logo

Quyết định 417/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 417/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 25/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  ________

  Số: 417/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020

   

                                                                                     

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018

  _____________

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

  Căn cứ các Nghị quyết: số 84/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; số 791/NQ-UBTVQH14 ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018; số 50/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019;

  Căn cứ Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018;

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 420/TTr-BKHĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020, công văn số 1519/BKHĐT-TH ngày 10 tháng 3 năm 2020,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1.

  1. Giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương: Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên tại Phụ lục kèm theo.

  2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục và mức vốn bổ sung của từng dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

  Điều 2. Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020 được giao tại Điều 1 Quyết định này, các địa phương: Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên:

  1. Thông báo cho các đơn vị danh mục dự án và mức vốn từng dự án theo quy định tại Điều 1 Quyết định này và gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 4 năm 2020.

  2. Thực hiện giải ngân số vốn được giao bổ sung theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn.

  Điều 3. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Các Bộ: KHĐT, Tài chính;

  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;

  - VKP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, CN, NN;

  - Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

  THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

   

  Tỉnh Hòa Bình

  Phụ lục

  DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2020

  (Kèm theo Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  Đơn vị: Triệu đồng

  TT

  Danh mục dự án

  Địa điểm xây dựng

  Năng lực thiết kế

  Thời gian KC-HT

  Quyết định đầu tư

  Bô sung kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2020 từ nguồn tăng thu NSTW năm 2018

   

  Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành

  TMĐT

  Trong đó:

  NSTW

   

  Tổng số

  Trong đó: Thu hồi ứng trước

   

   

  TỔNG SỐ

   

   

   

   

  351.786

  351.786

  86.322

   

   

   

  Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dự án chuyển tiếp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Đường Trung tâm xã Đồng Ruộng đi xóm Hồm

  Đà Bắc

   

   

  1617/QĐ-UBND ngày 30/10/2014

  17.330

  17.330

   

   

   

  2

  Nâng cấp đường Yên Hòa-Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc

  Đà Bắc

   

   

  2834/QĐ-UBND

  ngày 29/12/2015

  58.561

  58.561

   

   

   

  3

  Đường Trung tâm xã Mường Tuổng đến Tuổng Bãi- Đà Bắc

  Đà Bắc

   

   

  427/QĐ-UBND ngày 11/4/2012

  28.978

  28.978

   

   

   

  4

  Cải tạo, nâng cấp đường Tân Mai-Tân Dân

  Mai Châu

   

   

  2756/QĐ-UBND ngày 28/10/2015; 2717/QĐ-UBND ngày 3/12/2019

  97.917

  97.917

   

   

   

  5

  Đường mỏ đá số 8 xóm tháu xã Thái Thịnh đi xóm Nưa xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc

  TP HB;

  Đà Bắc

   

   

  2755/QĐ-UBND

  Ngày 28/10/2016; 2604/QĐ-UBND ngày 19/11/2019

  80.000

  80.000

   

   

   

  6

  Tuyến đường từ trung tâm xã đi xóm Ong đi xóm Thăm dài 7,8 km xã Trung Hoà

  Tân Lạc

   

   

  780/QĐ-UBND

  Ngày 30/3/2016;

  1960/QĐ-UBND ngày 12/9/2019

  29.000

  29.000

   

   

   

  7

  Đường xóm Ngòi xã Ngòi

  Hoa đi xã Ba Khan, huyện

  Mai Châu

  Mai Châu

   

   

  775/QĐ-UBND ngày 30/3/2016;

  2042/QĐ-UBND ngày 23/9/2019

  40.000

  40.000

   

   

   

  8

  Nâng cấp tuyến đường liên xã Hiền Lương, thị trấn Đà Bắc

  Đà Bắc

   

   

  779/QĐ-UBND ngày 30/3/2016;

  2799/QĐ-UBND ngày

  11/12/2019

  140.000

  140.000

   

   

   
   

  Tỉnh Sơn La

  Phụ lục

  DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ NĂM 2020

  (Kèm theo Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  Đơn vị: Triệu đồng

  TT

  Danh mục dự án

  Địa điểm xây dựng

   

  Năng lực thiết kế

  Thời gian KC-HT

  Quyết định đầu tư

  Bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng chung

  Bổ sung kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2020 từ nguồn tăng thu NSTW năm 2018

   

  Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành

  TMĐT

  Trong đó:

  NSTW

   

  Tổng số

  Trong đó: Thu hồi ứng trước

  Tổng số

  Trong đó: Thu hồi ứng trước

   

   

  TỔNG SỐ

   

   

   

   

  18.192.132

  17.982.032

  322.247

   

  322.247

   

   

  I

  Dự án chuyển tiếp

   

   

   

   

  18.192.132

  17.982.032

  322.247

   

  322.247

   

   

  1

  Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà thủy điện Hòa Bình, tỉnh Sơn La

  Sơn La

  18.176 hộ dân

  2012-

  2017

  401/QĐ-TTg ngày 27/3/2015

  1.606.700

  1.396.600

  255.137

   

   

   

   

  2

  Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La

  Sơn La

  12.584 hộ dân

  2004-

  2016

  Số 2009/QĐ-TTg, ngày 04/11/2013 của TTCP; 10122/VPCP-KTTH ngày 02/12/2015

  16.585.432

  16.585.432

  67.110

   

   

   

   

   

   

  Tỉnh Tuyên Quang

  Phụ lục

  DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ NĂM 2020

  (Kèm theo Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  Đơn vị: Triệu đồng

  TT

  Danh mục dự án

  Địa điểm xây dựng

  Năng lực thiết kế

  Thời gian KC-HT

  Quyết định đầu tư

  Bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng chung

  Bổ sung kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2020 từ nguồn tăng thu NSTW năm 2018

   

  Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành

  TMĐT

  Trong đó:

  NSTW

   

  Tổng số

  Trong đó: Thu hồi ứng trước

  Tổng số

  Trong đó: Thu hồi ứng trước

   

   

  TỔNG SỐ

   

   

   

   

  1.868.935

  1.868.935

  500.000

   

  500.000

   

   

  1

  Dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Tuyên

  Quang

  12.828 hộ dân

  2012-

  2020

  1766 QĐ-TTg, 10/10/2011

  1.868.935

  1.868.935

  500.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tỉnh Điện Biên

  Phụ lục

  DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ NĂM 2020

  (Kèm theo Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  Đơn vị: Triệu đồng

  TT

  Danh mục dự án

  Địa điểm xây dựng

  Năng lực thiết kế

  Thời gian KC-HT

  Quyết định đầu tư

   

  Bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng chung

  Bổ sung kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2020 từ nguồn tăng thu NSTW năm 2018

   

   

  số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành

  TMĐT

  Trong đó:

  NSTW

   

  Tổng số

  Trong đó: Thu hồi ứng trước

  Tổng số

  Trong đó: Thu hồi ứng trước

   

   

  TỔNG SỐ

   

   

   

   

  7.071.948

  7.071.948

  200.000

   

  200.000

   

   

  1

  Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La

  Điện Biên

  4.459 hộ

   

  Số 2009/QĐ-TTg, ngày 04/11/2013 của TTCP; 10122/VPCP-KTTH ngày 02/12/2015

  7.071.948

  7.071.948

  200.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 83/2015/QH13
  Ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Đầu tư công của Quốc hội, số 39/2019/QH14
  Ban hành: 13/06/2019 Hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 84/2019/QH14 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
  Ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: 14/06/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019
  Ban hành: 15/07/2019 Hiệu lực: 15/07/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị quyết 791/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2018 và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018
  Ban hành: 18/10/2019 Hiệu lực: 18/10/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 417/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu: 417/QĐ-TTg
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 25/03/2020
  Hiệu lực: 25/03/2020
  Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới