logo

Kế hoạch 588/KH-BGDĐT phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 588/KH-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
  Ngày ban hành: 10/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 10/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  -------

  Số: 588/KH-BGDĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019

   

   

  KẾ HOẠCH

  PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM 2019

   

  Thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường (BLHĐ); Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 3/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”; Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động phòng, chống BLHĐ trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch phòng, chống BLHĐ trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm 2019, như sau:

  I. Mục đích, yêu cầu

  1. Mục đích

  Xác định các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống BLHĐ trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.

  2. Yêu cầu

  - Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc được giao bảo đảm nghiêm túc, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

  - Phân công trách nhiệm cụ thể đến các đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp quản lý giáo dục, cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động, học sinh và cha mẹ học sinh về công tác phòng, chống BLHĐ.

  II. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

  1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống BLHĐ.

  2. Xây dựng các tài liệu hướng dẫn tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống BLHĐ vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục.

  3. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống BLHĐ.

  4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động về công tác phòng, chống BLHĐ.

  5. Hoàn thiện thể chế triển khai công tác phòng, chống BLHĐ

  6. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống BLHĐ tại cơ quan quản lý giáo dục các cấp, cơ sở giáo dục.

  III. Các hoạt động cụ thể (Phụ lục kèm theo)

  IV. Tổ chức thực hiện

  1. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (GDCTHSSV):

  - Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

  - Tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả triển khai thực hiện hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ.

  2. Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục thường xuyên xây dựng tài liệu, hướng dẫn tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống BLHĐ vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục; phối hợp tổ chức tập huấn cho giáo viên và cán bộ quản lý của cơ sở giáo dục.

  3. Thanh tra Bộ hướng dẫn các địa phương công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát triển khai các nội dung của kế hoạch này.

  4. Các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Kế hoạch này.

   

  Nơi nhận:
  - PTTgCP Vũ Đức Đam (để b/c);
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Văn phòng Chính phủ (để b/c);
  - Bộ Công an, Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế, Bộ TTTT, Bộ VHTTDL, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Bảo vệ trẻ em (để phối hợp);
  - UBND các tỉnh/thành phố (để phối hợp);
  - Công đoàn GD Việt Nam (để phối hợp);
  - Các Thứ trưởng (để phối hợp);
  - Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT (để th/hiện);
  - Văn phòng Hội đồng QGGD;
  - Các sở GDĐT (để th/hiện);
  - Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
  - Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Thị Nghĩa

   

  PHỤ LỤC

  TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM 2019
  (Kèm theo Kế hoạch số 588/KH-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

   

  TT

  Nhiệm vụ

  Đơn vị chủ trì

  Đơn vị phối hợp

  Sản phẩm

  Thời gian

  Ghi chú

  I

  Tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường

  1

  Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về phòng, chống BLHĐ và các tấm gương, cách làm hay ở cơ sở trong công tác phòng chống BLHĐ

  - Vụ GDCTHSSV.

  - Văn phòng

  - Các Vụ bậc học;

  - Báo GD&TĐ;

  - Đài THVN (VTV7);

  - Các cơ quan báo chí khác;

  - Các chuyên gia, tổ chức liên quan

  - Phóng sự tuyên truyền, video clip được phát trên truyền hình, báo điện tử và các trang thông tin;

  - Các tin, bài, clip được đăng trên mạng xã hội;

  - Các ấn phẩm, poster, infographic ở dạng in ấn được để các cơ sở giáo dục có thể in, sử dụng để tuyên truyền;

  - Tổ chức các đoàn phóng viên đi thực tế viết bài tuyên truyền

  Tháng 5- 12/2019

  - Vụ GDCTHSSV có kế hoạch truyền thông chi tiết;

  - Ký kết thỏa thuận hợp tác với các cơ quan thông tấn.

  2

  Quán triệt các văn bản quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện phòng, chống BLHĐ đến CBQLGD, nhà giáo, người học

  Bộ GDĐT;

  Các sở GDĐT;

  Các phòng GDĐT;

  Các cơ sở giáo dục

   

  Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn...

  Tháng 4- 9/2019

   

  3

  Tổ chức ký cam kết giữa nhà trường với gia đình học sinh trong việc thông tin 2 chiều, phối hợp quản lý, giáo dục toàn diện học sinh; cam kết giữa học sinh và nhà trường trong việc phòng, chống BLHĐ

  Các cơ sở giáo dục

  Ban đại diện cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức đoàn thể trong cơ sở giáo dục

  Cam kết được ký và tuyên truyền đến toàn thể học sinh, gia đình học sinh

  Trước tháng 10/2019

   

  4

  Đánh giá công tác triển khai Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019

  Vụ GDCTHSSV

  Các vụ bậc học, Thanh tra, các địa phương

  Kiểm tra, khảo sát kết hợp tổ chức hội thảo tại một số địa phương; Xây dựng báo cáo Chính phủ, Quốc hội về kết quả triển khai

  Tháng 5- 12/2019

   

  5

  Tổ chức hội thảo nhân rộng điển hình; mô hình phòng, chống BLHĐ

  Bộ GDĐT;

  Các sở GDĐT;

  Các phòng GDĐT;

  Các cơ sở giáo dục

  Các ngành và tổ chức đoàn thể liên quan cùng cấp

  Báo cáo các mô hình, kết quả hội thảo

  Năm 2019

   

  6

  Tổ chức các hoạt động học sinh tham gia xây dựng các clip, tiểu phẩm, vẽ tranh, triển lãm tranh về nội dung phòng, chống BLHĐ trong các nhà trường

  Bộ GDĐT;

  Các sở GDĐT;

  Các phòng GDĐT;

  Các cơ sở giáo dục

  Các ngành và tổ chức đoàn thể liên quan cùng cấp

  Các sản phẩm truyền thông do học sinh xây dựng, hồ sơ tổ chức hoạt động

  Năm 2019

   

  II

  Tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục

  1

  Xây dựng tài liệu hướng dẫn lồng ghép, tích hợp nội dung phòng, chống BLHĐ vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục

  Vụ GDMN, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GXTX

   

  Tài liệu hướng dẫn được thẩm định

  Tháng 9/2019

   

  2

  Xây dựng cẩm nang phổ biến pháp luật, cẩm nang hướng dẫn phòng, chống BLHĐ, xâm hại trẻ em

  Vụ GDCTHSSV

  Các vụ bậc học

  Các cẩm nang được thẩm định

  Năm 2019

  Phối hợp với Smart School; Các đơn vị liên quan

  III

  Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục

  1

  Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục

  Các cơ sở giáo dục

   

  Quy tắc ứng xử được Hiệu trưởng ban hành, thực hiện

  Trước tháng 9/2019

   

  2

  Ban hành Kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trường học; phòng, chống BLHĐ của tỉnh/huyện/trường

  Sở GDĐT, Phòng GDĐT, cơ sở giáo dục

   

  Kế hoạch của GDĐT, Sở GDĐT, Phòng GDĐT và cơ sở giáo dục được ban hành

  Trước tháng 9/2019

   

  3

  Xây dựng cơ chế phối hợp phòng ngừa và xử lý BLHĐ giữa ngành Giáo dục, cơ Sở giáo dục tại các địa phương với các chính quyền, các ngành, tổ chức đoàn thể

  Sở GDĐT, Phòng GDĐT, Cơ sở giáo dục

  Các ngành và tổ chức đoàn thể liên quan cùng cấp

  Quy chế được các bên ký kết và thực hiện

  Tháng 9/2019

  Công văn số 5812/BGDĐT-GDCTHSSV

  4

  Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi của học sinh về phòng, chống BLHĐ

  Cơ sở giáo dục

  Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các chuyên gia.

  Các cơ quan báo chí, truyền thông.

  Các hoạt động được tổ chức để thu hút sự tham gia của học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

  Năm 2019

   

  5

  Rà soát các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và xây dựng kế hoạch hỗ trợ

  Cơ sở giáo dục

  Các ngành và tổ chức đoàn thể liên quan cùng cấp

  Danh sách các học sinh

  Tháng 9/2019

   

  6

  Phát động phong trào “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức giáo viên vì một trường học hạnh phúc”

  Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Giáo dục các tỉnh, Công đoàn các trường học

  Cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể

  Phong trào thi đua được triển khai sâu, rộng

  Năm 2019

   

  IV

  Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động trong công tác phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục

  1

  Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên mầm non về việc tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục phòng chống BLHĐ vào giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội cho giáo viên Mầm non

  Vụ GDMN

   

  Lớp tập huấn được tổ chức

  Năm 2019

   

  2

  Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên phổ thông về việc lồng ghép, tích hợp giảng dạy về phòng, chống BLHĐ vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục

  Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX,

  Các sở GDĐT

  Các đề án, đề tài, chương trình, dự án của Bộ

  Lớp tập huấn được tổ chức

  Tháng 9- 12/2019

   

  3

  Xây dựng các chuyên đề, nội dung bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về kỹ năng phòng, chống BLHĐ; kỹ năng giúp đỡ các học sinh là nạn nhân hoặc nguyên nhân gây ra bạo lực; kỹ năng sư phạm, kỹ năng ứng xử; giáo dục kỷ luật tích cực, giải quyết tình huống sư phạm của giáo viên tại các địa phương thiết thực hiệu quả

  Cục NGCBQLGD

  Các sở GDĐT, các cơ sở đào tạo giáo viên, các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia

  Các chuyên đề,

  Các lớp tập huấn được tổ chức

  Tháng 9/2019

   

  4

  Tổ chức Hội thảo nhân rộng điển hình, mô hình thành công, hiệu quả trong công tác xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống BLHĐ

  Công đoàn Giáo dục Việt Nam

  Công đoàn giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục. các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia; Các cơ quan báo chí, truyền thông; các tổ chức xã hội...

  Báo cáo kết quả Hội thảo

  Tháng 7/2019

   

  V

  Hoàn thiện thể chế triển khai công tác phòng, chống bạo lực học đường

  1

  Rà soát, bổ sung nội dung vào các điều lệ trường học phù hợp với Luật Giáo dục sửa đổi

  Các vụ bậc học liên quan

   

  Các điều lệ được ban hành

  Từ năm 2019

   

  2

  Ban hành Thông tư hướng dẫn khen thưởng, kỷ luật học sinh

  Vụ GDCTHSSV

  Các Vụ bậc học, Thanh tra, Pháp chế; Thi đua - Khen thưởng

  Thông tư được ban hành

  Tháng 9/2019

   

  VI

  Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực học đường tại các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục

  1

  Giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo theo thẩm quyền; tổng hợp tình hình các vụ việc có liên quan đến BLHĐ tại địa phương; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các giải pháp phòng, chống BLHĐ tại cơ quan quản lý giáo dục các cấp và cơ sở giáo dục

  Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở; Phòng GDĐT

   

  Thực hiện chuyên đề thanh tra và báo cáo kết quả

  Tháng 10 - 12/2019

   

  2

  Kiểm tra, khảo sát, đánh giá, hướng dẫn việc triển khai về xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống BLHĐ tại các địa phương, nhà trường

  Vụ GDCTHSSV

  Thanh tra, các vụ bậc học, các bên liên quan

  Các đoàn kiểm tra và Báo cáo kết quả

  Tháng 5- 10/2019

   

   

   

   

                                                                      

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 588/KH-BGDĐT phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục 2019

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu: 588/KH-BGDĐT
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Ngày ban hành: 10/07/2019
  Hiệu lực: 10/07/2019
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới