logo

Công văn 2580/BGDĐT-GDDT báo cáo 05 năm thực hiện Quyết định 5596/QĐ-BGDĐT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2580/BGDĐT-GDDT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Thị Thanh Nhàn
  Ngày ban hành: 15/07/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/07/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  __________________

  Số: 2580/BGDĐT-GDDT

  V/v: Báo cáo tình hình 05 năm thực hiện Quyết định số 5596/QĐ-BGDĐT ngày 24/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2020

   

   

  Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo (danh sách kèm theo)

   

  Để báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo báo cáo về tình hình 05 năm thực hiện Quyết định số 5596/QĐ-BGDĐT ngày 24/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm học 2019-2020 (theo đề cương và biểu mẫu gửi kèm).

  Báo cáo của Quý Sở (bản giấy và bản điện tử) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục dân tộc) trước ngày 20/9//2020, theo địa chỉ sau:

  Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, sổ 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

  Email: vugddt@moet.gov.vn.

  Trân trọng.

  Chi tiết liên hệ: Lý Thanh Loan, CV Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo. ĐT: 0932621696.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - TT. Nguyễn Hữu Độ (để b/c);

  - Website Bộ GDĐT;

  - Lưu: VT, Vụ GDDT

  TL. BỘ TRƯỞNG

  VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC DÂN TỘC

   

   

   

  Lê Thị Thanh Nhàn

   

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ___________________

  Số:…../BC….

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ________________________

  ….., ngày     tháng    năm 2020

   

   

   

  BÁO CÁO

  Tình hình 05 năm thực hiện Quyết định số 5596/QĐ-BGDĐT ngày
  24/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động
  của ngành Giáo dục thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015
  của Thủ tướng Chính phủ

  (Kèm theo Công văn số     /      ngày    tháng    năm 2020)

   

  I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG

  1. Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương

  2. Khái quát về tình hình giáo dục của các dân tộc thiểu số sinh sống tại địa phương

  II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ VỀ GIÁO DỤC ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DTTS GẮN VỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG SAU NĂM 2015 TẠI ĐỊA PHƯƠNG TRONG 05 NĂM VỪA QUA

  1. Công tác tham mưu với các cấp có thẩm quyền tại địa phương về thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ

  - Tham mưu y ban nhân dân tỉnh/thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg của địa phương, trong đó cụ thể hóa các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về giáo dục đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trong các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn của địa phương.

  - Tham mưu y ban nhân dân tỉnh/thành phố ưu tiên lồng ghép, bố trí nguồn lực tài chính để thực hiện và duy trì bền vững kết quả thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về giáo dục đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

  - Xây dựng kế hoạch thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về giáo dục đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu Phát triển bền vững sau năm 2015 của ngành Giáo dục.

  2. Kết quả thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về giáo dục đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 (thực hiện Quyết định số 5596/QĐ-BGDĐT ngày 24/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  2.1. Mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học

  2.1.1. Về tỷ lệ huy động trẻ em DTTS 6 tuổi đi học lớp 1

  - Số liệu một số năm học từ năm học 2016-2017 đến năm học 2019-2020.

  - So sánh và đánh giá.

  2.1.2. Về tỷ lệ trẻ em DTTS đi học đúng độ tuổi ở cấp tiểu học

  - Số liệu số năm học từ năm học 2016-2017 đến năm học 2019-2020.

  - So sánh và đánh giá.

  2.1.3. Tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học và hoàn thành cấp tiểu học của DTTS năm học 2017-2018

  - Số liệu số năm học từ năm học 2016-2017 đến năm học 2019-2020.

  - So sánh và đánh giá.

  2.1.4. Phân tích, đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra tại Quyết định số 5596/QĐ-BGDĐT

  2.2. Mục tiêu XMC

  2.2.1. Về tỷ lệ người DTTS từ 15-60 tuổi biết chữ

  - Số liệu một số năm học từ năm học 2016-2017 đến năm học 2019-2020.

  - So sánh và đánh giá.

  2.2.2. Phân tích, đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra tại Quyết định số 5596/QĐ-BGDĐT

  2.3. Mục tiêu tăng cường bình đẳng giới trong giáo dục đối với các DTTS

  2.3.1. Về tỷ lệ mù chữ của phụ nữ DTTS

  - Số liệu một số năm học từ năm học 2016-2017 đến năm học 2019-2020.

  - So sánh và đánh giá.

  2.3.2. Về tỷ lệ học sinh nữ DTTS

  - Số liệu một số năm học từ năm học 2016-2017 đến năm học 2019-2020.

  - So sánh và đánh giá.

  2.3.3. Phân tích, đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra tại Quyết định số 5596/QĐ-BGDĐT

  4. Đánh giá chung về 05 năm ngành Giáo dục thực hiện quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ

  4.1. Thuận lợi

  4.2. Khó khăn và nguyên nhân

  4.2.1. Khó khăn

  4.2.2. Nguyên nhân

  III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU THIÊN NIÊN KỶ VỀ GIÁO DỤC ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DTTS CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRONG THỜI GIAN TỚI

  1. Phương hướng

  2. Nhiệm vụ, giải pháp

  IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

  Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 5596/QĐ-BGDĐT ngày 24/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch hành động của ngành giáo dục thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Thủ tuớng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên địa bàn tỉnh........Kính gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp.

   

  Nơi nhận:

  - Vụ GDDT, Bộ GD&ĐT;

  - Lãnh đạo Sở;

  - Lưu: VT, TCCB;

  GIÁM ĐỐC

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

   

  Ủy ban nhân dân tỉnh………….

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…………..

  BIỂU 1: THỐNG KÊ VỀ DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2019

  (Kèm theo Công văn số      /       ngày      tháng     năm 2020)

   

   

  Dân tộc

  Độ tuổi 6 tuổi

  Độ tuổi 7-14

  Độ tuổi 15-25

  Độ tuổi 26-35

  Độ tuổi 36-60

   

   

  TS

  Nam

  Nữ

  TS

  Nam

  Nữ

  TS

  Nam

  Nữ

  TS

  Nam

  Nữ

  TS

  Nam

  Nữ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  * Cung cấp số liệu về các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn, dung để tổng hợp chung cho số liệu năm học 2019-2020.

   

  Người lập biểu

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  ,ngày      tháng    năm 2020

  Thủ trưởng đơn vị

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

  Ủy ban nhân dân tỉnh……………..

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO……………

   

   

  BIỂU 2. THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG TRẺ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ 6-14 TUỔI HỌC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2019-2020

  (Kèm theo Công văn số      /       ngày      tháng     năm 2020)

   

  TT

  Dân tộc

  6 tuổi

  Độ tuổi (ĐT) từ 7 đến 10 tuổi

  Độ tuổi (ĐT) từ 11 đến 14 tuổi

  Tổng số (trong độ tuổi)

  Trong đó nữ

  Học tiểu học

  Tổng số (trong ĐT)

  Trong đó nữ

  Học tiểu học

  Tổng số (trong ĐT)

  Trong đó nữ

  Đang đi học*

  Tiểu học

  THCS

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  * Kể cả giáo dục thường xuyên

   

   

  Người lập biểu

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  ,ngày      tháng    năm 2020

  Thủ trưởng đơn vị

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

  Ủy ban nhân dân tỉnh……………..

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO……………

   

  BIỂU 3: THỐNG KÊ VỀ TRẺ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIẺU HỌC NĂM HỌC 2019-2020

  (Kèm theo Công văn số      /       ngày      tháng     năm 2020)

   

  TT

  Dân tộc

  Số HS lớp l

  năm học 2015-2016

  Số HS lớp 5

  năm học 2019-2020

  Số HS hoàn thành

  CTTH năm học 2019-2020*

  Tỷ lệ (%) HS hoàn thành CTTH năm học 2019-2020*

  Tỷ lệ (%) HS hoàn thành

  cấp TH năm học 2019-2020*

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

  * Cách tính theo mã số 2108, Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục.

   

   

  Người lập biểu

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  ,ngày      tháng    năm 2020

  Thủ trưởng đơn vị

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

  Ủy ban nhân dân tỉnh……………..

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO……………

   

   

  BIỂU 4: THỐNG KÊ VỀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ 15-60 TUỔI BIẾT CHỮ* NĂM HỌC 2019-2020

  (Kèm theo Công văn số      /       ngày      tháng     năm 2020)

   

  TT

  Dân tộc

  Độ tuổi 15-25

  Độ tuổi 26-35

  Độ tuổi 36-60

  Tổng số

  Nam

  Nữ

  Tổng số

  Nam

  Nữ

  Tổng số

  Nam

  Nữ

  Biết chữ

  Mù chữ

  Biết chữ

  Mù chữ

  Biết chữ

  Mù chữ

  Biết chữ

  Mù chữ

  Biết chữ

  Mù chữ

  Biết chữ

  Mù chữ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  * Người biết chữ là người học hết mức 3 của chương trình xóa mù chữ, có trình độ tương đương lớp 3 tiểu học.

   

   

  Người lập biểu

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  ,ngày      tháng    năm 2020

  Thủ trưởng đơn vị

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

  Ủy ban nhân dân tỉnh……………..

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO……………

   

  BIỂU 5: THỐNG KÊ VỀ HỌC SINH NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM HỌC 2019-2020

  (Kèm theo Công văn số      /       ngày      tháng     năm 2020)

   

  TT

  Dân tộc

  Cấp TH

  Cấp THCS

  Cấp THPT

  Tổng số HS

  Số HS nữ

  Tỷ lệ (%)

  Tổng số HS

  Số HS nữ

  Tỷ lệ (%)

  Tổng số HS

  Số HS nữ

  Tỷ lệ (%)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Người lập biểu

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  ,ngày      tháng    năm 2020

  Thủ trưởng đơn vị

  (Ký tên, đóng dấu)

   

  Danh sách các Sở Giáo dục và Đào tạo nhận công văn về báo cáo Thực hiện Quyết định số 5596/QĐ-TTg ngày 24/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

   

  Số TT

  Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh/Thành phố

  Ghi chú

  Số TT

  Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh/Thành phố

  Ghi chú

  1

  Hà Nội

   

  35

  Đắk Nông

   

  2

  Vĩnh Phúc

   

  36

  Ninh Thuận

   

  3

  Hải Dương

   

  37

  Bình Phước

   

  4

  Ninh Bình

   

  38

  Đồng Nai

   

  5

  Hà Giang

   

  39

  Bình Thuận

   

  6

  Cao Bằng

   

  40

  Bà Rịa-Vũng Tàu

   

  7

  Lào Cai

   

  41

  An Giang

   

  8

  Bắc Kạn

   

  42

  Vĩnh Long

   

  9

  Lạng Sơn

   

  43

  Kiên Giang

   

  10

  Tuyên Quang

   

  44

  Cần Thơ

   

  11

  Yên Bái

   

  45

  Hậu Giang

   

  12

  Thái Nguyên

   

  46

  Bạc Liêu

   

  13

  Phú Thọ

   

  47

  Trà Vinh

   

  14

  Bắc Giang

   

  48

  Sóc Trăng

   

  15

  Quảng Ninh

   

  49

  Cà Mau

   

  16

  Lai Châu

   

  50

  Tây Ninh

   

  17

  Điện Biên

   

   

   

   

  18

  Sơn La

   

   

   

   

  19

  Hoà Bình

   

   

   

   

  20

  Thanh Hoá

   

   

   

   

  21

  Nghệ An

   

   

   

   

  22

  Hà Tĩnh

   

   

   

   

  23

  Quảng Bình

   

   

   

   

  24

  Quảng Trị

   

   

   

   

  25

  Thừa Thiên - Huế

   

   

   

   

  26

  Quảng Nam

   

   

   

   

  27

  Quảng Ngãi

   

   

   

   

  28

  Bình Định

   

   

   

   

  29

  Phú Yên

   

   

   

   

  30

  Khánh Hoà

   

   

   

   

  31

  Kon Tum

   

   

   

   

  32

  Gia Lai

   

   

   

   

  33

  Đắk Lắk

   

   

   

   

  34

  Đắk Nông

   

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 2580/BGDĐT-GDDT báo cáo 05 năm thực hiện Quyết định 5596/QĐ-BGDĐT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu: 2580/BGDĐT-GDDT
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 15/07/2020
  Hiệu lực: 15/07/2020
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Thị Thanh Nhàn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới