logo

Công văn 938/TTg-KTTH về Dự án cụm thủy điện Xekaman1

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 938/TTg-KTTH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  Ngày ban hành: 17/06/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 17/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Doanh nghiệp
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 938/TTg-KTTH
  V/v: Dự án cụm thủy điện Xekaman1
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -------------------------
  Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014

   
   

  Kính gửi:
  - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Công Thương, Xây dựng;
  - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
  - Tổng công ty Sông Đà.

   
   
  Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 7314/BTC-QLN ngày 03 tháng 6 năm 2014 về việc bảo lãnh khoản vay trong nước và khoản vay thương mại nước ngoài cho Dự án cụm thủy điện Xekaman 1 (sau đây gọi tắt là Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
  1. Giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo Tổng công ty Sông Đà khẩn trương rà soát lại chi phí của Dự án, đồng thời lập phương án xây dựng đường dây 220KV tải điện về Việt Nam, tính vào tổng mức đầu tư, trên cơ sở đó làm căn cứ tính lại giá điện, đảm bảo hiệu quả dự án; giao chủ đầu tư thu xếp đủ vốn và phối hợp với các cơ quan có liên quan đảm bảo việc đầu tư hệ thống đường dây 220KV đấu nối đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với tiến độ phát điện; chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đau nối lưới điện và hòa mạng điện cho Dự án trên lãnh thổ Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 135/TB-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
  2. Giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam giải ngân theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư và tiếp tục ký kết bổ sung số vốn vay còn thiếu sau khi Dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 209/TB-VPCP ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ để đảm bảo nguồn vốn cho Dự án.
  3. Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông, phương án góp vốn của Công ty cổ phần Điện Việt Lào như kiến nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 2626/BXD-KHTC ngày 10 tháng 12 năm 2013 được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc tại Thông báo số 135/TB-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ để đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu thực hiện Dự án. Việc cấp tín dụng cho Dự án của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6687/VPCP-KTTH ngày 13 tháng 8 năm 2013 và công văn số 340/NHNN-TD ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cấp tín dụng vượt giới hạn vốn tự có đối với Công ty cổ phần Điện Việt Lào và người liên quan để đầu tư Dự án thủy điện Xekaman 1 và Xekaman 3.
  4. Chủ đầu tư có biện pháp quản lý nhằm bảo đảm đúng tiến độ thực hiện Dự án, không để kéo dài thời gian thực hiện làm gia tăng chi phí đầu tư và giảm hiệu quả Dự án, có phương án và giải pháp xử lý các rủi ro trong quá trình xây dựng và vận hành Dự án, có biện pháp quản lý rủi ro liên quan đến biến động lãi suất vay.
  5. Giao Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng Công ty Sông Đà (cổ đông chính của Công ty cổ phần Điện Việt Lào) giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện Dự án, việc sử dụng vốn vay và bố trí nguồn vốn trả nợ các khoản vay Công ty cổ phần Điện Việt Lào; đồng thời chỉ đạo rà soát lại chi phí, đánh giá tính toán tổng mức đầu tư, xác định giá bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
  6. Phê duyệt nội dung dự thảo Thư bảo lãnh cho Hợp đồng vay hợp vốn từ Ngân hàng nước ngoài Nomura và Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Thư bảo lãnh cho Hợp đồng vay thương mại nước ngoài từ Ngân hàng Nomura và Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt để thực hiện Dự án.
  7. Phê duyệt nội dung dự thảo Công văn bảo lãnh cho Hợp đồng vay thương mại trong nước từ Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, giao Bộ Tài chính ký bảo lãnh cho Hợp đồng vay trong nước từ Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt với mức lãi suất tương đương với mức lãi suất được bảo lãnh của khoản vay nước ngoài (đã quy đổi lãi suất và các loại phí) và trên nguyên tắc không cao hơn mặt bằng lãi suất cho vay USD trong nước (6,5% - 7%) là Libor 6 tháng + 5,7%/năm. Phần lãi suất chênh lệch còn lại (1,1%), các bên phải tự chịu rủi ro.
  8. Mức phí bảo lãnh là 0,6%/năm tính trên dư nợ của khoản vay được bảo lãnh.
  9. Giao Bộ Tư pháp cấp Ý kiến pháp lý về Thư bảo lãnh và Người bảo lãnh, Ý kiến pháp lý về Hợp đồng vay và Người vay cho Hợp đồng vay Ngân hàng Nomura.
  10. Bộ Tài chính bảo lãnh khoản vay trong nước và nước ngoài trong hạn mức rút vốn ròng đối với bảo lãnh vay trong nước và nước ngoài năm 2014 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
  11. Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt giám sát và báo cáo Bộ Tài chính về nguồn thu và nguồn trả nợ của Dự án.
  12. Công ty cổ phần Điện Việt Lào cung cấp bổ sung giải trình về nguồn và kế hoạch góp vốn cụ thể theo từng năm của các cổ đông vào Dự án trước khi Bộ Tài chính phát hành Thư bảo lãnh./
   

   
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TTg, các Phó TTg;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
  - Công ty CP Điện Việt Lào;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: QHQT, KTN, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
  - Lưu: VT, KTTH(3).
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Tấn Dũng

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới