logo

Quyết định 2998/QĐ-UBND An Giang thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2998/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Bình Thạnh
  Ngày ban hành: 28/11/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính, Đấu thầu-Cạnh tranh, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH AN GIANG
  --------

  Số: 2998/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  An Giang, ngày 28 tháng 11 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ, HỦY BỎ CÔNG KHAI LĨNH VỰC ĐẤU THẦU, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN, THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  --------

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, hủy bỏ công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang tại Tờ trình số 229/TTr-SKHĐT ngày 22 tháng 11 năm 2018,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

  - Quyết định này Sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 2377/QĐ-UBND gồm:

  + Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

  Mục 1. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

  Mục 2. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội tại số thứ tự 61, 62, 63, 68.

  + Lĩnh vực đấu thầu

  + Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  - Sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 443/QĐ-UBND gồm:

  + Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

  Mục 1. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

  Mục 2. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội tại số thứ tự 1, 2, 3, 8.

  - Hủy công khai tại Quyết định số 2377/QĐ-UBND gồm:

  + Lĩnh vực đấu thầu

  + Mục 3. Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tại số thứ tự 116, 117, 121, 122

  - Hủy công khai tại Quyết định số 443/QĐ-UBND gồm:

  + Mục 1. Lựa chọn nhà thầu tại số thứ tự 1, 2

  + Mục 3. Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tại số thứ tự 1, 2

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Website Chính phủ;
  - Cục kiểm soát TTHC – Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  - TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (Email)
  - UBMTTQVN tỉnh; (Email)
  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; (Email)
  - Văn phòng UBND tỉnh; (Email)
  - Website tỉnh; (Email)
  - Sở, Ban, ngành tỉnh; (Email)
  - UBND cấp huyện; (Email)
  - Lưu: VT, KSTT.

  CHỦ TỊCH
  Vương Bình Thạnh

   

  DANH MỤC

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ, HỦY BỎ CÔNG KHAI LĨNH VỰC ĐẤU THẦU, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN, THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

   

  A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

  1. Thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Phí, lệ phí

  Căn cứ pháp lý

  1

  Thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất

  - Đối với dự án nhóm A: Tối đa 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

  - Đối với dự án nhóm B: Tối đa 30 ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  (1) Đơn vị thẩm định: Tổ chức, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

  (2) Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư:

  - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án sau đây:

  + Dự án nhóm A không thuộc trường hợp Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư của địa phương mình;

  + Dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công;

  + Dự án nhóm B áp dụng loại hợp đồng BT.

  - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án không thuộc Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân quyết định chủ trương đầu tư của địa phương mình.

  Không có.

  - Luật Đầu tư công;

  - Nghị định số 63/2018/NĐ- CP.

  2. Thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Mục 1. Thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

  2

  Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

  Thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo

  Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư

  Không

  - Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  - Nghị định số 38/2018/NĐ- CP.

  3

  Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

  Thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo

  Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư

  Không

  - Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  - Nghị định số 38/2018/NĐ- CP.

  4

  Thông báo gia hạn thời gian hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

  Thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo

  Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư

  Không

  - Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  - Nghị định số 38/2018/NĐ-CP.

  5

  Thông báo giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

  Thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo

  Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư

  Không

  - Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  - Nghị định số 38/2018/NĐ- CP.

  6

  Thông báo chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư

  Chưa quy định

  Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư

  Chưa quy định

  - Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  - Nghị định số 38/2018/NĐ- CP.

  Mục 2. Thủ tục về đề nghị hỗ trợ tư vấn

  7

  Thông báo thủ tục đề nghị hỗ trợ tư vấn tại cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Không quy định

  Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư

  Không có

  - Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  - Nghị định số 38/2018/NĐ- CP.

  8

  Thông báo đăng ký mạng lưới tư vấn viên

  Trong thời hạn 10 ngày làm việc

  Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư

  Không có

  - Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  - Nghị định số 38/2018/NĐ- CP.

  9

  Thông báo thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

  Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư

  Không có

  - Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  - Nghị định số 38/2018/NĐ- CP.

   

  B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

  1. Lĩnh vực đấu thầu

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên TTHC sửa đổi, bổ sung

  Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  1

  BKH-AGI-271845

  Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất

  - Luật Đầu tư công;

  - Nghị định số 63/2018/NĐ-CP;

  Lĩnh vực đấu thầu

  Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  2

  BKH-AGI-271846

  Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất

  - Luật Đầu tư công;

  - Nghị định số 63/2018/NĐ-CP;

  Lĩnh vực đấu thầu

  Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  2. Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  3

  BKH-AGI-272036

  Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ

  Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn (Nghị định số 57/2018/NĐ-CP).

  Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  4

  BKH-AGI-272037

  Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ- CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.

  - Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

  Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  5

  BKH-AGI-272038

  Giải ngân khoản vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp

  - Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

  Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

  3. Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  6

  BKH-AGI-271833

  Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13);

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);

  - Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (Nghị định số 108/2018/NĐ-CP);

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 sửa đổi, bỗ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  7

  BKH-AGI-271834

  Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Nghị định số 108/2018/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  8

  BKH-AGI-271835

  Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Nghị định số 108/2018/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC.

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  9

  BKH-AGI-271884

  Đăng ký thành lập công ty cổ phần

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Nghị định số 108/2018/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  10

  BKH-AGI-271885

  Đăng ký thành lập công ty hợp danh

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Nghị định số 108/2018/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  11

  BKH-AGI-271886

  Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

  - Luật Doanh nghiệp;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC.

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  12

  BKH-AGI-271887-TT

  Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  13

  BKH-AGI-271888

  Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC.

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  14

  BKH-AGI-271889

  Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC.

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  15

  BKH-AGI-271890

  Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Nghị định số 108/2018/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC.

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  16

  BKH-AGI-271891

  Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC.

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  17

  BKH-AGI-271892

  Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC.

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  18

  BKH-AGI-271893

  Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 125/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC.

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  19

  BKH-AGI-271894

  Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC.

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  20

  BKH-AGI-271895

  Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  21

  BKH-AGI-271896

  Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  22

  BKH-AGI-271897

  Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  23

  BKH-AGI-271898

  Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  24

  BKH-AGI-271899

  Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  25

  BKH-AGI-271900

  Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  26

  BKH-AGI-271901

  Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  27

  BKH-AGI-271902

  Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  28

  BKH-AGI-271903

  Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  29

  BKH-AGI-271904

  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  30

  BKH-AGI-271905

  Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  31

  BKH-AGI-271906

  Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  32

  BKH-AGI-271907

  Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  33

  BKH-AGI-271908

  Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  34

  BKH-AGI-271909

  Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  35

  BKH-AGI-271910

  Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  36

  BKH-AGI-271911

  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  37

  BKH-AGI-271912

  Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  38

  BKH-AGI-271913

  Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  39

  BKH-AGI-271914

  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  40

  BKH-AGI-271915

  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  41

  BKH-AGI-271916

  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  42

  BKH-AGI-271918

  Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  43

  BKH-AGI-271919

  Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  44

  BKH-AGI-271920

  Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  45

  BKH-AGI-271921

  Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  46

  BKH-AGI-271922

  Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  47

  BKH-AGI-271923

  Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  48

  BKH-AGI-271924

  Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  49

  BKH-AGI-271925

  Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  50

  BKH-AGI-271926

  Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  51

  BKH-AGI-271927

  Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  52

  BKH-AGI-271928

  Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  53

  BKH-AGI-271929

  Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  54

  BKH-AGI-271930

  Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  55

  BKH-AGI-271931

  Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  56

  BKH-AGI-271937

  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  57

   

  Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  58

  BKH-AGI-271938

  Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Mục 2. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội

  59

  BKH-AGI-271601

  Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp (Nghị định số 96/2015/NĐ-CP);

  - Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp (Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT);

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  60

  BKH-AGI-271602

  Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 96/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  61

  BKH-AGI-271603

  Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 96/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  62

  BKH-AGI-271607

  Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội

  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  - Nghị định số 96/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT;

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC;

  - Thông tư số 130/2017/TT-BTC

  Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp

  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

                 

   

  C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ VÀ HỦY BỎ CÔNG KHAI THUỘC LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

  Cơ quan thực hiện

  1. Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

  1

  BKH-AGI-271847

  Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  - Luật Đầu tư công;

  - Nghị định số 15/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT.

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  2

  BKH-AGI-271848

  Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  - Luật Đầu tư công;

  - Nghị định số 15/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT.

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  3

  BKH-AGI-271849

  Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  - Luật Đầu tư công;

  - Nghị định số 15/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT.

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  2. Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư

  4

  BKH-AGI-271843

  Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

  - Luật Đấu thầu;

  - Nghị định số 30/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT.

  -Bên mời thầu (cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh được giao nhiệm vụ làm bên mời thầu),

  -Người có thẩm quyền (Chủ tịch UBND cấp tỉnh)

  5

  BKH-AGI-271844

  Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

  - Luật Đấu thầu;

  - Nghị định số 30/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT.

  -Bên mời thầu (cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh được giao nhiệm vụ làm bên mời thầu),

  -Người có thẩm quyền (Chủ tịch UBND cấp tỉnh)

  3. Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

  6

  BKH-AGI-271854

  Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

  - Luật đấu thầu;

  - Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

  -Bên mời thầu (cơ quan thuộc sở được giao nhiệm vụ làm bên mời thầu) trong trường hợp mua sắm thường xuyên,

  -Chủ đầu tư (sở, cơ quan thuộc tỉnh được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư)

  -Người có thẩm quyền (Chủ tịch UBND tỉnh)

  7

  BKH-AGI-271855

  Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

  - Luật đấu thầu;

  - Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

  -Bên mời thầu (cơ quan thuộc sở được giao nhiệm vụ làm bên mời thầu) trong trường hợp mua sắm thường xuyên,

  -Chủ đầu tư (sở, cơ quan thuộc tỉnh được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư)

  -Người có thẩm quyền (Chủ tịch UBND tỉnh),

  - Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị do Giám đốc Sở KHĐT thành lập

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 2347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Ban hành: 27/09/2019 Hiệu lực: 27/09/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản sửa đổi, bổ sung
  06
  Luật Đầu tư công của Quốc hội, số 49/2014/QH13
  Ban hành: 18/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13
  Ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp
  Ban hành: 14/09/2015 Hiệu lực: 01/11/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
  Ban hành: 01/12/2015 Hiệu lực: 15/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Thông tư 215/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
  Ban hành: 10/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quốc hội, số 04/2017/QH14
  Ban hành: 12/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Thông tư 130/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
  Ban hành: 04/12/2017 Hiệu lực: 20/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  13
  Nghị định 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
  Ban hành: 11/03/2018 Hiệu lực: 11/03/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  14
  Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
  Ban hành: 17/04/2018 Hiệu lực: 17/04/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  15
  Nghị định 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
  Ban hành: 04/05/2018 Hiệu lực: 19/06/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  16
  Nghị định 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
  Ban hành: 23/08/2018 Hiệu lực: 10/10/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  17
  Quyết định 443/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
  Ban hành: 05/03/2018 Hiệu lực: 05/03/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
  18
  Quyết định 2377/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang
  Ban hành: 27/09/2018 Hiệu lực: 27/09/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2998/QĐ-UBND An Giang thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
  Số hiệu: 2998/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 28/11/2018
  Hiệu lực: 28/11/2018
  Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính, Đấu thầu-Cạnh tranh, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Vương Bình Thạnh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu (11)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới