logo

Công văn 3254/LĐTBXH-TCGDNN báo cáo tình hình tuyển sinh, đào tạo trong dịch bệnh COVID-19

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3254/LĐTBXH-TCGDNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Quân
  Ngày ban hành: 20/08/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/08/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  ________

  Số: 3254/LĐTBXH-TCGDNN
  V/v:
  Tăng cường chỉ đạo công tác thống kê, báo cáo trên Phần mềm số liệu tuyển sinh và báo cáo tình hình tuyển sinh, đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi:

  - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

   

  Thực hiện việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý giáo dục nghề nghiệp đồng thời ứng phó với dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện một số nội dung sau:

  1. Thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức xây dựng Phần mềm Quản lý số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp và việc làm trực tuyến (sau đây gọi là Phần mềm số liệu tuyển sinh). Để thực hiện việc triển khai báo cáo trực tuyến số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp trên Phần mềm số liệu tuyển sinh nêu trên, đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

  a) Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp

  - Định kỳ nhập số liệu và báo cáo kết quả công tác tuyển sinh, tốt nghiệp, việc làm của cơ sở giáo dục của mình vào Phần mềm số liệu tuyển sinh (theo hướng dẫn tại Công văn số 1617/TCGDNN-ĐTCQ ngày 21/7/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) chậm nhất vào ngày 25 hằng tháng theo tài khoản do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn cung cấp;

  - Thực hiện quản lý, rút, trích, in ấn, gửi báo cáo số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp, việc làm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp của mình cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền khi có yêu cầu riêng.

  b) Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  - Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác thống kê, báo cáo số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm định kỳ vào ngày 25 hằng tháng (Phần mềm số liệu tuyển sinh có chức năng hỗ trợ các Sở nhắc nhở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn chưa nộp báo cáo);

  - Từ báo cáo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Phần mềm số liệu tuyển sinh sẽ tự động tổng hợp tất cả số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp và việc làm trên địa bàn thành báo cáo của địa phương. Theo tài khoản được cung cấp, các Sở có quyền xem xét, rà soát, đánh giá các số liệu do các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn báo cáo và thực hiện chức năng gửi báo cáo số liệu kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp, việc làm của Sở nêu trên cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) vào ngày 30 hàng tháng;

  - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tuyển sinh, đào tạo, tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không thực hiện hoặc chậm báo cáo số liệu trên Phần mềm số liệu tuyển sinh theo quy định.

  Số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp, việc làm là các chỉ tiêu thống kê quan trọng của ngành, làm cơ sở để đề xuất các chủ trương, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện; giao Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thường xuyên đôn đốc, theo dõi và kiểm tra, đánh giá công tác tổng hợp, báo cáo số liệu của các Sở, các trường, kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ để xử lý đối với những đơn vị thực hiện không nghiêm chế độ báo cáo trên Phần mềm số liệu tuyển sinh.

  2. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại và diễn biến ngày càng phức tạp, để giúp các địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo về tình hình tổ chức tuyển sinh, đào tạo đến thời điểm hiện tại trên địa bàn (thực trạng, khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất). Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; địa chỉ: 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 15/9/2020 để tổng hợp, đề ra những giải pháp khắc phục khó khăn, phát triển giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Cao Sở LĐTBXH (để chỉ đạo);

  - Các cơ sở GDNN (để thực hiện);

  - Lưu: VT, TCGDNN.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Lê Quân

   

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 3254/LĐTBXH-TCGDNN báo cáo tình hình tuyển sinh, đào tạo trong dịch bệnh COVID-19

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu: 3254/LĐTBXH-TCGDNN
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 20/08/2020
  Hiệu lực: 20/08/2020
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Quân
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới