logo

Quyết định 26/2019/QĐ-TTg Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: 623&624-08/2019
  Số hiệu: 26/2019/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: 18/08/2019
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 15/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Doanh nghiệp
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  ----------------------

  Số: 26/2019/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  --------------------

  Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp
  thực hiện cổ
  phần hóa đến hết năm 2020

   

  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

  Thực hiện Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quyết định này quy định về Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là Bộ quản lý ngành), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập; người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Bộ quản lý ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh nắm giữ cổ phần, vốn góp.

  2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định thành lập; người đại diện phần vốn góp của tập đoàn kinh tế, tổng công ty tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

  3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

  1. Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty có trách nhiệm sau:

  a) Căn cứ Phụ lục Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định này để tổ chức, triển khai thực hiện cổ phần hóa (hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp) đúng kế hoạch.

  b) Xây dựng lộ trình tiếp tục bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa đảm bảo phù hợp với tiêu chí tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định.

  c) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; những trường hợp đặc thù, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tại địa phương, phục vụ chiến lược phát triển ngành và các trường hợp đặc thù khác.

  d) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với trường hợp Nhà nước cần nắm giữ từ 36% đến 50% vốn điều lệ khi thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần.

  đ) Định kỳ hằng quý và trước ngày 30 tháng 9 năm 2020 báo cáo kết quả thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

  e) Chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành cổ phần hóa theo đúng tiến độ quy định tại Quyết định này.

  2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

  a) Tổng hợp kết quả thực hiện sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi cả nước đến năm 2020 và đề xuất phương án sắp xếp doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  b) Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế và tổng công ty thực hiện Quyết định này.

  Điều 4. Trách nhiệm thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ mục II, III, IV Phụ lục số IIa, IIb ban hành kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020.

  2. Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế và tổng công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Th tướng Chính phủ;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Toà án nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Đảng ủy Khối DNTW;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Ngân hàng Chính sách Xã hội;

  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - Ban Ch đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;

  - Các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

  - Lưu: VT, ĐMDN (2b).

  THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

  Phụ lục

  DANH MỤC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA ĐẾN HẾT NĂM 2020

  (Kèm theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

   

   

  STT

  Tên Doanh nghiệp

   

  I

  CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TỪ 65% VỐN ĐIỀU LỆ TRỞ LÊN (tổng số 4 doanh nghiệp)

   

   

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 1 doanh nghiệp

   

  1

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   

   

  y ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - 2 doanh nghiệp

   

  2

  Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty mẹ

   

  3

  Tổng công ty Lương thực Miền Bắc

   

   

  Thừa Thiên Huế - 1 doanh nghiệp

   

  4

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khoáng sản

   

  II

  CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC GIỮ TRÊN 50% ĐẾN DƯỚI 65% VỐN ĐIỀU LỆ (tổng số 62 doanh nghiệp)

   

   

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 1 doanh nghiệp

   

  1

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy sản Hạ Long

   

   

  Bộ Xây dựng - 1 doanh nghiệp

   

  2

  Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM)

   

   

  y ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - 4 doanh nghiệp

   

  3

  Tổng công ty Cà phê Việt Nam

   

  4

  Tổng công ty Viễn thông MobiFone

   

  5

  Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Công ty mẹ

   

  6

  Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Công ty mẹ

   

   

  Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) - 1 doanh nghiệp

   

  7

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác và Chế biến Đá An Giang

   

   

  An Giang - 1 doanh nghiệp

   

  8

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phà An Giang

   

   

  Đắk Nông - 1 doanh nghiệp

   

  9

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông

   

   

  Đồng Nai - 1 doanh nghiệp

   

  10

  Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai

   

  Hải Phòng - 2 doanh nghiệp

   

  11

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hải Phòng

   

  12

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng

   

   

  Hà Nội - 11 doanh nghiệp

   

  13

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội

   

  14

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Đông

   

  15

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội

   

  16

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Thống Nhất

   

  17

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vườn thú Hà Nội

   

  18

  Tổng công ty Vận tải Hà Nội

   

  19

  Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội

   

  20

  Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC)

   

  21

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội

   

  22

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội

   

  23

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội

   

   

  Thành phố Hồ Chí Minh - 36 doanh nghiệp

   

  24

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 27/7

   

  25

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây xanh thành phố Hồ Chí Minh

   

  26

  Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn

   

  27

  Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

   

  28

  Tổng công ty Bến Thành

   

  29

  Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn

   

  30

  Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn

   

  31

  Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn

   

  32

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh

   

  33

  Công ty trách nhiệm hữu hạn môt thành viên Thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh

   

  34

  Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn

   

  35

  Tổng công ty Thương mại Sài Gòn

   

  36

  Tổng công ty Du lịch Sài Gòn

   

  37

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn

   

  38

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích Quận 1

   

  39

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích Quận 2

   

  40

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3

   

  41

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4

   

  42

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5

   

  43

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6

   

  44

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích Quận 7

   

  45

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8

   

  46

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích Quận 9

   

  47

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích Quận 10

   

  48

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích Quận 11

   

  49

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích Quận 12

   

  50

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh

   

  51

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Gi

   

  52

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận

   

  53

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích quận Thủ Đức

   

  54

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích quận Tân Bình

   

  55

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích huyện Củ Chi

   

  56

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh

   

  57

  Công ty trách nhiệm hữu hạn môt thành viên Dịch vụ công ích huyên Gò Vấp

   

  58

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích huyện Hóc Môn

   

  59

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè

   

   

  Khánh Hòa - 1 doanh nghiệp

   

  60

  Tổng công ty Khánh Việt

   

   

  Kiên Giang - 1 doanh nghiệp

   

  61

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Kiên Giang

   

   

  Phú Yên - 1 doanh nghiệp

   

  62

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Vũng Rô

   

  III

  CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TỪ 50% VỐN ĐIỀU LỆ TRỞ XUỐNG HOẶC KHÔNG NẮM GIỮ CỔ PHẦN (tổng số 27 doanh nghiệp)

   

   

  Bộ Công Thương - 2 doanh nghiệp

   

  1

  Tổng công ty Giấy Việt Nam

   

  2

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC

   

   

  Bộ Khoa học và Công nghệ - 1 doanh nghiệp

   

  3

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ứng dụng và Phát triển công nghệ - NEAD

   

   

  Bộ Xây dựng - 1 doanh nghiệp

   

  4

  Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị (HUD)

   

   

  Bộ Y tế - 2 doanh nghiệp

   

  5

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vắc xin Pasteur Đà Lạt

   

  6

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vắc xin và sinh phẩm y tế số 1

   

   

  Bộ Thông tin và Truyền thông - 1 doanh nghiệp

   

  7

  Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện

   

   

  Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) - 2 doanh nghiệp

   

  8

  Công ty trách nhiệm hữu hạn In Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh

   

  9

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển HPI

   

   

  An Giang - 1 doanh nghiệp

   

  10

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp An Giang

   

   

  Cao Bằng - 2 doanh nghiệp

   

  11

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng

   

  12

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Cao Bằng

   

   

  Hà Nội - 2 doanh nghiệp

   

  13

  Tổng công ty Du lịch Hà Nội

   

  14

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội

   

   

  Hải Dương - 1 doanh nghiệp

   

  15

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giống gia súc Hải Dương

   

   

  Hải Phòng - 1 doanh nghiệp

   

  16

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại đầu tư phát triển đô thị

   

   

  Thành phố Hồ Chí Minh - 2 doanh nghiệp

   

  17

  Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC

   

  18

  Tổng công ty Công nghiệp In Bao bì Liksin

   

   

  Lai Châu - 1 doanh nghiệp

   

  19

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy điện Mường Tè

   

   

  Nghệ An - 2 doanh nghiệp

   

  20

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In báo Nghệ An

   

  21

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An

   

   

  Quảng Ngãi - 1 doanh nghiệp

   

  22

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi

   

   

  Thái Nguyên - 1 doanh nghiệp

   

  23

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên

   

   

  Tiền Giang - 2 doanh nghiệp

   

  24

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Tiền Giang

   

  25

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình đô thị Mỹ Tho

   

   

  Tập đoàn Điện lực Việt Nam - 2 doanh nghiệp

   

  26

  Tổng công ty Phát điện 1

   

  27

  Tổng công ty Phát điện 2

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13
  Ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp của Quốc hội, số 69/2014/QH13
  Ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 1944/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội năm 2020
  Ban hành: 12/05/2020 Hiệu lực: 12/05/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Công văn 1916/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa
  Ban hành: 22/05/2020 Hiệu lực: 22/05/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Quyết định 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020
  Ban hành: 28/12/2016 Hiệu lực: 15/02/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 26/2019/QĐ-TTg Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu: 26/2019/QĐ-TTg
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 15/08/2019
  Hiệu lực: 15/08/2019
  Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  Ngày công báo: 18/08/2019
  Số công báo: 623&624-08/2019
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới