logo

Quyết định 884/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương 2019 của BGTVT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 884/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 16/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 16/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  ­-------------

  Số: 884/QĐ-TTg

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------

  Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn
  trái phiếu Chính phủ) năm 2019 cho Bộ Giao thông vận tải

  -----------------

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

  Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội khoá XIV: số 70/2018/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2018 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, số 73/2018/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2018 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019;

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4339/TTr-BKHĐT ngày 25 tháng 6 năm 2019,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Giao Bộ Giao thông vận tải kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2019 tại các Phụ lục đính kèm.

  Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

  1. Căn cứ danh mục dự án và tổng số kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 được giao tại Điều 1 Quyết định này, quyết định giao cho Bộ Giao thông vận tải chi tiết danh mục và mức vốn kế hoạch đầu tư ngân sách trung ương năm 2019 của từng dự án theo ngành, lĩnh vực, chương trình.

  2. Chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019. Định kỳ hằng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước.

  3. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.

  Điều 3. Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách trung ương năm 2019 được giao tại Quyết định này và Quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải:

  1. Thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn từng dự án, bao gồm thu hồi các khoản vốn ứng trước theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Quyết định này gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 7 năm 2019.

  2. Thực hiện các quy định tại Khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 3 Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 5;

  - Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Bộ Tài chính;

  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

  - Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

  THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Xuân Phúc

   

  Bộ Giao thông vận tải

  Phụ lục I

  KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

  (Phụ lục kèm theo Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

  Đơn vị: Triệu đồng

  STT

  Chương trình/ngành, lĩnh vực

  Kế hoạch năm 2019

  Tổng số

  Trong nước

  Nước ngoài

   

  TỔNG SỐ

  5.164.396

  1.697.549

  3.466.847

  I

  VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  4.393.147

  926.300

  3.466.847

  -

  Ngành Giao thông

  4.351.025

  926.300

  3.424.725

  -

  Ngành Khoa học, công nghệ

  42.122

   

  42.122

  II

  VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

  771.249

  771.249

   

  -

  Ngành Giao thông

  771.249

  771.249

   

   

   

   

   

   

   
   

  Bộ Giao thông vận tải

  Phụ lục II

  DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

  (VỐN TRONG NƯỚC KHÔNG BAO GỒM VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ) NĂM 2019

  (Phụ lục kèm theo Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

  Đơn vị: Triệu đồng

  TT

  Danh mục dự án

  Địa điểm XD

  Thời gian KC- HT

  QĐ chủ trương đầu tư, QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH

  Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

  TMĐT

  Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

  Trong đó:

  NSTW

   

  TỔNG SỐ

   

   

   

  406.422

  406.422

   

  NGÀNH GIAO THÔNG

   

   

   

  406.422

  406.422

   

  Dự án chuyển tiếp

   

   

   

   

   

  1

  Kiên cố hóa Quốc lộ 91 đoạn qua địa phận tỉnh An Giang

  An Giang

  2013-2015

  1779/QĐ-TCĐBVN ngày 31/10/2012

  406.422

  406.422

   

   

   

   

   

   

   

   
   

  Bộ Giao thông vận tải

  Phụ lục III

  DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI) NĂM 2019

  (KHÔNG BAO GỒM DỰ ÁN GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC)

  (Phụ lục kèm theo Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

  Đơn vị: Triệu đồng

  TT

  Danh mục dự án

  Địa điểm XD

  Thời gian KC- HT

  Nhà tài trợ

  Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch các năm

  Số quyết định

  TMĐT

  Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

  Trong đó:

  Vốn đối ứng

  Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)

  Tổng số

  Trong đó:

  Tính bằng ngoại tệ

  Quy đổi ra tiền Việt

  NSTW

  Tổng số

  Trong đó: cấp phát từ NSTW

   

  TỔNG SỐ

   

   

   

   

  157.107.553

  33.852,702

  33.536.201

   

  234.443.561

  123.143.561

  I

  NGÀNH GIAO THÔNG

   

   

   

   

  156.136.212

  33.349.497

  33.108.477

   

  233.975.425

  122.675.425

  A

  Các dự án chuẩn bị đầu tư sử dụng Quỹ PDF

   

  2017-2018

  AFD

  1734/QĐ-BKHĐT ngày 19/12/2012

  44.736

   

   

   

  44.736

  44.736

  1

  Cao tốc Bắc Nam đoạn Ninh Bình - QL45

  Ninh Bình

   

   

  119/QĐ-BGTVT ngày 16/01/2018

  23.249

   

   

  1.037.199

  USD

  23.249

  23.249

  2

  Cao tốc Bắc Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn

  Ninh Bình - Thanh Hóa

   

   

  119/QĐ-BGTVT ngày

  16/01/2018

   

   

  3

  Cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu (Nghệ An)

  Thanh Hóa - Nghệ An

   

   

  1507/QĐ-BGTVT ngày

  12/7/2018

  21.487

   

   

  931.582

  USD

  21.487

  21.487

  4

  Cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt

  Nghệ An - Hà Tĩnh

   

   

  1507/QĐ-BGTVT ngày 12/7/2019

   

   

  B

  Các dự án chuyển tiếp

   

   

   

   

  155.978.788

  33.348.109

  33.107.089

   

  122.630.689

  122.630.689

  1

  Dự án xây dựng Cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu thành phố Hà Nội

  Hà Nội

  2011-2015

  JICA

  53/QĐ-BGTVT ngày 7/1/2009

  13.626.300

  3.508.700

  3.508.700

  63,783 triệu JPY

  10.117.600

  10.117.600

  2

  Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải

  Bà Rịa Vũng Tàu

  2008-2014

  JICA

  QĐ số 435/QĐ-BGTVT ngày 8/3/2011

  12.891.234

  2.699.201

  2.699.201

  47,405 triệu JPY

  10.192.033

  10.192.033

  3

  Dự án xây dựng đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân

  Hà Nội

  2011-2014

  JICA

  QĐ số 315/QĐ-BGTVT ngày 05/2/2010; QĐ số 1567/QĐ- BGTVT ngày 05/7/2012

  6.742.378

  2.165.977

  2.165.977

  18,105 triệu Yên

  4.576.401

  4.576.401

  4

  Dự án QL 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên

  Hà Nội, BN, TN

  2009-2013

  JICA

  1611/QĐ-BGTVT ngày 10/7/2012

  10.217.230

  3.552.920

  3.552.920

  28,955 tỷ Yên

  6.664.310

  6.664.310

  5

  Dự án đường hành lang ven biển phía Nam địa phận VN từ cửa khẩu Xà

  Xía tỉnh Kiên Giang đến giao QL1 Km 225+200 TP. Cà Mau (giai đoạn 1)

  Kiên Giang, Cà Mau

  2010-2015

  DFAT,

  ADB,

  EDCF

  2797/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2007; 2964/QĐ-BGTVT ngày 15/11/2012

  8.831.455

  2.187.228

  2.187.228

  330,28 triệu USD

  6.644.227

  6.644.227

  6

  Dự án: Phát triển giao thông vân tải khu vực đồng bằng Bắc bộ (WB6)

  Khu vực đồng bằng Bắc bộ

  2008-2015

  WB

  883/QĐ-BGTVT 04/4/2008; 1038/QĐ-BGTVT 02/4/2014

  4.426.386

  829.947

  829.947

  170,69 triệu USD

  3.596.438

  3.596.438

  7

  Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2 đoạn Mai Dịch - Bắc hồ Linh Đàm thuộc đường vành đai III thành phố Hà Nội (Bao gồm cả 02 tiểu dự án sử dụng vốn dư)

  Hà nội

  2009-2013

  JICA

  643/QĐ-BGTVT 13/3/2008;

  2493/QĐ-BGTVT 10/10/2012; 385/QĐ-BGTVT 11/02/2014

  5.547.403

  969.295

  969.295

  28,069 (Triệu Yên)

  4.578.108

  4.578.108

  8

  Dự án nâng cấp mạng lưới giao thông tiểu vùng Mê kông mở rộng (GMS) phía Bắc thứ 2 (QL217) - GĐ1

  Thanh Hóa

  2010-2016

  ADB

  2314/QĐ-BGTVT ngày 27/9/2010; 2752/QĐ-BGTVT 21/7/2014

  1.899.300

  436.800

  436.800

  75 triệu USD

  1.462.500

  1.462.500

  9

  Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Phần thực hiện dự án)

  Hà Nội

  2000-2016

  China

  Eximbank

  3136/QĐ ngày 15/10/2008; 1260/QĐ ngày 13/5/2010;

  513/QĐ-BGTVT 23/2/2016

  18.001.597

  4.134.399

  4.134.399

  669,62 Triệu USD

  13.867.198

  13.867.198

  Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Vốn để trả nợ gốc phần vay lại của Hiệp định 250 triệu USD)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10

  Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng MêKông (DATP1,2 & 3)

  Cần Thơ, Đồng Tháp

  2013-2017

  DFAT,

  ADB,

  EDCF

  3058/QĐ-BGTVT ngày 25/10/2010; 464/QĐ-BGTVT ngày 14/3/2011; 465/QĐ- BGTVT ngày 14/3/2011

  19.455.046

  2.058.246

  2.058.246

  830 triệu USD

  17.396.800

  17.396.800

  11

  Dự án hiện đại hóa Trung tâm điều hành vận tải

  Hà Nội

  2007-2017

  KFW

  1095/QĐ-ĐS ngày 6/9/2007

  246.281

  35.494

  35.494

  10,6 Triệu EURO

  210.787

  210.787

  12

  Dự án ĐTXD cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động

  Hải Phòng

  2013-

  2019

  JICA

  3793/QĐ-BGTVT 22/12/2008; 667/QĐ- BGTVT

  14/2/2015

  18.624.333

  2.215.147

  2.215.147

  31033 Tr Yên

  16.409.186

  16.409.186

  13

  Hợp phần 2B - Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

   

  2016-2018

  WB

  3560/QĐ-BGTVT 22/9/2014; 658/QĐ-BGTVT 7/3/2016

  113.691

  2.200

  2.200

   

  111.491

  111.491

  14

  Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

  Cần Thơ, Kiên Giang

  2014 -2017

  EDCF

  786/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2010

  6.693.775

  2.526.975

  2.526.975

  200 triệu USD

  4.166.800

  4.166.800

  15

  Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1, giai đoạn 1 (phần thực hiện dự án)

  Hà Nội

  2011-2017

  JICA

  3304/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008

  19.459.000

  5.487.000

  5.487.000

  106.053 Triệu Yên

  13.972.000

  13.972.000

  16

  Dự án ĐTXD cầu dân sinh và quản

  lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

  51 tỉnh

  2017-2021

  WB

  622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016

  9.203.380

  538.580

  297.560

  358 triệu USD

  8.664.810

  8.664.810

  C

  Các dự án hỗ trợ kỹ thuật

   

   

   

   

  112.688

  1.388

  1.388

   

  111.300.000

   

  1

  Dự án Đối tác trao đổi kinh nghiệm phát triển lĩnh vực giao thông vận tải, sử dụng ODA không hoàn lại của

  Hàn Quốc

  Nhiều tỉnh

  2017-2019

  Hàn Quốc

  682/QĐ-BGTVT ngày 14/03/2017

  112.688

  1.388

  1.388

  5 triệu USD

  111.300.000

   

  II

  NGÀNH KHOA HỌC CÔNG

  NGHỆ

   

   

   

   

  971.341

  503.205

  427.724

   

  468.136

  468.136

  1

  Dự án đầu tư xây dựng Phòng thí nghiêm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy thuộc Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

  Hải phòng

  2015-2019

  KBNN Hải phòng

  3800/QĐ-BGTVT,

  26/10/2015

  971.341

  503.205

  427.724

  18,3 triệu EUR+2,563 triệu USD

  468.136

  468.136

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  Bộ Giao thông vận tải

  Phụ lục IV

  DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2019

  (Phụ lục kèm theo Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

  Đơn vị: Triệu đồng

  TT

  Danh mục dự án

  Địa điểm XD

  Thời gian KC- HT

  QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH các năm

  Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành

  TMĐT

  Tổng số

  Trong đó: vốn TPCP

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

   

  TỔNG SỐ

   

   

   

  11.556.205

  9.330.700

  A

  Danh mục dự án sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2014-2016 chuyển nguồn sang giai đoạn 2016-2020

   

   

   

  9.781.205

  7.555.700

  1

  Dự án ĐTXD công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

  Trà Vinh

  2013-2015

  2368/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2013

  9.781.205

  7.555.700

  B

  Dự án sử dụng nguồn 15.000 tỷ đồng dự phòng Kế hoạch trung hạn theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH ngày 30/7/2018

   

   

   

  1.775.000

  1.775.000

  1

  Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến

  Tre, Vĩnh Long

  Bến Tre, Vĩnh Long

  2019-2020

  535/QĐ-BGTVT ngày 27/3/2019

  875.000

  875.000

  2

  Dự án cải tạo, nâng cấp mặt đường tuyến

  Quản Lộ - Phụng Hiệp

  Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau

  2019-2020

  450/QĐ-BGTVT ngày 11/3/2019

  900.000

  900.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đầu tư công của Quốc hội, số 49/2014/QH13
  Ban hành: 18/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị quyết 70/2018/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
  Ban hành: 09/11/2018 Hiệu lực: 09/11/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 73/2018/QH14 của Quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2019
  Ban hành: 14/11/2018 Hiệu lực: 14/11/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị quyết 556/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách
  Ban hành: 31/07/2018 Hiệu lực: 31/07/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 884/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương 2019 của BGTVT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu: 884/QĐ-TTg
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 16/07/2019
  Hiệu lực: 16/07/2019
  Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới