logo

Văn phòng Chính phủ ra Công văn 9614/VPCP-ĐMDN chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 9614/VPCP-ĐMDN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Tiến Dũng
  Ngày ban hành: 11/09/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 11/09/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Doanh nghiệp
 •  

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 9614/VPCP-ĐMDN
  V/v:Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2017
   
   
  Kính gửi:
  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  - Bộ Tài chính;
  - Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
   
   
  Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (công văn số 2225/UBND-VP ngày 02 tháng 8 năm 2017) và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6803/BKHĐT-PTDN ngày 21 tháng 8 năm 2017), Tài chính (công văn số 11463/BTC-TCDN ngày 29 tháng 8 năm 2017), Giao thông vận tải (công văn số 9788/BGTVT-QLDN ngày 29 tháng 8 năm 2017), Tư pháp (công văn số 2945/BTP-PLDSKT ngày 21 tháng 8 năm 2017) về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:
  1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xác định hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe và các ngành nghề tương tự có thuộc diện không thực hiện cổ phần hóa trong khái niệm “bệnh viện, trường học” hay không, theo chủ trương “cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện, trừ các bệnh viện, trường học” nêu tại Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 01 tháng 10 năm 2017 để thống nhất triển khai, thực hiện chủ trương này của Đảng.
  2. Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét việc chuyển Trung tâm Dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương thành công ty cổ phần sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo tại mục 1 nêu trên.
  Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./
   
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;
  - Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, LĐ-TB&XH, GTVT;
  - Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
  - VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TCCV, KGVX;
  - Lưu: VT, ĐMDN (2b).NT
  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  Mai Tiến Dũng
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới