logo

Quyết định 2529/QĐ-BGTVT hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 của Bộ GTVT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2529/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Thể
  Ngày ban hành: 31/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch, Giao thông
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  --------

  Số: 2529/QĐ-BGTVT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2021 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  ___________

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

  Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;

  Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Các Thứ trưởng;
  - Bộ Tư pháp;
  - Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
  - Các Hiệp hội trong lĩnh vực GTVT;
  - Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
  - Lưu: VT, PC (02).

  BỘ TRƯỞNG
  Nguyễn Văn Thế

   

   

  KẾ HOẠCH

  HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2021 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2529/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

   

  Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 với mục đích cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp. Bên cạnh đó nhằm đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đầy đủ nội dung cơ bản các quy định pháp luật hiện hành và áp dụng các văn bản pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  2. Yêu cầu

  a) Đảm bảo đúng nội dung, hình thức theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải.

  b) Lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp và các hoạt động quản lý nhà nước khác.

  c) Thông tin pháp lý đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời và phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

  d) Đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

  II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ TRỌNG TÂM

  1. Hỗ trợ, cung cấp thông tin và hướng dẫn thực hiện những quy định mới trong các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền trong năm 2020, năm 2021 thuộc các lĩnh vực như: đường sắt, đường bộ, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa… đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải; các lĩnh vực liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản thuộc chuyên ngành quản lý của Bộ Giao thông vận tải; xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến các lĩnh vực nêu trên.

  2. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp theo Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 1529/QĐ-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các quy định khác liên quan.

  3. Tiếp nhận, nghiên cứu, xem xét các kiến nghị của doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Trách nhiệm của các đơn vị

  a) Các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ:

  - Triển khai, cụ thể hóa các nội dung pháp lý cần hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; lựa chọn hình thức phù hợp theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  - Đối với đối tượng không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ quan, đơn vị căn cứ nguồn lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi để có thể quyết định áp dụng các quy định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

  - Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung được phân công trong Phụ lục kèm theo của Kế hoạch này và các nội dung hỗ trợ pháp lý khác theo đặc thù của cơ quan, đơn vị gửi về Bộ trước ngày 25/01/2021 để thực hiện việc kiểm tra, theo dõi.

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai hỗ trợ cho doanh nghiệp những nội dung pháp lý thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị.

  - Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc (bao gồm cả các Trường) thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn quản lý theo đúng kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021 của Bộ và của Tổng cục, Cục.

  - Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực để thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

  - Tổng hợp, báo cáo Bộ (qua Vụ Pháp chế) tình hình và kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp khi có yêu cầu.

  b) Vụ Pháp chế

  - Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải.

  - Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được giao theo Phụ lục kèm theo của Kế hoạch này.

  - Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Giao thông vận tải khi có yêu cầu.

  d) Trung tâm Công nghệ thông tin

  Duy trì chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải.

  2. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải do ngân sách nhà nước cấp, các nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật.

   

   

  PHỤ LỤC

  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2021 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

  STT

  Nội dung

  Cơ quan chủ trì

  Cơ quan phối hợp

  Thời gian thực hiện

  I

  CÁC VỤ THUỘC BỘ VÀ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  1

  Duy trì chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải

  TTCNTT

  Thường xuyên

  2

  Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải

  Vụ Pháp chế

  TTCNTT

  Ngay sau khi văn bản được ban hành

  3

  Thực hiện giải đáp pháp luật theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và quy định của Bộ Giao thông vận tải khi có yêu cầu của doanh nghiệp

  Vụ Pháp chế,

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Thường xuyên

  4

  Báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021 gửi Bộ Tư pháp

  Vụ Pháp chế

  Khi có yêu cầu

  II

  TỔNG CỤC VÀ CÁC CỤC THUỘC BỘ

  1

  Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

  Tổ chức pháp chế

  Trước ngày 25/01/2021

  2

  Cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử

  Tổng cục, các Cục

  Ngay sau khi văn bản được ban hành

  3

  Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2020, 2021

  Tổng cục, các Cục

  Cả năm

  4

  Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp

  Các cơ quan tham mưu thuộc Tổng cục, Cục

  Ngay khi nhận được kiến nghị

  5

  Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải

  Các cơ quan tham mưu thuộc Tổng cục, Cục

  Cả năm

  6

  Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật

  Các cơ quan tham mưu thuộc Tổng cục, Cục

  Thường xuyên

  7

  Báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp gửi Bộ (qua Vụ Pháp chế) tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Bộ Tư pháp

  Tổ chức pháp chế

  Khi có yêu cầu

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 12/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải
  Ban hành: 10/02/2017 Hiệu lực: 26/03/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quốc hội, số 04/2017/QH14
  Ban hành: 12/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
  Ban hành: 11/03/2018 Hiệu lực: 11/03/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
  Ban hành: 24/06/2019 Hiệu lực: 16/08/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 1529/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ Giao thông Vận tải trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
  Ban hành: 29/06/2012 Hiệu lực: 29/06/2012 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2529/QĐ-BGTVT hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 của Bộ GTVT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải
  Số hiệu: 2529/QĐ-BGTVT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 31/12/2020
  Hiệu lực: 31/12/2020
  Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch, Giao thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Văn Thể
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới