logo

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7268/VPCP-KTTH về việc bổ sung vốn điều lệ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 7268/VPCP-KTTH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  Ngày ban hành: 12/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 12/07/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Doanh nghiệp
 •  

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 7268/VPCP-KTTH
  V/v: Bổ sung vốn điều lệ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017
   
   
  Kính gửi:
  - Bộ Tài chính;
  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
   
   
  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (Công văn số 233/UBND-KTTH ngày 25 tháng 4 năm 2017), ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 8357/BTC-TCDN ngày 23 tháng 6 năm 2017), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4497/BKHĐT-PTDN ngày 05 tháng 6 năm 2017) về việc bổ sung vốn cho Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp; Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:
  1. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nộp toàn bộ số tiền thu từ cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo đúng quy định.
  2. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng tháp đã thực hiện điểm 1 trên đây và có quyết định tăng vốn điều lệ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp theo quy định, đồng ý cho phép Bộ Tài chính xuất Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (bằng với số tiền thu từ cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp) để bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp.
  3. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã từ ngân sách của Tỉnh.
  Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
   
   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
  - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
  - Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Sỹ Hiệp
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới