logo

Quyết định 1710/QĐ-TTg cổ phần hóa Công ty mẹ - TCT Cảng hàng không Việt Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 1710/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Ninh
  Ngày ban hành: 06/10/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 06/10/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Giao thông
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 1710/QĐ-TTg
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
  --------
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
   
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 16 tháng 11 năm 2014;
  Căn cứNghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
  Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
  Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 ca Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”;
  Xét đề nghị của Bộ trưng Bộ Giao thông vận tải,
   
  QUYT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Phê duyt Phương án cổ phn hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam với những nội dung chính sau đây:
  1. Tên, địa chỉ trụ sở chính:
  - Tên tiếng Việt: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
  - Tên tiếng Anh: Airports Corporation ofVietnam
  - Tên giao dịch quốc tế: Airports Corporation of Vietnam
  - Tên viết tắt: ACV
  - Trụ sở chính: Số 58 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
  - Điện thoại: 84 - 8 - 38485383
  - Biểu trưng (logo): (xem trong file văn bản)
  2. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.
  Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tng công ty Cng hàng không Việt Nam trước khi chuyển đổi, được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
  3. Hình thức cổ phần hóa: Vừa bán bớt một phn vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
  4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đu:
  a) Vốn điều lệ: 22.430.985.040.000 đồng (hai mươi hai nghìn, bốn trăm ba mươi tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng).
  b) Cơ cấu cổ phần phát hành lần đu:
  Tổng số cổ phần: 2.243.098.504 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:
  - Nhà nước nắm giữ: 1.682.323.878 cổ phần, chiếm 75% vốn điều lệ;
  - Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 31.347.800 cổ phần, chiếm 1,4% vốn điều lệ. Trong đó:
  + Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 9.220.000 cổ phn, chiếm 0,41% vốn điều lệ;
  + Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 22.127.800 cổ phần, chiếm 0,99% vốn điều lệ;
  - Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn: 3.003.003 cổ phần, chiếm 0,13% vốn điều lệ;
  - Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 448.619.701 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ;
  - Bán đấu giá công khai: 77.804.122 cổ phần, chiếm 3,47% vốn điều lệ.
  5. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định mức giá khi điểm bán đấu giá cổ phần ln đầu. Ch đạo Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng. Khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.
  Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng được thực hiện theo phương thức bán đấu giá tại S giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
  6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP là Bộ Giao thông vận tải.
  7. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:
  Việc bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo quy định của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
  Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược bảo đm đúng theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và quy định pháp luật liên quan.
  8. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP thực hiện thuê đất của Nhànước và trả tiền thuê đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.
  Đối với việc quản lý, vận hành tài sản trong khu bay thì thực hiện theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại các công văn số: 11232/BGTVT-QLDN ngày 25 tháng 8 năm 2015, 5326/TTr-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 và các quy định của pháp luật.
  9. Phương án sắp xếp lao động:
  - Tng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 8.443 người.
  - Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần: 7.925 người.
  Bộ Giao thông vận tải căn cứ các quy định hiện hành để thực hiện chế độ đối với người lao động không chuyển sang làm việc tại công ty c phần.
  10. Chi phí cổ phần hóa: Giao Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam quyết đnh và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện quá trình cổ phần hóa theo quy định của pháp luật hiện hành.
  Điều 2. Tổ chức thực hiện
  1. Bộ Giao thông vận tải:
  - Quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định này. Chỉ đạo Tng công ty Cảng hàng không Việt Nam công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, thực hiện chuyển Tng công ty Cảng hàng không Việt Nam thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.
  - Cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
  - Ch đạo việc chuyển giao các cơ s cung cấp dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sang Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam bảo đm phù hợp quy định hiện hành; quyết định điều chỉnh giá trị doanh nghiệp để c phần hóa Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (nếu có thay đổi); thực hiện công bố công khai, minh bạch; bảo đảm chế độ cho người lao động khi thực hiện chuyển giao.
  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng cơ chế quản lý, vận hành tài sản trong khu bay, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
  2. Bộ Tài chính hướng dẫn Tng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP việc xử lý những tồn tại về tài chính; việc quản lý và sử dụng số tiền thu từ cổ phần hóa và các khoản tiền khác để tăng phần vốn nhà nước tại Tng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP khi doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có tính đến Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
  3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ch đạo và hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
  4. Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Ch đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
  -
  Như Điều 3;
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
  - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
  - VPCP: BTCN, các PCN,Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT,
  các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
  - Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).Quân
  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Vũ Văn Ninh

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ
  Ban hành: 25/12/2001 Hiệu lực: 25/12/2001 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
  Ban hành: 18/07/2011 Hiệu lực: 05/09/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015"
  Ban hành: 17/07/2012 Hiệu lực: 17/07/2012 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 189/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
  Ban hành: 20/11/2013 Hiệu lực: 15/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13
  Ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1710/QĐ-TTg cổ phần hóa Công ty mẹ - TCT Cảng hàng không Việt Nam

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu: 1710/QĐ-TTg
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 06/10/2015
  Hiệu lực: 06/10/2015
  Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Giao thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Vũ Văn Ninh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới