logo

Công văn 1831/TTg-ĐMDN phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Gia Lai

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 1831/TTg-ĐMDN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Văn Ninh
  Ngày ban hành: 15/10/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/10/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Doanh nghiệp
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 1831/TTg-ĐMDN
  V/v:Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Gia Lai
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2015

   
   
  Kính gửi:Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.
   
   
  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 3552/PA-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2015), ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 6508/BNN-QLDN ngày 12 tháng 8 năm 2015) về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
  Chuyển công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối hoặc không nắm giữ cổ phần (3 công ty):
  - Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai;
  - Công ty TNHH một thành viên Chè Biển Hồ;
  - Công ty TNHH một thành viên Chè Bầu Cạn.
  Duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu Công ty lâm nghiệp, Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (11 công ty):
  - Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ka Nak;
  - Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai;
  - Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Hà Nừng;
  - Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trạm Lập;
  - Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chro;
  - Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông H’De;
  - Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chiêng;
  - Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku;
  - Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đắk Roong;
  - Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa;
  - Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa.
  1. Thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu các công ty nông, lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện nhiệm vụ sản xuất cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; cổ phần hóa theo quy định hiện hành.
  2. Rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với nhiệm vụ của từng công ty và quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Chỉ đạo các công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch của địa phương và quy định của pháp luật.
  3. Xây dựng phương án quản lý đất đối với diện tích đất các công ty không có nhu cầu sử dụng bàn giao lại; xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, cấp trùng, sử dụng đất không đúng quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và quy định của pháp luật về đất đai.
  4. Việc chuyển đổi 11.846,51 ha đất lâm nghiệp sang thành đất nông nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về bảo vệ phát triển rừng;
  5. Việc cấp bổ sung kinh phí để thực hiện quản lý, bảo vệ rừng, cấp bổ sung vốn điều lệ cho các công ty lâm nghiệp và cấp kinh phí để rà soát, đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 539/VPCP-KTTH ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Thủ tướng Chính phủ, PTTg: Vũ Văn Ninh;
  - Các Bộ: TC, KH&ĐT, NN&PTNT, TN&MT;
  - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  - Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
  - VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTN, V.III, TKBT;
  - Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).
  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Vũ Văn Ninh

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới