logo

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 285/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội thảo về sửa đổi, bổ sung Nghị định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 285/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày ban hành: 03/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 03/07/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 285/TB-VPCP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

   
   
  THÔNG BÁO
  KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI HỘI THẢO VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
   
   
  Ngày 19 tháng 6 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội thảo về sửa đổi, bổ sung Nghị định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Dự thảo). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam và đại diện một số Hiệp hội và doanh nghiệp. Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt nội dung của Dự thảo, ý kiến tham gia đóng góp của các Hiệp hội, Doanh nghiệp và một số Bộ, ngành, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có ý kiến như sau:
  I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
  1. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Nghị định 210), nhằm tăng nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy sản xuất, hàng hóa khu vực này, phát triển kinh tế xã hội bền vững trên địa bàn nông thôn. Đây là vấn đề có ý nghĩa và là nội dung quan trọng trong quá trình cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp trên địa bàn nông thôn, tiếp tục tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
  2. Đến nay, cả nước chỉ có 4.424 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, chiếm dưới 1% tổng doanh nghiệp cả nước. Trong những năm qua, việc thực hiện Nghị định 210 đã đạt được kết quả nhất định, năm 2015 hỗ trợ thí điểm được 200 tỷ đồng cho 40 dự án của địa phương, năm 2016, ngân sách bố trí được 185 tỷ đồng. Đến nay, tổng ngân sách Trung ương đã hỗ trợ 285 tỷ đồng cho 23 địa phương để triển khai 64 dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn với tổng mức đầu tư 6.400 tỷ đồng (tỷ lệ vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước chiếm 5,9%), các dự án đang triển khai sẽ tạo thêm nhiều việc làm, giá trị sản xuất tại các địa phương.
  Tuy nhiên, việc triển khai Nghị định 210 còn nhiều bất cập, do: nguồn lực hạn chế, quy hoạch sử dụng đất các địa phương thường xuyên thay đổi, tích tụ ruộng đất còn khó khăn, sản xuất nông nghiệp còn nhiều rủi ro bất cập, chính sách bảo hiểm nông nghiệp không hiệu quả khiến doanh nghiệp khó tiếp cận ngân hàng, thủ tục hành chính (đất đai, xây dựng, môi trường, hỗ trợ đầu tư...) còn phức tạp, nhiêu khê, nhiều doanh nghiệp rất nản lòng khi làm các thủ tục hành chính, mức được hỗ trợ cho các dự án còn hạn chế, nên chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Mặt khác, Nghị định 210 ban hành trước khi có các Luật (Đất đai, Đầu tư công, Đầu tư, Xây dựng) nên một số quy định còn trùng lặp, vướng mắc khi hướng dẫn thực hiện, phát sinh nhiều thủ tục cho doanh nghiệp khi có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 210 để phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới là rất cần thiết và cấp bách.
  Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp ngày 19 tháng 4 năm 2017, hoàn thiện một bước Dự thảo để báo cáo tại Hội thảo lấy ý kiến đông đảo các doanh nghiệp, hiệp hội, nhà quản lý, khoa học.
  II. VNỘI DUNG DỰ THẢO
  Trên cơ sở nội dung Thông báo số 208/TB-VPCP ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự Hội thảo. Dự thảo cần tập trung vào một số nội dung sau:
  1. Về quan điểm, mục đích cần đạt được sau khi ban hành Nghị định mới, phải thu hút được làn sóng mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Dự thảo cần vận dụng tối đa các quy định Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa để áp dụng, cụ thể hóa cơ chế chính sách cho nông nghiệp, nông thôn và các Luật Thủy lợi, Dự án Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản... và Nghị quyết của Hội nghị lần thứ V, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về kinh tế tư nhân và thể chế kinh tế thị trường.
  2. Dự thảo cần tập trung vào đề xuất cơ chế, chính sách, hỗ trợ gián tiếp là chủ yếu (môi trường đầu tư, thủ tục hành chính), trong đó ưu tiên tạo thuận lợi nhất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn như: khuyến khích bằng cả cơ chế ưu đãi (đất đai, thuế, miễn, giảm...) và chính sách hỗ trợ bằng tiền phù hợp nguyên tắc thị trường và khả năng chi ngân sách Nhà nước. Cần tập trung vào đối tượng doanh nghiệp nhỏ, hỗ trợ khuyến khích thành lập doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong nông nghiệp, nông thôn. Đối với các doanh nghiệp lớn, tập trung hỗ trợ xây dựng thương hiệu quốc gia, có quy mô vùng nổi trội, thành doanh nghiệp đầu đàn. Đối tượng của chính sách là doanh nghiệp mọi thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và các loại doanh nghiệp thuộc ngành nghề khác đầu tư vào khu vực nông thôn.
  3. Tập trung ưu tiên hỗ trợ trực tiếp để doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, mua sắm chuyển giao công nghệ để đưa vào sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp tham gia theo các chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm. Nguồn hỗ trợ không chỉ từ ngân sách Trung ương, địa phương mà còn từ các quỹ phát triển khoa học công nghệ, quỹ đổi mới công nghệ và các nguồn vốn hợp pháp khác.
  4. Về cải cách thủ tục hành chính, Dự thảo cần rà soát các thủ tục nhận hỗ trợ của doanh nghiệp đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, dễ dàng, giảm chi phí cho doanh nghiệp; đồng thời giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, xóa bỏ cơ chế xin cho, nhằm đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống.
  III. TCHỨC THỰC HIỆN
  1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần chủ động, tích cực tham gia vào quá trình xây dựng Dự thảo, lấy ý kiến tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các hiệp hội, doanh nghiệp (trong đó có 64 dự án đã được đầu tư giai đoạn 2015-2016) để đề xuất hệ thống chính sách sát hợp với yêu cầu thực tiễn; rà soát lại các cơ chế hỗ trợ đảm bảo rõ ràng, công khai, minh bạch; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hệ thống hóa lại các Nghị định, Quyết định, Thông tư và các quy định của hệ thống pháp luật có liên quan để tích hợp lại thành chính sách thu hút đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn.
  2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, cơ quan tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, nhất là Bộ Tài nguyên và Môi trường (về tích tụ đất đai, miễn giảm tiền sử dụng đất), Bộ Khoa học và Công nghệ (về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, quỹ nghiên cứu khoa học...), Bộ Tài chính (về miễn, giảm thuế...) khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Nghị định.
  Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành trong quý III năm 2017.
  Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
  - Ban Kinh tế Trung ương;
  - Các Bộ, cơ quan: KH&ĐT, NN&PTNT, TC, CT, TP, XD, KH&CN, TN&MT, UBDT;
  - Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
  - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  - Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;
  - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản VN;
  - Hội chăn nuôi VN;
  - Hiệp hội gỗ và lâm sản VN;
  - Diễn đàn kinh tế tư nhân VN (53 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội);
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐMDN, PL, CN, KSTT;
  - Lưu: Văn thư, NN (3). Thịnh
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM

  Nguyễn Cao Lục

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 285/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội thảo về sửa đổi, bổ sung Nghị định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 285/TB-VPCP
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 03/07/2017
  Hiệu lực: 03/07/2017
  Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới