logo

Công văn 4728/BGDĐT-KHCNMT thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4728/BGDĐT-KHCNMT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hoàng Lan
  Ngày ban hành: 16/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 16/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  -------------

  Số: 4728/BGDĐT-KHCNMT

  V/v: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2020

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

   

   

  Kính gửi: Các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm,

  các viện và trung tâm nghiên cứu thuộc và trực thuộc Bộ

   

  Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ tập huấn về bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2019 (được phê duyệt tại Quyết định số 3816/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, gửi kèm theo công văn này), cụ thể như sau:

  1. Điều kiện tham gia tuyển chọn

  - Tổ chức: là các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm, các viện, trung tâm nghiên cứu thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Cá nhân: cá nhân thuộc các tổ chức nêu trên, có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư 11).

  2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn

  Hồ sơ tham gia tuyển chọn cho từng nhiệm vụ bao gồm:

  a) Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp bộ.

  b) Thuyết minh nhiệm vụ

  - Đối với các nhiệm vụ chuyên môn: Xây dựng đề cương thuyết minh nhiệm vụ và kèm dự toán kinh phí (theo mẫu tại Phụ lục I)

  - Đối với các nhiệm vụ tập huấn bồi dưỡng: Xây dựng đề cương thuyết minh tập huấn kèm đề cương tài liệu tập huấn và dự toán kinh phí (theo mẫu tại Phụ lục II).

  c) Tiềm lực của tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp bộ.

  d) Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp bộ (nếu có).

  đ) Dự toán kinh phí chi tiết, trong đó có dự toán kinh phí từ Ngân sách Nhà nước (kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường) và kinh phí từ các nguồn khác (nếu có). Các hạng mục mua sắm cần 03 báo giá cạnh tranh.

  Chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ bảo vệ môi trường được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/1/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường; Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp, Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia, Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước và các văn bản tài chính theo quy định hiện hành.

  Thuyết minh nhiệm vụ được Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu, đóng kèm theo các văn bản được quy định tại điểm a, c, d, đ tại Mục này và được đóng quyển có Bìa thuyết minh, lập thành 10 bản, trong đó có 01 bản gốc và 09 bản photo.

  3. Đăng ký tham gia tuyển chọn

  Hồ sơ nhiệm vụ đăng ký tuyển chọn phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài: tên nhiệm vụ; tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì nhiệm vụ; họ và tên của chủ nhiệm nhiệm vụ, danh mục tài liệu có trong hồ sơ, 01 bản gốc và 09 bản photo. Hồ sơ nhiệm vụ đã nộp có thể thay thế bằng hồ sơ mới hoặc sửa đổi, bổ sung trong thời hạn quy định. Văn bản bổ sung là bộ phận cấu thành của hồ sơ. Hồ sợ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng như yêu cầu ở trên, được nộp trong thời hạn và theo quy định của Thông báo này.

  Hồ sơ bản cứng gửi về địa chỉ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội; đồng thời gửi bản mềm (file điện tử theo định dạng pdf các tài liệu của bộ hồ sơ gốc) theo địa chỉ email: gdbvmt@moet.gov.vn.

  4. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 17 giờ 00 ngày 16/11/2019 (theo dấu bưu điện nơi nhận hoặc theo thời gian nhận trên email).

  Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Nguyễn Kim Dung, CVC Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 0979729197.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - TTr Nguyễn Văn Phúc (để b/c);

  - Vụ trưởng (để b/c);

  - Cổng thông tin điện tử Bộ;

  - Lưu: VT, KHCNMT.

  TL. BỘ TRƯỞNG

  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

  PHÓ VỤ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Hoàng Lan

   

  Phụ lục I. Thuyết minh nhiệm vụ chuyên môn về bảo vệ môi trường

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ----------

   

   

   

   

  THUYẾT MINH

  NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

   

   

  TÊN NHIỆM VỤ

   

   

  Cơ quan quản lý: Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Cơ quan chủ trì:

  Chủ nhiệm nhiệm vụ:

   

  THUYỂT MINH NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

   

  1. TÊN NHIỆM VỤ:

  2. MÃ SỐ:

  2. THỜI GIAN THỰC HIỆN.................. tháng

  Từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm ...

  3. TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

  Tên tổ chức chủ trì:

  Điện thoại:

  E-mail:

  Địa chỉ:

  Họ và tên Thủ trưởng tổ chức chủ trì:

  4. CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ

  Họ và tên:                                                                       Học vị:

  Chức danh khoa học:                                                      Năm sinh:

  Địa chỉ cơ quan:                                                              Điện thoại di động:

  Điện thoại cơ quan:                                                         Fax:

  E-mail:

  5. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NHIỆM VỤ

  TT

  Họ và tên

  Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn

  Nội dung công việc cụ thể được giao

  Chữ ký

  1

  2

  ...

   

   

   

   

  6. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH

  Tên đơn vị trong và ngoài nước

  Nội dung phối hợp nghiên cứu

  Họ và tên người đại diện đơn vị

   

   

   

  7. TỔNG QUAN VÀ TÍNH CẤP THIÉT CỦA NHIỆM VỤ

  8. MỤC TIÊU CỦA NHIỆM VỤ

  9. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

  9.1. Đối tượng

  9.2. Phạm vi

  10. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

  10.1. Cách tiếp cận

  10.2. Phương pháp thực hiện nhiệm vụ

  11. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

  11.1. Nội dung thực hiện nhiệm vụ (Mô tả chi tiết những nội dung thực hiện)

  11.2. Tiến độ thực hiện

  STT

  Các nội dung, công việc thực hiện

  Sản phẩm

  Thời gian (bắt đầu- kết thúc)

  Người thực hiện

  1

  2

  ...

  ...

   

   

   

   

   

   

  12. SẢN PHẨM

  STT

  Tên sản phẩm

  Số lượng

  Yêu cầu chất lượng sản phẩm (mô tả chi tiết chất lượng sản phẩm đạt được như nội dung, hình thức, các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật,.,,)

   

  Sản phẩm ứng dụng

  3.1

  Tài liệu

   

   

  3.2

  Báo cáo tổng kết

   

   

  ...

   

   

   

   

   

  13. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NHIỆM VỤ VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

  13.1. Phương thức chuyển giao

  13.2. Địa chỉ ứng dụng

  14. TÁC ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CỦA KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA NHIỆM VỤ

  14.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo

  14.2. Đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường có liên quan

  14.3. Đối với phát triển kinh tế-xã hội

  14.4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

  15. KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

  Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ:

  Trong đó:

  Ngân sách Nhà nước:

  Các nguồn khác:

  STT

  Khoản chi, nội dung chi

  Thời gian thực hiện

  Tổng kinh phí

  Nguồn kinh phí

  Ghi chú

  Kinh phí từ NSNN

  Các

  nguồn

  khác

   

  1

  Chi tiền công lao động trực tiếp (báo cáo chuyên đề, biên soạn tài liệu, báo cáo tổng kết....)

   

   

   

   

   

  2

  Chi hội thảo khoa học, công tác phí, tập huấn thử nghiệm tài liệu

   

   

   

   

   

  3

  Chi trả dịch vụ thuê ngoài

   

   

   

   

   

  4

  Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu

   

   

   

   

   

  5

  Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn

   

   

   

   

   

  6

  Chi họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở

   

   

   

   

   

  7

  Chi quản lý chung

   

   

   

   

   

  8

  Chi khác

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

               
   

  (Dự toán chi tiết các mục chi kèm theo và xác nhận của cơ quan chủ trì).

   

  Ngày... tháng... năm...

  Tổ chức chủ trì

  (ký, họ và tên, đóng dấu)

  Ngày... tháng... năm...

  Chủ nhiệm nhiệm vụ
  (ký, họ và tên)

   

   

   

  Ngày... tháng... năm...

  Cơ quan chủ quản duyệt

  TL. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

  TIỀM LỰC CHUYÊN MÔN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

  (Kèm theo Thuyết minh nhiệm vụ chuyên môn về bảo vệ môi trường)

   

  1. Chủ nhiệm nhiệm vụ

  1.1. Các hướng nghiên cứu khoa học chủ yếu:

  1.2. Kết quả nghiên cứu khoa học trong 5 năm gần đây:

  Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, nhiệm vụ chuyên môn về bảo vệ môi trường đã nghiệm thu:

  STT

  Tên chương trình, nhiệm vụ

  Chủ nhiệm

  Tham gia

  Mã số và cấp quản lý

  Thời gian thực hiện

  Kết quả nghiệm thu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Công trình khoa học đã công bố (chỉ nêu tối đa 5 công trình tiêu biểu nhất):

  STT

  Tên công trình khoa học

  Tác giả/Đồng tác giả

  Địa chỉ công bố

  Năm công bố

   

   

   

   

   

   

   

  1.3. Kết quả đào tạo trong 5 năm gần đây: Hướng dẫn thạc sỹ, tiến sỹ:

  STT

  Tên đề tài luận văn, luận án

  Đối tượng

  Trách nhiệm

  Cơ sở đào tạo

  Năm bảo vệ

  Nghiên cứu sinh

  Học viên cao học

  Chính

  Phụ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Biên soạn tài liệu chuyên môn về bảo vệ môi trường:

  STT

  Tên sách

  Loại sách

  Nhà xuất bản và năm xuất bản

  Chủ biên hoặc tham gia

   

   

   

   

   

   

   

  2. Các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ (mỗi thành viên chỉ nêu tối đa 3 công trình tiêu biểu nhất, trong đó có công trình về giáo dục bảo vệ môi trường):

  STT

  Họ tên thành viên

  Tên công trình khoa học

  Địa chỉ công bố

  Năm công bố

   

   

   

   

   

   

   

  Xác nhận của tổ chức chủ trì

  (ký, họ và tên, đóng dấu)

  Ngày... tháng... năm...

  Chủ nhiệm đề tài

  (ký, họ và tên)

   

  DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ NGUỒN KINH PHÍ

   

  Căn cứ:

  - Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 04/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ Môi trường thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ Môi trường;

  - Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp,

  - Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia

  - Các văn bản tài chính khác theo quy định hiện hành (ghi cụ thể)

  I. CHI TIỀN CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP

  1.1. Tiền công theo ngày của các chức danh thực hiện nhiệm vụ:

  STT

  Họ và tên - Chức danh

  Hệ số lương và phụ cấp

  Tiền công theo ngày (đồng)

  Tiền công ngày làm ngoài giờ (đồng)

  Tiền công ngày nghỉ (đồng)

   

  Chủ trì nhiệm vụ

   

   

   

   

   

  Thành viên thực hiện chính

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

  Thành viên thực hiện

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   
   

  I.2. Dự toán chi tiết theo nội dung công việc:

  STT

  Nội dung

  công việc

  Dự kiến kết quả

  Người thực hiện

  Tổng số công (ngày)

  Công ngoài giờ (ngày)

  Công ngày nghỉ (ngày)

  Tiền công ngày ngoài giờ (đồng)

  Tiền công ngày nghỉ (đồng)

  Tổng tiền công (đồng)

  1

  Nội dung 1:

  Báo cáo chuyên đề:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .............

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Nội dung 2:

  Báo cáo chuyên đề:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .............

   

   

   

   

   

   

   

  ......

  .............

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I.3. Bảng tổng hợp công lao động các cá nhân tham gia nhiệm vụ:

  Người thực hiện

  Nội dung công việc

  Tổng số công (ngày)

  Công ngoài giờ (ngày)

  Công ngày nghỉ (ngày)

  Tiền công ngày ngoài giờ (đồng)

  Tiền công ngày nghỉ (đồng)

  Tiền

  công

  (đồng)

  Tổng tiền công (đồng)

  Chủ nhiệm nhiệm vụ

  Nội dung 1:

   

   

   

   

   

   

   

  Nội dung 2:

   

   

   

   

   

   

   

  .............

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

  Thành viên 1

  Nội dung 1:

   

   

   

   

   

   

   

  Nội dung 2:

   

   

   

   

   

   

   

  .............

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

  Thành viên 2

  Nội dung 1:

   

   

   

   

   

   

   

  Nội dung 2:

   

   

   

   

   

   

   

  .............

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

  II. CHI HỘI THẢO KHOA HỌC, CÔNG TÁC PHÍ, TẬP HUẤN THỬ NGHIỆM TÀI LIỆU

   

  STT

  Khoản chi nội dung chi

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá (đồng)

  Thành tiền (đồng)

  A

  Hội thảo khoa học (số người tham dự/địa điểm, số ngày)

   

   

   

   

   

  Chủ trì hội thảo

  Người

   

   

   

   

  Thư ký hội thảo

  Người

   

   

   

   

  Đại biểu được mời tham dự (đợt x người x ngày)

  Người

   

   

   

   

  Báo cáo viên của hội thảo

  Người *buổi

   

   

   

   

  Chi phí thuê hội trường, âm thanh tại (địa điểm)

   

   

   

   

   

  Chi phí in ấn photo tài liệu (đợt x người x ngày)

  Người

   

   

   

   

  Chi nước uống ( đợt x người x ngày)

  Người

   

   

   

   

  Công tác phí (người X ngày)

  Người

   

   

   

   

  Chi phí vé máy bay, tàu xe

   

   

   

   

  Chi phí khách sạn lưu trú

  Người

   

   

   

   

  .......

   

   

   

   

  B

  Tập huấn thử nghiệm tài liệu (số người tham dự/địa điểm, số ngày)

   

   

   

   

   

  Học viên (đợt x người x ngày)

  Người

   

   

   

   

  Báo cáo viên, giảng viên tập huấn

  Người *buổi

   

   

   

   

  Chi phí thuê hội trường, âm thanh

   

   

   

   

   

  Chi phí in ấn photo tài liệu (đợt x người x ngày)

  Người

   

   

   

   

  Chi nước uống (đợt x người x ngày)

  Người

   

   

   

   

  Công tác phí (người X ngày)

  Người

   

   

   

   

  Chi phí vé máy bay, tàu xe

   

   

   

   

  Chi phí khách sạn lưu trú

  Người

   

   

   

   

  ......

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG

   

   

   

   

   

  III. CHI TRẢ DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI

  STT

  Khoản chi nội dung chi

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá (đồng)

  Thành tiền (đồng)

  1

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG

   

   

   

   

   

  IV. CHI ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, THU THẬP SỐ LIỆU

  STT

  Khoản chi nội dung chỉ

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá (đồng)

  Thành tiền (đồng)

  1

  Lập mẫu phiếu khảo sát

  mẫu phiếu

   

   

   

  2

  Chi cho tổ chức cung cấp thông tin

  phiếu

   

   

   

  3

  Chi cho cá nhân cung cấp thông tin

  phiếu

   

   

   

  ....

   

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG

   

   

   

   

  V. CHI VĂN PHÒNG PHẨM, IN ẤN, THÔNG TIN LIÊN LẠC

  STT

  Khoản chi nội dung chi

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá (đồng)

  Thành tiền (đồng)

  1

  Văn phòng phẩm

   

   

   

   

  2

  In ấn

   

   

   

   

  3

  Thông tin liên lạc

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG

   

   

   

   

  VI. CHI HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

  STT

  Khoản chi nội dung chỉ

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá (đồng)

  Thành tiền (đồng)

   

  Chủ tịch hội đồng

   

   

   

   

   

  Ủy viên, thư ký hội đồng

   

   

   

   

   

  Nhận xét của ủy viên phản biện

   

   

   

   

   

  Nhận xét của ủy viên hội đồng

   

   

   

   

   

  Đại biểu tham dự

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG

   

   

   

   

   

  VII. CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG

  TT

  Nội dung công việc

  Chí phí (đồng)

  Ghi chú

  1

  Quản lý chung của cơ quan chủ trì

   

   

   

  VIII. CHI KHÁC

  STT

  Khoản chi nội dung chi

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá (đồng)

  Thành tiền (đồng)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG

   

   

   

   

   

   

  Ngày    tháng   năm 201...

  Xác nhận của tổ chức chủ trì

  (Ký, họ và tên, đóng dấu)

  Ngày    tháng   năm 201...

  Chủ nhiệm đề tài

  (Ký ghi rõ họ tên)

   

  Phụ lục II

   

  B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Đơn vị:

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Hà Nội, ngày   tháng    năm 2019

   

   

  THUYẾT MINH NHIỆM VỤ TẬP HUẤN

  -------------

   

  I. Mục đích, yêu cầu

  II. Thời gian và địa điểm tổ chức

  III. Nội dung tập huấn

  IV. Đối tượng, thành phần tham dự

  V. Chương trình:

  VI. Ban Tổ chức

  VII. Tổ chức thực hiện

  VIII. Kinh phí

  IX. Thuyết minh tài liệu tập huấn (theo mẫu tại phụ lục 1, thuyết minh nhiệm vụ chuyên môn về giáo dục bảo vệ môi trường)

   

  HIỆU TRƯỞNG

   
   
   

  B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Đơn vị:

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Hà Nội, ngày   tháng    năm 2018

   

   

  DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỢT TẬP HUẤN

  ,.........

   

  Căn cứ lập dự toán:

  - Thông tư số 02/20177TTLT-BTC, ngày 06 tháng 1 năm 2017 hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

  - Thông tư 40/2016/TT-BTC ngày 28/4/2016 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

  - Thông tư 139/2010/TT-BTC về Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước;

  - Các văn bản khác theo quy định hiện hành...

  Đơn vị: Đồng

  TT

  Nội dung

  Đơn vị tính

  Số

  lượng

  Đơn giá

  Thành tiền

  Ghi chú

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng

   

   

   

   

   

   

  Bằng chữ:

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 139/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Ban hành: 21/09/2010 Hiệu lực: 05/11/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Ban hành: 11/04/2016 Hiệu lực: 27/05/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Thông tư 109/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia
  Ban hành: 30/06/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Thông tư 02/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
  Ban hành: 06/01/2017 Hiệu lực: 22/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Thông tư 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
  Ban hành: 28/04/2017 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Quyết định 3816/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020
  Ban hành: 16/10/2019 Hiệu lực: 16/10/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 4728/BGDĐT-KHCNMT thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu: 4728/BGDĐT-KHCNMT
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 16/10/2019
  Hiệu lực: 16/10/2019
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Hoàng Lan
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới