logo

Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số công báo: 127 đến 132-02/2019
  Số hiệu: 01/2019/TT-BKHĐT Ngày đăng công báo: 03/02/2019
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng
  Ngày ban hành: 04/01/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 18/02/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đầu tư, Hành chính
 • BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  -------

  Số: 01/2019/TT-BKHĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

   

   

  THÔNG TƯ

  QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH THỐNG KÊ

   

  Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

  Căn cứ Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

  Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;

  Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;

  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê gồm nội dung chế độ báo cáo thống kê; hướng dẫn, lập và gửi báo cáo thống kê; trách nhiệm thực hiện và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê, bao gồm:

  1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  2. Tổng cục Thống kê.

  3. Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Điều 3. Nội dung Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê

  1. Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê bao gồm: danh mục biểu mẫu báo cáo, biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo của các lĩnh vực quy định tại các Phụ lục, từ Phụ lục số I đến Phụ lục số VI ban hành kèm theo Thông tư này. Biểu mẫu báo cáo về từng lĩnh vực như sau:

  a) Biểu mẫu báo cáo về lĩnh vực Tài khoản quốc gia thực hiện theo biểu mẫu tại Phụ lục số I;

  b) Biểu mẫu báo cáo về lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản thực hiện theo biểu mẫu tại Phụ lục số II;

  c) Biểu mẫu báo cáo về lĩnh vực Công nghiệp thực hiện theo biểu mẫu tại Phụ lục số III;

  d) Biểu mẫu báo cáo về lĩnh vực vốn đầu tư và Xây dựng thực hiện theo biểu mẫu tại Phụ lục số IV;

  đ) Biểu mẫu báo cáo về lĩnh vực Thương mại và Dịch vụ thực hiện theo biểu mẫu tại Phụ lục số V;

  e) Biểu mẫu báo cáo về lĩnh vực Xã hội và Môi trường thực hiện theo biểu mẫu tại Phụ lục số VI.

  2. Đơn vị báo cáo là Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu báo cáo thống kê.

  3. Đơn vị nhận báo cáo là đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê được ghi cụ thể góc trên bên phải của từng biểu mẫu báo cáo thống kê, dưới dòng đơn vị báo cáo.

  4. Thời hạn nhận báo cáo là ngày nhận báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên trái của từng biểu mẫu báo cáo.

  5. Phương thức gửi báo cáo:

  Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo bằng văn bản hoặc báo cáo điện tử trên hệ thống đến Tổng cục Thống kê theo thời gian quy định trên từng biểu mẫu.

  Biểu mẫu báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị gửi báo cáo để thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý số liệu. Biểu mẫu báo cáo qua hệ thống báo cáo điện tử được thể hiện dưới hai hình thức là định dạng file pdf của văn bản giấy hoặc dưới dạng tệp tin điện tử được xác thực bằng chữ ký số của Thủ trưởng đơn vị báo cáo.

  6. Ký hiệu biểu

  Ký hiệu biểu gồm hai phần: phần số và phần chữ; phần số được đánh liên tục từ 001, 002, 003,...; phần chữ được ghi chữ in viết tắt sao cho phù hợp với từng lĩnh vực và kỳ báo cáo (năm - N; Quý - Q; tháng - T;); lấy chữ BCC (Báo cáo Cục) thể hiện cho hệ biểu mẫu báo cáo thống kê.

  Điều 4. Trách nhiệm thi hành

  1. Tổng cục Thống kê có trách nhiệm:

  a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai Thông tư;

  b) Thu thập, tổng hợp, biên soạn số liệu thống kê theo quy định của Thông tư;

  c) Hướng dẫn và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê này theo quy định của pháp luật;

  d) Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình triển khai Thông tư: Hoàn thiện và triển khai phần mềm báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tích hợp, khai thác số liệu thống kê từ các phần mềm ứng dụng chuyên ngành, từ các cơ sở dữ liệu hành chính khác thuộc trách nhiệm được giao để phục vụ cho lập báo cáo thống kê;

  đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập các chỉ tiêu thống kê từ các Sở, ban, ngành trên địa bàn cấp tỉnh; Hướng dẫn các Sở, ban, ngành trên địa bàn cấp tỉnh thực hiện hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo này;

  e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan hàng năm rà soát danh mục và nội dung các biểu mẫu báo cáo thống kê theo quy định của Thông tư để đề nghị sửa đổi, bổ sung biểu mẫu báo cáo cho phù hợp với thực tiễn.

  2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

  a) Tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ban, ngành thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; cung cấp thông tin thống kê thuộc lĩnh vực quản lý cho Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo các biểu mẫu báo cáo ban hành kèm theo Thông tư này;

  b) Phối hợp chặt chẽ và thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn thống kê của Tổng cục Thống kê.

  3. Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

  a) Chấp hành đầy đủ, chính xác từng biểu mẫu báo cáo về nội dung báo cáo; thời điểm báo cáo và thời kỳ báo cáo; gửi báo cáo để bảo đảm đúng ngày nhận báo cáo của đơn vị nhận báo cáo;

  b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuyên môn nghiệp vụ thống kê, phân công, kiểm tra, báo cáo Ủy ban việc thực hiện các chỉ tiêu thống kê các Sở, ban, ngành chịu trách nhiệm thu thập tổng hợp;

  c) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê tại địa phương;

  d) Ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, tổng hợp thông tin từ các Sở, ban, ngành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục Thống kê.

  Điều 5. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2019 và bãi bỏ Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để kịp thời xem xét, chỉnh lý./.

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - VPBCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Cơ quan TW của các đoàn thể;
  - Website của Chính phủ;
  - Công báo VPCP;
  - Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
  - Vụ Pháp chế;
  - Lưu: VT, TCTK (2).

  BỘ TRƯỞNG
  Nguyễn Chí Dũng

  PHỤ LỤC I

  BIỂU MẪU BÁO CÁO VỀ LĨNH VỰC TÀI KHOẢN QUỐC GIA
  (Kèm theo Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 01 năm 2019)

   

  STT

  Ký hiệu biểu

  Tên biểu

  Kỳ báo cáo

  Ngày nhận báo cáo

  1

  001.N/BCC-TKQG

  Báo cáo chính thức số cơ sở hành chính và số lao động trong các cơ sở hành chính

  Năm

  Ngày 12/3 năm sau năm điều tra

  2

  002.H/BCC-TKQG

  Báo cáo ước tính, sơ bộ thu và cơ cấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  6 tháng, Năm

  Ước tính 6 tháng: Ngày 25/5

  Ước tính năm: Ngày 20/11

  Sơ bộ 6 tháng: Ngày 20/11

  Sơ bộ năm: Ngày 31/3 năm sau

  3

  003.H/BCC-TKQG

  Báo cáo sơ bộ thu ngân sách nhà nước theo ngành kinh tế và loại hình kinh tế trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  6 tháng, Năm

  Sơ bộ 6 tháng; Ngày 20/11

  Sơ bộ năm: Ngày 31/3 năm sau

  4

  004.H/BCC-TKQG

  Báo cáo ước tính, sơ bộ chi và cơ cấu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  6 tháng, Năm

  Ước tính 6 tháng: Ngày 25/5

  Ước tính năm; Ngày 20/11

  Sơ bộ 6 tháng: Ngày 20/11

  Sơ bộ năm: Ngày 31/3 năm sau

  5

  005.H/BCC-TKQG

  Báo cáo sơ bộ chi ngân sách nhà nước theo ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  6 tháng, Năm

  Sơ bộ 6 tháng: Ngày 20/11

  Sơ bộ năm: Ngày 31/3 năm sau

  6

  006.N/BCC-TKQG

  Báo cáo chính thức số người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  Năm

  Chính thức năm: Ngày 31/3 năm sau

  7

  007.N/BCC-TKQG

  Báo cáo chính thức số người hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  Năm

  Chính thức năm: Ngày 31/3 năm sau

  8

  008.H/BCC-TKQG

  Báo cáo ước tính, chính thức thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  6 tháng, Năm

  Ước tính 6 tháng: Ngày 25/5

  Ước tính năm: Ngày 20/11

  Chính thức 6 tháng: Ngày 20/11

  Chính thức năm: Ngày 31/3 năm sau

  9

  009.H/BCC-TKQG

  Báo cáo ước tính, chính thức một số chỉ tiêu về tiền tệ, ngân hàng và hoạt động kinh doanh xổ số

  6 tháng, Năm

  Ước tính 6 tháng: Ngày 22/5

  Ước tính năm: Ngày 20/11

  Chính thức 6 tháng: Ngày 20/11

  Chính thức năm: Ngày 31/3 năm sau

   

  Biểu số: 001.N/BCC-TKQG

  Ban hành theo ………

  Ngày nhận báo cáo:

  Ngày 12 tháng 3 năm sau năm điều tra

  BÁO CÁO CHÍNH THỨC SỐ CƠ SỞ HÀNH CHÍNH VÀ SỐ LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ HÀNH CHÍNH

  (Tính đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo)

  - Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê ……

  - Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê

   

   

  Mã số

  Số cơ sở hành chính
  (Cơ sở)

  Số lao động trong các cơ sở hành chính
  (Người)

  Chia ra

  Số lao động biên chế

  Số lao động hợp đồng

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  Cả tỉnh

  01

   

   

   

   

  Chia theo quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Ghi theo Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam)

   

   

   

   

   

  ……

   

   

   

   

   

  ……

   

   

   

   

   

  ……

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Người lập biểu
  (Ký, họ tên)


  Người kiểm tra biểu
  (Ký, họ tên)

  ……….., ngày .......tháng ...... năm ......
  Cục trưởng
  (Ký, đóng dấu, họ tên)

   

  Biểu số: 002.H/BCC-TKQG

  Ban hành theo ………

  Ngày nhận báo cáo:

  Ước tính 6 tháng: Ngày 25 tháng 5

  Ước tính năm: Ngày 20 tháng 11

  Sơ bộ 6 tháng: Ngày 20 tháng 11

  Sơ bộ năm: Ngày 31 tháng 3 năm sau

  BÁO CÁO ƯỚC TÍNH, SƠ BỘ THU VÀ CƠ CẤU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

  (6 tháng đầu năm ……./Cả năm…….)

  - Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê ……

  - Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê

   

  Chỉ tiêu

  Mã số

  Số thu
  (Tỷ đồng)

  Cơ cấu thu
  (%)

  A

  B

  1

  2

  TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+...+IV)

  01

   

   

  I. Thu nội địa

  02

   

   

  Thu từ doanh nghiệp nhà nước (TW+ĐP)

  03

   

   

  Trong đó: - Thuế giá trị gia tăng hàng hóa và dịch vụ

  04

   

   

  - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa và dịch vụ

  05

   

   

  - Thuế thu nhập doanh nghiệp

  06

   

   

  - Thuế tài nguyên

  07

   

   

  Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

  08

   

   

  Trong đó: - Thuế giá trị gia tăng hàng hóa và dịch vụ

  09

   

   

  - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa và dịch vụ

  10

   

   

  - Thuế thu nhập doanh nghiệp

  11

   

   

  - Thuế tài nguyên

  12

   

   

  Thu từ khu vực công, thương nghiệp ngoài quốc doanh

  13

   

   

  Trong đó: - Thuế giá trị gia tăng hàng hóa và dịch vụ

  14

   

   

  - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa và dịch vụ

  15

   

   

  - Thuế thu nhập doanh nghiệp

  16

   

   

  - Thuế tài nguyên

  17

   

   

  Thuế thu nhập cá nhân

  18

   

   

  Thuế bảo vệ môi trường

  19

   

   

  Thu phí, lệ phí

  20

   

   

  Trong đó: Lệ phí trước bạ

  21

   

   

  Các khoản thu về nhà, đất

  22

   

   

  - Thuế sử dụng đất nông nghiệp

  23

   

   

  - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  24

   

   

  - Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

  25

   

   

  - Thu tiền sử dụng đất

  26

   

   

  - Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

  27

   

   

  Thu xổ số kiến thiết (bao gồm cả xổ số điện toán)

  28

   

   

  Trong đó: - Thuế giá trị gia tăng

  29

   

   

  - Thuế tiêu thụ đặc biệt

  30

   

   

  Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

  31

   

   

  Thu khác ngân sách

  32

   

   

  Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

  33

   

   

  Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước

  34

   

   

  II. Thu về dầu thô

  35

   

   

  III. Thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu

  36

   

   

  1. Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

  37

   

   

  - Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

  38

   

   

  - Thuế xuất khẩu

  39

   

   

  - Thuế nhập khẩu

  40

   

   

  - Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

  41

   

   

  - Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

  42

   

   

  - Thuế khác

  43

   

   

  2. Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu

  44

   

   

  IV. Thu viện trợ

  45

   

   

   


  Người lập biểu
  (Ký, họ tên)


  Người kiểm tra biểu
  (Ký, họ tên)

  ……., ngày .......tháng ...... năm ......
  Cục trưởng
  (Ký, đóng dấu, họ tên)

   

  Biểu số: 003.H/BCC-TKQG

  Ban hành theo ………

  Ngày nhận báo cáo:

  Sơ bộ 6 tháng: Ngày 20 tháng 11

  Sơ bộ năm: Ngày 31 tháng 3 năm sau

  BÁO CÁO SƠ BỘ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH KINH TẾ VÀ LOẠI HÌNH KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

  (6 tháng đầu năm……./Cả năm…….)

  - Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê ……

  - Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê

  Đơn vị tính: Tỷ đồng

  Chỉ tiêu

  Mã số

  Tổng số

  Chia ra

  Kinh tế Nhà nước

  Kinh tế ngoài Nhà nước

  Kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  Tổng thu ngân sách nhà nước

  01

   

   

   

   

  A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

  02

   

   

   

   

  B. Khai khoáng

  03

   

   

   

   

  C. Công nghiệp chế biến, chế tạo

  04

   

   

   

   

  D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí

  05

   

   

   

   

  E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

  06

   

   

   

   

  F. Xây dựng

  07

   

   

   

   

  G. Bán buôn, bán lẻ; Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

  08

   

   

   

   

  H. Vận tải kho bãi

  09

   

   

   

   

  I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống

  10

   

   

   

   

  J. Thông tin và truyền thông

  11

   

   

   

   

  K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

  12

   

   

   

   

  L. Hoạt động kinh doanh bất động sản

  13

   

   

   

   

  M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ

  14

   

   

   

   

  N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

  15

   

   

   

   

  O. Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, ANQP và bảo đảm xã hội bắt buộc

  16

   

   

   

   

  P. Giáo dục và Đào tạo

  17

   

   

   

   

  Q. Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội

  18

   

   

   

   

  R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

  19

   

   

   

   

  S. Hoạt động dịch vụ khác

  20

   

   

   

   

  T. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình; sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

  21

   

   

   

   

  U. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

  22

   

   

   

   

   


  Người lập biểu
  (Ký, họ tên)


  Người kiểm tra biểu
  (Ký, họ tên)

  ….., ngày.....tháng ...... năm ......
  Cục trưởng
  (Ký, đóng dấu, họ tên)

   

   

   

  Biểu số: 004.H/BCC-TKQG

  Ban hành theo ………

  Ngày nhận báo cáo:

  Ước tính 6 tháng: Ngày 25 tháng 5

  Ước tính năm: Ngày 20 tháng 11

  Sơ bộ 6 tháng: Ngày 20 tháng 11

  Sơ bộ năm: Ngày 31 tháng 3 năm sau

  BÁO CÁO ƯỚC TÍNH, SƠ BỘ CHI VÀ CƠ CẤU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
  (6 tháng đầu năm…./Cả năm……)

  - Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê ……

  - Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê

   

  Chỉ tiêu

  Mã số

  Số chi
  (Tỷ đồng)

  Cơ cấu chi
  (%)

  A

  B

  1

  2

  TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  01

   

   

  I. Chi đầu tư phát triển

  02

   

   

  Chi đầu tư cho các dự án

  03

   

   

  Chi đầu tư và hỗ trợ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của Trung ương và địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định

  04

   

   

  Chi đầu tư phát triển còn lại

  05

   

   

  II. Chi trả nợ lãi

  06

   

   

  III. Chi thường xuyên

  07

   

   

  Chi quốc phòng

  08

   

   

  Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

  09

   

   

  Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề

  10

   

   

  Chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình

  11

   

   

  Chi khoa học, công nghệ

  12

   

   

  Chi văn hóa, thông tin

  13

   

   

  Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

  14

   

   

  Chi thể dục, thể thao

  15

   

   

  Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

  16

   

   

  Chi sự nghiệp kinh tế

  17

   

   

  Trong đó: - Chi sự nghiệp nông, lâm nghiệp, thủy sản và thủy lợi

  18

   

   

  Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể

  19

   

   

  Trong đó: - Chi hoạt động quản lý Ngân hàng Nhà nước

  20

   

   

  Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

  21

   

   

  Chi trợ giá mặt hàng chính sách

  22

   

   

  Chi khác

  23

   

   

  IV. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

  24

   

   

  V. Chi dự phòng ngân sách

  25

   

   

  VI. Các nhiệm vụ chi khác

  26

   

   

   


  Người lập biểu
  (Ký, họ tên)


  Người kiểm tra biểu
  (Ký, họ tên)

  ….., ngày.....tháng ...... năm ......
  Cục trưởng
  (Ký, đóng dấu, họ tên)

   

   

  Biểu số: 005.H/BCC-TKQG

  Ban hành theo ………

  Ngày nhận báo cáo:

  Sơ bộ 6 tháng: Ngày 20 tháng 11

  Sơ bộ năm: Ngày 31 tháng 3 năm sau

  BÁO CÁO SƠ BỘ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
  (6 tháng đầu năm…./Cả năm……)

  - Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê ……

  - Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê

  Đơn vị tính: Tỷ đồng

   

  Mã số

  Tổng số

  Trong đó

  Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ

  Hoạt động của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, đảm bảo xã hội bắt buộc

  Giáo dục và đào tạo

  Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

  Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

  Hoạt động dịch vụ khác

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Tổng chi

  01

   

   

   

   

   

   

   

  I. Chi đầu tư phát triển

  02

   

   

   

   

   

   

   

  Chi đầu tư cho các dự án

  03

   

   

   

   

   

   

   

  Chi đầu tư phát triển còn lại

  04

   

   

   

   

   

   

   

  II. Chi thường xuyên

  05

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó: Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp theo lương, tiền thưởng

  06

   

   

   

   

   

   

   

   


  Người lập biểu
  (Ký, họ tên)


  Người kiểm tra biểu
  (Ký, họ tên)

  ….., ngày.....tháng ...... năm ......
  Cục trưởng
  (Ký, đóng dấu, họ tên)

   

   

  Biểu số: 006.N/BCC-TKQG

  Ban hành theo ………

  Ngày nhận báo cáo:

  Chính thức năm: Ngày 31/3 năm sau

  BÁO CÁO CHÍNH THỨC SỐ NGƯỜI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  Năm ……………

  - Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê ……

  - Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê

   

   

  Mã số

  Số người (Người)

  A

  B

  1

  A. BẢO HIỂM XÃ HỘI

  01

   

  A.1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc

  02

   

  1. Khối hành chính, sự nghiệp; Đảng, đoàn thể

  03

   

  2. Khối lực lượng vũ trang

  04

   

  3. Khối doanh nghiệp

  05

   

  3.1. Doanh nghiệp nhà nước

  06

   

  3.2. Doanh nghiệp ngoài nhà nước

  07

   

  3.3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

  08

   

  4. Các khối khác

  09

   

  A.2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện

  10

   

  B. BẢO HIỂM Y TẾ

  11

   

  1. Khối hành chính, Sự nghiệp; Đảng, đoàn thể

  12

   

  2. Khối lực lượng vũ trang

  13

   

  3. Khối doanh nghiệp

  14

   

  3.1. Doanh nghiệp nhà nước

  15

   

  3.2. Doanh nghiệp ngoài nhà nước

  16

   

  3.3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

  17

   

  4. Người nghèo

  18

   

  5. Cận nghèo

  19

   

  6. Học sinh, sinh viên

  20

   

  7. Trẻ em dưới 6 tuổi

  21

   

  8. Đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng

  22

   

  9. Các khối khác

  23

   

  C. BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  24

   

  1. Khối hành chính, sự nghiệp; Đảng, đoàn thể

  25

   

  2. Khối lực lượng vũ trang

  26

   

  3. Khối doanh nghiệp

  27

   

  4. Các khối khác

  28

   

   


  Người lập biểu
  (Ký, họ tên)


  Người kiểm tra biểu
  (Ký, họ tên)

  ….., ngày.....tháng ...... năm ......
  Cục trưởng
  (Ký, đóng dấu, họ tên)

   

  Biểu số: 007.N/BCB-TKQG

  Ban hành theo ………

  Ngày nhận báo cáo:

  Chính thức năm: Ngày 31/3 năm sau

  BÁO CÁO CHÍNH THỨC SỐ NGƯỜI HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  Năm…….

  - Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê ……

  - Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê

   

   

  Mã số

  Đơn vị tính

  Số người/ Lượt người

  A

  B

  C

  1

  A. Số người hưởng bảo hiểm xã hội

  01

  Người

   

  A.1. Do ngân sách nhà nước trả

  02

  Người

   

  1. Số người hưởng hàng tháng

  03

  Người

   

  2. Số người hưởng một lần

  04

  Người

   

  A.2. Do Quỹ bảo hiểm xã hội trả

  05

  Người

   

  1. Số người hưởng hàng tháng

  06

  Người

   

  2. Số người hưởng một lần

  07

  Người

   

  3. Số người hưởng ốm đau, thai sản

  08

  Người

   

  B. Số lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

  09

  Lượt người

   

  1. Khám, chữa bệnh ngoại trú

  10

  Lượt người

  2. Khám, chữa bệnh nội trú

  11

  Lượt người

   

  C. Số người hưởng bảo hiểm thất nghiệp

  12

  Người

   

   


  Người lập biểu
  (Ký, họ tên)


  Người kiểm tra biểu
  (Ký, họ tên)

  ….., ngày.....tháng ...... năm ......
  Cục trưởng
  (Ký, đóng dấu, họ tên)

   

  Biểu số: 008H/BCB-TKQG

  Ban hành theo ………

  Ngày nhận báo cáo:

  Ước tính 6 tháng: Ngày 25/5

  Ước tính năm: Ngày 20/11

  Chính thức 6 tháng: Ngày 20/11

  Chính thức năm: Ngày 31/3 năm sau

  BÁO CÁO ƯỚC TÍNH, CHÍNH THỨC THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
  (6 tháng đầu năm…./ Cả năm…..)

  - Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê ……

  - Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê

  Đơn vị tính: Tỷ đồng

   

  Mã số

  Giá trị

  A

  B

  1

  I. TỔNG THU

  01

   

  1. Thu BHXH

  02

   

  2. Thu BHYT

  03

   

  3. Thu BHTN

  04

   

  II. TỔNG CHI

  05

   

  1. Chi BHXH

  06

   

  - Chi BHXH nguồn NSNN

  07

   

  - Chi BHXH nguồn quỹ

  08

   

  2. Chi BHYT

  09

   

  3. Chi BHTN

  10

   

  4. Chi hoạt động của đơn vị

  11

   

   


  Người lập biểu
  (Ký, họ tên)


  Người kiểm tra biểu
  (Ký, họ tên)

  ….., ngày.....tháng ...... năm ......
  Cục trưởng
  (Ký, đóng dấu, họ tên)

   

  Biểu số: 009.H/BCB-TKQG

  Ban hành theo ………

  Ngày nhận báo cáo:

  Ước tính 6 tháng: Ngày 22/5

  Ước tính năm: Ngày 20/11

  Chính thức 6 tháng: Ngày 20/11

  Chính thức năm: Ngày 31/3 năm sau

  BÁO CÁO ƯỚC TÍNH, CHÍNH THỨC MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TIỀN TỆ, NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ
  (6 tháng đầu năm…./Cả năm……)

  - Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê ……

  - Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê

   

  Chỉ tiêu

  Mã số

  Số liệu kỳ báo cáo

  Số liệu cùng kỳ năm trước

  Tốc độ tăng, giảm (%)

  A

  B

  1

  2

  3

  A. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TIỀN TỆ, NGÂN HÀNG

  01

   

   

   

  I. Dư nợ tín dụng (tỷ đồng)

  02

   

   

   

  1. Bằng đồng Việt Nam

  03

   

   

   

  + Ngắn hạn

  04

   

   

   

  + Trung và dài hạn

  05

   

   

   

  2. Bằng ngoại tệ

  06

   

   

   

  + Ngắn hạn

  07

   

   

   

  + Trung và dài hạn

  08

   

   

   

  3. Tổng cộng (9=10+11)

  09

   

   

   

  + Ngắn hạn (10=04+07)

  10

   

   

   

  + Trung và dài hạn (11=05+08)

  11

   

   

   

  II. Dư nợ huy động vốn (tỷ đồng)

  12

   

   

   

  1. Bằng đồng Việt Nam

  13

   

   

   

  + Ngắn hạn

  14

   

   

   

  + Trung và dài hạn

  15

   

   

   

  2. Bằng ngoại tệ

  16

   

   

   

  + Ngắn hạn

  17

   

   

   

  + Trung và dài hạn

  18

   

   

   

  3. Tổng cộng (19=20+21)

  19

   

   

   

  + Ngắn hạn (20=14+17)

  20

   

   

   

  + Trung và dài hạn (21=15+18)

  21

   

   

   

  B. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ

  22

   

   

   

  1. Doanh thu thuần kinh doanh xổ số (tỷ đồng)

  23

   

   

   

  2. Chi phí trả thưởng (tỷ đồng)

  24

   

   

   

   


  Người lập biểu
  (Ký, họ tên)


  Người kiểm tra biểu
  (Ký, họ tên)

  ….., ngày.....tháng ...... năm ......
  Cục trưởng
  (Ký, đóng dấu, họ tên)

   

  Biểu số 001.N/BCC-TKQG: BÁO CÁO CHÍNH THỨC SỐ CƠ SỞ HÀNH CHÍNH VÀ SỐ LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ HÀNH CHÍNH

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  a) Số cơ sở hành chính

  Cơ sở hành chính (đơn vị cơ sở) được khái niệm như sau:

  - Là nơi trực tiếp diễn ra hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, bảo hiểm xã hội bắt buộc;

  - Có chủ thể quản lý hoặc người chịu trách nhiệm về các hoạt động tại địa điểm đó;

  - Có địa điểm xác định, thời gian hoạt động liên tục.

  Đơn vị cơ sở có thể là một cơ quan hoặc chi nhánh của cơ quan hành chính.

  Số cơ sở hành chính là tổng số lượng cơ sở thỏa mãn khái niệm nêu trên, hoạt động trong ngành O theo hệ thống ngành kinh tế quốc dân Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thời điểm thống kê trên lãnh thổ Việt Nam.

  b) Số lao động trong các cơ sở hành chính

  Số lao động trong các cơ sở hành chính là toàn bộ số lao động hiện đang làm việc trong các cơ sở này tại thời điểm thống kê, gồm lao động trong biên chế; lao động hợp đồng (có thời hạn và không có thời hạn). Kể cả những người đang nghỉ chờ việc hay chờ chế độ nghỉ hưu, nhưng vẫn thuộc đơn vị quản lý.

  2. Cách ghi biểu

  Cột 1: Ghi tổng số cơ sở hành chính trên địa bàn;

  Cột 2: Ghi tổng số lao động của các cơ sở hành chính;

  Cột 3: Ghi số lao động biên chế của cơ sở hành chính;

  Cột 4: Ghi số lao động hợp đồng của cơ sở hành chính.

  3. Nguồn số liệu

  Sở Nội vụ.

  Biểu số 002.H/BCC-TKQG: BÁO CÁO ƯỚC TÍNH, SƠ BỘ THU VÀ CƠ CẤU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

  1. Khái niệm và phương pháp tính

  Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là toàn bộ các khoản thu ngân sách nhà nước từ các đơn vị thường trú trên địa bàn được thực hiện trong khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.

  Các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được tổng hợp và chia chi tiết từ cơ sở dữ liệu thu ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý tài chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp.

  Đối với số liệu ước 6 tháng đầu năm: Là số liệu ước thực hiện đến thời điểm ngày 15/5 năm báo cáo. Ngày báo cáo là 25/5 năm báo cáo.

  Đối với số liệu ước thực hiện năm: Là số liệu ước thực hiện đến thời điểm ngày 15/11 năm báo cáo. Ngày báo cáo là 20/11 năm báo cáo.

  Đối với số liệu sơ bộ 6 tháng đầu năm là số liệu đủ của 6 tháng thực hiện. Ngày báo cáo 20/11 năm báo cáo.

  Đối với số liệu sơ bộ năm là số liệu cả năm: Ngày báo cáo là 31/3 năm sau năm báo cáo.

  2. Cách ghi biểu

  - Thu nội địa phản ánh các khoản thu ngân sách nhà nước (gồm thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác) của địa phương đối với các hoạt động diễn ra trong lãnh thổ địa lý, giữa các tổ chức, cá nhân thường trú trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  - Thu từ doanh nghiệp nhà nước bao gồm thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý và thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý.

  - Thu về dầu thô gồm thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận phía Việt Nam được hưởng, dầu lãi được chia của nước chủ nhà.

  - Thu hải quan gồm thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu...

  - Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại) phản ánh các khoản viện trợ không hoàn lại bằng tiền hoặc hiện vật của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho địa phương theo quy định của pháp luật.

  3. Nguồn số liệu

  Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Biểu số 003.H/BCC-TKQG: BÁO CÁO SƠ BỘ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH KINH TẾ VÀ LOẠI HÌNH KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

  1. Khái niệm và phương pháp tính

  Số liệu ghi vào biểu là toàn bộ các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời kỳ báo cáo phân theo 21 ngành kinh tế và loại hình kinh tế tương ứng.

  Đối với số liệu sơ bộ 6 tháng đầu năm: Ngày 20/11 năm báo cáo.

  Đối với số liệu sơ bộ năm: Ngày 31/3 năm sau năm báo cáo.

  2. Cách ghi biểu

  Các mục thu trong biểu được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu thu ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý ngân sách nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp.

  3. Nguồn số liệu

  Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Biểu số 004.H/BCC-TKQG: BÁO CÁO ƯỚC TÍNH, SƠ BỘ CHI VÀ CƠ CẤU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

  1. Khái niệm và phương pháp tính

  Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là toàn bộ các khoản chi ngân sách nhà nước được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.

  Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm tất cả các khoản chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách địa phương và các đơn vị thường trú tại địa bàn có sử dụng ngân sách Trung ương.

  Các chỉ tiêu chi ngân sách nhà nước được tổng hợp và chia chi tiết từ cơ sở dữ liệu chi ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý tài chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp.

  Đối với số liệu ước 6 tháng đầu năm: Là số liệu ước thực hiện đến thời điểm ngày 15/5 năm báo cáo. Ngày báo cáo là 25/5 năm báo cáo.

  Đối với số liệu ước thực hiện năm: Là số liệu ước thực hiện đến thời điểm ngày 15/11 năm báo cáo. Ngày báo cáo là 20/11 năm báo cáo.

  Đối với số liệu sơ bộ 6 tháng đầu năm là số liệu đủ của 6 tháng thực hiện. Ngày báo cáo 20/11 năm báo cáo.

  Đối với số liệu sơ bộ năm là số liệu cả năm: Ngày báo cáo là 31/3 năm sau năm báo cáo.

  2. Cách ghi biểu

  Chi đầu tư phát triển bao gồm: Chi đầu tư cho các dự án; Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, Chi đầu tư phát triển cho các chương trình quốc gia do các địa phương thực hiện; Các khoản chi đầu tư phát triển khác.

  Chi trả lãi là số tiền lãi phải trả cho các khoản vay của ngân sách địa phương.

  Chi thường xuyên phản ánh các khoản chi thường xuyên cho các hoạt động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thường trú trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời kỳ báo cáo.

  3. Nguồn số liệu

  Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Biểu số 005.H/BCC-TKQG: BÁO CÁO SƠ BỘ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

  1. Khái niệm và phương pháp tính

  Số liệu ghi vào biểu là toàn bộ các khoản chi ngân sách nhà nước phân theo ngành kinh tế.

  Đối với số liệu sơ bộ 6 tháng đầu năm: Ngày 20/11 năm báo cáo.

  Đối với số liệu sơ bộ năm: Ngày 31/3 năm sau năm báo cáo.

  2. Nguồn số liệu

  Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Biểu số 006.H/BCC-TKQG: BÁO CÁO CHÍNH THỨC SỐ NGƯỜI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH), BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (BHTN), BẢO HIỂM Y TẾ (BHYT)

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  - Số người đóng BHXH: Là người lao động quy định tại khoản 1, 2 và 4 Điều 2 của Luật BHXH đóng BHXH.

  Số người đóng BHXH được phân tổ theo: Khối, loại hình quản lý.

  - Số người đóng BHTN: Là người lao động được quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật Việc làm đóng BHTN.

  Số người đóng BHTN được phân tổ theo: Khối, loại hình quản lý.

  - Số người đóng BHYT: Là những người thuộc đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật BHYT tham gia đóng hoặc được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT theo quy định được cấp thẻ BHYT.

  Số người đóng BHYT được phân tổ chủ yếu theo: Khối, loại hình quản lý.

  2. Cách ghi biểu

  Cột 1: Ghi tổng số người đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

  3. Nguồn số liệu

  Chế độ báo cáo thống kê của BHXH tỉnh, thành phố.

  Biểu số 007.H/BCB-TKQG: BÁO CÁO CHÍNH THỨC SỐ NGƯỜI HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH), BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (BHTN), BẢO HIỂM Y TẾ (BHYT)

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  - Số người hưởng BHXH: Là những người được hưởng các chế độ BHXH theo quy định của Luật BHXH.

  Số người được hưởng các chế độ BHXH được phân tổ theo: Nguồn chi, thời gian hưởng: Hưởng 1 lần/hàng tháng.

  - Số người hưởng BHTN: Là những người được hưởng các chế độ BHTN theo quy định của Luật Việc làm.

  - Số người lượt khám, chữa bệnh (KCB) BHYT: Là lượt người sử dụng thẻ BHYT đi KCB tại Cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB với cơ quan BHXH.

  Số lượt người KCB BHYT được phân tổ theo: hình thức điều trị: nội trú/ngoại trú.

  2. Cách ghi biểu

  Cột 1: Ghi tổng số người/lượt người hưởng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

  3. Nguồn số liệu

  Chế độ báo cáo của thống kê của BHXH tỉnh, thành phố.

  Biểu số 008.H/BCB-TKQG: BÁO CÁO ƯỚC TÍNH, CHÍNH THỨC THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH), BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (BHTN), BẢO HIỂM Y TẾ (BHYT)

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  Phần thu:

  - Thu BHXH: Là số tiền thu do cơ quan BHXH thực hiện thu từ các đối tượng tham gia BHXH theo quy định của pháp luật.

  - Thu BHYT: Là số tiền thu do cơ quan BHXH thực hiện thu từ các đối tượng tham gia BHYT theo quy định của pháp luật.

  - Thu BHTN: Là số tiền thu do cơ quan BHXH thực hiện thu từ các đối tượng tham gia BHTN theo quy định của pháp luật.

  Phần chi:

  - Chi BHXH: Là số tiền chi cho đối tượng hưởng các chế độ BHXH, tiền chi mua BHYT cho người hưởng BHXH.

  - Chi BHYT: Là số tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu, chi phí KCB BHYT cho người có thẻ BHYT theo quy định hiện hành.

  - Chi BHTN: Là số tiền chi cho đối tượng hưởng các chế độ BHTN, tiền chi mua thẻ BHYT cho người hưởng BHTN.

  - Chi hoạt động của đơn vị: Gom các khoản chi đảm bảo hoạt động thường kỳ tại đơn vị từ tất cả các nguồn thu. Chi hoạt động của đơn vị bao gồm: Tiền lương, tiền công, phụ cấp, tiền thưởng: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân; các khoản đóng góp; thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, truyền thông, liên lạc; hội nghị; công tác phí; xây dựng nhỏ và sửa chữa thường xuyên TSCĐ; chi khác,...

  Đối với số liệu ước 6 tháng đầu năm: Là số liệu ước thực hiện đến thời điểm ngày 15/5 năm báo cáo. Ngày báo cáo là 25/5 năm báo cáo.

  Đối với số liệu ước thực hiện năm: Là số liệu ước thực hiện đến thời điểm ngày 15/11 năm báo cáo, Ngày báo cáo là 20/11 năm báo cáo.

  Đối với số liệu sơ bộ 6 tháng đầu năm là số liệu đủ của 6 tháng thực hiện. Ngày báo cáo 20/11 năm báo cáo.

  Đối với số liệu sơ bộ năm là số liệu cả năm: Ngày báo cáo là 31/3 năm sau năm báo cáo.

  2. Cách ghi biểu

  Cột 1: Ghi tổng thu, chi BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

  3. Nguồn số liệu

  Chế độ báo cáo của thống kê của BHXH tỉnh, thành phố.

  Biểu số 009.H/BCB-TKQG: BÁO CÁO ƯỚC TÍNH, CHÍNH THỨC MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TIỀN TỆ, NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ

  I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TIỀN TỆ, NGÂN HÀNG

  1. Khái niệm và phương pháp tính

  1.1. Dư nợ tín dụng

  Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là toàn bộ số dư bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại một thời điểm cụ thể của các khoản cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với các pháp nhân, cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình dưới hình thức: cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu các công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác; cho thuê tài chính; bao thanh toán; các khoản trả thay khách hàng trong trường hợp khách hàng được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ của mình khi đến hạn thanh toán và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

  - Tín dụng ngắn hạn là các khoản cấp tín dụng có thời hạn tối đa 01 (một) năm.

  - Tín dụng trung hạn là các khoản cấp tín dụng có thời hạn trên 01 (một) năm và tối đa 05 (năm) năm.

  - Tín dụng dài hạn là các khoản cấp tín dụng có thời hạn trên 05 (năm) năm.

  1.2. Huy động vốn

  Là số tiền bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ tại một thời điểm nhất định mà các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận của các pháp nhân, cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình dưới hình thức: nhận tiền gửi (tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các hình thức nhận tiền gửi khác theo quy tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận) và phát hành giấy tờ có giá (chứng chỉ tiền gửi kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu).

  - Huy động vốn ngắn hạn là các khoản huy động có thời hạn tối đa 01 (một) năm.

  - Huy động vốn trung hạn là các khoản huy động có thời hạn trên 01 (một) năm và tối đa 05 (năm) năm.

  - Huy động vốn dài hạn là các khoản huy động có thời hạn trên 05 (năm) năm.

  2. Cách ghi biểu

  Số dư các khoản cấp tín dụng tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

  Số dư các khoản huy động vốn tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

  Đối với số liệu ước 6 tháng đầu năm: Là số liệu ước thực hiện đến thời điểm ngày 15/5 năm báo cáo. Ngày báo cáo là 22/5 năm báo cáo.

  Đối với số liệu ước thực hiện năm: Là số liệu ước thực hiện đến thời điểm ngày 15/11 năm báo cáo. Ngày báo cáo là 20/11 năm báo cáo.

  Đối với số liệu chính thức 6 tháng đầu năm là số liệu đủ của 6 tháng thực hiện. Ngày báo cáo 20/11 năm báo cáo.

  Đối với số liệu chính thức năm là số liệu cả năm: Ngày báo cáo là 31/3 năm sau năm báo cáo.

  3. Nguồn số liệu

  Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ

  1. Khái niệm và phương pháp tính

  Doanh thu thuần kinh doanh xổ số là tổng doanh thu kinh doanh xổ số trừ (-) các khoản giảm trừ doanh thu.

  Chi phí trả thưởng là chi phí trả thưởng cho các vé số trúng thưởng.

  2. Nguồn số liệu

  Công ty xổ số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

  PHỤ LỤC II

  BIỂU MẪU BÁO CÁO VỀ LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
  (Kèm theo Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 01 năm 2019)

   

  TT từng phần

  Ký hiệu biểu

  Tên biểu

  Kỳ báo cáo

  Ngày nhận báo cáo

  1

  001.N/BCC-NLTS

  Báo cáo chính thức Số lượng trang trại

  Năm

  Chính thức: Ngày 31/3 năm sau

  2

  002.N/BCC-NLTS

  Báo cáo sơ bộ, chính thức Giá trị sản phẩm thu hoạch trên một hecta đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản

  Năm

  Sơ bộ: Ngày 20/4 năm sau

  Chính thức: Ngày 30/11 năm sau

  3

  003.H/BCC-NLTS

  Báo cáo ước tính, sơ bộ Diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm

  Vụ, năm

  Vu Đông Xuân:

  - Các tỉnh ĐBSCL: Ước tính: 15/3; Sơ bộ: 15/4

  - Các tỉnh khác: ước tính: 15/5; Sơ bộ: 15/6.

  Vụ Hè Thu: ước tính: 15/8; Sơ bộ: 15/9

  Vụ Thu Đông/Vụ 3 (cây lúa các tỉnh ĐBSCL); Ước tính: 15/9; Sơ bộ: 15/11

  Vụ mùa (không bao gồm lúa mùa của các tỉnh ĐBSCL): ước tính: 15/9; Sơ bộ: 15/11

  Cả năm: ước tính: 15/9; Sơ bộ: 15/11

  4

  004.V/BCC-NLTS

  Báo cáo chính thức Diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm

  Vụ

  Vụ Đông (cây hàng năm khác của các tỉnh phía Bắc): 15/3

  Vụ Đông Xuân:

  - Các tỉnh ĐBSCL: 15/5

  - Các tỉnh khác: 15/8

  Vụ Hè Thu: 15/11

  Vụ Thu Đông/Vụ 3 (các tỉnh ĐBSCL): 31/01 năm sau

  Vụ mùa:

  - Lúa mùa ĐBSCL: 15/3

  - Các cây còn lại: 31/01 năm sau

  5

  005.N/BCC-NLTS

  Báo cáo chính thức diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm cả năm

  Năm

  31/01 năm sau

  6

  006.H/BCC-NLTS

  Báo cáo ước tính, sơ bộ Diện tích, sản lượng cây lâu năm

  6 tháng, 9 tháng

  Ước tính 6 tháng: 15/5

  Ước tính 9 tháng: 15/9

  Sơ bộ 6 tháng: 15/11

  7

  007.N/BCC-NLTS

  Báo cáo ước tính, sơ bộ Diện tích, năng suất, sản lượng cây lâu năm (năm)

  Năm

  Ước tính năm: 15/11

  Sơ bộ năm: 15/12

  8

  008.N/BCC-NLTS

  Báo cáo chính thức Diện tích, năng suất, sản lượng cây lâu năm

  Năm

  Ngày 31/01 năm sau

  9

  009.H/BCC-NLTS

  Báo cáo ước tính, sơ bộ số lượng, sản phẩm chăn nuôi và dịch vụ khai thác yến sào

  6 tháng, năm

  Ước tính 6 tháng: 15/5

  Sơ bộ 6 tháng: 15/8

  Ước tính năm: 15/11

  10

  010.N/BCC-NLTS

  Báo cáo chính thức số lượng, sản phẩm chăn nuôi và dịch vụ khai thác yến sào

  Năm

  Ngày 28/02 năm sau

  11

  011.Q/BCC-NLTS

  Báo cáo chính thức số lượng và sản phẩm chăn nuôi

  Quý I, Quý III

  Chính thức quý I: 10/5

  Chính thức quý III: 10/11

  12

  012.H/BCC-NLTS

  Báo cáo ước tính, sơ bộ Trồng rừng và chăm sóc nuôi dưỡng rừng

  6 tháng, năm

  Ước 6 tháng: 15/5

  Sơ bộ 6 tháng: 15/11

  Ước năm: 15/11;

  Sơ bộ năm 15/12

  13

  013.N/BCC-NLTS

  Báo cáo chính thức Trồng rừng và chăm sóc nuôi dưỡng rừng

  Năm

  10/3 năm sau

  14

  014.H/BCC-NLTS

  Báo cáo ước tính, sơ bộ Khai thác, thu nhặt gỗ và lâm sản khác

  6 tháng, năm

  Ước 6 tháng: 15/5

  Sơ bộ 6 tháng: 15/11

  Ước năm: 15/11

  Sơ bộ năm 15/12

  15

  015.N/BCC-NLTS

  Báo cáo chính thức Khai thác, thu nhặt gỗ và lâm sản khác

  Năm

  10/3 năm sau

  16

  016.H/BCC-NLTS

  Báo cáo ước tính, chính thức tình hình cơ bản về nuôi trồng và khai thác thủy sản nội địa

  6 tháng, năm

  Ước tính 6 tháng: Ngày 15/7

  Chính thức năm: Ngày 15/02 năm sau

  17

  017.H/BCC-NLTS

  Báo cáo ước tính, sơ bộ Sản lượng thủy sản

  6 tháng, năm

  Ước 6 tháng: 15/5

  Sơ bộ 6 tháng: 15/11

  Ước năm: 15/11

  Sơ bộ năm: 15/12

  18

  018.N/BCC-NLTS

  Báo cáo chính thức Sản lượng thủy sản

  Năm

  31/01 năm sau

  19

  019.H/BCC-NLTS

  Báo cáo chính thức Tình hình cơ bản về khai thác thủy sản biển

  6 tháng, năm

  Chính thức 6 tháng: 15/6

  Chính thức năm: 15/12

   

   

  Biểu số: 001.N/BCC-NLTS

  Ban hành theo Thông tư số …. của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Ngày nhận báo cáo: Ngày 31/3 năm sau

  BÁO CÁO CHÍNH THỨC SỐ LƯỢNG TRANG TRẠI

  Năm …….

  - Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê ……

  - Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê

   

  Đơn vị tính: Trang trại

   

  Mã số

  Năm trước năm báo cáo

  Năm báo cáo

  Năm báo cáo so năm trước
  (%)

  A

  B

  1

  2

  3 = 2/1*100

  Tổng số trang trại

  01

   

   

   

  Chia ra:

   

   

   

   

  Trang trại trồng trọt

  02

   

   

   

  Trang trại chăn nuôi

  03

   

   

   

  Trang trại lâm nghiệp

  04

   

   

   

  Trang trại nuôi trồng thủy sản

  05

   

   

   

  Trang trại tổng hợp

  06

   

   

   

   


  Người lập biểu
  (Ký, họ tên)


  Người kiểm tra biểu
  (Ký, họ tên)

  ….., ngày.....tháng ...... năm ......
  Cục trưởng
  (Ký, đóng dấu, họ tên)

   

  Biểu số: 002.N/BCC-NLTS

  Ban hành theo Thông tư số …. của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Ngày nhận báo cáo:

  Sơ bộ: Ngày 20/4 năm sau

  Chính thức: Ngày 30/11 năm sau

  BÁO CÁO SƠ BỘ, CHÍNH THỨC GIÁ TRỊ SẢN PHẨM THU HOẠCH TRÊN MỘT HECTA ĐẤT TRỒNG TRỌT VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

  Năm…….

  - Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê ……

  - Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê

   

  Tên chỉ tiêu

  Mã số

  Đơn vị tính

  Thực hiện cùng kỳ năm trước

  Thực hiện kỳ báo cáo

  Kỳ báo cáo so cùng kỳ năm trước

  (%)

  A

  B

  C

  1

  2

  3 = 2/1*100

  I. Giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản (trừ SP thủy sản nuôi lồng bè, bể bồn)

  01

  Triệu đồng

   

   

   

  Chia ra

  Giá trị sản phẩm trồng trọt (02=03+04)

  02

  Triệu đồng

   

   

   

  + Giá trị sản phẩm cây hàng năm

  03

  Triệu đồng

   

   

   

  + Giá trị sản phẩm cây lâu năm

  04

  Triệu đồng

   

   

   

  Giá trị SP nuôi trồng thủy sản

  05

  Triệu đồng

   

   

   

  II. Diện tích đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản (trừ diện tích lồng bè, bể bồn)

  06

  Ha

   

   

   

  Chia ra:

  Diện tích đất trồng trọt (07=08+09)

  07

  Ha

   

   

   

  + Diện tích đất trồng cây hàng năm

  08

  Ha

   

   

   

  + Diện tích đất trồng cây lâu năm

  09

  Ha

   

   

   

  Diện tích nuôi trồng thủy sản

  10

  Ha

   

   

   

  III. Giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản trên 1 ha (11 = 01:06)

  11

  Triệu đồng

   

   

   

  Chia ra:

  GTSP trồng trọt trên 1 ha (12 = 02:07)

  12

  Triệu đồng

   

   

   

  + GTSP cây hằng năm trên 1 ha (13 = 03:08)

  13

  Triệu đồng

   

   

   

  + GTSP cây lâu năm trên 1 ha (14 = 04:09)

  14

  Triệu đồng

   

   

   

  GTSP nuôi trồng thủy sản trên 1 ha (15 = 05:10)

  15

  Triệu đồng

   

   

   

   


  Người lập biểu
  (Ký, họ tên)


  Người kiểm tra biểu
  (Ký, họ tên)

  ….., ngày.....tháng ...... năm ......
  Cục trưởng
  (Ký, đóng dấu, họ tên)

   

  Biểu số: 003.H/BCC-NLTS

  Ban hành theo Thông tư số …. của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Ngày nhận báo cáo:

  Vụ Đông Xuân:

  - Các tỉnh ĐBSCL: Ước tính: 15/3;

  Sơ bộ: 15/4

  - Các tỉnh khác: Ước tính: 15/5;

  Sơ bộ: 15/6

  Vụ Hè Thu: Ước tính: 15/8; Sơ bộ: 15/9

  Vụ Thu Đông/Vụ 31: Ước tính: 15/9;

  Sơ bộ: 15/11

  Vụ mùa2: Ước tính: 15/9; Sơ bộ: 15/11

  Cả năm: Ước tính: 15/9; Sơ bộ: 15/11

  BÁO CÁO ƯỚC TÍNH, SƠ BỘ DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG CÂY HÀNG NĂM
  Vụ/cả năm……., Năm…..

  - Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê ……

  - Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê

   

  Tên chỉ tiêu

  Mã số

  Đơn vị tính

  Chính thức cùng kỳ năm trước

  Ước tính/sơ bộ kỳ báo cáo

  Kỳ báo cáo so chính thức năm trước
  (%)

  A

  B

  C

  1

  2

  3=2/1*100

  TỔNG DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG

  011

  Ha

   

   

   

  I. Lúa

   

   

   

   

   

  1. Lúa

  Diện tích gieo trồng

  01110091

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01110093

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0111009

  Tấn

   

   

   

  Chia ra:

   

   

   

   

   

   

  a. Lúa ruộng

  Diện tích gieo trồng

  011100951

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  011100953

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  01110095

  Tấn

   

   

   

  b. Lúa nương

  Diện tích gieo trồng

  011100961

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  011100963

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  01110096

  Tấn

   

   

   

  II. Ngô và cây lương thực có hạt khác

  0112

   

   

   

   

  1. Ngô (bắp)

  Diện tích gieo trồng

  01120191

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01120193

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0112019

  Tấn

   

   

   

  2. Mạch

  Diện tích gieo trồng

  01120911

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01120913

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0112091

  Tấn

   

   

   

  3. Kê

  Diện tích gieo trồng

  01120921

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01120923

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0112092

  Tấn

   

   

   

  4. Cây lương thực có hạt khác (lúa mì, cao lương...)

  Diện tích gieo trồng

  01120991

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01120993

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0112099

  Tấn

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  ……..

  Diện tích gieo trồng

   

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

   

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

   

  Tấn

   

   

   

  III. Cây lấy củ có chất bột

  0113

   

   

   

   

  1. Khoai lang

  Diện tích gieo trồng

  01130101

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01130103

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0113010

  Tấn

   

   

   

  2. Sắn (mỳ)

  Diện tích gieo trồng

  01130201

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01130203

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0113020

  Tấn

   

   

   

  Chia ra:

   

   

   

   

   

   

  a. Sắn/mỳ thường

  Diện tích gieo trồng

  011302051

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  011302053

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  01130205

  Tấn

   

   

   

  b. Sắn/mỳ công nghiệp

  Diện tích gieo trồng

  011302061

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  011302063

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  01130206

  Tấn

   

   

   

  4. Khoai sọ

  Diện tích gieo trồng

  01130301

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01130303

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0113030

  Tấn

   

   

   

  5. Khoai mỡ

  Diện tích gieo trồng

  01130401

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01130403

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0113040

  Tấn

   

   

   

  6. Khoai môn

  Diện tích gieo trồng

  01130501

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01130503

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0113050

  Tấn

   

   

   

  7. Dong giềng

  Diện tích gieo trồng

  01130601

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01130603

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0113060

  Tấn

   

   

   

  8. Khoai tây

  Diện tích gieo trồng

  01130701

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01130703

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0113070

  Tấn

   

   

   

  9. Sắn dây

  Diện tích gieo trồng

  01130801

  Ha

   

   

   

  Năng suất thu hoạch

  01130803

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0113080

  Tấn

   

   

   

  10. Cây lấy củ có chất bột khác (Củ từ, củ đao/năng, hoàng tinh, củ lùn…)

  Diện tích gieo trồng

  01130901

  Ha

   

   

   

  Năng suất thu hoạch

  01130903

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0113090

  Tấn

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  ………

  Diện tích gieo trồng

   

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

   

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

   

  Tấn

   

   

   

  IV. Cây Mía

   

  0114

   

   

   

   

  1. Mía

  Diện tích gieo trồng

  01140001

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01140003

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0114000

  Tấn

   

   

   

  Chia ra:

   

   

   

   

   

   

  a. Mía đường

  Diện tích gieo trồng

  011400051

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  011400053

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  01140005

  Tấn

   

   

   

  b. Mía ăn

  Diện tích gieo trồng

  011400061

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  011400063

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  01140006

  Tấn

   

   

   

  V. Cây thuốc lá, thuốc lào

  0115

   

   

   

   

  1. Thuốc lá

  Diện tích gieo trồng

  01150101

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01150103

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0115010

  Tấn

   

   

   

  2. Thuốc lào

  Diện tích gieo trồng

  01150201

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01150203

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0115020

  Tấn

   

   

   

  VI. Cây lấy sợi

  0116

   

   

   

   

  1. Bông

  Diện tích gieo trồng

  01160101

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01160103

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0116010

  Tấn

   

   

   

  2. Đay (bố)

  Diện tích gieo trồng

  01160201

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01160203

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0116020

  Tấn

   

   

   

  3. Cói (lác)

  Diện tích gieo trồng

  01160301

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01160303

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0116030

  Tấn

   

   

   

  4. Lanh

  Diện tích gieo trồng

  01160501

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01160503

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0116050

  Tấn

   

   

   

  5. Cây lấy sợi khác (gai,...)

  Diện tích gieo trồng

  01160901

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01160903

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0116090

  Tấn

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  ………

  Diện tích gieo trồng

   

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

   

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

   

  Tấn

   

   

   

  VII. Cây có hạt chứa dầu

  0117

   

   

   

   

  1. Đậu tương (đậu nành)

  Diện tích gieo trồng

  01170101

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01170103

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0117010

  Tấn

   

   

   

  2. Lạc (đậu phộng)

  Diện tích gieo trồng

  01170201

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01170203

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0117020

  Tấn

   

   

   

  3. Vừng (mè)

  Diện tích gieo trồng

  01170301

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01170303

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0117030

  Tấn

   

   

   

  4. Cây hằng năm có hạt chứa dầu khác (hướng dương, thầu dầu, cải dầu, ....)

  Diện tích gieo trồng

  01170401

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01170403

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0117040

  Tấn

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  .......

  Diện tích gieo trồng

   

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

   

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

   

  Tấn

   

   

   

  VIII. Cây rau, đậu các loại và hoa

  0118

   

   

   

   

  I. Rau các loại

  Diện tích gieo trồng

  01181101

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181301

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  01181

  Tấn

   

   

   

  a. Rau lấy lá

  Diện tích gieo trồng

  011811101

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  011811301

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  01181101

  Tấn

   

   

   

  Rau muống

  Diện tích gieo trồng

  01181111

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181113

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118111

  Tấn

   

   

   

  Cải các loại

  Diện tích gieo trồng

  01181121

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181123

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118112

  Tấn

   

   

   

  Rau mùng tơi

  Diện tích gieo trồng

  01181131

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181133

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118113

  Tấn

   

   

   

  Rau ngót

  Diện tích gieo trồng

  01181141

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181143

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118114

  Tấn

   

   

   

  Bắp cải

  Diện tích gieo trồng

  01181151

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181153

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118115

  Tấn

   

   

   

  Rau dền

  Diện tích gieo trồng

  01181171

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181173

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118117

  Tấn

   

   

   

  Súp lơ/bông cải

  Diện tích gieo trồng

  01181181

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181183

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118118

  Tấn

   

   

   

  Rau lấy lá khác (xà lách, rau diếp, rau đay, rau khoai lang, ngọn susu, ngọn bí,....)

  Diện tích gieo trồng

  01181191

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181193

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118119

  Tấn

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  ..........

  Diện tích gieo trồng

   

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

   

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

   

  Tấn

   

   

   

  b. Dưa lấy quả

  Diện tích gieo trồng

  011812101

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  011812301

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  011812

  Tấn

   

   

   

  Dưa hấu

  Diện tích gieo trồng

  01181211

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181213

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118121

  Tấn

   

   

   

  Dưa lê

  Diện tích gieo trồng

  01181221

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181223

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118122

  Tấn

   

   

   

  Dưa vàng

  Diện tích gieo trồng

  01181231

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181233

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118123

  Tấn

   

   

   

  Dưa khác (dưa bở, dưa lưới, ...)

  Diện tích gieo trồng

  01181291

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181293

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118129

  Tấn

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  .........

  Diện tích gieo trồng

   

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

   

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

   

  Tấn

   

   

   

  c. Rau họ đậu

  Diện tích gieo trồng

  011813101

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  011813301

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  011813

  Tấn

   

   

   

  Đậu đũa

  Diện tích gieo trồng

  01181311

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181313

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118131

  Tấn

   

   

   

  Đậu co-ve

  Diện tích gieo trồng

  01181321

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181323

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118132

  Tấn

   

   

   

  Đậu hà lan

  Diện tích gieo trồng

  01181341

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181343

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118134

  Tấn

   

   

   

  Đậu khác (đậu rồng, đậu ván,...)

  Diện tích gieo trồng

  01181391

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181393

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118139

  Tấn

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  ...........

  Diện tích gieo trồng

   

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

   

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

   

  Tấn

   

   

   

  d. Rau lấy quả

  Diện tích gieo trồng

  011814101

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  011814301

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  011814

  Tấn

   

   

   

  Dưa leo chuột/dưa leo

  Diện tích gieo trồng

  01181411

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181413

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118141

  Tấn

   

   

   

  Cà chua

  Diện tích gieo trồng

  01181421

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181423

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118142

  Tấn

   

   

   

  Bí đỏ (Bí ngô)

  Diện tích gieo trồng

  01181431

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181433

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118143

  Tấn

   

   

   

  Bí xanh

  Diện tích gieo trồng

  011814451

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  011814453

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  01181445

  Tấn

   

   

   

  Bầu

  Diện tích gieo trồng

  011814461

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  011814463

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  01181446

  Tấn

   

   

   

  Mướp

  Diện tích gieo trồng

  011814471

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  011814473

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  01181447

  Tấn

   

   

   

  Quả su su

  Diện tích gieo trồng

  01181451

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181453

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118145

  Tấn

   

   

   

  Ớt trái ngọt

  Diện tích gieo trồng

  01181461

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181463

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118146

  Tấn

   

   

   

  Cà tím, cà pháo

  Diện tích gieo trồng

  01181471

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181473

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118147

  Tấn

   

   

   

  Mướp đắng

  Diện tích gieo trồng

  01181481

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181483

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118148

  Tấn

   

   

   

  Rau lấy quả khác (ngô bao tử, dưa gang, dưa mèo, lặc lè,...)

  Diện tích gieo trồng

  01181491

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181493

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118149

  Tấn

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  ...........

  Diện tích gieo trồng

   

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

   

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

   

  Tấn

   

   

   

  e. Rau lấy củ, rễ hoặc lấy thân

  Diện tích gieo trồng

  011815101

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  011815301

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  011815

  Tấn

   

   

   

  Su hào

  Diện tích gieo trồng

  01181511

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181513

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118151

  Tấn

   

   

   

  Cà rốt

  Diện tích gieo trồng

  01181521

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181523

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118152

  Tấn

   

   

   

  Củ cải

  Diện tích gieo trồng

  01181531

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181533

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118153

  Tấn

   

   

   

  Tỏi lấy củ

  Diện tích gieo trồng

  01181541

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181543

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118154

  Tấn

   

   

   

  Hành tây

  Diện tích gieo trồng

  01181551

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181553

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118155

  Tấn

   

   

   

  Hành hoa, hành củ

  Diện tích gieo trồng

  01181571

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181573

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118157

  Tấn

   

   

   

  Rau cần ta

  Diện tích gieo trồng

  01181581

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181583

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118158

  Tấn

   

   

   

  Rau lấy củ, rễ hoặc lấy thân khác (tỏi tây, tỏi ngồng, cần tây, củ dền, củ đậu/củ sắn,...)

  Diện tích gieo trồng

  01181591

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181593

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118159

  Tấn

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  .......

  Diện tích gieo trồng

   

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

   

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

   

  Tấn

   

   

   

  f. Nấm

  Diện tích gieo trồng

  011816101

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  011816301

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  011816

  Tấn

   

   

   

  Nấm hương

  Diện tích gieo trồng

  01181611

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181613

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118161

  Tấn

   

   

   

  Nấm rơm

  Diện tích gieo trồng

  01181631

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181633

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118163

  Tấn

   

   

   

  Mộc nhĩ

  Diện tích gieo trồng

  01181661

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181663

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118166

  Tấn

   

   

   

  Nấm khác (nấm trứng, nấm kim châm, nấm sò,...)

  Diện tích gieo trồng

  01181691

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01181693

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118169

  Tấn

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  .........

  Diện tích gieo trồng

   

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

   

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

   

  Tấn

   

   

   

  g. Rau các loại khác chưa phân vào đâu

  Diện tích gieo trồng

  0118191

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  0118193

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  011819

  Tấn

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  .....

  Diện tích gieo trồng

   

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

   

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

   

  Tấn

   

   

   

  2. Đậu/đỗ các loại

  Diện tích gieo trồng

  011821

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  011823

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  01182

  Tấn

   

   

   

  Đậu/đỗ đen

  Diện tích gieo trồng

  01182101

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01182103

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118210

  Tấn

   

   

   

  Đậu/đỗ xanh

  Diện tích gieo trồng

  01182301

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01182303

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118230

  Tấn

   

   

   

  Đậu/đỗ Hà Lan hạt

  Diện tích gieo trồng

  01182501

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01182503

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118250

  Tấn

   

   

   

  Đậu/đỗ đỏ

  Diện tích gieo trồng

  01182601

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01182603

  Tạ/ha

   

   

   

  Sản lượng

  0118260

  Tấn

   

   

   

  Đậu/đỗ khác (đậu/đỗ tằm, đậu lăng,...)

  Diện tích gieo trồng

  01182901

  Ha

   

   

   

  Năng suất gieo trồng

  01182903

  Tạ/ha