logo

Bộ Tư pháp ban hành Công văn 1932/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với doanh nghiệp khởi nghiệp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 1932/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Thanh Sơn
  Ngày ban hành: 07/06/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch
 • BỘ TƯ PHÁP
  -------
  Số: 1932/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
  V/v: Hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với doanh nghiệp khởi nghiệp
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017

   
   
  Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
   
   
  Nhằm tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017 (ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), trong quá trình tổ chức hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật (kiểm tra, điều tra, khảo sát, tọa đàm) liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại địa phương, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Sở chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tập trung tổng hợp, phân tích, đánh giá một số nội dung chủ yếu sau đây:
  1. Về hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thành lập
  - Các giải pháp thúc đẩy việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp;
  - Các loại giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký, thành lập doanh nghiệp;
  - Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh;
  - Chi phí phục vụ việc đăng ký, thành lập doanh nghiệp;
  - Các loại giấy phép đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
  - Sự hỗ trợ, hướng dẫn của chính quyền địa phương khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu đăng ký, thành lập doanh nghiệp.
  2. Về hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, khai thác nguồn vốn
  - Việc bố trí, phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp;
  - Thủ tục hành chính khi vay vốn tại ngân hàng;
  - Việc hỗ trợ lãi suất vay vốn, thế chấp tài sản để vay vốn, bảo lãnh tín dụng đối với doanh nghiệp tại địa phương;
  - Việc minh bạch các thủ tục, quy định về điều kiện cho vay để tăng cường tiếp cận vốn cho doanh nghiệp;
  - Việc quản lý, sử dụng các Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương;
  - Chi phí, thời gian dành cho việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến vốn;
  - Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp khi tiếp cận vốn.
  3. Về hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, khai thác nguồn lực về khoa học kỹ thuật
  - Quy trình, thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp của doanh nghiệp;
  - Việc quản lý, sử dụng nguồn ngân sách địa phương khuyến khích, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất của doanh nghiệp;
  - Việc rà soát, sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy trình đánh giá sự phù hợp, hợp chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi để thương mại hóa sản phẩm của doanh nghiệp;
  - Việc quản lý, sử dụng các Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia...;
  - Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp khi tiếp cận khoa học kỹ thuật.
  4. Về hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, khai thác nguồn nhân lực
  - Việc tạo điều kiện hỗ trợ, đào tạo nguồn lao động tại doanh nghiệp;
  - Việc hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động;
  - Nhu cầu về lao động của các doanh nghiệp;
  - Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc đào tạo, sử dụng người lao động (năng lực, trình độ của người lao động).
  5. Về hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, khai thác nguồn lực về đất đai
  - Hồ sơ, thời gian, thủ tục hành chính và chi phí phát sinh trong quá trình Nhà nước cho doanh nghiệp thuê đất, giao đất;
  - Việc giảm tiền thuê đất, chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi doanh nghiệp có yêu cầu;
  - Mức độ công khai, minh bạch thông tin trong việc giúp doanh nghiệp tiếp cận các loại tài liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng...;
  - Cơ chế giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp;
  - Tiến độ, khó khăn, vướng mắc chủ yếu của doanh nghiệp khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư;
  - Hoạt động cụ thể từ phía các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong vấn đề đất đai.
  6. Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
  - Việc tổng hợp, nắm bắt nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp tại địa phương;
  - Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; bồi dưỡng kiến thức pháp luật; giải đáp pháp luật; tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật);
  - Sự tham gia của các Sở, ban, ngành tại địa phương trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;
  7. Một số vấn đề khác có liên quan
  - Trình độ chuyên môn, thái độ công vụ của công chức khi tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp;
  - Công tác thanh tra, kiểm tra tại địa phương đối với doanh nghiệp (số lần thanh tra, kiểm tra/năm; công tác phối hợp kiểm tra giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nội dung thanh tra);
  - Tiến độ, chất lượng giải quyết tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi doanh nghiệp có yêu cầu;
  - Vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập, cũng như kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
  Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Sở có thể cử cán bộ liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Ngân - Chuyên viên Phòng Theo dõi thi hành pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (điện thoại 04.6273.9790, email: ntngan@moj.gov.vn) để được giải đáp.
  Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của Quý Sở./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để báo cáo);
  - Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp);
  - Phó Cục trưởng Hồ Quang Huy (để biết);
  - Cổng thông tin điện tử của Bộ (để đăng);
  - Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL.
  TL. BỘ TRƯỞNG
  CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT
  Đặng Thanh Sơn

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Bộ Tư pháp ban hành Công văn 1932/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với doanh nghiệp khởi nghiệp

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
  Số hiệu: 1932/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 07/06/2017
  Hiệu lực: 07/06/2017
  Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Đặng Thanh Sơn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới