logo

Thông báo 253/TB-VPCP kết luận về Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn II của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 253/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày ban hành: 04/07/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 04/07/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Doanh nghiệp
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  --------
  Số: 253/TB-VPCP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------------------
  Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014

   
   
  THÔNG BÁO
  KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN MỞ RỘNG
  SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN II CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN
   
   
  Ngày 02 tháng 7 năm 2014, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn II của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là Dự án). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Tổng công ty Thép Việt Nam và Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Sau khi nghe Tổng công ty thép Việt Nam và Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên báo cáo, ý kiến của các cơ quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:
  1. Giao Bộ Công Thương:
  a) Chủ trì, chỉ đạo Tổng công ty Thép Việt Nam và Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên rà soát lại Dự án, báo cáo các nguyên nhân làm tăng tổng mức đầu tư và các giải pháp xử lý đã thực hiện; rà soát lại các hạng mục đầu tư, phân kỳ và lựa chọn các hạng mục cần ưu tiên thực hiện; rà soát lại các chi phí, bao gồm cả phí quản lý, nhằm giảm tối đa những chi phí không cần thiết, bảo đảm hiệu quả Dự án; dự báo tình hình, triển vọng thị trường thép, rà soát, tính toán lại hiệu quả của Dự án, khả năng trả nợ của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên và so sánh với các Dự án tương tự.
  b) Chủ trì, chỉ đạo Tổng công ty Thép Việt Nam và Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên rà soát các nội dung, điều khoản của Hợp đồng với Tổng thầu MCC, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc chậm triển khai các nội dung của Hợp đồng làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả của Dự án. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án đàm phán và các giải pháp khắc phục, kể cả các giải pháp ngoại giao, để thỏa thuận, thống nhất với Tổng thầu MCC và nhanh chóng tiếp tục thực hiện hợp đồng.
  c) Chủ trì, chỉ đạo Tổng công ty Thép Việt Nam và Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về khả năng đầu tư vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước vào Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
  2. Giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án bổ sung vốn cho Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, bao gồm cả nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, để tạo điều kiện cho Dự án sớm được triển khai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
  3. Giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam:
  a) Căn cứ đánh giá của Bộ Công Thương về hiệu quả Dự án và khả năng trả nợ của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, xem xét xây dựng phương án cơ cấu lại các khoản nợ hiện hành của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên và phương án cho vay bổ sung theo hình thức cho vay hợp vốn để Dự án tiếp tục được triển khai, bảo đảm đúng tiến độ, có hiệu quả. Riêng thời hạn cho vay đối với Dự án, thực hiện theo quy định hiện hành.
  b) Báo cáo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phương án cơ cấu lại các khoản nợ hiện hành và phương án cho vay bổ sung để được xem xét, chấp thuận. Trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, quyết định.
  4. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2014.
  Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
   

   Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ,
  - Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư;
  - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
  - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
  - Tổng công ty Thép Việt Nam;
  - Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
  - VPCP: BTCN các PCN, các Trợ lý Thủ tướng, các Vụ: TH, KTN; TGĐ cổng TTĐT;
  - Lưu: VT, KTTH(3). H. Dương
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Cao Lục

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 253/TB-VPCP kết luận về Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn II của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 253/TB-VPCP
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 04/07/2014
  Hiệu lực: 04/07/2014
  Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới