logo

Quyết định 2357/QĐ-BGTVT dự án, danh mục Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội theo hình thức BOT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 2357/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đình Thọ
  Ngày ban hành: 10/08/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 10/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông
 •  

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  -------
  Số: 2357/QĐ-BGTVT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017
   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC CÔNG BỐ DỰ ÁN, DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU CỬA HỘI TRÊN QL8B, TỈNH NGHỆ AN VÀ TỈNH HÀ TĨNH THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
  ---------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
   
   
  Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
  Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
  Căn cứ Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;
  Căn cứ Quyết định số 2777/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý;
  Căn cứ Quyết định số 2352/QĐ-BGTVT ngày 10/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt Đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội trên QL8B, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức đối tác công tư, hợp đng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng - Vụ Đối tác công - tư,
   
  QUYẾT ĐỊNH
   
  Điều 1. Công bố danh mục Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội trên QL8B, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức Hợp đồng BOT như Phụ lục kèm theo.
  Điều 2. Giao Trung tâm công nghệ thông tin, Ban Quản lý dự án 6 thực hiện đăng tải công bố Danh mục dự án theo quy định tại Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Quyết định số 2777/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
  Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Đối tác công - tư, Kế hoạch đầu tư, Cục trưởng Cục QLXD và Chất lượng CTGT, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin, Giám đốc Ban QLDA 6 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Bộ: KH & ĐT, TC;
  - Lưu VT, ĐTCT (06b).
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Lê Đình Thọ
   
   
  DỰ ÁN, DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU CỬA HỘI TRÊN QL8B, TỈNH NGHỆ AN VÀ TỈNH HÀ TĨNH THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
  (Kèm theo Quyết định số 2357/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải)
   
  Tên dự án
  Mục tiêu
  Địa điểm thực hiện dự án (tỉnh, thành phố
  Các thông số kỹ thuật chủ yếu
  Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)
  Đầu mối cơ quan liên quan (Tên, địa chỉ, số đt, fax)
  Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội trên QL8B, theo hình thức Hợp đồng BOT.
  - Mục tiêu: Dự án được đầu tư sẽ góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, cải thiện hệ thống giao thông giữa hai bờ sông Lam, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Bắc Trung Bộ, tạo điều kiện và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực.
   
  Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Xuân, Tĩnh Hà Tĩnh
  1) Phạm vi dự án
  - Điểm đầu dự án: nối vào tuyến đường tỉnh ĐT535, thuộc địa phận thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An;
  - Điểm cuối dự án: nối vào đường Quốc lộ 8B (đường tỉnh ĐT541) thuộc địa phận xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
  - Tổng chiều dài tuyến chính khoảng 5,73km, trong đó chiều dài cầu khoảng 1.760,4m.
  2) Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật:
  a) Phần đường:
  - Tiêu chuẩn và vận tốc thiết kế: Đường cấp III đồng bằng, tiêu chuẩn TCVN 40542005. Vận tốc thiết kế: Vtk=80Km/h;
  + Mặt cắt ngang đường dẫn đầu cầu phía Nghệ An: Bnền=16,0m (bao gồm 4 làn xe B=4x3,5=14,0m; dài an toàn Bat=2x0,5m =1,0m; lề đất 2 bên Blđ=2x0,5m = 1,0m).
  + Mặt cắt ngang đường dẫn đầu cầu phía Hà Tĩnh: Bnền=12,0m (bao gồm 2 làn xe cơ giới Bcg=2x3,5=7,0m; 2 làn xe hỗn hợp Bhh=2x2,0=4,0m: lề đất 2 bên B=2x0,5m= 1,0m).
  b) Phần cầu:
  - Bố trí chung
  + Sơ đồ nhịp: (39,1+7x40+43)m + (117+270+117)m + (43+20x40+39,1)m;
  + Chiều dài toàn cầu tính đến đuôi mố khoảng 1.760,4m;
  + Bề rộng cầu B=16,0m.
  - Kết cấu phần trên
  + Phần cầu chính: Cầu treo dây văng gồm 3 nhịp với sơ đồ (117+270+117)m, kết cấu dầm bằng BTCT DƯL.
  + Phần cầu dẫn: Gồm 31 nhịp dầm BTCT DƯL super T, khẩu độ nhịp L=40m, mặt cắt ngang gồm 7 phiến dầm.
  - Kết cấu phần dưới
  + Mố cầu: sử dụng mố chữ U bằng BTCT trên nền móng cọc BTCT.
  + Trụ cầu: Bằng BTCT đổ tại chỗ trên nền móng cọc BTCT
  3. Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến thẩm định, phê duyệt báo cáo NCKT: Quý IV/2017; lựa chọn Nhà đầu tư: từ Quý I/2018 đến Quý I/2019; thời gian xây dựng: khoảng 30 tháng (từ Quý II/2019 đến Quý IV/2021); thời gian kinh doanh, khai thác công trình: 23 năm 6 tháng.
  1.669,03
  (Nguồn vốn Nhà nước tham gia thực hiện dự án 950)
   
  Vụ Đối tác công - tư, Bộ GTVT
  - Điện thoại 84-4-39416369, Fax: 84-4-39423291
  - Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đấu thầu của Quốc hội, số 43/2013/QH13
  Ban hành: 26/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
  Ban hành: 14/02/2015 Hiệu lực: 10/04/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 12/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải
  Ban hành: 10/02/2017 Hiệu lực: 26/03/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2357/QĐ-BGTVT dự án, danh mục Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội theo hình thức BOT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải
  Số hiệu: 2357/QĐ-BGTVT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 10/08/2017
  Hiệu lực: 10/08/2017
  Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Lê Đình Thọ
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới