Nông nghiệp-Lâm nghiệp, Doanh nghiệp
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH AN GIANG
  -------

  Số: 17/2019/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TỪNG LOẠI DỰ ÁN, HẠNG MỤC, CÔNG TRÌNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

  --------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

  Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

  Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

  Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

  Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

  Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

  Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

  Căn cứ Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 78/TTr-SKHĐT ngày 11 tháng 4 năm 2019,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức hỗ trợ từng loại dự án, hạng mục, công trình đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
  - TT. HĐND tỉnh;
  - Chủ tịch & các PCT UBND tỉnh;
  - Đoàn ĐBQH tỉnh;
  - UBMTTQVN tỉnh;
  - Các Sở: LĐ-TB&XH, NN&PTNT, KH&CN,TN&MT, CT, XD, GTVT; TC;
  - Cục Thuế tỉnh;
  - Kho bạc nhà nước tỉnh;
  - Ngân hàng NN chi nhánh An Giang;
  - Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh;
  - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
  - Đài PTTH & Báo An Giang;
  - Cổng thông tin điện tử An Giang;
  - VPUBND tỉnh: LĐVP, các phòng, ban & trung tâm;
  - Lưu: HCTC.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Lê Văn Nưng

   

  ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TỪNG LOẠI DỰ ÁN, HẠNG MỤC, CÔNG TRÌNH

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

  TT

  Nội dung hỗ trợ

  Đơn vị tính

  Định mức hỗ trợ

  Ghi chú

  1

  Hệ thống điện

   

   

   

  1.1

  Hệ thống điện trong hàng rào dự án

   

   

   

   

  Đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn ABC 4x70 hoặc tương đương, cột bê tông ly tâm cao 8,5m

  1.000đ/km cáp

  328.818

  Chi phí bao gồm dây dẫn, cách điện và các phụ kiện cách điện, các vật liệu nối đất, cột bê tông ly tâm, móng cột, và chi phí các biển báo hiệu, chỉ dẫn đường dây, chi phí thí nghiệm.

   

  Trạm biến áp trong nhà có cấp điện áp 22KV/0,4KV và có công suất 2x400 KVA hoặc tương đương

  1.000 đ/KVA

  1.344

  Chi phí bao gồm chi phí xây dựng nhà đặt trạm biến áp, chi phí cho hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trạm biến áp, chi phí phòng cháy chữa cháy.

  1.2

  Hệ thống điện ngoài hàng rào dự án

   

   

   

   

  Đường dây trần 22 KV (AAC95) trở lên, dây hợp kim nhôm

  1.000đ/km dây

  213.654

  Chi phí bao gồm dây dẫn, cách điện và các phụ kiện cách điện, các vật liệu nối đất (sử dụng cọc tia hỗn hợp loại RC2), xà, cột bê tông ly tâm, móng cột, và chi phí các biển báo hiệu, chỉ dẫn đường dây, chi phí thí nghiệm và hiệu chỉnh.

   

  Trạm biến áp ngoài trời có cấp điện áp 22KV/0,4KV trở lên và có công suất 400 KVA trở lên

  1.000 đ/KVA

  2.625

  Chi phí bao gồm chi phí giá treo máy biến áp (đối với trường hợp trạm treo), chi phí cho hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trạm biến áp, chi phí phòng cháy chữa cháy.

  2

  Hệ thống đường giao thông

   

   

   

  2.1

  Đường giao thông trong hàng rào dự án

  đồng/m 2

   

   

   

  Mặt đường cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 kg/m 2, môđun đàn hồi Eyc tối thiểu 80Mpa

   

  193.854

   

   

  Mặt đường đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 kg/m 2, môđun đàn hồi Eyc tối thiểu 80MPa

   

  184.776

   

   

  Mặt đường Bê tông nhựa hạt trung dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm, môđun đàn hồi Eyc tối thiểu 130Mpa

   

  326.526

   

   

  Mặt đường Bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm, môđun đàn hồi Eyc tối thiểu 130Mpa

   

  433.338

   

   

  Mặt đường Bê tông nhựa hạt trung dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm, môđun đàn hồi Eyc tối thiểu 130Mpa

   

  422.658

   

   

  Mặt đường bê tông xi măng mác 350 dày tối thiểu 24cm, móng cấp phối đá dăm dày tối thiểu 15cm

   

  700.356

   

  2.2

  Đường giao thông ngoài hàng rào dự án

   

   

   

  a

  Đường cấp VI Khu vực đồng bằng

   

   

   

   

  Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,5m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m 2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

  triệu đồng/km

  3.864

  Chi phí xây dựng bao gồm: Nền đường, mặt đường, hệ thống an toàn giao thông (cọc tiêu, biển báo, sơn kẻ vạch đường, tường hộ lan, giải phân cách giữa), rãnh thoát nước dọc, cống thoát nước ngang, gia cố mái ta luy, hệ thống công trình phòng hộ

   

  Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,5m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m² trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

  triệu đồng/km

  3.745

  b

  Đường cấp VI Khu vực miền núi

   

   

   

   

  Nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,25m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m² trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

  triệu đồng/km

  8.015

  Chi phí xây dựng bao gồm: Nền đường, mặt đường, hệ thống an toàn giao thông (cọc tiêu, biển báo, sơn kẻ vạch đường, tường hộ lan, giải phân cách giữa), rãnh thoát nước dọc, cống thoát nước ngang, gia cố mái ta luy, hệ thống công trình phòng hộ

   

  Nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,25m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m² trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

  triệu đồng/km

  7.903

  3

  Nhà xưởng, kho chuyên dụng

   

   

   

  3.1

  Nhà xưởng 1 tầng khẩu độ 12m, cao ≤ 6m, không có cầu trục

  1.000 đ/m2 XD

   

  Chi phí xây dựng nhà sản xuất, nhà kho; các hạng mục công trình phục vụ như: nhà vệ sinh, phòng thay quần áo, sân bốc dỡ hàng hóa.

   

  Tường gạch thu hồi mái ngói

   

  954

   

   

  Tường gạch thu hồi mái tôn

   

  954

   

   

  Tường gạch, bổ trụ, kèo thép, mái tôn

   

  1.098

   

   

  Tường gạch, mái bằng

   

  1.278

   

   

  Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn

   

  1.518

   

   

  Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn

   

  1.632

   

   

  Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

   

  1.386

   

  3.2

   Kho chuyên dụng loại nhỏ (sức chứa ≤ 500 tấn)

  1.000 đ/m2 XD

   

   

   

  Kho lương thực, khung thép, sàn gỗ hay bê tông, mái tôn

   

  1.632

   

   

  Kho lương thực xây cuốn gạch đá

   

  984

   

   

  Kho hóa chất xây gạch, mái bằng

   

  1.518

   

   

  Kho hóa chất xây gạch, mái ngói

   

  882

   

  3.3

   Kho chuyên dụng loại lớn (sức chứa > 500 tấn)

  1.000 đồng/tấn

   

   

   

  Kho lương thực sức chứa 500 tấn

   

  1.548

  Ngoài chi phí xây dựng các hạng mục nhà xưởng, nhà kho, mức hỗ trợ đã bao gồm chi phí thiết bị gồm chi phí thiết bị sản xuất, thiết bị nâng chuyển, bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa, các thiết bị khác.

   

  Kho lương thực sức chứa 1.500 tấn

   

  1.670

   

   Kho lương thực sức chứa 10.000 tấn

   

  2.052

  3.4

  Kho đông lạnh

  1.000 đ/m2 sàn

   

  Chi phí xây dựng nhà kho gồm các hạng mục công trình phục vụ như: nhà kho, nhà vệ sinh, phòng thay quần áo, sân bốc dỡ hàng hóa.

   

  Kho lạnh kết cấu gạch và bê tông sức chứa 100 tấn

   

  5.418

   

   

  Kho lạnh kết cấu gạch và bê tông sức chứa 300 tấn

   

  6.888

   

  4

  Nhà máy xay xát lúa gạo, công suất ≥ 70.000 tấn sản phẩm/năm

  1.000 đ/tấn sản phẩm

  684

  Chi phí xây dựng công trình bao gồm:

  - Chi phí xây dựng các hạng mục công trình sản xuất chính; các công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.

  - Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ và chi phí chạy thử thiết bị

  5

  Nhà máy cấp nước sinh hoạt nông thôn, công suất dưới 40.000 m3/ngày đêm

  1.000 đồng/m3

   

  Bao gồm chi phí xây dựng các công trình: Bể trộn và phân phối; Bể lắng và bể lọc; Hệ thống châm hóa chất; Trạm bơm nước rửa lọc, nước kỹ thuật và nước sinh hoạt; Hệ thống thu nước thải; Bể chứa nước sạch; Các công trình phụ trợ như sân, nhà thường trực, bảo vệ, nhà điều hành và phòng thí nghiệm, gara, kho xưởng, hệ thống thoát nước, trạm điện và chi phí phòng cháy chữa cháy, mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền công nghệ.

   

  Xây dựng mới

   

  3.000

   

  Nâng cấp, cải tạo

   

  2.000

  6

  Xây dựng tuyến ống cấp nước chính cho Khu dân cư trên 10 hộ

  1.000 đồng/km

   

  Chi phí lắp đặt đường ống, các vật tư phụ, chưa tính đến chi phí đào và đắp trả đường ống.

   

  Ống Gang dẻo DN100

   

  398.090

   

   

  Ống Gang dẻo DN150

   

  468.655

   

   

  Ống Nhựa HDPE DN50

   

  38.020

   

   

  Ống Nhựa HDPE DN63

   

  44.275

   

   

  Ống Nhựa HDPE DN75

   

  76.410

   

   

  Ống Nhựa HDPE DN90

   

  77.140

   

  7

  Công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu trong nông nghiệp

  1.000 đồng/ha

   

   

  7.1

  Công trình đầu mối hồ chứa nước, có cấp công trình:

   

   

   

   

  Cấp III

   

  38.690

  Chi phí bao gồm xây dựng đập chính, đập phụ (nếu có); tràn xả lũ; cống lấy nước đầu mối; nhà quản lý.

   

  Cấp IV

   

  50.460

  7.2

  Công trình đầu mối trạm bơm tưới, có cấp công trình:

   

   

   

   

  Cấp III

   

  8.220

  Chi phí bao gồm nhà trạm; bể hút, bể xả; cống điều tiết đầu mối; nhà quản lý.

   

  Cấp IV

   

  10.845

  7.3

  Công trình đầu mối trạm bơm tiêu, có cấp công trình:

   

   

   

   

  Cấp III

   

  9.875

  Chi phí bao gồm nhà trạm; bể hút, bể xả; cống điều tiết đầu mối; nhà quản lý.

   

  Cấp IV

   

  14.950

  7.4

  Công trình kênh bê tông

  1.000 đồng/km

   

   

   

  Có kích thước BxH = 0,25 m 2

   

  642.990

   

   

  Có kích thước BxH = 1 m 2

   

  2.000.30 0

   

   

  Có kích thước BxH = 2 m 2

   

  3.810.05 0

   

   

  Có kích thước BxH = 3 m 2

   

  5.619.80 5

   

  8

  Công trình thu gom xử lý nước sinh hoạt nông thôn

  Triệu đồng/m3/ngày đêm

   

   

  8.1

  Theo công nghệ bùn hoạt tính

   

   

  Chi phí bao gồm trạm bơm nâng trong nhà máy, công trình xử lí cơ học, công trình xử lí sinh học, khử trùng, khử mùi, thu gom làm khô bùn, các công trình phụ trợ như trạm điện (nếu có), sân, nhà thường trực, bảo vệ, nhà điều hành và phòng thí nghiệm, gara, kho xưởng. Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền công nghệ tiên tiến

   

  Công suất < 2.000 m3/ngày.đêm

   

  13,8

   

  Công suất từ 2.000 đến < 5.000 m3/ngày.đêm

   

  12

  8.2

  Theo công nghệ hồ sinh học

   

   

   

  Công suất < 2.000 m3/ngày.đêm

   

  9,6

   

  Công suất từ 2.000 đến < 5.000 m3/ngày.đêm

   

  7,2

  9

  Xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn

  Triệu đồng/tấn.ngày

   

   

  9.1

  Công nghệ chế biến phân vi sinh công suất <300 tấn/ngày

   

   

  Chi phí bao gồm nghiên cứu công nghệ, chế tạo, lắp đặt thiết bị; xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt (gồm cả chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi của cơ sở xử lý, chi phí đầu tư hệ thống xử lý nước rỉ rác, chi phí đầu tư hệ thống quan trắc bảo vệ môi trường trực tuyến,…)

   

  Công nghệ, thiết bị nước ngoài

   

  336

   

  Công nghệ, thiết bị trong nước

   

  240

  9.2

  Công nghệ đốt công suất <50 tấn/ngày

   

   

   

  Công nghệ, thiết bị nước ngoài

   

  510

   

  Công nghệ, thiết bị trong nước

   

  380

  9.3

  Công nghệ chế biến phân vi sinh kết hợp đốt công suất <300 tấn/ngày

   

   

   

  Công nghệ, thiết bị nước ngoài

   

  348

   

  Công nghệ, thiết bị trong nước

   

  288

  9.4

  Công nghệ công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh công suất <100 tấn/ngày

   

  120

  10

  Dự án nuôi trồng thủy sản có quy mô tối thiểu 05 ha trở lên

  Triệu đồng/ha

  200

  Diện tích tăng lên thì mức hỗ trợ tăng tương ứng nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án

  11

  Xây dựng bến cảng phục vụ vận chuyển sản phẩm nông lâm thủy sản

  Triệu đồng/dự án

  20.000

  Đây là mức hỗ trợ tối đa, mức hỗ trợ cụ thể được tính bằng 50% tổng kinh phí xây dựng dự án nhưng không lớn hơn mức hỗ trợ tối đa

  12

  Dự án xây dựng khu neo đậu tàu thuyền

  Triệu đồng/dự án

  20.000

  Đây là mức hỗ trợ tối đa, mức hỗ trợ cụ thể được tính bằng 50% tổng kinh phí xây dựng dự án nhưng không lớn hơn mức hỗ trợ tối đa

  13

  Công trình xây dựng hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước

  1.000 đồng/m2

  30

  Mức hỗ trợ tối đa không quá 20 tỷ đồng/dự án

  14

  Công trình nhà kính, nhà lưới/nhà màng

  1.000 đồng/m2

  100

  Mức hỗ trợ tối đa không quá 02 tỷ đồng/dự án

  15

  Xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động

  Triệu đồng/m2 sàn xây dựng

   

   

   

  Nhà cấp IV

   

  1

   

   

  Nhà 2 tầng trở lên (bê tông, cốt thép)

   

  2

   

  Áp dụng định mức hỗ trợ:

  - Chỉ hỗ trợ các hạng mục, công trình được quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

  - Định mức hỗ trợ theo quy định này là định mức tối đa, trường hợp doanh nghiệp đầu tư các hạng mục, công trình có tiêu chuẩn hoặc giá trị thấp hơn theo quy định này thì áp dụng theo tiêu chuẩn và giá trị thực tế đó. Trường hợp tiêu chuẩn hoặc giá trị cao hơn quy định này thì áp dụng định mức hỗ trợ quy định này. Riêng các dự án, công trình không có quy định trong định mức này thì áp dụng theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt nhưng không vượt mức trần hỗ trợ của Nghị định 57/2018/NĐ-CP đối với từng hạng mục hoặc công trình.

  Trường hợp tổng mức đầu tư công trình hoặc hạng mục công trình nhận hỗ trợ nhân với tỷ lệ hỗ trợ cụ thể theo quy định của Nghị định 57/2018/NĐ-CP nhỏ hơn mức hỗ trợ tối đa thì doanh nghiệp được nhận hỗ trợ bằng với mức hỗ trợ đó. Trường hợp tổng mức đầu tư công trình hoặc hạng mục công trình nhận hỗ trợ nhân với tỷ lệ hỗ trợ lớn hơn mức hỗ trợ tối đa thì doanh nghiệp được nhận hỗ trợ bằng với mức hỗ trợ tối đa.

  Doanh nghiệp được áp dụng định mức hỗ trợ phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và điều kiện hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ và các quy định của pháp luật liên quan./.

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Đầu tư công của Quốc hội, số 49/2014/QH13
  Ban hành: 18/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Xây dựng của Quốc hội, số 50/2014/QH13
  Ban hành: 18/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Đầu tư của Quốc hội, số 67/2014/QH13
  Ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13
  Ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  07
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  08
  Thông tư 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
  Ban hành: 26/10/2016 Hiệu lực: 15/12/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  09
  Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quốc hội, số 04/2017/QH14
  Ban hành: 12/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  10
  Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
  Ban hành: 17/04/2018 Hiệu lực: 17/04/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  11
  Nghị định 67/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
  Ban hành: 14/05/2018 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  12
  Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
  Ban hành: 06/12/2018 Hiệu lực: 21/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 17/2019/QĐ-UBND An Giang Định mức hỗ trợ từng loại dự án đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
  Số hiệu: 17/2019/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 20/06/2019
  Hiệu lực: 01/07/2019
  Lĩnh vực: Đầu tư, Nông nghiệp-Lâm nghiệp, Doanh nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Văn Nưng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới